fbpx
Wikipedia

Grundlæggende SI-enheder

De grundlæggende SI-enheder, også kaldet grundenheder, er syv fysiske enheder som er defineret i SI-systemet. De er defineret ud fra syv naturkonstanter. Ud fra disse syv enheder kan de afledte SI-enheder udledes.

De 7 SI-enheder.
Størrelse Enhed Symbol
Længde meter m
Masse kilogram kg
Tid sekund s
Elektrisk strøm ampere A
Stofmængde mol mol
Lysstyrke candela cd
Termodynamisk temperatur kelvin K

Siden den 20. maj 2019, 144 år efter vedtagelsen af meterkonventionen i 1875, er alle grundenheder nu defineret ud fra naturkonstanter, der bl.a omfatter Plancks konstant, elementarladningen, Boltzmanns konstant og Avogadros konstant. Fra denne dato ændrede man definitionen af mol, kelvin, ampere og kilogram. De tre øvrige grundenheder var allerede defineret ud fra naturkonstanter. Metersystemet bruges i størstedelen af verden på nær USA, Liberia og Myanmar.

Indholdsfortegnelse

Størrelse Enhed Enhedens
symbol
Definition
Længde meter m Meter er defineret ved at fastsætte lysets hastighed i vacuum til c = 299.792.458 m/s.

Heraf følger, at 1 meter svarer til den distance lyset tilbagelægger i det tomme rum på 1/299.792.458 sekund. Oprindelig (i 1791) blev en meter defineret som 1/10.000.000 af den afstand, der er fra jordens ækvator til nordpolen, målt gennem Paris.

Tid sekund s Varigheden af 9.192.631.770 svingninger af den elektromagnetiske stråling der fremkommer ved overgangen mellem de to hyperfinstruktur-niveauer i grundtilstanden for cæsium-133-atomet.

Dagen er opdelt i 24 timer, hver time opdelt i 60 minutter og hvert minut opdelt i 60 sekunder. Et sekund er 1/(24 · 60 · 60) af en dag.

Historisk var et døgn defineret som den gennemsnitlige tid, det tager fra solen står højst ved middag den ene dag til den næste dags middag.

Masse kilogram kg Defineret ud fra Plancks konstant, der er en fundamental naturkonstant, hvis værdi er sat til h = 6,62607015·10-34 J∙s (joule gange sekund).
Elektrisk strøm ampere A Defineret ud fra elementarladningen, det mindste kvantum af elektrisk ladning: Ladningen af en elektron (negativ) eller en proton (positiv), der er bestemt til 1,602176634 ·10-19 C.
Termodynamisk temperatur kelvin K Defineret ud fra Boltzmanns konstant, der er en universalkonstant med betegnelsen k, hvis værdi er sat til k = 1,380649∙10-23 J/K.
Stofmængde mol mol Avogadros konstant, en fysisk konstant, som angiver antallet af molekyler i ét mol af et stof. Konstanten, hvis internationale symbol er NA, er pr. definition sat til 6,02214076·1023.
Lysstyrke candela cd 1 candela er lysstyrken i en given retning af en lyskilde, som udsender monokromatisk lys med en frekvens på 540 × 1012 Hz, og hvis strålingsstyrke i denne retning er 1/683 W/sr.

I begyndelsen af den Franske Revolution besluttede lederne af det franske Assemblée nationale constituante (grundlovgivende nationalforsamling) at introducere et nyt system af måleenheder, som byggede på logik og naturgivne forhold. Meteren blev defineret som én ti-milliontedel af distancen fra Nordpolen til ækvator. Kilogrammet blev defineret som én tusindedel af én kubikmeter rent vand. Disse definitioner blev valgt for at undgå ejerskab af enhederne, men de kunne ikke nemt udmåles, og kunne dermed ikke bruges i praksis. I stedet fremstillede man de to prototyper i form af en barre og et lod, kaldet mètre des Archives og kilogramme des Archives, som var det bedst opnåelige.

I 1875 var systemet efterhånden blevet vidt udbredt i Europa og Latinamerika, og dette år mødtes tyve industrilande, der blev enige om Meterkonventionen. Der blev oprettet tre organer, som skulle påtage sig ansvaret for den internationale prototype af kilogrammet og meteren, og ansvaret for at sammenligne dem med nationale prototyper. De tre organer der blev dannet var:

 • CGPM (en) (Generalkonferencen for Mål og Vægt) - Konferencen finder sted hvert fjerde til sjette år, hvor diplomater fra de nationer der har underskrevet konventionen mødes. Her diskuteres og godkendes de aftaler, der er nødvendige for at udbrede og forbedre SI-enhederne.
 • CIPM (en) (Den Internationale Komité for Mål og Vægt) - Komitéen består af atten fremtrædende videnskabsmænd, alle fra forskellige lande, der er nomineret af CGPM. CIPM mødes årligt og har til opgave af rådgive CGPM. CIPM har et antal under-komitéer med ansvar for hver sit emneområde. Et af dem er CCU (Consultative Committee for Units) som rådgiver CIPM om anliggender vedrørende måleenheder.
 • BIPM (Det Internationale Bureau for Mål og Vægt) - Bureauet sørger for sikker forvaring af de internationale prototyper af meteren og kilogrammet, det leverer laboratoriefaciliteter for regelmæssig sammenligning af nationale prototyper med den internationale prototype, og bureauet er samtidig sekretariat for CGPM og CIPM.

