fbpx
Wikipedia

Arbejdsmarked

Der er ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem.
Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande, der fremføres. Hvis ikke der tilføjes kilder, vil artiklen muligvis blive slettet.

Et arbejdsmarked er et marked, hvor arbejdskraft købes og sælges. Det vil sige, at arbejdere udbyder deres tjenester til gengæld for løn. Arbejdsmarkedets sammensætning er derfor bestemmende for løndannelsen.

Indholdsfortegnelse

I virkeligheden er der ikke ét arbejdsmarked, men en række delarbejdsmarkeder. Typisk betragter man dog i generelle teorier arbejdsmarkederne under et, og betegner summen arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet er et marked, som så mange andre, men forskellen er, at efterspørgslen her er afledt. Virksomhederne beslutter ikke først at efterspørge arbejdskraft, de beslutter først, at de vil udbyde noget på varemarkedet og herefter udleder de deres efterspørgsel efter arbejdskraft heraf. Typisk antages det desuden, at 1) der er fuldkommen konkurrence på både vare- og arbejdsmarkedet, 2) der er tale om profitmaksimerende virksomheder. Det betyder samlet set, at de enkelte virksomheder er pristagere på såvel vare- som arbejdsmarkedet.

Udgangspunktet for en virksomhed er dennes produktionsfunktion, hvor den producerede mængde er en funktion af antallet af ansatte arbejdere. Det antages her typisk, at det marginale arbejdsprodukt (MAP) er aftagende ved ekstra arbejdere. Værdien af dette marginalprodukt (VMAP) fremkommer ved, at prisen P (fastsat eksogent på varemarkedet) ganges på marginalproduktet, så VMAP = P x MAP. Virksomhederne vil ansætte arbejdere, hvis værdien af deres marginalprodukt er over deres løn (W), omvendt vil de fyre arbejdere, hvis deres løn er over værdien af deres marginalproduktion. Det betyder, at vi i ligevægten får W = VMAP = P x MAP. Da markedslønnen er givet for den enkelte virksomhed får vi altså, at det profitmaksimerende antal arbejdere er givet ved følgende figur:

Heraf kan den faldende efterspørgselskurve på arbejdsmarkedet også udledes (da lavere markedsløn her klart betyder større efterspørgsel og omvendt). Den stigende udbudskurve er derimod mere naturlig, og bunder i, at alternativomkostningerne ved at arbejde er at holde fri. Der er et trade-off mellem arbejde og fritid. Herved kan vi altså opstille følgende to udbuds- og efterspørgselsdiagrammer:

Vi har nu to fakta, som skal sammenholdes, hvis der skal være lige vægt på begge disse markeder

  • 1) Lønnen skal balancere udbud- og efterspørgsel efter arbejdskraft
  • 2) På varemarkedet ved vi, at det må gælde (se profitmaksimering, da der er fuldkommen konkurrence, at marginalomkostningerne (MC) må være lige med prisen. Da lønnen dividerede med det marginale arbejdsprodukt er et udtryk for marginalomkostningerne fås, at P = MC → P = W / MAP → W = P x MAP.

Umiddelbart kunne man tro, at disse ting var modstridende, men ovenfor viste vi lige præcis, at virksomhederne skal ansætte arbejdere indtil, at W = P x MAP og derfor har vi altså, at 1) må føre til 2)

Arbejdsefterspørgselskurven kan ændre sig hvis:

  • 1) Priserne på markedet ændrer sig, hvilket ændrer på værdien af marginalproduktet.
  • 2) Teknologiske ændringer (gennem påvirkning af marginalproduktet)
  • 3) Ændringer i prisen på andre produktionsfaktorer

Arbejdsudbudskurven kan ændre sig hvis:

  • 1) Smagen for fritid ændrer sig
  • 2) Antallet af arbejdere ændrer sig grundet immigration og emigration
  • 3) Ændringer på et arbejdsmarked kan være forårsaget af ændrede muligheder på andre.

