fbpx
Wikipedia

Engelsk (sprog)

For alternative betydninger, se Engelsk. (Se også artikler, som begynder med Engelsk)

Engelsk er et germansk sprog, der tales på de Britiske Øer, i Nordamerika, Australien, New Zealand og flere andre steder. Det er officielt sprog i flere afrikanske lande og i Sydasien. Det er desuden det mest udbredte internationale sprog (dog talmæssigt overhalet af mandarin). Engelsk er det tredjemest talte modersmål i verden med ca. 360 millioner brugere i 2010, kun overgået af mandarin og spansk.

Engelsk
(English)
Udtale: [ɪŋɡlɪʃ]
Talt i: Hovedsprog:
Storbritannien
USA
Canada
Australien
Sydafrika
Irland
New Zealand
• andre som sekundært officielt sprog
Talere i alt: Som hovedsprog:
Ca. 309-400 millioner
Som sekundært officielt sprog:
Ca. 1-1,5 mia.
Rang: 2
Sprogstamme: Indoeuropæiske sprog
Germanske sprog
Vestgermanske sprog
Anglo-frisisk
Angelsaksisk
Anglic
Engelsk
Officiel status
Officielt sprog i: Se ovenfor
Reguleret af: intet
Sprogkoder
ISO 639-1: en
ISO 639-2: eng
ISO 639-3:
Lande, hvor engelsk eller en engelsk kreolsk er officielt eller de facto hovedsprog er markeret med mørkeblåt. Lande hvor engelsk er sekundært officielt sprog er markeret med lyseblåt.
EN: Engelsk symboliseret ved sprogkode ISO 639-1

Indholdsfortegnelse

Det engelske sprog er tættest beslægtet med frisisk. Engelsk og frisisk hører til den vestgermanske gren af den germanske sprogfamilie ligesom nederlandsk (hollandsk), nedertysk (plattysk) og (høj)tysk.

Udviklingen af sproget begyndte i det 5. århundrede e.Kr. med anglernes og saksernes erobring af Britannien, efter at romerne havde rømmet landet. "Anglerne, sakserne og jyderne" (som stammerne blev kaldt ifølge den gamle engelske overlevering) kom fra nutidens Nordtyskland og nærmere bestemt Slesvig-Holsten og var dermed oprindeligt danskernes sydlige naboer på den jyske halvø.

I vikingetiden var engelsk under intens påvirkning fra nordisk, idet den østlige del af landet var under danske konger (Danelagen) og den nordlige del under norsk herredømme, og der blev indlånt adskillige ord, f.eks. window (oldeng. ēagþyrel, ēagduru) og they (oldeng. ), og mange indfødte ord fik en mere nordisk udtale, f.eks. sister (oldeng. sweoster), give (oldeng. ġiefan; ġ = [j]), egg (oldeng. ǣġ).

Med normannernes erobring af England i 1066 blev fransk overklassens sprog i flere århundreder, og store dele af det germanske ordforråd blev udskiftet eller fortrængt til lavsproget. Franske låneord er f.eks. flower (fr. fleur), faith (fr. foi, ofr. feit), finish (fr. finir (finiss-)) pay (fr. payer), please (fr. plaisir).

Hvor oldengelsk havde et komplekst bøjningssystem lig det, man ser i nutidens islandsk, færøsk og tysk, var grammatikken allerede ved middelalderens slutning blevet reduceret omtrent til den nutidige tilstand. En vigtig årsag har været reduktionen af de tryksvage stavelser. De gamle endelser kom på den måde til at lyde mere eller mindre ens, og bøjningerne blev til sidst opgivet.

Den engelske grammatik er baseret på sprogets germanske rødder, men ulig de fleste andre germanske og romanske sprog bøjes adjektiver f.eks. ikke i køn og tal (a good boy, a good girl, a good house, good men osv.). Engelsk har i det hele taget færre bøjningsformer; de semantiske nuancer angives i stedet med hjælpeord og ordstilling. Bøjningsformer findes der dog:

Substantiver

 • Genitiv (ejefald)
  1. He is Alfred's best friend.

