fbpx
Wikipedia

Befolkning

I sociologi og biologi er en befolkning en gruppe af mennesker, organismer af en given art, der bebor et givet geografisk område og som ofte er opgjort ved en folketælling.

Kort over verdens landes befolkningsstørrelser.

Ordet "befolkning" har samme betydning som indbyggere, dog vil det som regel blive anvendt om et større områdes (fx et lands eller en verdensdels) beboere, mens "indbygger" som oftest omfatter et mindre områdes (fx en bys, et sogns eller et amts) beboere.

Indholdsfortegnelse

"Befolkningen er Statistikens vigtigste og egenlige Gjenstand. er Statens Indhold og Maal, det Midtpunkt, hvorom Statslivet drejer sig. Befolkningen betinger Statens Magt og skaber dens Velstand. Alt hvad der sker i Staten, er Befolkningens Værk, og sker for dens Skyld. Befolkningen betinger alle Statens Indretninger. ikke blot den absolute Befolkning, ogsaa den relative kommer det her an paa. At kjende Befolkningen, absolute og den relative, den faktiske og den retlige; at kjende Befolkningens fysiske Ejendommeligheder, Fordeling mellem de to Kjøn og mellem de forskjellige Aldersklasser, dens Fordeling mellem Familier og efter ægteskabelige Forhold, dens Nationalitets- og Religions- og Erhvervsforhold, dens øjeblikkelige Tilstande — er nødvendigt for Forstaaelsen af det Samfund, vi leve i. Men ikke blot dens Tilstand et givet Øjeblik, ogsaa dens Bevægelser, dens Vorden og Bortgang, maa kjendes, og kjendes om muligt med exakt Nøjagtighed. Det er Befolkningsstatistikens Opgave at skaffe os denne Kundskab."

Således skrev et kvikt hoved i Nationaløkonomisk Tidsskrift i 1883 og begrundede derved befolkningkundskabens betydning. Man kan naturligvis mene, at kendskabet til et lands eller områdes befolknings størrelse i sig selv er af begrænset betydning, hvis man ikke kan sætte denne oplysning i forhold til andre oplysninger; i sig selv siger befolkningsstørrelsen jo ikke andet end, at der inden for et givet område på et givet tidspunkt bor så og så mange mennesker, men selv i sin mest begrænsede form giver et sådant sikkert tal den ansvarlige statsledelse et grundlag for at skønne om den arbejdskraft, der står til rådighed ved landets opbygning, den formentlige skatteydende evne, der forefindes, eller (især i ældre tid) den menneskemasse, der i givet fald kunne mobiliseres til landets forsvar. Om sidsnævnte forhold skrev præsten og landøkonomen J. D. W. Westenholz i bogen "Om folkemængden i bondestanden", som udkom i 1772, 3 år efter Danmarks første folketælling:

"Jeg tro, man kunne billig spørge, om det er mere tilladeligt for en lærd mand at angive i sine skrifter, hvor mange folk et land haver, end at angive, hvor mange kanoner, der findes i en grænsefæstning."

Skatteevne og forsvarsevne var alvorlige spørgsmål, og udfaldet af den første danske folketælling blev da heller ikke umiddelbart offentliggjort; først i 1789 offentliggjorde G. C. Oeder den første egentlige oversigt over 1769-tællingens udfald – i et tysk tidsskrift trykt i Göttingen!

Værdien af den kundskab, der ligger i kendskabet til et givet områdes befolkning, vokser betydeligt så snart, at denne oplysning kan sættes ind i en sammenhæng. Dette kan ske på to måder:

 1. befolkningstallet kan sættes i forhold til samtidige befolkningstal for andre lande og områder. Derved kan man danne sig et første indtryk af den vægt og styrke, landet kan virke med;
 2. befolkningstallet kan sættes i forhold til tidligere opgjorte befolkningstal for samme område. Derved kan man danne sig et første indtryk af landets eller områdets trivsel og af virkningen af de begivenheder, der i mellemtiden måtte være fundet sted: krige og epidemier, hungersnød eller velstandstider, udvandringer eller indvandringer.

Værdien af oplysninger om befolkningsforhold vokser naturligvis i takt med omfanget af de oplysninger, der kendes om sammensætning og forandringer heri så som familiemønstre (vielser og skilsmisser), offentlig sundhed, arbejde og arbejdsstyrke samt familieplanlægning. Andre sider af menneskers opførsel i befolkninger studeres også inden for sociologi, økonomi og geografi. Undersøgelser af befolkninger er som oftest styret af sandsynlighed og slutninger fra en undersøgelse vil ofte ikke være anvendelige på hvert enkelt individ i en befolkning. Kundskaben om befolkningsforhold bruges i stor stil inden for markedsføring. For eksempel vil en forretning, der ønsker at nå et nyt, større eller yngre marked, kigge på befolkningens mængde og sammensætning for forskellige områder for at finde det sted, hvor kundegrundlaget er mest fordelagtigt.