Vi ser her på hhv. en ændring i

  • 1) Arbejdetsudbuddet, som bliver større. Herved vokser beskæftigelsen mens at lønnen falder.
  • 2) Arbejdetsefterspørgslen, som bliver større. Herved vokser beskæftigelsen samtidig med at lønnen stiger.

En anden mulighed er, at der sker en ændring på varemarkedet, som herefter smitter af på arbejdsmarkedet (at arbejdsmarkedet påvirker varemarkedet tilbage tages der ikke højde for her). (1) en stigning i efterspørgslen fører til (2) en stigning i prisen, der fører til en stigning i VMAP og derfor udbudskurve, hvilket (4) fører til både højere løn og højere beskæftigelse.

Ligesom for arbejdsmarkedet kan man udvikle lignende teorier for de to andre produktionsfaktorer: kapital og jord. Han er det vigtigt, at skelne mellem købs- og lejeprisen. Den tilsvarende teori gælder for lejeprisen, da lønnen jo er prisen for at leje arbejdskraft. Derfor må det også gældende at VMJP = VMKP = VMAP, dvs. at værdien har marginalproduktet for alle produktionsfaktorerne jord (j), kapital (k) og arbejdskraft (a) må være ens. Herved ses det også, at der er en tæt sammenhæng mellem markederne for de tre produktionsfaktorer, og at mængde- og prisændringer på den ene markedet påvirker de andre.

Spire
Denne artikel om økonomi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved atudvide den.

