fbpx
Wikipedia

Finanskrisen 2007-2009

Denne artikel handler om krisen på de globale finansielle markeder 2007-09. De afledte konsekvenser for realøkonomien behandles i Den store recession. Udviklingen specielt i Danmark behandles i Den økonomiske krise i Danmark i 2008. Se finanskrise for en generel forklaring af begrebet og henvisninger til andre historiske eksempler.

Den globale finansielle krise 2007-2009 anses normalt for at være den værste finanskrise siden den store depression i 1930'erne.

Præsident George W. Bush diskuterer redningspakken med kongresmedlemmer.

Faldende boligpriser i USA udløste en række konkurser og tvangsauktioner, der spredte sig til mange banker og finansielle virksomheder, indtil hele det globale finansielle system blev grebet af panik og frøs til. Den finansielle krise med renteuro og kraftigt faldende aktiekurser spredte sig til realøkonomien med lukninger af virksomheder, arbejdsløshed og generelt faldende økonomisk aktivitet til følge. Ofte anvendes betegnelsen "finanskrise" i daglig tale om den resulterende realøkonomiske lavkonjunktur (den store recession), men begrebet finanskrise går mere specifikt på forholdene indenfor den finansielle sektor.

Finanskrisen havde en række eftervirkninger i de lande, den ramte. Selvom krisen startede i USA, blev virkningen i Europa og især i euroområdet mere langtrukken, idet der senere opstod en særlig europæisk statsgældskrise som konsekvens af den oprindelige finanskrise.

Indholdsfortegnelse

Krisen havde sit udspring på det amerikanske marked for subprime-lån. Dette marked fik store problemer, da de amerikanske boligpriser begyndte at falde fra midten af 2006 efter en årrække med stadige husprisstigninger. Faldet i boligpriserne tog til i 2007. Mange boligejere oplevede derfor, at deres friværdi forsvandt. Dermed forsvandt også muligheden for, at de kunne optage nye lån i deres huse, hvilket for mange var en forudsætning for, at de fortsat kunne betale renter og afdrag på deres eksisterende lån. Denne situation førte til, at et stigende antal boligejere måtte gå fra hus og hjem. Sikkerheden for de værdipapirer, der havde sikkerhed i fast ejendom, blev dermed også tvivlsom, hvilket beskadigede de finansielle institutioner på globalt plan. Fra foråret 2007 begyndte flere finansielle institutioner, der lå inde med subprime-obligationer, at registrere stigende tab. Det medførte voksende uro, som spredte sig igennem det finansielle system. Krisen kulminerede, da det store amerikanske investeringshus Lehman Brothers indgav konkursbegæring den 15. september 2008. Denne begivenhed fik aktieindeks verden over til at dykke kraftigt, og handelen imellem alverdens finansielle institutioner gik i stå, så de globale aktiemarkeder frøs til is.

Myndighederne i de berørte lande reagerede på en række forskellige måder for at inddæmme krisen. Verdens store centralbanker lempede pengepolitikken yderligere via rentesænkninger og forskellige former for kvantitative lempelser. Samtidig blev en række finanspolitiske lempelser vedtaget. I USA vedtog kongressen således i oktober 2008 en redningspakke på forslag af præsident George W. Bush, og i februar 2009 endnu en stimulanspakke (American Recovery and Reinvestment Act of 2009) foreslået af den nye præsident Barack Obama. I juni 2009 fremlagde den amerikanske regering en række forslag til at forbedre reguleringen af finansmarkederne fremover. I løbet af foråret 2009 vendte tilliden på de amerikanske finansmarkeder efterhånden tilbage. I april 2009 erklærede det amerikanske tidsskrift Time Magazine således bankkrisen for overstået. New York Times udråbte i 2011 marts 2009 til at være krisens lavpunkt, hvorefter de finansielle markeder begyndte at restituere sig.

TED spread (spændet mellem renten på amerikanske statsobligationer og renten på bankmarkedet) (rødt) steg betydeligt under den finansielle krise, hvilket afspejler en stigning i den opfattede kreditrisiko.