Definitionen af de grundlæggende SI-enheder er blevet ændret adskillige gange siden meterkonventionen i 1875, og nye grundlæggende SI-enheder er kommet til. I 1971 blev mol tilføjet som en grundenhed. Siden omdefineringen af meteren i 1960, var et kilogram den eneste SI-enhed, som var defineret ud fra en fysisk genstand (artefakt), i stedet for en naturbestemt konstant. Kilogrammets definition medførte, at en række af de andre grundlæggende SI-enheder inddirekte også var defineret ud fra en artefakt: molet, amperen og candelaen var forbundet gennem deres definition til massen af den internationale prototype af kilogrammet, en cylinder fremstillet af platin og iridium på størrelse med en golfbold. Denne cylinder blev sikkert opbevaret i en boks nær Paris.

På billedet ses hvordan de grundlæggende SI-enheder nu alle er defineret ud fra naturkonstanter, der har fået en fastlagt numerisk værdi.

Nye definitioner af SI-enheder blev vedtaget 16. november 2018 og trådte i kraft 20. maj 2019. De nye definitioner tog udgangspunkt i fire naturkonstanter, hvis værdier man lagde fast: Plancks konstant, Avogadros konstant, Boltzmanns konstant og elementar-ladningen.

Det har længe været en målsætning i metrologien at kunne definere et kilogram i forhold til en fysisk konstant, på samme måde som en meter er defineret i forhold til lysets hastighed. På den 21. generalkonference for mål og vægt (CGPM, 1999) blev det anbefalet "at nationale laboratorier fortsætter deres indsats for at forbedre de eksperimenter, der forbinder masseenheden til en grundlæggende konstant, med henblik på en fremtidig omdefinering af et kilogram." To muligheder tiltrak særlig meget opmærksomhed: Plancks konstant og Avogadros konstant.

 1. . The International System of Units (SI). BIPM. 20. maj 2019. Hentet 27. juni 2019.
 2. , videnskab.dk, 10. december 2010.
 3. Niels Bohr Institutet (4. april 2011), , hentet 13. sept. 2019.
 4. Alder, Ken (2002), The Measure of all Things – The Seven-Year-Odyssey that Transformed the World, London: Abacus, s. 1, ISBN 978-0-349-11507-8.
 5. , Washington, D.C.: Office of the President of the United States, 1876, fra originalen 1. marts 2005.
 6. , Sèvres, France: International Bureau of Weights and Measures, arkiveret fra 26. september 2012, hentet 21. juni 2013.
 7. , Sèvres, France: BIPM, arkiveret fra 24. september 2012, hentet 3. oktober 2010.
 8. . www.bipm.org. Arkiveret fra 9. oktober 2017. Hentet 1. maj 2018.


