fbpx
Wikipedia

Abort

For alternative betydninger, se Abort (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Abort)

Abort er en afbrydelse af kvindens graviditet før fosteret er selvstændigt levedygtigt. Indtil 2004 blev grænsen for abort og (dødfødt) fødsel sat ved den 28. svangerskabsuge. I 2004 blev det ændret til den 22. svangerskabsuge. Den administrative forskel mellem aborterede fostre og dødfødte babyer, er at dødfødte babyer indgår i fødselsstatistikken, gives et navn, får udstedt dødsattest og begraves.

Abortlovgivning i verden. Klik på kort for farveforklaringer.
Madame Restell i The National Police Gazette 13. marts 1847. Hun fremkaldte aborter i sine lokaler på 5th Avenue i New York.

Indholdsfortegnelse

Uddybende artikel: Provokeret abort

Provokeret abort er i Danmark lovligt. Fri abort under visse omstændigheder støttes af et flertal i befolkningen. Igennem det 20. århundrede er aborten gradvis blevet friere og friere. Den 18. november 1920 blev abort tilladt i Sovjetunionen, og den 28. januar 1935Island.

Blandt grupper på den kristne højrefløj ses dette som et overgreb på menneskelivet. Man mener i disse sammenhænge, at livet begynder ved undfangelsen, og derfor må fosteret i moderens liv ses på lige fod med mennesker, der allerede er fødte.

Historie

Aristoteles anbefalede abort som et middel til børnebegrænsning. Platon anbefalede abort, hvis den gravide var over 40 år. Romerne anså fosteret som en del af kvindens krop, så hun afgjorde selv, om hun ville bære det frem eller få det fjernet. Under Septimius Severus blev en gift eller fraskilt kvinde dog idømt bøde til ægtemanden eller hans slægt, hvis hun ved abort havde berøvet dem en arving. Christian 5.s Danske Lov fra 1683 står i skarp kontrast hertil, ved under påvirkning af gengældelsesprincippet i mosaisk ret at kræve dødsstraf for drab på nyfødte og fostre, såfremt drabet var foretaget af en ugift mor, § 6-6-7: "Letfærdige Qvindfolk, som deris Foster ombringe, skulle miste deris Hals, og deris Hovet sættis paa een Stage." - I øvrigt samme straf som for overlagt drab og fødsel i dølgsmål.

Pave Sixtus 5. (1585–90) var den eneste pave før 1869, der erklærede (i 1588) fremkaldt abort som manddrab, uafhængigt af, hvor langt svangerskabet var kommet; og hans udtalelse blev slettet i 1591 af hans efterfølger. I det meste af sin historie har den katolske kirke været splittet i sit syn på, om svangerskabsafbrydelse er mord eller ej; og den engagerede sig ikke i større grad før 1800-tallet. En række historikere har skrevet, at før 1800-tallet anså de færreste katolske forfattere en svangerskabsafbrydelse før fosteret "vågnede til liv" eller "fik sjæl", som nogen abort.

Danmark

En forordning fra 1714 om jordemødrenes virksomhed forbød jordemødre at give "noget Medicament, Drik, Pulver," som kunne virke abortfremkaldende, under trussel om at miste bestilling, ære, gods eller liv. I 1866 afløstes Christian 5.s Danske Lov af en straffelov, der i § 193 sagde, at "et frugtsommeligt Fruentimmer, der forsætlig fordriver sit Foster eller dræber det i Moders Liv, ansees med Strafarbeide indtil 8 Aar. Samme Straf er anvendelig paa den, som med Moderens Samtykke i saadan Hensigt anvender Midler paa hende med den anførte Virkning. Skeer det uden hendes Vidende og Vilie, ansees Gjerningsmanden med Strafarbeide fra 4 indtil 16 Aar og under særdeles skjærpende Omstændigheder paa Livstid." Her skilte man tydeligt mellem retsbeskyttelse for født og for ufødt liv, så barnemord blev behandlet lempeligere end forsætligt drab ellers.