Der findes forskellige udlægninger af den præcise datering og dermed varigheden af krisen. Finanskrisens forløb har heller ikke været det samme i USA, hvor krisen startede, og de øvrige lande, hvortil den efterhånden bredte sig. Desuden forveksles tit forløbet af den egentlige finanskrise (dvs. krisens forløb indenfor den finansielle sektor) og den bredere økonomiske krise, som den gav startskuddet til, og som ofte også i almindelig tale benævnes "finanskrisen".

Ifølge den danske økonomiprofessor Peter Birch Sørensen startede krisen så småt i foråret 2007, hvor begivenhederne på det amerikanske marked for subprime-lån begyndte at medføre bekymring i bredere kredse. Også det danske Udvalget om finanskrisens årsager (Rangvid-udvalget, opkaldt efter formanden, professor Jesper Rangvid) under Erhvervs- og Vækstministeriet daterede i sin rapport fra 2013 den globale finanskrises begyndelse til 2007. Andre iagttagere regner Lehman Brothers' konkursdato som startpunktet for den egentlige finanskrise og daterer altså først selve krisens start til efteråret 2008.

Man kan få et indtryk af usikkerheden på de finansielle markeder ved at betragte en finansiel indikator som det amerikanske såkaldte TED spread (jf. illustration). Det er forskellen (rentespændet) mellem kortfristede amerikanske statsgældsbeviser og lånerenten på interbankmarkedet. Da de amerikanske statsgældsbeviser opfattes som risikofrie, afspejler dette rentespænd den forventede kreditrisiko i den finansielle sektor. Det ses, at rentespændet steg kraftigt i sommeren 2007 og derefter var præget af betydelige udsving i de næste par år. I september 2008 i forbindelse med Lehman Brothers' konkurs nåede det op på næsten 5 pct.point. Derefter faldt det igen, og i sommeren 2009 nåede det ned på samme niveau som før stigningerne i sommeren 2007. Dette rentespænd peger således på, at finanskrisen varede fra sommeren 2007 til sommeren 2009, selvom de realøkonomiske efterdønninger i en række lande fortsatte i flere år efter og endda nogle steder forstærkedes.

Også andre kilder vurderer tidspunktet for selve krisens afslutning til at være mellem slutningen af 2008 og starten af 2009.

Finanskrisen i Danmark

For Danmarks vedkommende daterer Rangvid-udvalget den danske finanskrises begyndelse til sammenbruddet i Roskilde Bank sommeren 2008, og dens afslutning til efteråret 2010. I dette tidsrum "gennemlevede Danmark en egentlig systemisk finansiel krise i pengeinstitutsektoren som følge af store tab og nedskrivninger samt store likviditetsmæssige udfordringer i pengeinstitutterne."

Mange årsager til finanskrisen er blevet foreslået, med en varierende modtagelse blandt eksperter.

Markedsfejl i den finansielle sektor

Økonomiprofessor, tidligere vicedirektør og cheføkonom i Nationalbanken og tidligere overvismand Peter Birch Sørensen har udarbejdet en analyse af de grundlæggende årsager til finanskrisen. Han peger på, at der er forskellige grundlæggende forhold (såkaldte markedsfejl) i den finansielle sektor, der kan give anledning til for stor gældsætning og risikotagning, og at priserne på finansielle aktiver ikke altid afspejler den samfundsmæssige investeringsrisiko. Disse markedsfejl er derfor en potentiel kilde til ustabilitet. Det drejer sig ikke mindst om, at det begrænsede økonomiske ansvar hos aktionærerne i et finansielt aktieselskab (f.eks. en bank) opmuntrer til overdreven risikotagning og gældsætning. Samtidig er der i den finansielle sektor særlige problemer med asymmetrisk information, der medfører, at indskydere og lånere ofte kun har begrænset viden om risikoen i de mange forskellige investeringsmuligheder, som en moderne finansiel virksomhed står overfor. Problemerne forstærkes af de offentlige indskydergarantiordninger, der fjerner indlånernes incitament til at overvåge bankernes sundhedstilstand, og det såkaldte ”too-big-to-fail”-problem: Staten kan føle sig presset til at redde nødlidende banker, eller i hvert fald til at holde deres kreditorer skadesløse, af frygt for konsekvenserne af, at den lader en stor finansiel institution gå ned. De forskellige markedsfejl fører også til, at finansielle institutioner ofte vil indrette sig med en uhensigtsmæssig lav egenkapital.