Arbejdsmarked
arbejdsmarked, sprog, overvåg, rediger, ingen, kildehenvisninger, denne, artikel, hvilket, problem, hjælpe, angive, kilder, påstande, fremføres, hvis, ikke, tilføjes, kilder, artiklen, muligvis, blive, slettet, arbejdsmarked, marked, hvor, arbejdskraft, købes,. Arbejdsmarked Sprog Overvag Rediger Der er ingen kildehenvisninger i denne artikel hvilket er et problem Du kan hjaelpe ved at angive kilder til de pastande der fremfores Hvis ikke der tilfojes kilder vil artiklen muligvis blive slettet Et arbejdsmarked er et marked hvor arbejdskraft kobes og saelges Det vil sige at arbejdere udbyder deres tjenester til gengaeld for lon Arbejdsmarkedets sammensaetning er derfor bestemmende for londannelsen Indholdsfortegnelse 1 Teorien 2 Produktionsfunktion og vaerdien af arbejdets marginalprodukt 3 Modellen 4 AEndringer og skift i kurver 5 Forholdet til andre produktionsfaktorerTeorien RedigerI virkeligheden er der ikke et arbejdsmarked men en raekke delarbejdsmarkeder Typisk betragter man dog i generelle teorier arbejdsmarkederne under et og betegner summen arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet er et marked som sa mange andre men forskellen er at eftersporgslen her er afledt Virksomhederne beslutter ikke forst at eftersporge arbejdskraft de beslutter forst at de vil udbyde noget pa varemarkedet og herefter udleder de deres eftersporgsel efter arbejdskraft heraf Typisk antages det desuden at 1 der er fuldkommen konkurrence pa bade vare og arbejdsmarkedet 2 der er tale om profitmaksimerende virksomheder Det betyder samlet set at de enkelte virksomheder er pristagere pa savel vare som arbejdsmarkedet Produktionsfunktion og vaerdien af arbejdets marginalprodukt RedigerUdgangspunktet for en virksomhed er dennes produktionsfunktion hvor den producerede maengde er en funktion af antallet af ansatte arbejdere Det antages her typisk at det marginale arbejdsprodukt MAP er aftagende ved ekstra arbejdere Vaerdien af dette marginalprodukt VMAP fremkommer ved at prisen P fastsat eksogent pa varemarkedet ganges pa marginalproduktet sa VMAP P x MAP Virksomhederne vil ansaette arbejdere hvis vaerdien af deres marginalprodukt er over deres lon W omvendt vil de fyre arbejdere hvis deres lon er over vaerdien af deres marginalproduktion Det betyder at vi i ligevaegten far W VMAP P x MAP Da markedslonnen er givet for den enkelte virksomhed far vi altsa at det profitmaksimerende antal arbejdere er givet ved folgende figur Modellen RedigerHeraf kan den faldende eftersporgselskurve pa arbejdsmarkedet ogsa udledes da lavere markedslon her klart betyder storre eftersporgsel og omvendt Den stigende udbudskurve er derimod mere naturlig og bunder i at alternativomkostningerne ved at arbejde er at holde fri Der er et trade off mellem arbejde og fritid Herved kan vi altsa opstille folgende to udbuds og eftersporgselsdiagrammer Vi har nu to fakta som skal sammenholdes hvis der skal vaere lige vaegt pa begge disse markeder 1 Lonnen skal balancere udbud og eftersporgsel efter arbejdskraft 2 Pa varemarkedet ved vi at det ma gaelde se profitmaksimering da der er fuldkommen konkurrence at marginalomkostningerne MC ma vaere lige med prisen Da lonnen dividerede med det marginale arbejdsprodukt er et udtryk for marginalomkostningerne fas at P MC P W MAP W P x MAP Umiddelbart kunne man tro at disse ting var modstridende men ovenfor viste vi lige praecis at virksomhederne skal ansaette arbejdere indtil at W P x MAP og derfor har vi altsa at 1 ma fore til 2 AEndringer og skift i kurver RedigerArbejdseftersporgselskurven kan aendre sig hvis 1 Priserne pa markedet aendrer sig hvilket aendrer pa vaerdien af marginalproduktet 2 Teknologiske aendringer gennem pavirkning af marginalproduktet 3 AEndringer i prisen pa andre produktionsfaktorer Arbejdsudbudskurven kan aendre sig hvis 1 Smagen for fritid aendrer sig 2 Antallet af arbejdere aendrer sig grundet immigration og emigration 3 AEndringer pa et arbejdsmarked kan vaere forarsaget af aendrede muligheder pa andre Vi ser her pa hhv en aendring i 1 Arbejdetsudbuddet som bliver storre Herved vokser beskaeftigelsen mens at lonnen falder 2 Arbejdetseftersporgslen som bliver storre Herved vokser beskaeftigelsen samtidig med at lonnen stiger En anden mulighed er at der sker en aendring pa varemarkedet som herefter smitter af pa arbejdsmarkedet at arbejdsmarkedet pavirker varemarkedet tilbage tages der ikke hojde for her 1 en stigning i eftersporgslen forer til 2 en stigning i prisen der forer til en stigning i VMAP og derfor udbudskurve hvilket 4 forer til bade hojere lon og hojere beskaeftigelse Forholdet til andre produktionsfaktorer RedigerLigesom for arbejdsmarkedet kan man udvikle lignende teorier for de to andre produktionsfaktorer kapital og jord Han er det vigtigt at skelne mellem kobs og lejeprisen Den tilsvarende teori gaelder for lejeprisen da lonnen jo er prisen for at leje arbejdskraft Derfor ma det ogsa gaeldende at VMJP VMKP VMAP dvs at vaerdien har marginalproduktet for alle produktionsfaktorerne jord j kapital k og arbejdskraft a ma vaere ens Herved ses det ogsa at der er en taet sammenhaeng mellem markederne for de tre produktionsfaktorer og at maengde og prisaendringer pa den ene markedet pavirker de andre Spire Denne artikel om okonomi er en spire som bor udbygges Du er velkommen til at hjaelpe Wikipedia ved at udvide den Hentet fra https da wikipedia org w index php title Arbejdsmarked amp oldid 10360537, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.