1800-tallet

Først i løbet af 1800-tallet begyndte der at fremkomme sikre oplysninger om de ulige landes befolkningers størrelse. Ved århundredeskiftet kunne opstilles nedenstående oversigt (* angiver skønnede tal):

Land år folketal i mio. år folketal i mio. år folketal i mio.
Danmark (uden Island) 1801 0,931 1850 1,416 1901 2,465
Sverige 1800 2,347 1850 3,483 1900 5,136
Norge 1801 0,883 1855 1,490 1900 2,231
Finland 1800 0,833 1850 1,637 1900 2,700*
Storbritannien og Irland 1801 16,237 1851 27,724 1901 41,455
Nederlandene 1800 2,150* 1849 3,057 1899 5,103
Luxembourg 1800 0,160* 1852 0,193 1900 0,237
Belgien 1800 3,000* 1846 4,337 1899 6,745*
Tyskland 1800 24,500* 1850 35,397 1900 56,345
Østrig 1800 13,300* 1850 17,535 1900 26,107
Ungarn 1800 10,000* 1850 13,192 1901 19,204
Bosnien og Herzegovina 1800 1,000* 1850 1,150* 1895 1,662
Schweiz 1800 1,750* 1850 2,393 1900 3,327
Frankrig 1800 26,754 1851 34,930 1901 38,900*
Italien 1800 18,124* 1852 24,348 1901 32,450
Spanien 1797 10,541 1850 14,800* 1897 18,078
Portugal 1801 2,932 1854 3,499 1900 5,300*
Rusland (europæiske del) 1800 38,000* 1851 57,650* 1897 103,671
Rumænien 1800 2,600* 1850 3,301* 1900 7,000*
Serbien 1800 0,900* 1850 0,957 1900 2,494
Bulgarien 1800 2,200* 1850 2,700* 1901 3,733
Montenegro 1800 0,200* 1850 0,220* 1899 0,255*
Grækenland 1800 1,000* 1848 1,207 1896 2,434
Tyrkiet 1800 4,800* 1850 5,350* 1899 6,400*

Europas samlede befolkning kunne således beregnes til omkring 186 mio. indbyggere omkring 1800, til 262 mio. indbyggere i midten af 1800-tallet og til omkring 398 mio. indbyggere ved år 1900. Det bemærkes, at især de ældre tal er usikre. Ligeledes skal huskes, at de enkelte landes afgrænsning forandredes ved krige o.lign. gennem århundredet.

De enkelte landes befolkninger afspejler tillige hvilke områder, der udgjorde større samlede enheder, og hvilke dele af Europa, der var opsplittet i mange mindre enheder. Sidstnævnte var især tilfældet henholdsvis i Nordvesteuropa (herunder Norden) og på Balkan, mens resten af det vestlige Europa var opdelt i mellemstore lande og Østeuropa udgjorde eet stort samlet land: Det russiske Kejserrige. Med kendskab til den senere udvikling må man savne lande, som siden opnåede selvstændighed: Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Kroatien, Moldova og Ukraine foruden landene i Kaukasus, hvis tal for befolkning altså helt frem til begyndelsen af det 20. århundrede var medregnede under andre lande.

Uden for Europa skal man overvejende helt frem til århundredeskiftet (1900) eller senere inden, at der foreligger blot nogenlunde sikre oplysninger om befolkningsforholdene. Omkring 1900 lod det sig gøre at opstille følgende folketal:

og for Sydamerikas vedkommende forelå følgende folketal:

 • Cuba havde i oktober 1899 1,573 mio indbyggere,
 • Puerto Rico havde i oktober 1899 0,953 mio indbyggere,
 • Mexico havde i oktober 1900 13,571 mio indbyggere,
 • Paraguay havde i 1899 0,656 mio indbyggere.

For Afrikas vedkommende opgjordes ingen befolkningstal overhovedet, men verdens samlede befolkning omkring 1900 opgjordes til 1,6 mia. indbyggere – et tal, der dog var behæftet med stor usikkerhed.