Mangelfuld offentlig regulering

Eksistensen af disse markedsfejl medfører, at det er meget vigtigt, at der er en effektiv offentlig regulering af bankvæsenet, der kan modarbejde tendenserne til en systematisk overdreven risikotagning. Forskellige forhold op til udbruddet af finanskrisen gjorde imidlertid, at reguleringen ikke var tilstrækkelig. For det første opstod i USA et omfattende såkaldt skyggebanksystem, der ikke var underkastet den traditionelle bankregulering. F.eks. var Lehman Brothers en del af dette skyggebanksystem. For det andet opbyggede mange banker i årene op til finanskrisen et stigende indlånsunderskud, der var finansieret via kortfristede lån og gældspapirer. Denne finansieringsform var et stort problem, da der pludselig opstod problemer med at få refiansieret gælden. For det tredje var der i årene inden finanskrisen fremkommet stadigt mere komplicerede typer af værdipapirer (såkaldte strukturerede værdipapirer), hvis risikoegenskaber var svære at gennemskue, også for professionelle i sektoren. Samtidig viste de forskellige ratingbureauers rådgivning og vurderinger sig at være upålidelige, dels på grund af manglende viden også hos disse bureauer om værdipapirernes egenskaber, og dels på grund af incitamentsproblemer hos ratingbureauerne selv, der blev betalt af de forskellige finansielle institutioner, hvis produkter de skulle vurdere. Der skete desuden en direkte politisk deregulering af den finansielle sektor i bl.a. USA i årene inden krisen, hvilket forstærkede incitamentsproblemerne i sektoren. Endelig har også den amerikanske centralbank Federal Reserve (Fed)s pengepolitik, der opretholdt et meget lavt renteniveau i perioden op til finanskrisen, bidraget til de finansielle bobler, der gik forud for krisen.

Ligeledes peger Levin-Coburn-rapporten fra det amerikanske senat på, at krisen bl.a. var et resultat af høj risikotagning, komplekse finansielle produkter, skjulte interessekonflikter, mangel på indgreb fra myndighedernes side og kreditvurderingsbureauernes selvstændige rolle."

Årsager til den danske finanskrise

For Danmarks vedkommende konkluderede Rangvid-udvalget, at "Finanskrisen i Danmark opstod som konsekvens af et kompliceret samspil mellem en række forudgående forhold, herunder en forholdsvis høj og tilsyneladende holdbar økonomisk vækst, der medførte en udbredt optimisme og deraf følgende generel undervurdering af risiko, procyklisk (konjunkturmedløbende) finanspolitik, procyklisk regulering af den finansielle sektor, lempelige finansielle vilkår, risikosøgende kreditinstitutter og utilstrækkelig selskabsledelse i en række pengeinstitutter. Årsagen til finanskrisen er således en kombination af mange faktorer – både internationale og nationale – der spillede sammen, og det er derfor ikke muligt at udpege én årsag eller én skurk bag den finansielle krise."

Selvom den egentlige globale krise for finansmarkederne efter de fleste iagttageres mening var overstået i sommeren 2009, har de økonomiske efterdønninger efter krisen varet meget længere. Dels har de afledte realøkonomiske konsekvenser i mange lande varet betydeligt længere. Det gælder ikke mindst i Europa, hvor finanspolitiske problemer og den selvstændige europæiske statsgældskrise i de efterfølgende år har hindret et konjunkturmæssigt opsving. Finanskrisen har også internationalt ført til ønsker om en mere effektiv regulering af banker og andre finansielle institutioner, bl.a. i regi af den internationale Basel-komité, hvor man i 2010-11 indgik Basel III-aftalen.

Krisen har mere generelt påvirket offentlighedens tillid til den finansielle sektor negativt. Den har også ført til en forøget opmærksomhed om samspillet mellem finansielle markeder og realøkonomien - sammenhænge, som mange beslutningstagere og økonomer i bagklogskabens lys erkender, har været undervurderet inden finanskrisen.