Pronominer

Adjektiver

Verber

Bemærk, at infinitiv og de andre personer i præsens har nulendelse
 • Præsens participium (= nutids/lang tillægsform) og gerundium og gerundiv:
  1. Alfred is working. (Verbal brug af ing-form: participial).
  2. Working is good for the soul. (Substantivisk brug af ing-form: gerundium).
  3. The working population. (Adjektivisk brug af ing-form: gerundiv).

-- Gerundium og gerundiv har på engelsk fællesbetegnelsen: the gerund.

 • Præsens konjunktiv (= forestillende måde, ønskemåde):
  1. If Iwere a rich man, ... (ældre sprog, Shakespeare, Biblen).
  2. It is good that hebe seen (sagde soldaten, da Sadam Hussein dukkede frem fra hullet) (amerikansk engelsk).

-- Konjunktiv er forældet på britisk engelsk, men lever i amerikansk engelsk, fx i nyudgivne computerbøger.

Andre grammatiske kategorier dannes ved omskrivninger, f.eks.: futurum med shall eller will + infinitiv (he will come); perfektum med have + præteritum participium (he has come); passiv med be + præteritum participium (he is loved).

De ord i engelsk som er udviklet fra germansk, er næsten uden undtagelse kortere og mere uformelle end dem, som har latinsk afstamning. De latinske regnes ofte for mere elegante. Overdreven brug af latinske ord betragtes dog gerne som enten snobberi, f.eks. når politimanden bruger udtrykket "apprehending the suspect", eller som eufemisme (dvs. forskønnende omskrivning) f.eks. som når man i militære dokumenter skriver "neutralise/-ize" i stedet for "kill". George Orwell analyserer dette særkende ved det engelske sprog i sit essay "Politics and the English Language".

En engelsktalende vil som regel kunne vælge mellem germanske og latinske synonymer: "come" eller "arrive"; "sight" eller "vision"; "freedom" eller "liberty". Det engelske sprogs rigdom består i, at denne slags synonymer har bittesmå forskelle i betydningen. Det gør, at det bliver muligt at udtrykke helt fine nuancer; sproget bliver ekstremt fleksibelt.

Engelsk skiller sig ud fra andre sprog ved at have et meget stort aktivt ordforråd og ved at være meget tilpasningsdygtigt. Tekniske termer optages hurtigt, importen af ord er stor og udviklingen i slangudtryk går også meget hurtigt. Dette tempo betyder, at man ofte må skelne mellem flere varianter af engelsk.

Etymologi

Fransk har ydet en stor påvirkning på engelsk. En af konsekvenserne er en todeling i ordforrådet mellem germansk (hovedsageligt angelsaksisk) og latin (mest fra normanner-fransk men også noget direkte fra latin).

En undersøgelse fra 1973 af de ca. 80.000 ord i den gamle Shorter Oxford Dictionary (3. udgave) satte følgende fordelinger på oprindelsen af engelske ord:

 • Fransk, inklusiv gammelfransk og tidlig anglo-fransk: 28.3%
 • Latin, inklusiv moderne naturvidenskabelig og teknisk latin: 28.24%
 • Gammel- og middelengelsk, norrønt sprog og nederlandsk: 25%
 • Græsk: 5.32%
 • Ukendt etymologi: 4.03%
 • Afledt af egennavn: 3.28%
 • Alle andre sprog: < 1%

Engelsk skrives med bogstaver fra det latinske alfabet. Skrivemåden eller ortografien i engelsk er historisk, dvs. ikke baseret på fonologi. Skrivemåde af ordene adskiller sig altså – ligesom på dansk – betydeligt fra udtalen, og det gør engelsk til et vanskeligt sprog at lære at skrive korrekt.

Engelsk har sin oprindelse i England, men blev med det Britiske Imperium udbredt over det meste af verden, og er især siden 2. verdenskrig også blevet udbredt fra USA, som er det største engelsk-sprogede land i dag. USAs dominans indenfor populærkulturen medfører at nogle taler om amerikanisering.