Mellemkrigstiden

I 1932 – lige inden Verden gik af lave – foretog den danske statistiker Adolph Jensen en oversigt over hvad man da vidste om Verdens befolkning:

"Uagtet det saaledes er langt fra, at Alverden endnu er skrevet i Mandtal, finder man dog i statistiske og geografiske Haandbøger Folketals-Angivelser for alle Jordens Egne, og ofte en Totalsum, der indgyder Tillid ved sin Mangel paa Afrundethed. I det internationale statistiske Instituts sidste demografiske Arbejde findes saaledes følgende Sammendrag:
befolkning
Europa 484.575.000
Amerika 248.772.000
Afrika 143.315.000
Asien 1.101.692.000
Australien 9.925.000
I alt 1.988.279.000
Efter disse Tal, der er beregnede for Aaret 1930 paa Grundlag af de sidste foreliggende officielle Tællinger og „evaluations", skulde Jordens hele Folkemængde altsaa nu rundt regnet udgøre 2 Milliarder.
Hvilken Lid kan man nu fæste til dette Tal?
Ved Bedømmelsen heraf er det af Betydning at skelne mellem de Folketals-Angivelser, der er Resultater af egentlige Tællinger, og dem der er fremgaaet af mindre eksakte Undersøgelsesmetoder. Disse sidste vil vi sammenfatte under Betegnelsen "Vurderinger".
I Aaret 1900 udarbejdede den afdøde engelske Statistiker, den geniale Organisator af de indiske Censusarbejder, Atheistane Baines, en Opgørelse, hvorefter kun 52 Procent af de 1550 Mill. Mennesker, hvortil man dengang anslog Jordens Folkemængde, levede paa Territorier, der var eller havde været inddraget under Folketællinger. Med Benyttelse af det righoldige Materiale i det internationale statistiske Instituts forannævnte Værk har jeg foretaget en tilsvarende Opgørelse for det nuværende Tidspunkt.
I Europa er der kun ét Land, den lille Smugler-Republik Andorra højt oppe i Pyrenæerne, hvor der aldrig har været holdt Folketælling, men dens 5000 Indbyggere gør jo hverken fra eller til i nærværende Sammenhæng. Ogsaa Amerika er nu „talt" næsten helt igennem; af denne Verdensdels halvtredje Hundrede Millioner Indbyggere tilhører kun smaa 4 Mill. Lande uden Folketælling. Afrika, som i Baines' Opgørelse figurerede som „det mørke Fastland", næsten helt uden Folketælling, er nu naaet saa vidt, at kun en Sjettedel af Verdensdelens anslaaede Folkemængde ikke har været inddraget under Tælling, og det samme er Tilfældet med kun en Fyrretyvendedel af Australiens Befolkning.
Alt dette er jo meget tilfredsstillende, men vi har endnu Asien tilbage, og her ser det ikke saa godt ud. Af denne Verdensdels Befolkning, som efter officielle Kilder angives til 1100 Mill., lever kun 610 Mill, i Lande med Folketælling, og de Territorier, hvor Kendskabet til Folketallet alene beror paa Vurderinger, antages altsaa at have en samlet Befolkning paa ikke mindre end 490 Mill. Alt i alt naar vi til, at hvis Jordens Befolkning i Aaret 1930 udgjorde 1988 Mill., hviler 74 pCt. af dette Tai paa Resultater af egentlige Folketællinger.
...Det lader sig naturligvis ikke gøre i al Almindelighed at fastslaa Fejlgrænsen for de Folketals-Angivelser, der hidrører fra Vurderinger. De Erfaringer, der foreligger fra Lande, hvor man først har søgt at bestemme Folketallet ved summariske Metoder og senere har foretaget egentlige Tællinger, synes dog at tyde paa, at de summariske Fremgangsmaader oftest giver noget for høje Tal. Hvis man vilde udnytte denne Erfaring ved vilkaarligt at reducere samtlige Vurderinger med 5 Procent, vilde Totaltallet for hele Jordens Befolkning blive 1962 Mill, i Stedet for 1988 Mill.
Usikkerheden paa Tallet 1988 Mill, er imidlertid langt større, fordi den langt overvejende Del af den „vurderede" Folkemængde falder paa et enkelt stort Landomraade, for hvilket de foreliggende Folketals-Angivelser er stærkt svingende og meget omdisputerede. Dette Landomraade er den kinesiske Republik.
Det er paa en Maade med Urette, naar man bruger Udtrykket „det himmelske Riges utalte Millioner", for saa vidt som næppe noget andet Land i Verden saa tidligt som Kina har søgt at gennemføre omfattende Censusarbejder, kun at Tællingsenheden ikke var Individet men Familien eller Husstanden. Hovedvanskelighederne ved at bestemme Kinas Folketal i tidligere Tid beroede da ogsaa paa Mangel paa virkeligt Kendskab til Husstandenes gennemsnitlige Størrelse i det vældige Landomraades forskellige Dele. I 1910 og 1911 blev der imidlertid foretaget en dobbelt Census, idet man i det første Aar talte Husstandene, i det sidste Individerne. Men forinden dette sidste Arbejde var fuldført, indtraf den Revolution, som bragte Manchu Dynastiet til Fald, og ud af Forvirringen reddedes kun en mindre Del af Tællingspapirerne. Paa Grundlag af den fuldstændige Tælling af Husstandene og den partielle Tælling af Personerne har man beregnet det Folketal for hele Riget, der nu med forskellige Variationer findes anført i de statistiske Haandbøger, nemlig ca. 450 Mill.
For saa vidt vilde Sagen være forholdsvis tilfredsstillende, hvis der ikke for nylig fra sagkyndig Side var blevet rejst alvorlig Kritik mod den Maade, hvorpaa man har fortolket Tallene fra den partielle Tælling af Individerne i 1911. Det synes som om en uheldig Formulering af Tabellerne har foranlediget Dobbeltregning dels af Skolebørnene, dels af vaabenføre Mænd. Tages dette i Betragtning, skulde det forannævnte Tal af 450 Mill, formindskes med over 100 Mill.
:...Det fremgaar af det foranstaaende, at naar vor Klodes Folkemængde angives til ca. 2000 Millioner, maa det ikke opfattes som et blot nogenlunde nøjagtigt Tal. Det er muligt, at det er 150 Mill, for højt eller 50 Mill, for lavt, og væsentlig videre naar man ikke før det lykkes at gennemføre en virkelig paalidelig Folketælling i Kina. I Sammenligning hermed betyder det kun lidet, at Abessinien, Sudan, Afghanistan, Arabien, Persien og en Række mindre Stater og Territorier endnu hører til de Omraader, hvis Folketal er bestemt ved Vurdering.