I 1930 blev strafferammen for fremkaldt abort nedsat til højst 2 års fængsel, og man indførte "nødretsreglen", hvorved en kvinde kunne ansøge om at få afbrudt et svangerskab, der satte hendes liv eller helbred i overhængende fare. Der blev desuden nedsat en svangerskabskommission, hvis betænkning i 1937 førte til den første lov om svangerskabsafbrydelse, der tillod legal abort på medicinsk, etisk og eugenisk indikation. Eugenik, dvs. arvehygiejne, handlede om at ivaretage befolkningens sundhed gennem begrænsning af sygdomme og arvelige tilstande. Loven medførte, at psykisk og fysisk helbred, incest, voldtægt og arvelighed blev vurderet i sagsbehandlingen. 13. juni 1973 vedtog Folketinget Lov om adgang til svangerskabsafbrydelse, der trådte i kraft 1. oktober samme år og lovfæstede danske kvinders selvbestemte ret til abort inden udløbet af 12. svangerskabsuge. Danmark var dermed et af de første vesteuropæiske lande, der gennemførte adgang til fri abort. Loven kritiseredes flere steder i udlandet. Blandt andre Edward Kennedy var modstander af loven, til trods for hans ellers varme betagethed af det danske velfærdssamfund. Edward Kennedy ændrede holdning efter Roe v. Wade afgørelsen, som det f.eks. fremgår af en tale i National Press Club i 2005.

Norge

I Norge blev dødsstraf for abort ophævet i 1842. I 1889 blev abort tilladt, så sandt kvindens liv og helbred stod i fare. Ulovlige aborter blev dog straffet med indtil tre års fængsel. I 1913 - året, da norske kvinder fik stemmeret på lig linje med mænd - startede også kampen for lovlig abort, anført af kvindesagsforkæmper Katti Anker Møller. Norske biskopper forfattede faktisk et hyrdebrev mod fri abort, da det blev indført i Norge i 1978. Forrige gang de norske biskopper havde gjort noget tilsvarende, var i februar 1941 som en advarsel mod nazismen. Stortinget skulle behandle et forslag om liberalisering af abortloven 9. april 1940. Sandsynligvis var det også blevet vedtaget, hvis tyske tropper ikke havde invaderet landet samme dag. Præsten Peder Blessing Dahle (1877-1948), der havde advaret norsk offentlighed mod Georg Brandes og Arnulf Øverland, glædede sig over tyskernes ankomst. I sit hæfte Afkristningsprocessen i Norge påpeger han, at Stortinget havde villet udvide adgangen til abort 9. april, men "da var der en, der greb ind". Den, der ikke forstod, at tyskernes invasion var Guds indgriben for at forhindre fri abort, forstod ingenting.

I november 2018 var der demonstrationer i hele Norge, efter KrFs forsøg på at undergrave ordningen. Allerede i 2016 leverede partileder Knut Arild Hareide i KrF med flere, et forslag til ændring i den norske grundlov, hvorved "retten til liv og legemlig integritet må omfatte hele livsspændet, fra den første begyndelse ved befrugtning til døden indtræder" - dvs. et totalforbud mod abort.

Tyskland

Dr. Kristina Hänel i Giessen blev i 2017 idømt en bøde på 6.000 euro for at have bedrevet "abortreklame". Hendes anke blev 14. oktober 2018 afvist. Dommeren bad hende om bære denne domsafsigelse "som en æresbevisning i påvente af en bedre lov". I virkeligheden havde hun kun anført abort som en af de tjenester, hun tilbyder som læge. Denne oplysning blev defineret som "abortreklame" efter § 219a, der forbyder at tilbyde abort på "en groft anstødelig måde" eller for tjene penge. I praksis rammer lovparagraffen læger, der kun oplyser om, at de udfører indgrebet. Der har derfor været tale om en sovende lovparagraf, der blev indført i 1933 i den hensigt at gøre det nemmere at "få" noget på jødiske læger, og ellers for at fremme antal børnefødsler. Den har været beskyttet af CDU, som frygter for, at abort kan "normaliseres", når pave Frans har sammenlignet abort med holocaust. I Tyskland må en abortsøgende kvinde allerede gennem en tvungen rådgivningssamtale, samt tre dages betænkningstid. Kristina Hänel er derfor klar for at tage sin sag videre til den tyske forfatningsdomstol og eventuelt til menneskerettighedsdomstolen i Haag.