Fordi engelsk tales så mange forskellige steder i verden findes der naturligt nok mange lokale varianter eller dialekter af sproget. De to vigtigste varianter (eller variantgruppper) af engelsk er britisk og amerikansk, som primært tales i hhv. Det Forenede Kongerige og USA, men derudover findes også f.eks. australsk, indisk og sydafrikansk engelsk. Desuden findes der simplificerede varianter af engelsk, konstrueret til brug som lingua franca, f.eks. Basic English (fundamentalt engelsk), som beskrevet nedenfor.

Britisk og amerikansk engelsk

Forskellen mellem britisk og amerikansk engelsk består først og fremmest i udtalen, men også i ordforråd, stavning og grammatik.

Nogle af de vigtigste forskelle i udtalen er:

 • at trykstærke vokaler normalt udtales længere på amerikansk,
 • at de fleste englændere kun udtaler r før en vokal, mens amerikanere altid udtaler r'er (eks.: "never"),
 • at et t mellem to vokaler på amerikansk udtales som et d (ligesom man ofte gør på dansk) og
 • at et t i slutningen af et ord på britisk trækkes sammen med en vokal i starten af ordet efter, som: "sit at it", trækkes sammen til: "sit-at-it".

Der kan også ses forskelle i udtalen af bogstaver, f.eks. z på britisk engelsk (og flere andre, såsom canadisk og australsk) udtales som det kendes på dansk "set", mens amerikanere udtaler det snarere som c "see". Nogen gange ser man derfor at det engelske alfabet er fra a til z, hvorfor amerikansk engelsk nogle gange lyder som værende fra a til c ("see"). Ikke sjældent er denne forskel anvendt for at markere forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk.

Almindelige forvirrende ord

Britisk/amerikansk

 • Pinafore Dress/ Jumper
 • Jumper/ Sweater
 • Condom / Rubber
 • Rubber / Eraser
 • Trousers / Pants
 • Pants / Panties
 • Crisps / Chips
 • Chips/ French Fries
 • Milliard / Billion
 • Billion / Trillion

Forskellige ord for samme ting

Britisk/amerikansk

 • Trolley / Cart
 • Lorry / Truck
 • Nappy / Diaper
 • Aubergine / Eggplant
 • Autumn / Fall
 • Queue / Line
 • Spring onion / Scallion
 • Mange tout / Snow peas
 • Boot / Trunk
 • Holiday / Vacation
 • Courgette / Zucchini
 • Pavement / Sidewalk
 • Lift / Elevator

Fundamentalt engelsk (Basic English)

Fundamentalt engelsk er et simplificeret sprog konstrueret af englænderen Charles Kay Ogden i 1920'erne. Sproget kan betragtes som en introduktion til det engelske sprog og et alternativ til kunstsprog, eksempelvis esperanto.

Sproget består af 850 ord og er valgt ved udeladelse af sjældne ord og ord som har stilistisk værdi.

 • Deseret-alfabetet - alternativt fonetisk tilpasset alfabet til det engelske sprog, udviklet omkring 1854
 1. 15. oktober 2017 hos Wayback Machine på Newsscientist.com
 2. Mikael Parkvall, 25. december 2018 hos Wayback Machine i Nationalencyklopedin.
 3. 14. oktober 2017 hos Wayback Machine på BBC.com
 4. Se f.eks Fausto Cercignani, Shakespeare's Works and Elizabethan Pronunciation, Oxford, University Press (Clarendon Press), 1981 ISBN 978-0198119371.
 5. 27. oktober 2007 hos Wayback Machine fra Oxford Dictionaries.