Endnu i mellemkrigstiden var der således den samme betydelige usikkerhed om Verdens befolkning som ved århundredeskiftet.

Efterkrigstiden

Fordelingen af verdens befolkning i 1994.

Man skal derfor helt frem til tiden efter 2. verdenskrig inden, at man kan sige, at "alverden er blevet skrevet i mandtal". Først afviklingen af de gamle koloniimperier og oprettelsen af egne lande med stor selvbevidsthed, mere eller mere vellykkede folketællinger og siden omkring 1970 i mange lande (bl.a. i Danmark) registerfolketællinger, der hvilker på befolkningens elektroniske registrering hos myndighederne, har gjort, at der i dag kan siges at være sådan nogenlunde styr på de enkelte landes befolkninger, omend der fortsat er lande, hvor det end ikke i dag er muligt (eller villighed til) med sikkerhed at fastslå befolkningen. Dette gælder ikke mindst i lande med borgerkrigstilstande. Selv om verdens befolkning derfor ikke kendes til sidste mand, kan man sige, at usikkerheden med hensyn til verdens befolkning i dag er så lille, som det er muligt. Det oplysninger, der i dag kan gives om ethvert lands eller steds befolkning er så omfattende, at det vanskeligt lader sig trykke i blot nogenlunde overskuelig form. Forsøg på elektronisk at holde styr på verdens befolkning med de senest tilgængelige oplysninger gøres i dag af blandt andet U.S. Census Bureau.

Det siger sig selv, at værdien af oplysningerne om et lands befolkning vokser umådeligt, hvis de indeholder informationer om befolkningens sammensætning. En given befolkning kan beskrives dels ved dens gruppeegenskaber, dels ved dens sammensætning.

Befolkningens geografiske fordeling

Til gruppeegenskaber henregnes:

Befolkningens sammensætning

Til befolkningens sammensætning henregnes dels:

hvilke kan beskrives samlet med en befolkningspyramide, dels:

 • husstande, deres størrelse og sammensætning.

Desuden kan en befolkning beskrives ved dens:

 • Aage Aagesen: "Befolkningen" (Niels Nielsen (red.): Atlas over Danmark. serie I, bind 2; Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, København 1961)
 • Christian Wichmann Matthiessen: "Danske byers vækst" (Atlas over Danmark. serie II, bind 4; København 1985)
 • Paul G. Ørberg: "at skrive i mandtal" (kronik i Skalk nr. 6, 1975; s. 18-26)
 1. Ny række, bind 1, s. 441
 2. her gengivet efter Ørberg, s. 18
 3. Ørberg, s. 24
 4. A.J., s. 526
 5. A. J., s. 521
 6. A. J., s. 522
 7. A. J., s. 527
 8. A. J., s. 525

