fbpx
Wikipedia

Økonomisk vækst

Økonomisk vækst er egentlig et upræcist begreb, idet det kan betegne vækst i flere forskellige økonomiske størrelser. Normalt bruges begrebet dog i betydningen "vækst i realt BNP", altså i bruttonationalproduktet i faste priser. Et lands årlige økonomiske vækst forstået på denne måde udtrykker dermed den procentvise stigning i landets produktion, når der renses for inflation.

Indholdsfortegnelse

Med hensyn til årsagerne til væksten skelnes typisk mellem udviklingen på kort sigt og på lang sigt. På kort sigt, dvs. inden for nogle få år, drives udviklingen i BNP i høj grad af konjunkturfænomener. Inden for denne tidshorisont har udviklingen i den samlede efterspørgsel i økonomien (privat og offentligt forbrug, investeringer og nettoeksport) stor betydning for BNP-væksten. På længere sigt, dvs. når man betragter udviklingen over årtier, vil konjunkturudsving have en tendens til at udjævne hinanden. I dette tidsperspektiv afgøres væksten af faktorerne på økonomiens udbudsside, dvs. ændringer i produktionsteknologi, arbejdskraft, kapital og råvareforbrug. Når man omtaler forskning i økonomisk vækst, er det normalt underforstået, at det er dette langsigtede perspektiv, der er tale om.

Især siden den industrielle revolution har den økonomiske vækst gennemgående været positiv. Det skyldes for det første, at befolkningen og dermed arbejdsstyrken generelt har været voksende. For det andet er produktiviteten, dvs. produktionen pr. arbejder, blevet væsentligt forøget. Hovedårsager hertil er et stigende uddannelsesniveau og vedvarende teknologiske fremskridt, for eksempel i form af opfindelsen af nye varer og tjenesteydelser og mere fordelagtige produktionsprocesser. Det har gjort, at den materielle velstand er steget betydeligt. I Danmark har der således i gennemsnit 1820-2010 været en årlig realvækst i BNP pr. capita på 1,6 pct. Det svarer til, at den reale værdi af produktionen pr. indbygger i 2010 er 18½ gange større end i 1820. Det samme overordnede billede gør sig gældende i de fleste andre vestlige lande. Den langsigtede økonomiske vækst har dermed forårsaget en kolossal stigning i den materielle levestandard for befolkningen.

I de senere år har der, ikke mindst i Danmark, været diskussion af en faldende tendens til produktivitets- og dermed BNP-vækst. Mens BNP-væksten i 1991-2000 var 2,6 pct. i gennemsnit, var det tilsvarende tal for 2001-2010 kun 0,6 pct. I 2012 har regeringen nedsat Produktivitetskommissionen for at udrede årsagerne hertil og mulige forslag til at forøge produktivitetsvæksten.

BNP-væksten pr. capita bruges ofte som en grov indikator for fremgangen i den materielle velstand i et land. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at mere immaterielle forhold, der også har betydning for befolkningens velfærd, ikke direkte medregnes i BNP, eksempelvis værdien af fritid, helbredsforhold, fordelingsspørgsmål og et godt miljø. Ligeledes er der i praksis en række velkendte beregningsproblemer, når BNP skal udregnes, blandt andet hvad angår sort arbejde og hjemmearbejde i husholdningerne.

Det diskuteres jævnligt, om fortsat økonomisk vækst er foreneligt med en bæredygtig udvikling. Hvis et højere produktionsniveau medfører et højere forbrug af naturresurser og større forurening, vil de to begreber være i modstrid med hinanden. Det er derfor afgørende for muligheden for bæredygtig økonomisk vækst, at der er tilstrækkeligt gode substitutionsmuligheder i produktionen – dvs. at man kan erstatte naturresurserne og de forurenende elementer med andre input i tilstrækkelig hurtig grad i takt med, at produktionen vokser. Et eksempel kan være, når kulfyrede kraftværker erstattes af vindmøller i elproduktionen. Den kendte bog Grænser for vækst repræsenterer et pessimistisk syn på disse muligheder, mens andre peger på, at vi grundlæggende ikke kan forudsige med sikkerhed, hvordan substitutionsmulighederne i fremtidens produktionsteknologi vil være.