Engelsk (sprog)
engelsk, sprog, vestgermansk, sprog, england, sprog, overvåg, rediger, alternative, betydninger, engelsk, også, artikler, begynder, engelsk, engelsk, germansk, sprog, tales, britiske, Øer, nordamerika, australien, zealand, flere, andre, steder, officielt, spro. Engelsk sprog vestgermansk sprog fra England Sprog Overvag Rediger For alternative betydninger se Engelsk Se ogsa artikler som begynder med Engelsk Engelsk er et germansk sprog der tales pa de Britiske Oer i Nordamerika Australien New Zealand og flere andre steder Det er officielt sprog i flere afrikanske lande og i Sydasien Det er desuden det mest udbredte internationale sprog dog talmaessigt overhalet af mandarin 1 Engelsk er det tredjemest talte modersmal i verden med ca 360 millioner brugere i 2010 kun overgaet af mandarin og spansk 2 Engelsk English Udtale ɪŋɡlɪʃ Talt i Hovedsprog Storbritannien USA Canada Australien Sydafrika Irland New Zealand andre som sekundaert officielt sprogTalere i alt Som hovedsprog Ca 309 400 millioner Som sekundaert officielt sprog Ca 1 1 5 mia Rang 2Sprogstamme Indoeuropaeiske sprog Germanske sprog Vestgermanske sprog Anglo frisisk Angelsaksisk Anglic Engelsk Officiel statusOfficielt sprog i Se ovenforReguleret af intetSprogkoderISO 639 1 enISO 639 2 engISO 639 3 ENGLande hvor engelsk eller en engelsk kreolsk er officielt eller de facto hovedsprog er markeret med morkeblat Lande hvor engelsk er sekundaert officielt sprog er markeret med lyseblat EN Engelsk symboliseret ved sprogkode ISO 639 1 Indholdsfortegnelse 1 Sproghistorie 2 Grammatik 3 Ordforrad 3 1 Etymologi 4 Skriftsystem 5 Varianter af engelsk 5 1 Britisk og amerikansk engelsk 5 2 Almindelige forvirrende ord 5 3 Forskellige ord for samme ting 5 4 Fundamentalt engelsk Basic English 6 Se ogsa 7 Kilder 8 Eksterne henvisningerSproghistorie RedigerDet engelske sprog er taettest beslaegtet med frisisk Engelsk og frisisk horer til den vestgermanske gren af den germanske sprogfamilie ligesom nederlandsk hollandsk nedertysk plattysk og hoj tysk Udviklingen af sproget begyndte i det 5 arhundrede e Kr med anglernes og saksernes erobring af Britannien efter at romerne havde rommet landet Anglerne sakserne og jyderne som stammerne blev kaldt ifolge den gamle engelske overlevering kom fra nutidens Nordtyskland og naermere bestemt Slesvig Holsten og var dermed oprindeligt danskernes sydlige naboer pa den jyske halvo 3 I vikingetiden var engelsk under intens pavirkning fra nordisk idet den ostlige del af landet var under danske konger Danelagen og den nordlige del under norsk herredomme og der blev indlant adskillige ord f eks window oldeng eagthyrel eagduru og they oldeng hi og mange indfodte ord fik en mere nordisk udtale f eks sister oldeng sweoster give oldeng ġiefan ġ j egg oldeng ǣġ Med normannernes erobring af England i 1066 blev fransk overklassens sprog i flere arhundreder og store dele af det germanske ordforrad blev udskiftet eller fortraengt til lavsproget Franske laneord er f eks flower fr fleur faith fr foi ofr feit finish fr finir finiss pay fr payer please fr plaisir Hvor oldengelsk havde et komplekst bojningssystem lig det man ser i nutidens islandsk faerosk og tysk var grammatikken allerede ved middelalderens slutning blevet reduceret omtrent til den nutidige tilstand En vigtig arsag har vaeret reduktionen af de tryksvage stavelser De gamle endelser kom pa den made til at lyde mere eller mindre ens og bojningerne blev til sidst opgivet Grammatik RedigerDen engelske grammatik er baseret pa sprogets germanske rodder men ulig de fleste andre germanske og romanske sprog bojes adjektiver f eks ikke i kon og tal a good boy a good girl a good house good men osv Engelsk har i det hele