Befolkning
befolkning, mennesker, samme, område, sprog, overvåg, rediger, sociologi, biologi, befolkning, gruppe, mennesker, organismer, given, bebor, givet, geografisk, område, ofte, opgjort, folketælling, kort, over, verdens, landes, befolkningsstørrelser, ordet, befol. Befolkning de mennesker der bor i samme omrade Sprog Overvag Rediger I sociologi og biologi er en befolkning en gruppe af mennesker organismer af en given art der bebor et givet geografisk omrade og som ofte er opgjort ved en folketaelling Kort over verdens landes befolkningsstorrelser Ordet befolkning har samme betydning som indbyggere dog vil det som regel blive anvendt om et storre omrades fx et lands eller en verdensdels beboere mens indbygger som oftest omfatter et mindre omrades fx en bys et sogns eller et amts beboere Indholdsfortegnelse 1 Befolkningsstudiers betydning 2 Befolkningens storrelse gennem tiden 2 1 1800 tallet 2 2 Mellemkrigstiden 2 3 Efterkrigstiden 3 Befolkningens egenskaber 3 1 Befolkningens geografiske fordeling 3 2 Befolkningens sammensaetning 4 Litteratur 5 Eksterne henvisninger 6 Noter 7 Se ogsaBefolkningsstudiers betydning Rediger Befolkningen er Statistikens vigtigste og egenlige Gjenstand er Statens Indhold og Maal det Midtpunkt hvorom Statslivet drejer sig Befolkningen betinger Statens Magt og skaber dens Velstand Alt hvad der sker i Staten er Befolkningens Vaerk og sker for dens Skyld Befolkningen betinger alle Statens Indretninger ikke blot den absolute Befolkning ogsaa den relative kommer det her an paa At kjende Befolkningen absolute og den relative den faktiske og den retlige at kjende Befolkningens fysiske Ejendommeligheder Fordeling mellem de to Kjon og mellem de forskjellige Aldersklasser dens Fordeling mellem Familier og efter aegteskabelige Forhold dens Nationalitets og Religions og Erhvervsforhold dens ojeblikkelige Tilstande er nodvendigt for Forstaaelsen af det Samfund vi leve i Men ikke blot dens Tilstand et givet Ojeblik ogsaa dens Bevaegelser dens Vorden og Bortgang maa kjendes og kjendes om muligt med exakt Nojagtighed Det er Befolkningsstatistikens Opgave at skaffe os denne Kundskab Saledes skrev et kvikt hoved i Nationalokonomisk Tidsskrift i 1883 1 og begrundede derved befolkningkundskabens betydning Man kan naturligvis mene at kendskabet til et lands eller omrades befolknings storrelse i sig selv er af begraenset betydning hvis man ikke kan saette denne oplysning i forhold til andre oplysninger i sig selv siger befolkningsstorrelsen jo ikke andet end at der inden for et givet omrade pa et givet tidspunkt bor sa og sa mange mennesker men selv i sin mest begraensede form giver et sadant sikkert tal den ansvarlige statsledelse et grundlag for at skonne om den arbejdskraft der star til radighed ved landets opbygning den formentlige skatteydende evne der forefindes eller isaer i aeldre tid den menneskemasse der i givet fald kunne mobiliseres til landets forsvar Om sidsnaevnte forhold skrev praesten og landokonomen J D W Westenholz i bogen Om folkemaengden i bondestanden som udkom i 1772 3 ar efter Danmarks forste folketaelling Jeg tro man kunne billig sporge om det er mere tilladeligt for en laerd mand at angive i sine skrifter hvor mange folk et land haver end at angive hvor mange kanoner der findes i en graensefaestning 2 Skatteevne og forsvarsevne var alvorlige sporgsmal og udfaldet af den forste danske folketaelling blev da heller ikke umiddelbart offentliggjort forst i 1789 offentliggjorde G C Oeder den forste egentlige oversigt over 1769 taellingens udfald i et tysk tidsskrift trykt i Gottingen 3 Vaerdien af den kundskab der ligger i kendskabet til et givet omrades befolkning vokser betydeligt sa snart at denne oplysning kan saettes ind i en sammenhaeng Dette kan ske pa to mader befolkningstallet kan saettes i forhold til samtidige befolkningstal for andre lande og omrader Derved kan man danne sig et forste indtryk af den vaegt og styrke landet kan virke med befolkningstallet kan saettes i forhold til tidligere opgjorte befolkningstal for samme omrade Derved kan man danne sig et forste indtryk af landets eller omradets trivsel og af virkningen af de begivenheder der i mellemtiden matte vaere fundet sted krige og epidemier hungersnod eller velstandstider udvandringer eller indvandringer Vaerdien af oplysninger om befolkningsforhold vokser naturligvis i takt med omfanget af de oplysninger der kendes om