Irland

I Irland blev selvbestemt abort først lovlig ved folkeafstemning i 2018. Tidligere tilbød den nederlandske bevægelse Women on Waves abortpiller på sit skib Aurora, som lå udenfor Irland i internationalt farvand. Omkring 6.000 irske kvinder rejste årligt til England for at få foretaget abort.

El Salvador

I El Salvador regnes abort som drab. I 2012 blev María Teresa Rivera dømt til fyrre års fængsel for drab under skærpende omstændigheder, efter en spontanabort, hvor hun ikke en gang havde været klar over, at hun var gravid. Hun blev løsladt i 2016, da fejlen blev indrømmet, og fik i 2017 indvilget asyl i Sverige sammen med sin søn, der var 7 år, da hun blev dømt. Rivera regner sig selv om "verdens første abortflygtning".

Uddybende artikel: Spontan abort

Spontan abort betyder, at en graviditet ufrivilligt afbrydes så tidligt, at fosteret ikke kan overleve. Dette sker hyppigst før 12. graviditetsuge. Hos alle kvinder er der risiko for, at graviditeten ender med spontan abort. Risikoen for spontan abort er 10 til 35 procent, afhængig af moderens alder.

Grænsen mellem spontan abort og dødfødsel er ikke naturgiven og defineres forskelligt i forskellige lande. I Danmark ligger den i disse år i slutningen af den 22. graviditetsuge.

  1. (PDF). WHO. 1971. s. 57,64. Hentet 28. januar 2018.
  2. Bente Rosenbeck, Inger Dübeck: abort (historie) i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 6. juli 2018 fra
  3. . fra originalen 20. juli 2018. Hentet 10. juli 2018.
  4. Brind'Amour, Katherine (2007). . Embryo Project Encyclopedia. Arizona State University. fra originalen 2. februar 2012.
  5. Joan Cadden: "Western medicine and natural philosophy" i Vern L. Bullough og James A. Brundage: Handbook of Medieval Sexuality, Garland, 1996, s. 51-80
  6. Cyril C. Means, Jr., "A historian's view," i Robert E. Hall: Abortion in a Changing World, bind 1, Columbia University Press, 1970, s. 16-24
  7. John M. Riddle: "Contraception and early abortion in the Middle Ages," i Vern L. Bullough og James A. Brundage: Handbook of Medieval Sexuality, Garland, 1996, s. 261-277,ISBN 9780815312871
  8. Dionne, E.J. (14. januar 2005). . Washington Post. s. A19. Hentet 6. november 2020.
  9. Geir Thorsdahl: Quislings biskoper (s. 30), forlaget Kagge, 2017, ISBN 978-82-489-1886-8
  10. Maria Lavik: "Lov eller ret", Klassekampen, 15. november 2018


Wikimedia Commons har medier relateret til:

Abort
abort, afbrydelse, graviditet, sprog, overvåg, rediger, alternative, betydninger, flertydig, også, artikler, begynder, afbrydelse, kvindens, graviditet, før, fosteret, selvstændigt, levedygtigt, indtil, 2004, blev, grænsen, abort, dødfødt, fødsel, svangerskabs. Abort afbrydelse af graviditet Sprog Overvag Rediger For alternative betydninger se Abort flertydig Se ogsa artikler som begynder med Abort Abort er en afbrydelse af kvindens graviditet for fosteret er selvstaendigt levedygtigt Indtil 2004 blev graensen for abort og dodfodt fodsel sat ved den 28 svangerskabsuge I 2004 blev det aendret til den 22 svangerskabsuge Den administrative forskel mellem aborterede fostre og dodfodte babyer er at dodfodte babyer indgar i fodselsstatistikken gives et navn far udstedt dodsattest og begraves Abortlovgivning i verden Klik pa kort for farveforklaringer Madame Restell 1 i The National Police Gazette 13 marts 1847 Hun fremkaldte aborter i sine lokaler pa 5th Avenue i New York Indholdsfortegnelse 1 Provokeret abort 1 1 Historie 1 2 Danmark 1 3 Norge 1 4 Tyskland 1 5 Irland 1 6 El Salvador 2 Spontan abort 3 Referencer 4 Se ogsaProvokeret abort Rediger Uddybende artikel Provokeret abort Provokeret abort er i Danmark lovligt Fri abort under visse omstaendigheder stottes af et flertal i befolkningen Igennem det 20 arhundrede er aborten gradvis blevet friere og friere Den 18 november 1920 blev abort tilladt i Sovjetunionen og den 28 januar 1935 pa Island 2 Blandt grupper pa den kristne hojrefloj ses dette som et overgreb pa menneskelivet Man mener i disse sammenhaenge at livet begynder ved undfangelsen og derfor ma fosteret i moderens liv ses pa lige fod med mennesker der allerede er fodte Historie Rediger Aristoteles anbefalede abort som et middel til bornebegraensning Platon anbefalede abort hvis den gravide var over 40 ar Romerne ansa fosteret som en del af kvindens krop sa hun afgjorde selv om hun ville baere det frem eller fa det fjernet Under Septimius Severus blev en gift eller fraskilt kvinde dog idomt bode til aegtemanden eller hans slaegt hvis hun ved abort havde berovet dem en arving 3 Christian 5 s Danske Lov fra 1683 star i skarp kontrast hertil ved under pavirkning af gengaeldelsesprincippet i mosaisk ret at kraeve dodsstraf for drab pa nyfodte og fostre safremt drabet var foretaget af en ugift mor 6 6 7 Letfaerdige Qvindfolk som deris Foster ombringe skulle miste deris Hals og deris Hovet saettis paa een Stage 4 I ovrigt samme straf som for overlagt drab og fodsel i dolgsmal 5 Pave Sixtus 5 1585 90 var den eneste pave for 1869 der erklaerede i 1588 fremkaldt abort som manddrab uafhaengigt af hvor langt svangerskabet var kommet 6 og hans udtalelse blev slettet i 1591 af hans efterfolger I det meste af sin historie har den katolske kirke vaeret splittet i sit syn pa om svangerskabsafbrydelse er mord eller ej og den engagerede sig ikke i storre grad for 1800 tallet En raekke historikere har skrevet 7 8 9 at for 1800 tallet ansa de faerreste katolske forfattere en svangerskabsafbrydelse for fosteret vagnede til liv eller fik sjael som nogen abort Danmark Rediger En forordning fra 1714 om jordemodrenes virksomhed forbod jordemodre at give noget Medicament Drik Pulver som kunne virke abortfremkaldende under trussel om at miste bestilling aere gods eller liv I 1866 aflostes Christian 5 s Danske Lov af en straffelov der i 193 sagde at et frugtsommeligt Fruentimmer der forsaetlig fordriver sit Foster eller draeber det i Moders Liv ansees med Strafarbeide indtil 8 Aar Samme Straf er anvendelig paa den som med Moderens Samtykke i saadan Hensigt anvender Midler paa hende med den anforte Virkning Skeer det uden hendes Vidende og Vilie ansees Gjerningsmanden med Strafarbeide fra 4 indtil 16 Aar og under saerdeles skjaerpende Omstaendigheder paa Livstid Her skilte man tydeligt mellem retsbeskyttelse for fodt og for ufodt liv sa