fbpx
Wikipedia

Finanssektorens forening til støtte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv

Finanssektorens forening til støtte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv var en forening indenfor den danske finansielle sektor, der blev stiftet i juli måned 2007 på initiativ af bankernes brancheorganisation Finansrådet, og betegnede sig selv som partipolitisk uafhængig samt uafhængig af Finansrådet. Foreningen blev nedlagt i april 2015. Foreningen havde adresse på Amaliegade 7 i det indre København og blev grundlagt med det formål at "fremme den finansielle sektors interesser", ved at man engagerede sig "mere aktivt i udviklingen af samfundet", hvilket blandt andet inkluderede økonomisk støtte til projekter eller udvalgte politiske partier i valgår til Folketinget og Europa-Parlamentet. Finanssektorens forenings tre ulønnede bestyrelsesmedlemmer bestod i efteråret 2007 af direktør Jørgen A. Horwitz (bestyrelsesformand), vicedirektør Klaus Willerslev-Olsen og PA-direktør Lars L. Nielsen, der alle samtidig udgjorde direktionen i bankernes sammenslutning Finansrådet. Finansrådets støtte til især de borgerlige partier ved folketingsvalget i 2005 blev mødt med utilfredshed af visse danske banker, som stort set alle er medlemmer af Finansrådet, og som konsekvens af dette oprettedes i stedet en særskilt forening til den økonomiske partistøtte, hvilket på samme tid muliggjorde en større medlemskreds end bankerne. Medlemskab af foreningen var frivilligt og åbent for både virksomheder og privatpersoner indenfor finanssektoren, men medlemstal, medlemskredsen og bidragsyderne var ikke offentligt tilgængelige. Finanssektorens forening havde en medlemsskare, som både bestod af banker, andre virksomheder og private personer. Foreningen estimerede, at man ved Folketingsvalget 2011 ville optræde med et budget på 1,6 millioner kroner, hvilket var mindre end det indsamlede beløb ved folketingsvalgene i 2005 og 2007., som var på cirka to millioner.

Organisationen indsamlede donationer fra dens medlemmer, som blev dirigeret videre til en række udvalgte danske projekter, politiske partier, politikere og andre, der, ifølge foreningens formand Jørgen A. Horwitz, "vil skabe et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Det vil sige lav beskatningvirksomheder, ensartede europæiske regler og en offentlig sektor af en tilpas størrelse". Bestyrelsen i foreningen skulle selv stå for den økonomiske distribution af de økonomiske midler, foreningen disponerede over, uden at medlemmerne havde nogen viden om eller indflydelse på modtagerne af støttebeløbene. De politiske partier i Danmark har jævnfør regelsættet i partistøtteloven kun pligt til at opgive støtteforeningen som økonomisk bidragsyder for beløb over 20.000 kroner i deres partiregnskaber og ikke de oprindelige afsendere. De politiske partier, der tidligere har modtaget større økonomiske bidrag fra Finanssektorens forening, inkluderer Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti samt Ny Alliance i 2007 og Socialdemokraterne i 2009.

Kritikken af interesseorganisationen er gået på, at man anser det som værende uholdbart i et demokrati, at finansielle virksomheder som medlemmer af Finanssektorens forening anonymt kan kanalisere store støttebeløb videre til de enkelte politikere eller politiske partier, som medvirker i forhandlinger om politiske indgreb eller anden lovgivning omhandlende den samme finansielle sektor. I en række nyhedsmedier er det blevet fundet problematisk, at den økonomiske partistøtte fra banksektoren har fundet sted op til forhandlingerne af de tre bankpakker i henholdsvis 2008 (Bankpakke 1), 2009 (Bankpakke 2) og 2010 (Bankpakke 3), der resulterede i lempeligere danske vilkår set i international sammenhæng. Den manglende gennemsigtighed omkring overførsler af pengebeløb til politiske partier samt kundernes indirekte sponsorering af valgkampen er blevet kritiseret af en række pengeinstitutter, som enten selv ønsker at være uafhængige af partipolitiske interesser grundet den brede geografiske sammensætning og forskellige politiske observans af kunderne eller yder partistøtte åbent og på egen hånd. Lektor i Statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen, har påpeget at åbenhed om partistøtten er vigtig, da man kan "få fornemmelsen af at være i lommen på en privat sponsor".

Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Palle Svensson, og professor Ove Kaj Pedersen fra Copenhagen Business School har gentaget, at fuld åbenhed er vigtig, men afviser, at politikere kommer til at optræde i en dobbeltrolle, eftersom støtten ikke er ulovlig. Foreningens bestyrelsesformand har forsvaret sig med, at foreningen ikke har noget behov for større åbenhed omkring partistøtten og at man ikke er anderledes end mange andre fagforeninger og erhvervsorganisationer, der har støttet politiske formål i flere år, og at man ingen betingelser eller forventninger om indflydelse har i enkeltsager. Enkelte banker, som er medlemmer, har argumenteret, at man gennem sit medlemskab af foreningen var i stand til at fremme virksomhedsspecifikke interesser, som forbedrer betingelserne for sektoren, men samtidig kan forblive uafhængig af partipolitiske holdninger ved ikke at blive sat direkte i forbindelse med bestemte politiske partier.

Listen inkluderer de erhvervsvirksomheder, som bekendtgjorde deres medlemskab af FFKE:

Tidligere medlemmer af FFKE:

 1. Carsten Rasmussen (2007-10-30). . Nyhedsbrevet Finans nr. 27/2007. Hentet 2011-05-01 .Tjek datoværdier i |access-date= (hjælp)
 2. Martin Justesen (2009-01-07, 13:27). . Politiken.dk. Hentet 2011-05-01 .Tjek datoværdier i |access-date=, |date= (hjælp)
 3. . fra originalen 15. januar 2019. Hentet 15. januar 2019.
 4. Lars Nørgaard Pedersen, Christina Agger og Carl Emil Arnfred (2011-05-01). "Jeg har ikke noget imod, at navnene kommer frem, men jeg synes, at de selv skal fortælle det". Morgenavisen Jyllands-Posten. s. 2, Indblik.|access-date= kræver at |url= også er angivet (hjælp)
 5. Ritzau, København (2007-11-13, 04:43). "Professor: Behov for at kigge på partistøtte". Ritzaus Bureau.Tjek datoværdier i |date= (hjælp);|access-date= kræver at |url= også er angivet (hjælp)
 6. Lars Nørgaard Pedersen, Carl Emil Arnfred, Christina Agger (2011-05-01, 01:54). . Morgenavisen Jyllands-Posten/www.jp.dk. Hentet 2011-05-01 .Tjek datoværdier i |access-date=, |date= (hjælp) CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 7. Martin Justesen (2009-01-07, 15:23). . Politiken.dk. Hentet 2011-05-01 .Tjek datoværdier i |access-date=, |date= (hjælp)
 8. Lars Nørgaard Pedersen (2011-04-13, 09:00). . Morgenavisen Jyllands-Posten/www.jp.dk. Hentet 2011-05-01 .Tjek datoværdier i |access-date=, |date= (hjælp)
 9. Justitsministeriet (2006-10-24). . www.retsinformation.dk. Hentet 2011-05-01 .Tjek datoværdier i |access-date= (hjælp)
 10. Jesper Vangkilde og Jakob Sheikh (2010-07-19, 11:50). . Politiken.dk. Hentet 2011-05-01 .Tjek datoværdier i |access-date=, |date= (hjælp)
 11. Stig Kirk Ørskov, chefredaktør (2009-10-30). . Politiken.dk. Hentet 2011-05-01 .Tjek datoværdier i |access-date= (hjælp)
 12. Troels Mylenberg, politisk kommentator (2010-02-22). "Har bankerne købt sig til lempelige bankpakker?". Økonomisk Ugebrev. s. 2, 1. sektion.|access-date= kræver at |url= også er angivet (hjælp)
 13. Frederik Bjerre Andersen (2009-01-07, 14:03). . Ekstra Bladet/eb.dk. Hentet 2011-05-01 .Tjek datoværdier i |access-date=, |date= (hjælp)
 14. Martin Justesen og Jeppe Laursen Brock (2009-01-09, 08:06). . Politiken.dk. Hentet 2011-05-01 .Tjek datoværdier i |access-date=, |date= (hjælp)
 15. Lars Nørgaard Pedersen, Carl Emil Arnfred, Christina Agger og Agnete Holk (grafik) (2011-05-01, 12:36). . Morgenavisen Jyllands-Posten/www.jp.dk. Hentet 2011-05-01 .Tjek datoværdier i |access-date=, |date= (hjælp) CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
Finanssektorens forening til støtte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv
finanssektorens, forening, støtte, sundt, konkurrencedygtigt, erhvervsliv, sprog, overvåg, rediger, forening, indenfor, danske, finansielle, sektor, blev, stiftet, juli, måned, 2007, initiativ, bankernes, brancheorganisation, finansrådet, betegnede, selv, part. Finanssektorens forening til stotte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv Sprog Overvag Rediger Finanssektorens forening til stotte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv var en forening indenfor den danske finansielle sektor der blev stiftet i juli maned 2007 pa initiativ af bankernes brancheorganisation Finansradet og betegnede sig selv som partipolitisk uafhaengig samt