Utroligt nok er på verdensbasis kun 47 personer pr 2019 blevet dømt for medskyldighed i finanskrisen. 25 av domfældelserne fandt sted på Island, hvor ansatte i bankerne Kaupthing, Glitnir, Byr og Landsbanki blev idømt fra et halvt år og op til fem og et halvt års fængsel. I 2019 er også styreleder og største ejer i Landsbanki, Björgólfur Guðmundsson, anklaget for bedrageri af omkring 100 franske borgere, der repræsenteres af den norskfødte Eva Joly i en sag, der mangler sidestykke, også globalt. (I USA, hvor krisen startede, er kun en mellemleder i en mellemstor bank blevet idømt fængelsstraf.) Landsbankis filial i Luxembourg anbefalede lånene uden at informere om bankens gældsproblemer. Senere forlangte bankens konkursbo, at kunderne skulle gå fra gård og grund. Statsadvokaten har fremmet krav om at Guðmundsson straffes med fem års fængsel og en bøde på tre og en halv million kroner, samt international arrestordre. Da han var den, der selv lånte mest fra banken, var han også den, der tjente mest på bedrageriet, han er anklaget for.

 1. . fra originalen 11. december 2010. Hentet 27. juli 2012.
 2. (PDF). (PDF) fra originalen 2. juni 2010. Hentet 27. juli 2012.
 3. Williams, Carol J. (22. maj 2012). . Los Angeles Times. fra originalen 22. december 2015. Hentet 1. november 2015.
 4. (PDF). (PDF) fra originalen 25. marts 2016. Hentet 1. november 2015.
 5. Tully, Shawn (2006-05-05). . Fortune. fra originalen 13. juli 2019. Hentet2008-03-17.
 6. . fra originalen 17. februar 2009. Hentet 1. november 2015.
 7. . fra originalen 21. september 2015. Hentet 1. november 2015.
 8. . fra originalen 17. juli 2016. Hentet 1. november 2015.
 9. 8. juni 2019 hos Wayback Machine. Rapport fra Rangvid-udvalget. 18. september 2013. S. 85. Hentet 7. november 2018.
 10. 3. februar 2014 hos Wayback Machine, TV 2, 15. sep. 2013
 11. TIME Magazine Friday, April 10, 2009 21. august 2012 hos Wayback Machine
 12. . fra originalen 8. marts 2011. Hentet 27. juli 2012.
 13. . fra originalen 2. februar 2016. Hentet 27. juli 2012.
 14. . fra originalen 10. marts 2016. Hentet 26. oktober 2015.
 15. . Federalreserve.gov. 14. april 2009. fra originalen 7. juni 2012. Hentet 1. maj 2010.
 16. (PDF). (PDF) fra originalen 18. april 2011. Hentet 22. april 2011.
 17. . fra originalen 11. august 2020. Hentet 25. juni 2019.
 18. Yngvild Gotås Torvik: "Bankgigant kan blive dømt", Klassekampen 15. juni 2019