barnemord blev behandlet lempeligere end forsaetligt drab ellers 3 I 1930 blev strafferammen for fremkaldt abort nedsat til hojst 2 ars faengsel og man indforte nodretsreglen hvorved en kvinde kunne ansoge om at fa afbrudt et svangerskab der satte hendes liv eller helbred i overhaengende fare Der blev desuden nedsat en svangerskabskommission hvis betaenkning i 1937 forte til den forste lov om svangerskabsafbrydelse der tillod legal abort pa medicinsk etisk og eugenisk indikation Eugenik dvs arvehygiejne handlede om at ivaretage befolkningens sundhed gennem begraensning af sygdomme og arvelige tilstande Loven medforte at psykisk og fysisk helbred incest voldtaegt og arvelighed blev vurderet i sagsbehandlingen 13 juni 1973 vedtog Folketinget Lov om adgang til svangerskabsafbrydelse der tradte i kraft 1 oktober samme ar og lovfaestede danske kvinders selvbestemte ret til abort inden udlobet af 12 svangerskabsuge Danmark var dermed et af de forste vesteuropaeiske lande der gennemforte adgang til fri abort 10 Loven kritiseredes flere steder i udlandet Blandt andre Edward Kennedy var modstander af loven til trods for hans ellers varme betagethed af det danske velfaerdssamfund 11 Edward Kennedy aendrede holdning efter Roe v Wade afgorelsen som det f eks fremgar af en tale i National Press Club i 2005 12 Norge Rediger I Norge blev dodsstraf for abort ophaevet i 1842 I 1889 blev abort tilladt sa sandt kvindens liv og helbred stod i fare Ulovlige aborter blev dog straffet med indtil tre ars faengsel I 1913 aret da norske kvinder fik stemmeret pa lig linje med maend startede ogsa kampen for lovlig abort anfort af kvindesagsforkaemper Katti Anker Moller 13 Norske biskopper forfattede faktisk et hyrdebrev mod fri abort da det blev indfort i Norge i 1978 Forrige gang de norske biskopper havde gjort noget tilsvarende var i februar 1941 som en advarsel mod nazismen 14 Stortinget skulle behandle et forslag om liberalisering af abortloven 9 april 1940 Sandsynligvis var det ogsa blevet vedtaget hvis tyske tropper ikke havde invaderet landet samme dag Praesten Peder Blessing Dahle 1877 1948 der havde advaret norsk offentlighed mod Georg Brandes og Arnulf Overland glaedede sig over tyskernes ankomst I sit haefte Afkristningsprocessen i Norge papeger han at Stortinget havde villet udvide adgangen til abort 9 april men da var der en der greb ind Den der ikke forstod at tyskernes invasion var Guds indgriben for at forhindre fri abort forstod ingenting 15 I november 2018 var der demonstrationer i hele Norge efter KrFs forsog pa at undergrave ordningen 16 17 Allerede i 2016 leverede partileder Knut Arild Hareide i KrF med flere et forslag til aendring i den norske grundlov hvorved retten til liv og legemlig integritet ma omfatte hele livsspaendet fra den forste begyndelse ved befrugtning til doden indtraeder 18 dvs et totalforbud mod abort Tyskland Rediger Dr Kristina Hanel i Giessen blev i 2017 idomt en bode pa 6 000 euro for at have bedrevet abortreklame Hendes anke blev 14 oktober 2018 afvist Dommeren bad hende om baere denne domsafsigelse som en aeresbevisning i pavente af en bedre lov I virkeligheden havde hun kun anfort abort som en af de tjenester hun tilbyder som laege 19 Denne oplysning blev defineret som abortreklame efter 219a der forbyder at tilbyde abort pa en groft anstodelig made eller for tjene penge I praksis rammer lovparagraffen laeger der kun oplyser om at de udforer indgrebet Der har derfor vaeret tale om en sovende lovparagraf der blev indfort i 1933 i den hensigt at gore det nemmere at fa noget pa jodiske laeger og ellers for at fremme antal bornefodsler Den har vaeret beskyttet af CDU som frygter for at abort kan normaliseres nar pave Frans har sammenlignet abort med holocaust 20 I Tyskland ma en abortsogende kvinde allerede gennem en tvungen radgivningssamtale samt tre dages betaenkningstid Kristina Hanel er derfor