taget faerre bojningsformer de semantiske nuancer angives i stedet med hjaelpeord og ordstilling Bojningsformer findes der dog Substantiver Genitiv ejefald He is Alfred s best friend Flertal All your books are mine Pronominer Akkusativ To whom does this book belong Genitiv ejefald It is mine Adjektiver Komparativ tillaegsordets 2 grad hojere grad Alfred is smarter than Ricky Superlativ Tillaegordets 3 grad hojeste grad Alfred has the newest book Verber Praesens tredje person ental Alfred works Bemaerk at infinitiv og de andre personer i praesens har nulendelse dd Praeteritum datid Alfred worked Praeteritum participium datids kort tillaegsform The car was stolen Alfred has talked to the police Praesens participium nutids lang tillaegsform og gerundium og gerundiv Alfred is working Verbal brug af ing form participial Working is good for the soul Substantivisk brug af ing form gerundium The working population Adjektivisk brug af ing form gerundiv Gerundium og gerundiv har pa engelsk faellesbetegnelsen the gerund Praesens konjunktiv forestillende made onskemade If I were a rich man aeldre sprog Shakespeare Biblen It is good that he be seen sagde soldaten da Sadam Hussein dukkede frem fra hullet amerikansk engelsk Konjunktiv er foraeldet pa britisk engelsk men lever i amerikansk engelsk fx i nyudgivne computerboger Andre grammatiske kategorier dannes ved omskrivninger f eks futurum med shall eller will infinitiv he will come perfektum med have praeteritum participium he has come passiv med be praeteritum participium he is loved Ordforrad RedigerDe ord i engelsk som er udviklet fra germansk er naesten uden undtagelse kortere og mere uformelle end dem som har latinsk afstamning De latinske regnes ofte for mere elegante Overdreven brug af latinske ord betragtes dog gerne som enten snobberi f eks nar politimanden bruger udtrykket apprehending the suspect eller som eufemisme dvs forskonnende omskrivning f eks som nar man i militaere dokumenter skriver neutralise ize i stedet for kill George Orwell analyserer dette saerkende ved det engelske sprog i sit essay Politics and the English Language En engelsktalende vil som regel kunne vaelge mellem germanske og latinske synonymer come eller arrive sight eller vision freedom eller liberty Det engelske sprogs rigdom bestar i at denne slags synonymer har bittesma forskelle i betydningen Det gor at det bliver muligt at udtrykke helt fine nuancer sproget bliver ekstremt fleksibelt Engelsk skiller sig ud fra andre sprog ved at have et meget stort aktivt ordforrad og ved at vaere meget tilpasningsdygtigt Tekniske termer optages hurtigt importen af ord er stor og udviklingen i slangudtryk gar ogsa meget hurtigt Dette tempo betyder at man ofte ma skelne mellem flere varianter af engelsk Etymologi Rediger Fransk har ydet en stor pavirkning pa engelsk En af konsekvenserne er en todeling i ordforradet mellem germansk hovedsageligt angelsaksisk og latin mest fra normanner fransk men ogsa noget direkte fra latin En undersogelse fra 1973 af de ca 80 000 ord i den gamle Shorter Oxford Dictionary 3 udgave satte folgende fordelinger pa oprindelsen af engelske ord Fransk inklusiv gammelfransk og tidlig anglo fransk 28 3 Latin inklusiv moderne naturvidenskabelig og teknisk latin 28 24 Gammel og middelengelsk norront sprog og nederlandsk 25 Graesk 5 32 Ukendt etymologi 4 03 Afledt af egennavn 3 28 Alle andre sprog lt 1 Skriftsystem RedigerEngelsk skrives med bogstaver fra det latinske alfabet Skrivemaden eller ortografien i engelsk er historisk dvs ikke baseret pa fonologi 4 Skrivemade af ordene adskiller sig altsa ligesom pa dansk betydeligt fra udtalen og det gor engelsk til et vanskeligt sprog at laere at skrive korrekt Varianter af