Finanskrisen 2007-2009
finanskrisen, 2007, 2009, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, finanskrisen, 2007, 2010, denne, artikel, handler, krisen, globale, finansielle, markeder, 2007, afledte, konsekvenser, realøkonomien, behandles, store, recession, udviklingen, specielt, danmark, . Finanskrisen 2007 2009 Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Finanskrisen 2007 2010 Denne artikel handler om krisen pa de globale finansielle markeder 2007 09 De afledte konsekvenser for realokonomien behandles i Den store recession Udviklingen specielt i Danmark behandles i Den okonomiske krise i Danmark i 2008 Se finanskrise for en generel forklaring af begrebet og henvisninger til andre historiske eksempler Den globale finansielle krise 2007 2009 anses normalt for at vaere den vaerste finanskrise siden den store depression i 1930 erne 1 Praesident George W Bush diskuterer redningspakken med kongresmedlemmer Faldende boligpriser i USA udloste en raekke konkurser og tvangsauktioner der spredte sig til mange banker og finansielle virksomheder indtil hele det globale finansielle system blev grebet af panik og fros til Den finansielle krise med renteuro og kraftigt faldende aktiekurser spredte sig til realokonomien med lukninger af virksomheder arbejdsloshed og generelt faldende okonomisk aktivitet til folge 2 Ofte anvendes betegnelsen finanskrise i daglig tale om den resulterende realokonomiske lavkonjunktur den store recession men begrebet finanskrise gar mere specifikt pa forholdene indenfor den finansielle sektor Finanskrisen havde en raekke eftervirkninger i de lande den ramte Selvom krisen startede i USA blev virkningen i Europa og isaer i euroomradet mere langtrukken idet der senere opstod en saerlig europaeisk statsgaeldskrise som konsekvens af den oprindelige finanskrise 3 Indholdsfortegnelse 1 Forlob 2 Datering 2 1 Finanskrisen i Danmark 3 Arsager 3 1 Markedsfejl i den finansielle sektor 3 2 Mangelfuld offentlig regulering 3 3 Arsager til den danske finanskrise 4 Eftervirkninger 5 Straffede 6 Se ogsa 7 Noter 8 Eksterne henvisningerForlob RedigerKrisen havde sit udspring pa det amerikanske marked for subprime lan 4 Dette marked fik store problemer da de amerikanske boligpriser begyndte at falde fra midten af 2006 efter en arraekke med stadige husprisstigninger Faldet i boligpriserne tog til i 2007 Mange boligejere oplevede derfor at deres frivaerdi forsvandt Dermed forsvandt ogsa muligheden for at de kunne optage nye lan i deres huse hvilket for mange var en forudsaetning for at de fortsat kunne betale renter og afdrag pa deres eksisterende lan Denne situation forte til at et stigende antal boligejere matte ga fra hus og hjem Sikkerheden for de vaerdipapirer der havde sikkerhed i fast ejendom blev dermed ogsa tvivlsom hvilket beskadigede de finansielle institutioner pa globalt plan 5 Fra foraret 2007 begyndte flere finansielle institutioner der la inde med subprime obligationer at registrere stigende tab Det medforte voksende uro som spredte sig igennem det finansielle system Krisen kulminerede da det store amerikanske investeringshus Lehman Brothers indgav konkursbegaering den 15 september 2008 Denne begivenhed fik aktieindeks verden over til at dykke kraftigt og handelen imellem alverdens finansielle institutioner gik i sta sa de globale aktiemarkeder fros til is Myndighederne i de berorte lande reagerede pa en raekke forskellige mader for at inddaemme krisen Verdens store centralbanker lempede pengepolitikken yderligere via rentesaenkninger og forskellige former for kvantitative lempelser Samtidig blev en raekke finanspolitiske lempelser vedtaget I USA vedtog kongressen saledes i oktober 2008 en redningspakke pa forslag af praesident George W Bush og i februar 2009 endnu en stimulanspakke American Recovery and Reinvestment Act of 2009 foreslaet af den nye praesident Barack Obama 6 I juni 2009 fremlagde den amerikanske regering en raekke forslag til at forbedre reguleringen af finansmarkederne fremover I lobet af foraret 2009 vendte tilliden pa de amerikanske finansmarkeder efterhanden tilbage I april 2009 erklaerede det amerikanske tidsskrift Time Magazine saledes bankkrisen for overstaet 7 New York Times udrabte i 2011 marts 2009 til at vaere krisens lavpunkt