uafhaengig af Finansradet 1 2 Foreningen blev nedlagt i april 2015 3 Foreningen havde adresse pa Amaliegade 7 i det indre Kobenhavn og blev grundlagt med det formal at fremme den finansielle sektors interesser ved at man engagerede sig mere aktivt i udviklingen af samfundet hvilket blandt andet inkluderede okonomisk stotte til projekter eller udvalgte politiske partier i valgar til Folketinget og Europa Parlamentet 1 2 4 5 Finanssektorens forenings tre ulonnede bestyrelsesmedlemmer bestod i efteraret 2007 af direktor Jorgen A Horwitz bestyrelsesformand vicedirektor Klaus Willerslev Olsen og PA direktor Lars L Nielsen der alle samtidig udgjorde direktionen i bankernes sammenslutning Finansradet 6 1 Finansradets stotte til isaer de borgerlige partier ved folketingsvalget i 2005 blev modt med utilfredshed af visse danske banker som stort set alle er medlemmer af Finansradet og som konsekvens af dette oprettedes i stedet en saerskilt forening til den okonomiske partistotte hvilket pa samme tid muliggjorde en storre medlemskreds end bankerne 4 Medlemskab af foreningen var frivilligt og abent for bade virksomheder og privatpersoner indenfor finanssektoren men medlemstal medlemskredsen og bidragsyderne var ikke offentligt tilgaengelige 5 1 7 Finanssektorens forening havde en medlemsskare som bade bestod af banker andre virksomheder og private personer Foreningen estimerede at man ved Folketingsvalget 2011 ville optraede med et budget pa 1 6 millioner kroner hvilket var mindre end det indsamlede belob ved folketingsvalgene i 2005 og 2007 6 4 som var pa cirka to millioner Kritik af foreningen RedigerOrganisationen indsamlede donationer fra dens medlemmer som blev dirigeret videre til en raekke udvalgte danske projekter politiske partier politikere og andre der ifolge foreningens formand Jorgen A Horwitz vil skabe et konkurrencedygtigt erhvervsliv Det vil sige lav beskatning pa virksomheder ensartede europaeiske regler og en offentlig sektor af en tilpas storrelse 6 Bestyrelsen i foreningen skulle selv sta for den okonomiske distribution af de okonomiske midler foreningen disponerede over uden at medlemmerne havde nogen viden om eller indflydelse pa modtagerne af stottebelobene 1 4 De politiske partier i Danmark har jaevnfor regelsaettet i partistotteloven kun pligt til at opgive stotteforeningen som okonomisk bidragsyder for belob over 20 000 kroner i deres partiregnskaber og ikke de oprindelige afsendere 8 6 9 De politiske partier der tidligere har modtaget storre okonomiske bidrag fra Finanssektorens forening inkluderer Venstre Det Konservative Folkeparti Radikale Venstre og Dansk Folkeparti samt Ny Alliance i 2007 og Socialdemokraterne i 2009 6 10 7 4 Kritikken af interesseorganisationen er gaet pa at man anser det som vaerende uholdbart i et demokrati at finansielle virksomheder som medlemmer af Finanssektorens forening anonymt kan kanalisere store stottebelob videre til de enkelte politikere eller politiske partier som medvirker i forhandlinger om politiske indgreb eller anden lovgivning omhandlende den samme finansielle sektor 10 4 I en raekke nyhedsmedier er det blevet fundet problematisk at den okonomiske partistotte fra banksektoren har fundet sted op til forhandlingerne af de tre bankpakker i henholdsvis 2008 Bankpakke 1 2009 Bankpakke 2 og 2010 Bankpakke 3 der resulterede i lempeligere danske vilkar set i international sammenhaeng 7 10 11 4 12 13 Den manglende gennemsigtighed omkring overforsler af pengebelob til politiske partier samt kundernes indirekte sponsorering af valgkampen er blevet kritiseret af en raekke pengeinstitutter som enten selv onsker at vaere uafhaengige af partipolitiske interesser grundet den brede geografiske sammensaetning og forskellige politiske observans af kunderne eller yder partistotte abent og pa egen hand 6 1 10 4 Lektor i Statskundskab ved Kobenhavns Universitet Kasper Moller Hansen har papeget at abenhed om partistotten er vigtig da man kan fa fornemmelsen af at vaere i lommen pa en privat sponsor 14 Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Palle Svensson og professor Ove Kaj Pedersen fra Copenhagen Business School har gentaget at fuld abenhed er vigtig men afviser at politikere kommer til at optraede i en dobbeltrolle eftersom stotten ikke er ulovlig 2 14 Foreningens