Et vigtigt begreb i økonomisk vækstteori er konvergens, dvs. tilnærmelse. De fleste økonomiske vækstteorier har som resultat, at fattige lande (lande med et lavt BNP-niveau pr. capita) alt andet lige vil vokse hurtigere end rige lande (lande med et højt BNP-niveau pr. capita). Det vil medføre, at landenes BNP-niveau pr. indbygger efterhånden vil nærme sig hinanden (konvergere). Samtidig med, at de fattigere lande indhenter de rige lande, vil deres vækstrate imidlertid også selv falde. Det er vigtigt at være opmærksom på kvalifikationen ”alt andet lige”, der betyder, at udsagnet gælder for lande, hvor vigtige strukturelle forhold (f.eks. opsparingskvote og uddannelsesniveau) er ens (betinget konvergens). Konvergensfænomenet kan forklare, hvorfor en række asiatiske lande som Japan, Sydkorea mv. har haft imponerende høje vækstrater i forhold til USA og Europa, men også faldende vækstrater over tid. Ligeledes kan det forklare den nuværende høje vækst i et land som Kina.

  1. Sørensen, Peter Birch og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen (2010): Introducing Advanced Macroeconomics. Growth and Business Cycles. McGraw-Hill.
  2. Se f.eks. kapitel 2 i T. M. Andersen, H. Linderoth, V. Smith, N. Westergaard-Nielsen og J. Bentzen (2012): Beskrivende dansk økonomi. Forlaget Handelsvidenskab.
  3. (PDF). (PDF) fra originalen 11. september 2014. Hentet 26. april 2021.
  • er en database, der vedligeholder meget lange og frit tilgængelige tidsserier for den økonomiske udvikling i talrige lande (tilbage fra 1820 for Danmarks vedkommende, endnu længere for visse andre lande).
  • er en anden glimrende database vedligeholdt på University of Pennsylvania. Herfra kan man hente internationalt sammenlignelige data for BNP-udviklingen mv. fra Danmark og 188 andre lande fra 1950 og frem.
  • udgiver rapporter, der skal belyse den danske produktivitetsudvikling og måder til at forbedre den.
  • diskuterer eksistensen af det danske produktivitetproblem