hvorefter de finansielle markeder begyndte at restituere sig 8 Datering Rediger TED spread spaendet mellem renten pa amerikanske statsobligationer og renten pa bankmarkedet rodt steg betydeligt under den finansielle krise hvilket afspejler en stigning i den opfattede kreditrisiko Der findes forskellige udlaegninger af den praecise datering og dermed varigheden af krisen Finanskrisens forlob har heller ikke vaeret det samme i USA hvor krisen startede og de ovrige lande hvortil den efterhanden bredte sig Desuden forveksles tit forlobet af den egentlige finanskrise dvs krisens forlob indenfor den finansielle sektor og den bredere okonomiske krise som den gav startskuddet til og som ofte ogsa i almindelig tale benaevnes finanskrisen Ifolge den danske okonomiprofessor Peter Birch Sorensen startede krisen sa smat i foraret 2007 hvor begivenhederne pa det amerikanske marked for subprime lan begyndte at medfore bekymring i bredere kredse 4 Ogsa det danske Udvalget om finanskrisens arsager Rangvid udvalget opkaldt efter formanden professor Jesper Rangvid under Erhvervs og Vaekstministeriet daterede i sin rapport fra 2013 den globale finanskrises begyndelse til 2007 9 Andre iagttagere regner Lehman Brothers konkursdato som startpunktet for den egentlige finanskrise og daterer altsa forst selve krisens start til efteraret 2008 10 Man kan fa et indtryk af usikkerheden pa de finansielle markeder ved at betragte en finansiel indikator som det amerikanske sakaldte TED spread jf illustration Det er forskellen rentespaendet mellem kortfristede amerikanske statsgaeldsbeviser og lanerenten pa interbankmarkedet Da de amerikanske statsgaeldsbeviser opfattes som risikofrie afspejler dette rentespaend den forventede kreditrisiko i den finansielle sektor Det ses at rentespaendet steg kraftigt i sommeren 2007 og derefter var praeget af betydelige udsving i de naeste par ar I september 2008 i forbindelse med Lehman Brothers konkurs naede det op pa naesten 5 pct point Derefter faldt det igen og i sommeren 2009 naede det ned pa samme niveau som for stigningerne i sommeren 2007 Dette rentespaend peger saledes pa at finanskrisen varede fra sommeren 2007 til sommeren 2009 selvom de realokonomiske efterdonninger i en raekke lande fortsatte i flere ar efter og endda nogle steder forstaerkedes Ogsa andre kilder vurderer tidspunktet for selve krisens afslutning til at vaere mellem slutningen af 2008 og starten af 2009 11 12 13 Finanskrisen i Danmark Rediger For Danmarks vedkommende daterer Rangvid udvalget den danske finanskrises begyndelse til sammenbruddet i Roskilde Bank sommeren 2008 og dens afslutning til efteraret 2010 I dette tidsrum gennemlevede Danmark en egentlig systemisk finansiel krise i pengeinstitutsektoren som folge af store tab og nedskrivninger samt store likviditetsmaessige udfordringer i pengeinstitutterne 14 Arsager RedigerMange arsager til finanskrisen er blevet foreslaet med en varierende modtagelse blandt eksperter 15 Markedsfejl i den finansielle sektor Rediger Okonomiprofessor tidligere vicedirektor og chefokonom i Nationalbanken og tidligere overvismand Peter Birch Sorensen har udarbejdet en analyse af de grundlaeggende arsager til finanskrisen 4 Han peger pa at der er forskellige grundlaeggende forhold sakaldte markedsfejl i den finansielle sektor der kan give anledning til for stor gaeldsaetning og risikotagning og at priserne pa finansielle aktiver ikke altid afspejler den samfundsmaessige investeringsrisiko Disse markedsfejl er derfor en potentiel kilde til ustabilitet Det drejer sig ikke mindst om at det begraensede okonomiske ansvar hos aktionaererne i et finansielt aktieselskab f eks en bank opmuntrer til overdreven risikotagning og gaeldsaetning Samtidig er der i den finansielle sektor saerlige problemer med asymmetrisk information der medforer at indskydere og lanere ofte kun har begraenset viden om risikoen i de mange forskellige investeringsmuligheder som en moderne finansiel virksomhed star overfor Problemerne forstaerkes af de offentlige indskydergarantiordninger der fjerner indlanernes incitament til at overvage bankernes sundhedstilstand og det sakaldte too big to fail problem Staten kan fole sig presset til at redde nodlidende banker eller i hvert fald til at holde deres