sammensaetning og forandringer heri sa som familiemonstre vielser og skilsmisser offentlig sundhed arbejde og arbejdsstyrke samt familieplanlaegning Andre sider af menneskers opforsel i befolkninger studeres ogsa inden for sociologi okonomi og geografi Undersogelser af befolkninger er som oftest styret af sandsynlighed og slutninger fra en undersogelse vil ofte ikke vaere anvendelige pa hvert enkelt individ i en befolkning Kundskaben om befolkningsforhold bruges i stor stil inden for markedsforing For eksempel vil en forretning der onsker at na et nyt storre eller yngre marked kigge pa befolkningens maengde og sammensaetning for forskellige omrader for at finde det sted hvor kundegrundlaget er mest fordelagtigt Befolkningens storrelse gennem tiden Rediger1800 tallet Rediger Forst i lobet af 1800 tallet begyndte der at fremkomme sikre oplysninger om de ulige landes befolkningers storrelse Ved arhundredeskiftet kunne opstilles nedenstaende oversigt angiver skonnede tal 4 Land ar folketal i mio ar folketal i mio ar folketal i mio Danmark uden Island 1801 0 931 1850 1 416 1901 2 465Sverige 1800 2 347 1850 3 483 1900 5 136Norge 1801 0 883 1855 1 490 1900 2 231Finland 1800 0 833 1850 1 637 1900 2 700 Storbritannien og Irland 1801 16 237 1851 27 724 1901 41 455Nederlandene 1800 2 150 1849 3 057 1899 5 103Luxembourg 1800 0 160 1852 0 193 1900 0 237Belgien 1800 3 000 1846 4 337 1899 6 745 Tyskland 1800 24 500 1850 35 397 1900 56 345Ostrig 1800 13 300 1850 17 535 1900 26 107Ungarn 1800 10 000 1850 13 192 1901 19 204Bosnien og Herzegovina 1800 1 000 1850 1 150 1895 1 662Schweiz 1800 1 750 1850 2 393 1900 3 327Frankrig 1800 26 754 1851 34 930 1901 38 900 Italien 1800 18 124 1852 24 348 1901 32 450Spanien 1797 10 541 1850 14 800 1897 18 078Portugal 1801 2 932 1854 3 499 1900 5 300 Rusland europaeiske del 1800 38 000 1851 57 650 1897 103 671Rumaenien 1800 2 600 1850 3 301 1900 7 000 Serbien 1800 0 900 1850 0 957 1900 2 494Bulgarien 1800 2 200 1850 2 700 1901 3 733Montenegro 1800 0 200 1850 0 220 1899 0 255 Graekenland 1800 1 000 1848 1 207 1896 2 434Tyrkiet 1800 4 800 1850 5 350 1899 6 400 Europas samlede befolkning kunne saledes beregnes til omkring 186 mio indbyggere omkring 1800 til 262 mio indbyggere i midten af 1800 tallet og til omkring 398 mio indbyggere ved ar 1900 Det bemaerkes at isaer de aeldre tal er usikre Ligeledes skal huskes at de enkelte landes afgraensning forandredes ved krige o lign gennem arhundredet De enkelte landes befolkninger afspejler tillige hvilke omrader der udgjorde storre samlede enheder og hvilke dele af Europa der var opsplittet i mange mindre enheder Sidstnaevnte var isaer tilfaeldet henholdsvis i Nordvesteuropa herunder Norden og pa Balkan mens resten af det vestlige Europa var opdelt i mellemstore lande og Osteuropa udgjorde eet stort samlet land Det russiske Kejserrige Med kendskab til den senere udvikling ma man savne lande som siden opnaede selvstaendighed Estland Letland Litauen Hviderusland Polen Tjekkiet Slovakiet Slovenien Kroatien Moldova og Ukraine foruden landene i Kaukasus hvis tal for befolkning altsa helt frem til begyndelsen af det 20 arhundrede var medregnede under andre lande Uden for Europa skal man overvejende helt frem til arhundredeskiftet 1900 eller senere inden at der foreligger blot nogenlunde sikre oplysninger om befolkningsforholdene Omkring 1900 lod det sig gore at opstille folgende folketal Det russiske Kejserrige talte i 1897 omkring 130 mio indbyggere heraf 9 5 mio i Polen 25 9 mio i den asiatiske del af riget heraf 9 2 mio i Kaukasus og 5 7 mio i Siberien 5 Nordamerikas Forenede Stater talte den 1 juni 1900 76 3 mio indbyggere 5 Canada havde ar 1900 5 43 mio indbyggere 6 Indien talte den 1 marts 1901 294 3 mio indbyggere 6 Kina skonnedes at have mellem 320 og 422 mio indbyggere 7 Japan havde i december 1898 45 5 mio indbyggere 8 og for Sydamerikas vedkommende forela folgende folketal Cuba havde i oktober 1899 1 573 mio indbyggere 8 Puerto Rico havde i oktober 1899 0 953 mio indbyggere 8 Mexico havde i oktober 1900 13 571 mio indbyggere 8 Paraguay havde i 1899 0 656 mio indbyggere 8 For Afrikas vedkommende opgjordes ingen befolkningstal overhovedet men verdens samlede befolkning omkring 1900 opgjordes til 1 6 mia indbyggere 7 et tal der dog var behaeftet med stor usikkerhed Mellemkrigstiden Rediger I 1932 lige inden Verden gik af lave foretog den danske statistiker Adolph Jensen en