Økonomisk vækst
Økonomisk, vækst, sprog, overvåg, rediger, egentlig, upræcist, begreb, idet, betegne, vækst, flere, forskellige, økonomiske, størrelser, normalt, bruges, begrebet, betydningen, vækst, realt, altså, bruttonationalproduktet, faste, priser, lands, årlige, økonomi. Okonomisk vaekst Sprog Overvag Rediger Okonomisk vaekst er egentlig et upraecist begreb idet det kan betegne vaekst i flere forskellige okonomiske storrelser Normalt bruges begrebet dog i betydningen vaekst i realt BNP altsa i bruttonationalproduktet i faste priser Et lands arlige okonomiske vaekst forstaet pa denne made udtrykker dermed den procentvise stigning i landets produktion nar der renses for inflation Indholdsfortegnelse 1 Arsager til okonomisk vaekst 2 Historisk udvikling 3 Okonomisk vaekst og velfaerd 4 Baeredygtig vaekst 5 Konvergens mellem lande 6 Kilder 7 Eksterne henvisningerArsager til okonomisk vaekst RedigerMed hensyn til arsagerne til vaeksten skelnes typisk mellem udviklingen pa kort sigt og pa lang sigt 1 Pa kort sigt dvs inden for nogle fa ar drives udviklingen i BNP i hoj grad af konjunkturfaenomener Inden for denne tidshorisont har udviklingen i den samlede eftersporgsel i okonomien privat og offentligt forbrug investeringer og nettoeksport stor betydning for BNP vaeksten Pa laengere sigt dvs nar man betragter udviklingen over artier vil konjunkturudsving have en tendens til at udjaevne hinanden I dette tidsperspektiv afgores vaeksten af faktorerne pa okonomiens udbudsside dvs aendringer i produktionsteknologi arbejdskraft kapital og ravareforbrug Nar man omtaler forskning i okonomisk vaekst er det normalt underforstaet at det er dette langsigtede perspektiv der er tale om Historisk udvikling RedigerIsaer siden den industrielle revolution har den okonomiske vaekst gennemgaende vaeret positiv Det skyldes for det forste at befolkningen og dermed arbejdsstyrken generelt har vaeret voksende For det andet er produktiviteten dvs produktionen pr arbejder blevet vaesentligt foroget Hovedarsager hertil er et stigende uddannelsesniveau og vedvarende teknologiske fremskridt for eksempel i form af opfindelsen af nye varer og tjenesteydelser og mere fordelagtige produktionsprocesser Det har gjort at den materielle velstand er steget betydeligt I Danmark har der saledes i gennemsnit 1820 2010 vaeret en arlig realvaekst i BNP pr capita pa 1 6 pct 2 Det svarer til at den reale vaerdi af produktionen pr indbygger i 2010 er 18 gange storre end i 1820 Det samme overordnede billede gor sig gaeldende i de fleste andre vestlige lande Den langsigtede okonomiske vaekst har dermed forarsaget en kolossal stigning i den materielle levestandard for befolkningen I de senere ar har der ikke mindst i Danmark vaeret diskussion af en faldende tendens til produktivitets og dermed BNP vaekst Mens BNP vaeksten i 1991 2000 var 2 6 pct i gennemsnit var det tilsvarende tal for 2001 2010 kun 0 6 pct 3 I 2012 har regeringen nedsat Produktivitetskommissionen for at udrede arsagerne hertil og mulige forslag til at foroge produktivitetsvaeksten Okonomisk vaekst og velfaerd RedigerBNP vaeksten pr capita bruges ofte som en grov indikator for fremgangen i den materielle velstand i et land Det er dog vigtigt at vaere opmaerksom pa at mere immaterielle forhold der ogsa har betydning for befolkningens velfaerd ikke direkte medregnes i BNP eksempelvis vaerdien af fritid helbredsforhold fordelingssporgsmal og et godt miljo 4 Ligeledes er der i praksis en raekke velkendte beregningsproblemer nar BNP skal udregnes blandt andet hvad angar sort arbejde og hjemmearbejde i husholdningerne 5 Baeredygtig vaekst RedigerDet diskuteres jaevnligt om fortsat okonomisk vaekst er foreneligt med en baeredygtig udvikling Hvis et hojere produktionsniveau medforer et hojere forbrug af naturresurser og storre forurening vil de to begreber vaere i modstrid med hinanden Det er derfor afgorende for muligheden for baeredygtig okonomisk vaekst at der er tilstraekkeligt gode substitutionsmuligheder i produktionen dvs at man kan erstatte naturresurserne og de forurenende elementer med andre input i tilstraekkelig hurtig grad i takt med at produktionen vokser Et eksempel kan vaere nar kulfyrede kraftvaerker erstattes af vindmoller i elproduktionen Den kendte bog Graenser for vaekst repraesenterer et pessimistisk syn pa disse muligheder mens andre peger pa at vi grundlaeggende ikke kan forudsige med sikkerhed hvordan substitutionsmulighederne i fremtidens produktionsteknologi vil vaere 6 Konvergens mellem lande RedigerEt vigtigt begreb i okonomisk vaekstteori er konvergens dvs tilnaermelse De fleste okonomiske vaekstteorier har som resultat at fattige lande lande med et lavt BNP niveau pr capita alt andet lige vil vokse hurtigere end rige lande lande med et hojt BNP niveau pr capita Det vil medfore at landenes BNP niveau pr indbygger efterhanden vil naerme sig hinanden konvergere Samtidig med at de fattigere lande indhenter de rige lande vil deres vaekstrate imidlertid ogsa selv falde Det er vigtigt at vaere opmaerksom pa kvalifikationen alt andet lige der betyder at udsagnet gaelder for lande hvor vigtige strukturelle forhold f eks opsparingskvote og uddannelsesniveau er ens betinget konvergens Konvergensfaenomenet kan forklare hvorfor en raekke asiatiske lande som Japan Sydkorea mv har haft imponerende hoje vaekstrater i forhold til USA og Europa men ogsa faldende vaekstrater over tid Ligeledes kan det forklare den nuvaerende hoje vaekst i et land som Kina Kilder Rediger Sorensen Peter Birch og Hans Jorgen Whitta Jacobsen 2010 Introducing Advanced Macroeconomics Growth and Business Cycles McGraw Hill Maddison Project Database Data hentet 8 juni 2013 Statistikbanken dk Data hentet 8 juni 2013 Kaergard Niels 2010 Hvordan males okonomisk vaekst Kronik i Information Se f eks kapitel 2 i T M Andersen H Linderoth V Smith N Westergaard Nielsen og J Bentzen 2012 Beskrivende dansk okonomi Forlaget Handelsvidenskab Schou P 2010 Den okonomiske vaekst og miljoet nogle centrale forskningsmaessige resultater i det 21 arhundrede Nationalokonomisk Tidsskrift 148 bind s 353 372 PDF Arkiveret PDF fra originalen 11 september 2014 Hentet 26 april 2021 Eksterne henvisninger RedigerMaddison Project er en database der vedligeholder meget lange og frit tilgaengelige tidsserier for den okonomiske udvikling i talrige lande tilbage fra 1820 for Danmarks vedkommende endnu laengere for visse andre lande Penn World Table er en anden glimrende database vedligeholdt pa University of Pennsylvania Herfra kan man hente internationalt sammenlignelige data for BNP udviklingen mv fra Danmark og 188 andre lande fra 1950 og frem Produktivitetskommissionen udgiver rapporter der skal belyse den danske produktivitetsudvikling og mader til at forbedre den Carl Johan Dalgaard 2010 Er der et dansk vaekstkollaps blog pa altandetlige dk diskuterer eksistensen af det danske produktivitetproblemHentet fra https da wikipedia org w index php title Okonomisk vaekst amp oldid 10739461, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.