kreditorer skadeslose af frygt for konsekvenserne af at den lader en stor finansiel institution ga ned De forskellige markedsfejl forer ogsa til at finansielle institutioner ofte vil indrette sig med en uhensigtsmaessig lav egenkapital Mangelfuld offentlig regulering Rediger Eksistensen af disse markedsfejl medforer at det er meget vigtigt at der er en effektiv offentlig regulering af bankvaesenet der kan modarbejde tendenserne til en systematisk overdreven risikotagning Forskellige forhold op til udbruddet af finanskrisen gjorde imidlertid at reguleringen ikke var tilstraekkelig For det forste opstod i USA et omfattende sakaldt skyggebanksystem der ikke var underkastet den traditionelle bankregulering F eks var Lehman Brothers en del af dette skyggebanksystem For det andet opbyggede mange banker i arene op til finanskrisen et stigende indlansunderskud der var finansieret via kortfristede lan og gaeldspapirer Denne finansieringsform var et stort problem da der pludselig opstod problemer med at fa refiansieret gaelden For det tredje var der i arene inden finanskrisen fremkommet stadigt mere komplicerede typer af vaerdipapirer sakaldte strukturerede vaerdipapirer hvis risikoegenskaber var svaere at gennemskue ogsa for professionelle i sektoren Samtidig viste de forskellige ratingbureauers radgivning og vurderinger sig at vaere upalidelige dels pa grund af manglende viden ogsa hos disse bureauer om vaerdipapirernes egenskaber og dels pa grund af incitamentsproblemer hos ratingbureauerne selv der blev betalt af de forskellige finansielle institutioner hvis produkter de skulle vurdere Der skete desuden en direkte politisk deregulering af den finansielle sektor i bl a USA i arene inden krisen hvilket forstaerkede incitamentsproblemerne i sektoren Endelig har ogsa den amerikanske centralbank Federal Reserve Fed s pengepolitik der opretholdt et meget lavt renteniveau i perioden op til finanskrisen bidraget til de finansielle bobler der gik forud for krisen 4 Ligeledes peger Levin Coburn rapporten fra det amerikanske senat pa at krisen bl a var et resultat af hoj risikotagning komplekse finansielle produkter skjulte interessekonflikter mangel pa indgreb fra myndighedernes side og kreditvurderingsbureauernes selvstaendige rolle 16 Arsager til den danske finanskrise Rediger For Danmarks vedkommende konkluderede Rangvid udvalget at Finanskrisen i Danmark opstod som konsekvens af et kompliceret samspil mellem en raekke forudgaende forhold herunder en forholdsvis hoj og tilsyneladende holdbar okonomisk vaekst der medforte en udbredt optimisme og deraf folgende generel undervurdering af risiko procyklisk konjunkturmedlobende finanspolitik procyklisk regulering af den finansielle sektor lempelige finansielle vilkar risikosogende kreditinstitutter og utilstraekkelig selskabsledelse i en raekke pengeinstitutter Arsagen til finanskrisen er saledes en kombination af mange faktorer bade internationale og nationale der spillede sammen og det er derfor ikke muligt at udpege en arsag eller en skurk bag den finansielle krise 9 Eftervirkninger RedigerSelvom den egentlige globale krise for finansmarkederne efter de fleste iagttageres mening var overstaet i sommeren 2009 har de okonomiske efterdonninger efter krisen varet meget laengere Dels har de afledte realokonomiske konsekvenser i mange lande varet betydeligt laengere Det gaelder ikke mindst i Europa hvor finanspolitiske problemer og den selvstaendige europaeiske statsgaeldskrise i de efterfolgende ar har hindret et konjunkturmaessigt opsving Finanskrisen har ogsa internationalt fort til onsker om en mere effektiv regulering af banker og andre finansielle institutioner bl a i regi af den internationale Basel komite hvor man i 2010 11 indgik Basel III aftalen Krisen har mere generelt pavirket offentlighedens tillid til den finansielle sektor negativt Den har ogsa fort til en foroget opmaerksomhed om samspillet mellem finansielle markeder og realokonomien sammenhaenge som mange beslutningstagere og okonomer i bagklogskabens lys erkender har vaeret undervurderet inden finanskrisen Straffede RedigerUtroligt nok er pa verdensbasis kun 47 personer pr 2019 blevet domt for medskyldighed i finanskrisen 25 av domfaeldelserne fandt sted pa Island hvor ansatte i bankerne