bestyrelsesformand har forsvaret sig med at foreningen ikke har noget behov for storre abenhed omkring partistotten og at man ikke er anderledes end mange andre fagforeninger og erhvervsorganisationer der har stottet politiske formal i flere ar og at man ingen betingelser eller forventninger om indflydelse har i enkeltsager 10 7 4 Enkelte banker som er medlemmer har argumenteret at man gennem sit medlemskab af foreningen var i stand til at fremme virksomhedsspecifikke interesser som forbedrer betingelserne for sektoren men samtidig kan forblive uafhaengig af partipolitiske holdninger ved ikke at blive sat direkte i forbindelse med bestemte politiske partier 1 4 Medlemmer RedigerListen inkluderer de erhvervsvirksomheder som bekendtgjorde deres medlemskab af FFKE Danske Bank juli 2007 2015 15 Jyske Bank juli 2007 2015 15 1 Ringkjobing Landbobank 15 Spar Nord Bank juli 2007 2015 1 15 Sydbank juli 2007 2015 15 Tidligere medlemmer af FFKE Den Jyske Sparekasse juli 2007 15 4 Referencer Rediger a b c d e f g h i Carsten Rasmussen 2007 10 30 Usynlig valgstotte til politiske partier Nyhedsbrevet Finans nr 27 2007 Hentet 2011 05 01 Arkiveret Tjek datovaerdier i access date hjaelp a b c Martin Justesen 2009 01 07 13 27 Banker betalte regeringens valgkamp Serie Partier pa stotten Politiken dk Hentet 2011 05 01 Arkiveret Tjek datovaerdier i access date date hjaelp Arkiveret kopi Arkiveret fra originalen 15 januar 2019 Hentet 15 januar 2019 a b c d e f g h i j k Lars Norgaard Pedersen Christina Agger og Carl Emil Arnfred 2011 05 01 Jeg har ikke noget imod at navnene kommer frem men jeg synes at de selv skal fortaelle det Morgenavisen Jyllands Posten s 2 Indblik access date kraever at url ogsa er angivet hjaelp a b Ritzau Kobenhavn 2007 11 13 04 43 Professor Behov for at kigge pa partistotte Ritzaus Bureau Tjek datovaerdier i date hjaelp access date kraever at url ogsa er angivet hjaelp a b c d e f Lars Norgaard Pedersen Carl Emil Arnfred Christina Agger 2011 05 01 01 54 Banker giver millioner til valgkamp Tema Den skjulte magt Morgenavisen Jyllands Posten www jp dk Hentet 2011 05 01 Arkiveret Tjek datovaerdier i access date date hjaelp CS1 vedligeholdelse Flere navne authors list link a b c d Martin Justesen 2009 01 07 15 23 Banker Vores penge betyder intet Serie Partier pa stotten Politiken dk Hentet 2011 05 01 Arkiveret Tjek datovaerdier i access date date hjaelp Lars Norgaard Pedersen 2011 04 13 09 00 Det siger lovgivningen Tema Den skjulte magt Morgenavisen Jyllands Posten www jp dk Hentet 2011 05 01 Arkiveret Tjek datovaerdier i access date date hjaelp Justitsministeriet 2006 10 24 Bekendtgorelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggorelse af politiske partiers regnskaber www retsinformation dk Hentet 2011 05 01 Arkiveret Tjek datovaerdier i access date hjaelp a b c d e Jesper Vangkilde og Jakob Sheikh 2010 07 19 11 50 Jagten pa hemmelig partistotte forer til velkendt adresse Politiken dk Hentet 2011 05 01 Arkiveret Tjek datovaerdier i access date date hjaelp Stig Kirk Orskov chefredaktor 2009 10 30 Signatur Partistotte er en suveraen investering Politiken dk Hentet 2011 05 01 Arkiveret Tjek datovaerdier i access date hjaelp Troels Mylenberg politisk kommentator 2010 02 22 Har bankerne kobt sig til lempelige bankpakker Okonomisk Ugebrev s 2 1 sektion access date kraever at url ogsa er angivet hjaelp Frederik Bjerre Andersen 2009 01 07 14 03 Finanssektor stotter bankpakke politikere Ekstra Bladet eb dk Hentet 2011 05 01 Arkiveret Tjek datovaerdier i access date date hjaelp a b Martin Justesen og Jeppe Laursen Brock 2009 01 09 08 06 Politikere vil have partistotten under lup Politiken dk Hentet 2011 05 01 Arkiveret Tjek datovaerdier i access date date hjaelp a b c d e f Lars Norgaard Pedersen Carl Emil Arnfred Christina Agger og Agnete Holk grafik 2011 05 01 12 36 Se om din bank giver penge til politikerne Tema Den skjulte magt Morgenavisen Jyllands Posten www jp dk Hentet 2011 05 01 Arkiveret artikel Arkiveret grafik Tjek datovaerdier i access date date hjaelp CS1 vedligeholdelse Flere navne authors list link Hentet fra https da wikipedia org w index php title Finanssektorens forening til stotte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv amp oldid 10814738, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.