klar for at tage sin sag videre til den tyske forfatningsdomstol og eventuelt til menneskerettighedsdomstolen i Haag 21 Irland Rediger I Irland blev selvbestemt abort forst lovlig ved folkeafstemning i 2018 Tidligere tilbod den nederlandske bevaegelse Women on Waves abortpiller pa sit skib Aurora som la udenfor Irland i internationalt farvand Omkring 6 000 irske kvinder rejste arligt til England for at fa foretaget abort 22 El Salvador Rediger I El Salvador regnes abort som drab I 2012 blev Maria Teresa Rivera domt til fyrre ars faengsel for drab under skaerpende omstaendigheder efter en spontanabort hvor hun ikke en gang havde vaeret klar over at hun var gravid Hun blev losladt i 2016 da fejlen blev indrommet og fik i 2017 indvilget asyl i Sverige sammen med sin son der var 7 ar da hun blev domt Rivera regner sig selv om verdens forste abortflygtning 23 Spontan abort Rediger Uddybende artikel Spontan abort Spontan abort betyder at en graviditet ufrivilligt afbrydes sa tidligt at fosteret ikke kan overleve Dette sker hyppigst for 12 graviditetsuge Hos alle kvinder er der risiko for at graviditeten ender med spontan abort Risikoen for spontan abort er 10 til 35 procent afhaengig af moderens alder Graensen mellem spontan abort og dodfodsel er ikke naturgiven og defineres forskelligt i forskellige lande I Danmark ligger den i disse ar i slutningen af den 22 graviditetsuge Referencer Rediger https www smithsonianmag com history madame restell the abortionist of fifth avenue 145109198 Abortion Laws A Survey Of Current World Legislation PDF WHO 1971 s 57 64 Hentet 28 januar 2018 a b Bente Rosenbeck Inger Dubeck abort historie i Den Store Danske Gyldendal Hentet 6 juli 2018 fra http denstoredanske dk index php sideId 31911 Kong Christian den Femtis Danske Lov af 15 april 1683 i uddrag indeholdende kongens fortale og 6 bog Siette Bog Om Misgierninger PDF Nettutstilling Dodsstraff a la Christian V Justismuseet Arkiveret fra originalen 20 juli 2018 Hentet 10 juli 2018 Brind Amour Katherine 2007 Effraenatam Embryo Project Encyclopedia Arizona State University Arkiveret fra originalen 2 februar 2012 Joan Cadden Western medicine and natural philosophy i Vern L Bullough og James A Brundage Handbook of Medieval Sexuality Garland 1996 s 51 80 Cyril C Means Jr A historian s view i Robert E Hall Abortion in a Changing World bind 1 Columbia University Press 1970 s 16 24 John M Riddle Contraception and early abortion in the Middle Ages i Vern L Bullough og James A Brundage Handbook of Medieval Sexuality Garland 1996 s 261 277 ISBN 9780815312871 https danmarkshistorien dk leksikon og kilder vis materiale fri abort En Kennedys holdning til den fri abort for 50 ar siden Dionne E J 14 januar 2005 The New Liberalism Democrats Need to Show Their Family Values Washington Post s A19 Hentet 6 november 2020 40 ar med fri abort ABC Nyheter hyrdebrev Store norske leksikon Geir Thorsdahl Quislings biskoper s 30 forlaget Kagge 2017 ISBN 978 82 489 1886 8 http kvinnefronten no ikke ror abortloven demonstrasjoner i hele norge https www nrk no norge tusenvis tar til gatene ikke ror abortloven 1 14296420 https stortinget no nn Saker og publikasjonar publikasjonar Grunnlovsframlegg 2015 2016 dok12 201516 004 https www zeit de wissen gesundheit 2018 10 schwangerschaftsabbruch abtreibung informationsfreiheit aerztin kristina haenel straftat https www fyens dk udland Paven sammenligner aborter med nazismen under Holocaust artikel 3264199 Maria Lavik Lov eller ret Klassekampen 15 november 2018 Geraldine Coughlan Legal boost for Dutch abortion ship BBC 2 juli 2002 EL SALVADOR SWEDEN What it s like to be the world s first abortion refugee Safe Abortion Women s RightSe ogsa RedigerMisbyrd Wikimedia Commons har medier relateret til AbortHentet fra https da wikipedia org w index php title Abort amp oldid 10756589, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.