Kaupthing Glitnir Byr og Landsbanki blev idomt fra et halvt ar og op til fem og et halvt ars faengsel I 2019 er ogsa styreleder og storste ejer i Landsbanki Bjorgolfur Gudmundsson 17 anklaget for bedrageri af omkring 100 franske borgere der repraesenteres af den norskfodte Eva Joly i en sag der mangler sidestykke ogsa globalt I USA hvor krisen startede er kun en mellemleder i en mellemstor bank blevet idomt faengelsstraf Landsbankis filial i Luxembourg anbefalede lanene uden at informere om bankens gaeldsproblemer Senere forlangte bankens konkursbo at kunderne skulle ga fra gard og grund Statsadvokaten har fremmet krav om at Gudmundsson straffes med fem ars faengsel og en bode pa tre og en halv million kroner samt international arrestordre Da han var den der selv lante mest fra banken var han ogsa den der tjente mest pa bedrageriet han er anklaget for 18 Se ogsa RedigerFinanskrise Den store recession Subprime lan Den okonomiske krise i Danmark i 2008 Rangvid udvalget Okonomisk boble Graekenlands gaeldskrise 2010 2012 Noter Rediger Three top economists agree 2009 worst financial crisis since great depression risks increase if right steps are not taken 29 februar 2009 Reuters Hentet 1 november 2015 Arkiveret fra originalen 11 december 2010 Hentet 27 juli 2012 The US Financial and Economic Crisis Where Does It Stand and Where Do We Go From Here Brookings Institute juni 2009 Hentet 1 november 2015 PDF Arkiveret PDF fra originalen 2 juni 2010 Hentet 27 juli 2012 Williams Carol J 22 maj 2012 Euro crisis imperils recovering global economy OECD warns Los Angeles Times Arkiveret fra originalen 22 december 2015 Hentet 1 november 2015 a b c d Sorensen P B 2011 Finanskrisen og den okonomiske videnskab Indlaeg praesenteret i Videnskabernes Selskab den 28 april 2011 S 9 Senere offentliggjort i Nationalokonomisk Tidsskrift juni 2011 Hentet 1 november 2015 PDF Arkiveret PDF fra originalen 25 marts 2016 Hentet 1 november 2015 Tully Shawn 2006 05 05 Welcome to the Dead Zone Fortune Arkiveret fra originalen 13 juli 2019 Hentet 2008 03 17 US Congress passes stimulus plan BBC News 14 februar 2009 Hentet 1 november 2015 Arkiveret fra originalen 17 februar 2009 Hentet 1 november 2015 More Quickly Than It Began The Banking Crisis Is Over TIME Magazine 10 april 2009 Hentet 1 november 2015 Arkiveret fra originalen 21 september 2015 Hentet 1 november 2015 Crisis Is Over but Where s the Fix New York Times 10 marts 2011 Hentet 1 november 2015 Arkiveret fra originalen 17 juli 2016 Hentet 1 november 2015 a b Den finansielle krise i Danmark arsager konsekvenser og laering Arkiveret 8 juni 2019 hos Wayback Machine Rapport fra Rangvid udvalget 18 september 2013 S 85 Hentet 7 november 2018 Finanskrisen fylder 5 ar sadan startede den Arkiveret 3 februar 2014 hos Wayback Machine TV 2 15 sep 2013 TIME Magazine Friday April 10 2009 More Quickly Than It Began The Banking Crisis Is Over TIME Arkiveret 21 august 2012 hos Wayback Machine Financial Crisis Inquiry Commission 10 marts 2011 Hentet 1 november 2015 Arkiveret fra originalen 8 marts 2011 Hentet 27 juli 2012 Financial Crisis Was Avoidable Sewell Chan New York Times 25 januar 2011 Hentet 1 november 2015 Arkiveret fra originalen 2 februar 2016 Hentet 27 juli 2012 Den finansielle krise i Danmark arsager konsekvenser og laering Rapport fra Rangvid udvalget 18 september 2013 S 13 Hentet 1 november 2015 Arkiveret fra originalen 10 marts 2016 Hentet 26 oktober 2015 Bernanke Four Questions Federalreserve gov 14 april 2009 Arkiveret fra originalen 7 juni 2012 Hentet 1 maj 2010 Senate Financial Crisis Report 2011 PDF Arkiveret PDF fra originalen 18 april 2011 Hentet 22 april 2011 Arkiveret kopi Arkiveret fra originalen 11 august 2020 Hentet 25 juni 2019 Yngvild Gotas Torvik Bankgigant kan blive domt Klassekampen 15 juni 2019Eksterne henvisninger RedigerVoxEU org Publication The First Global Financial Crisis of the 21st Century Arkiveret 3 december 2008 hos Wayback Machine Den finansielle krise i Danmark arsager konsekvenser og laering Rangvidudvalget Erhvervs og Vaekstministeriet 2013 Arkiveret 10 marts 2016 hos Wayback MachineHentet fra https da wikipedia org w index php title Finanskrisen 2007 2009 amp oldid 10620021, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.