oversigt over hvad man da vidste om Verdens befolkning 9 Uagtet det saaledes er langt fra at Alverden endnu er skrevet i Mandtal finder man dog i statistiske og geografiske Haandboger Folketals Angivelser for alle Jordens Egne og ofte en Totalsum der indgyder Tillid ved sin Mangel paa Afrundethed I det internationale statistiske Instituts sidste demografiske Arbejde findes saaledes folgende Sammendrag befolkningEuropa 484 575 000Amerika 248 772 000Afrika 143 315 000Asien 1 101 692 000Australien 9 925 000I alt 1 988 279 000Efter disse Tal der er beregnede for Aaret 1930 paa Grundlag af de sidste foreliggende officielle Taellinger og evaluations skulde Jordens hele Folkemaengde altsaa nu rundt regnet udgore 2 Milliarder Hvilken Lid kan man nu faeste til dette Tal Ved Bedommelsen heraf er det af Betydning at skelne mellem de Folketals Angivelser der er Resultater af egentlige Taellinger og dem der er fremgaaet af mindre eksakte Undersogelsesmetoder Disse sidste vil vi sammenfatte under Betegnelsen Vurderinger I Aaret 1900 udarbejdede den afdode engelske Statistiker den geniale Organisator af de indiske Censusarbejder Atheistane Baines en Opgorelse hvorefter kun 52 Procent af de 1550 Mill Mennesker hvortil man dengang anslog Jordens Folkemaengde levede paa Territorier der var eller havde vaeret inddraget under Folketaellinger Med Benyttelse af det righoldige Materiale i det internationale statistiske Instituts forannaevnte Vaerk har jeg foretaget en tilsvarende Opgorelse for det nuvaerende Tidspunkt I Europa er der kun et Land den lille Smugler Republik Andorra hojt oppe i Pyrenaeerne hvor der aldrig har vaeret holdt Folketaelling men dens 5000 Indbyggere gor jo hverken fra eller til i naervaerende Sammenhaeng Ogsaa Amerika er nu talt naesten helt igennem af denne Verdensdels halvtredje Hundrede Millioner Indbyggere tilhorer kun smaa 4 Mill Lande uden Folketaelling Afrika som i Baines Opgorelse figurerede som det morke Fastland naesten helt uden Folketaelling er nu naaet saa vidt at kun en Sjettedel af Verdensdelens anslaaede Folkemaengde ikke har vaeret inddraget under Taelling og det samme er Tilfaeldet med kun en Fyrretyvendedel af Australiens Befolkning Alt dette er jo meget tilfredsstillende men vi har endnu Asien tilbage og her ser det ikke saa godt ud Af denne Verdensdels Befolkning som efter officielle Kilder angives til 1100 Mill lever kun 610 Mill i Lande med Folketaelling og de Territorier hvor Kendskabet til Folketallet alene beror paa Vurderinger antages altsaa at have en samlet Befolkning paa ikke mindre end 490 Mill Alt i alt naar vi til at hvis Jordens Befolkning i Aaret 1930 udgjorde 1988 Mill hviler 74 pCt af dette Tai paa Resultater af egentlige Folketaellinger Det lader sig naturligvis ikke gore i al Almindelighed at fastslaa Fejlgraensen for de Folketals Angivelser der hidrorer fra Vurderinger De Erfaringer der foreligger fra Lande hvor man forst har sogt at bestemme Folketallet ved summariske Metoder og senere har foretaget egentlige Taellinger synes dog at tyde paa at de summariske Fremgangsmaader oftest giver noget for hoje Tal Hvis man vilde udnytte denne Erfaring ved vilkaarligt at reducere samtlige Vurderinger med 5 Procent vilde Totaltallet for hele Jordens Befolkning blive 1962 Mill i Stedet for 1988 Mill Usikkerheden paa Tallet 1988 Mill er imidlertid langt storre fordi den langt overvejende Del af den vurderede Folkemaengde falder paa et enkelt stort Landomraade for hvilket de foreliggende Folketals Angivelser er staerkt svingende og meget omdisputerede Dette Landomraade er den kinesiske Republik Det er paa en Maade med Urette naar man bruger Udtrykket det himmelske Riges utalte Millioner for saa vidt som naeppe noget andet Land i Verden saa tidligt som Kina har sogt at gennemfore omfattende Censusarbejder kun at Taellingsenheden ikke var Individet men Familien eller Husstanden Hovedvanskelighederne ved at bestemme Kinas Folketal i tidligere Tid beroede da ogsaa paa Mangel paa virkeligt Kendskab til Husstandenes gennemsnitlige Storrelse i det vaeldige Landomraades forskellige Dele I 1910 og 1911 blev der imidlertid foretaget en dobbelt Census idet man i det forste Aar talte Husstandene i det sidste Individerne Men forinden dette sidste Arbejde var fuldfort indtraf den Revolution som bragte Manchu Dynastiet til Fald og ud af Forvirringen reddedes kun en mindre Del af Taellingspapirerne Paa Grundlag af den