engelsk RedigerEngelsk har sin oprindelse i England men blev med det Britiske Imperium udbredt over det meste af verden og er isaer siden 2 verdenskrig ogsa blevet udbredt fra USA som er det storste engelsk sprogede land i dag USAs dominans indenfor populaerkulturen medforer at nogle taler om amerikanisering Fordi engelsk tales sa mange forskellige steder i verden findes der naturligt nok mange lokale varianter eller dialekter af sproget De to vigtigste varianter eller variantgruppper af engelsk er britisk og amerikansk som primaert tales i hhv Det Forenede Kongerige og USA men derudover findes ogsa f eks australsk indisk og sydafrikansk engelsk Desuden findes der simplificerede varianter af engelsk konstrueret til brug som lingua franca f eks Basic English fundamentalt engelsk som beskrevet nedenfor Britisk og amerikansk engelsk Rediger Forskellen mellem britisk og amerikansk engelsk bestar forst og fremmest i udtalen men ogsa i ordforrad stavning og grammatik Nogle af de vigtigste forskelle i udtalen er at trykstaerke vokaler normalt udtales laengere pa amerikansk at de fleste englaendere kun udtaler r for en vokal mens amerikanere altid udtaler r er eks never at et t mellem to vokaler pa amerikansk udtales som et d ligesom man ofte gor pa dansk og at et t i slutningen af et ord pa britisk traekkes sammen med en vokal i starten af ordet efter som sit at it traekkes sammen til sit at it Der kan ogsa ses forskelle i udtalen af bogstaver f eks z pa britisk engelsk og flere andre sasom canadisk og australsk udtales som det kendes pa dansk set mens amerikanere udtaler det snarere som c see Nogen gange ser man derfor at det engelske alfabet er fra a til z hvorfor amerikansk engelsk nogle gange lyder som vaerende fra a til c see Ikke sjaeldent er denne forskel anvendt for at markere forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk Almindelige forvirrende ord Rediger Britisk amerikansk 5 Pinafore Dress Jumper Jumper Sweater Condom Rubber Rubber Eraser Trousers Pants Pants Panties Crisps Chips Chips French Fries Milliard Billion Billion TrillionForskellige ord for samme ting Rediger Britisk amerikansk 5 Trolley Cart Lorry Truck Nappy Diaper Aubergine Eggplant Autumn Fall Queue Line Spring onion Scallion Mange tout Snow peas Boot Trunk Holiday Vacation Courgette Zucchini Pavement Sidewalk Lift ElevatorFundamentalt engelsk Basic English Rediger Fundamentalt engelsk er et simplificeret sprog konstrueret af englaenderen Charles Kay Ogden i 1920 erne Sproget kan betragtes som en introduktion til det engelske sprog og et alternativ til kunstsprog eksempelvis esperanto Sproget bestar af 850 ord og er valgt ved udeladelse af sjaeldne ord og ord som har stilistisk vaerdi Fundamentalt engelsk ordlisteSe ogsa RedigerDeseret alfabetet alternativt fonetisk tilpasset alfabet til det engelske sprog udviklet omkring 1854Kilder Rediger Oh to be bilingual in the Anglosphere Arkiveret 15 oktober 2017 hos Wayback Machine pa Newsscientist com Mikael Parkvall Varldens 100 storsta sprak 2010 Arkiveret 25 december 2018 hos Wayback Machine i Nationalencyklopedin How English evolved into a global language Arkiveret 14 oktober 2017 hos Wayback Machine pa BBC com Se f eks Fausto Cercignani Shakespeare s Works and Elizabethan Pronunciation Oxford University Press Clarendon Press 1981 ISBN 978 0198119371 a b Amerikanske og britiske ord for henholdsvis forvirrende og forskellige ord for samme ting Arkiveret 27 oktober 2007 hos Wayback Machine fra Oxford Dictionaries Eksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til Engelsk sprog Hentet fra https da wikipedia org w index php title Engelsk sprog amp oldid 10707876, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.