fuldstaendige Taelling af Husstandene og den partielle Taelling af Personerne har man beregnet det Folketal for hele Riget der nu med forskellige Variationer findes anfort i de statistiske Haandboger nemlig ca 450 Mill For saa vidt vilde Sagen vaere forholdsvis tilfredsstillende hvis der ikke for nylig fra sagkyndig Side var blevet rejst alvorlig Kritik mod den Maade hvorpaa man har fortolket Tallene fra den partielle Taelling af Individerne i 1911 Det synes som om en uheldig Formulering af Tabellerne har foranlediget Dobbeltregning dels af Skolebornene dels af vaabenfore Maend Tages dette i Betragtning skulde det forannaevnte Tal af 450 Mill formindskes med over 100 Mill Det fremgaar af det foranstaaende at naar vor Klodes Folkemaengde angives til ca 2000 Millioner maa det ikke opfattes som et blot nogenlunde nojagtigt Tal Det er muligt at det er 150 Mill for hojt eller 50 Mill for lavt og vaesentlig videre naar man ikke for det lykkes at gennemfore en virkelig paalidelig Folketaelling i Kina I Sammenligning hermed betyder det kun lidet at Abessinien Sudan Afghanistan Arabien Persien og en Raekke mindre Stater og Territorier endnu horer til de Omraader hvis Folketal er bestemt ved Vurdering Endnu i mellemkrigstiden var der saledes den samme betydelige usikkerhed om Verdens befolkning som ved arhundredeskiftet Efterkrigstiden Rediger Fordelingen af verdens befolkning i 1994 Man skal derfor helt frem til tiden efter 2 verdenskrig inden at man kan sige at alverden er blevet skrevet i mandtal Forst afviklingen af de gamle koloniimperier og oprettelsen af egne lande med stor selvbevidsthed mere eller mere vellykkede folketaellinger og siden omkring 1970 i mange lande bl a i Danmark registerfolketaellinger der hvilker pa befolkningens elektroniske registrering hos myndighederne har gjort at der i dag kan siges at vaere sadan nogenlunde styr pa de enkelte landes befolkninger omend der fortsat er lande hvor det end ikke i dag er muligt eller villighed til med sikkerhed at fastsla befolkningen Dette gaelder ikke mindst i lande med borgerkrigstilstande Selv om verdens befolkning derfor ikke kendes til sidste mand kan man sige at usikkerheden med hensyn til verdens befolkning i dag er sa lille som det er muligt Det oplysninger der i dag kan gives om ethvert lands eller steds befolkning er sa omfattende at det vanskeligt lader sig trykke i blot nogenlunde overskuelig form Forsog pa elektronisk at holde styr pa verdens befolkning med de senest tilgaengelige oplysninger gores i dag af blandt andet U S Census Bureau 10 Befolkningens egenskaber RedigerDet siger sig selv at vaerdien af oplysningerne om et lands befolkning vokser umadeligt hvis de indeholder informationer om befolkningens sammensaetning En given befolkning kan beskrives dels ved dens gruppeegenskaber dels ved dens sammensaetning Befolkningens geografiske fordeling Rediger Til gruppeegenskaber henregnes befolkningsfordeling pa delomrader befolkningstaethed og urbaniseringsgrad Befolkningens sammensaetning Rediger Til befolkningens sammensaetning henregnes dels aldersfordeling konsfordeling aegtestand hvilke kan beskrives samlet med en befolkningspyramide dels husstande deres storrelse og sammensaetning Desuden kan en befolkning beskrives ved dens erhvervsfrekvens erhvervssammensaetning racemaessige sammensaetning etnicitet Litteratur RedigerAage Aagesen Befolkningen Niels Nielsen red Atlas over Danmark serie I bind 2 Det Kongelige Danske Geografiske Selskab Kobenhavn 1961 Christian Wichmann Matthiessen Danske byers vaekst Atlas over Danmark serie II bind 4 Kobenhavn 1985 Paul G Orberg at skrive i mandtal kronik i Skalk nr 6 1975 s 18 26 Eksterne henvisninger RedigerAnonym Statistiske Resumes I Folketaellingen Nationalokonomisk Tidsskrift Ny raekke Bind 1 1883 A J Folketaellings Notitser Nationalokonomisk Tidsskrift 3 raekke Bind 9 1901 Adolph Jensen Hvor stor er Jordens Folkemaengde Nationalokonomisk Tidsskrift 3 raekke Bind 40 1932 Noter Rediger Ny raekke bind 1 s 441 her gengivet efter Orberg s 18 Orberg s 24 A J s 526 a b A J s 521 a b A J s 522 a b A J s 527 a b c d e A J s 525 Jensen 1932 U S Census Bureau World POPClock ProjectionSe ogsa RedigerVerdens landes befolkningsstorrelser Wikimedia Commons har flere filer relateret til BefolkningHentet fra https da wikipedia org w index php title Befolkning amp oldid 10478314, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.