Grundlæggende SI-enheder
grundlæggende, enheder, sprog, overvåg, rediger, grundlæggende, enheder, også, kaldet, grundenheder, fysiske, enheder, defineret, systemet, defineret, naturkonstanter, disse, enheder, afledte, enheder, udledes, enheder, størrelse, enhed, symbol, længde, meter,. Grundlaeggende SI enheder Sprog Overvag Rediger De grundlaeggende SI enheder ogsa kaldet grundenheder er syv fysiske enheder som er defineret i SI systemet De er defineret ud fra syv naturkonstanter 1 Ud fra disse syv enheder kan de afledte SI enheder udledes De 7 SI enheder Storrelse Enhed Symbol Laengde meter m Masse kilogram kg Tid sekund s Elektrisk strom ampere A Stofmaengde mol mol Lysstyrke candela cd Termodynamisk temperatur kelvin K Siden den 20 maj 2019 144 ar efter vedtagelsen af meterkonventionen i 1875 er alle grundenheder nu defineret ud fra naturkonstanter der bl a omfatter Plancks konstant elementarladningen Boltzmanns konstant og Avogadros konstant Fra denne dato aendrede man definitionen af mol kelvin ampere og kilogram De tre ovrige grundenheder var allerede defineret ud fra naturkonstanter Metersystemet bruges i storstedelen af verden pa naer USA Liberia og Myanmar 2 Indholdsfortegnelse 1 SI enheder 2 Udviklingen af SI enheder 3 Omdefinering af SI enheder i 2019 4 Se ogsa 5 Referencer 6 Eksterne henvisningerSI enheder RedigerStorrelse Enhed Enhedens symbol DefinitionLaengde meter m Meter er defineret ved at fastsaette lysets hastighed i vacuum til c 299 792 458 m s Heraf folger at 1 meter svarer til den distance lyset tilbagelaegger i det tomme rum pa 1 299 792 458 sekund Oprindelig i 1791 blev en meter defineret som 1 10 000 000 af den afstand der er fra jordens aekvator til nordpolen malt gennem Paris Tid sekund s Varigheden af 9 192 631 770 svingninger af den elektromagnetiske straling der fremkommer ved overgangen mellem de to hyperfinstruktur niveauer i grundtilstanden for caesium 133 atomet Dagen er opdelt i 24 timer hver time opdelt i 60 minutter og hvert minut opdelt i 60 sekunder Et sekund er 1 24 60 60 af en dag Historisk var et dogn defineret som den gennemsnitlige tid det tager fra solen star hojst ved middag den ene dag til den naeste dags middag 3 Masse kilogram kg Defineret ud fra Plancks konstant der er en fundamental naturkonstant hvis vaerdi er sat til h 6 62607015 10 34 J s joule gange sekund Elektrisk strom ampere A Defineret ud fra elementarladningen det mindste kvantum af elektrisk ladning Ladningen af en elektron negativ eller en proton positiv der er bestemt til 1 602176634 10 19 C Termodynamisk temperatur kelvin K Defineret ud fra Boltzmanns konstant der er en universalkonstant med betegnelsen k hvis vaerdi er sat til k 1 380649 10 23 J K Stofmaengde mol mol Avogadros konstant en fysisk konstant som angiver antallet af molekyler i et mol af et stof Konstanten hvis internationale symbol er NA er pr definition sat til 6 02214076 1023 Lysstyrke candela cd 1 candela er lysstyrken i en given retning af en lyskilde som udsender monokromatisk lys med en frekvens pa 540 1012 Hz og hvis stralingsstyrke i denne retning er 1 683 W sr Udviklingen af SI enheder RedigerI begyndelsen af den Franske Revolution besluttede lederne af det franske Assemblee nationale constituante grundlovgivende nationalforsamling at introducere et nyt system af maleenheder som byggede pa logik og naturgivne forhold Meteren blev defineret som en ti milliontedel af distancen fra Nordpolen til aekvator Kilogrammet blev defineret som en tusindedel af en kubikmeter rent vand Disse definitioner blev valgt for at undga ejerskab af enhederne men de kunne ikke nemt udmales og kunne dermed ikke bruges i praksis I stedet fremstillede man de to prototyper i form af en barre og et lod kaldet metre des Archives og kilogramme des Archives som var det bedst opnaelige 4 I 1875 var systemet efterhanden blevet vidt udbredt i Europa og Latinamerika og dette ar modtes tyve industrilande der blev enige om Meterkonventionen Der blev oprettet tre organer som skulle patage sig ansvaret for den internationale prototype af kilogrammet og meteren og ansvaret for at sammenligne dem med nationale prototyper 5 6 De tre organer der blev dannet var CGPM en Generalkonferencen for Mal og Vaegt Konferencen finder sted hvert fjerde til sjette ar hvor diplomater fra de nationer der har underskrevet konventionen modes Her diskuteres og godkendes de aftaler der er nodvendige for at udbrede og forbedre SI enhederne CIPM en Den Internationale Komite for Mal og Vaegt Komiteen bestar af atten fremtraedende videnskabsmaend alle fra forskellige lande der er nomineret af CGPM CIPM modes arligt og har til opgave af radgive CGPM CIPM har et antal under komiteer med ansvar for hver sit emneomrade Et af dem er CCU Consultative Committee for Units som radgiver CIPM om anliggender vedrorende maleenheder 7 BIPM Det Internationale Bureau for Mal og Vaegt Bureauet sorger for sikker forvaring af de internationale prototyper af meteren og kilogrammet det leverer laboratoriefaciliteter for regelmaessig sammenligning af nationale prototyper med den internationale prototype og bureauet er samtidig sekretariat for CGPM og CIPM Definitionen af de grundlaeggende SI enheder er blevet aendret adskillige gange siden meterkonventionen i 1875 og nye grundlaeggende SI enheder er kommet til I 1971 blev mol tilfojet som en grundenhed 8 Siden omdefineringen af meteren i 1960 var et kilogram den eneste SI enhed som var defineret ud fra en fysisk genstand artefakt i stedet for en naturbestemt konstant Kilogrammets definition medforte at en raekke af de andre grundlaeggende SI enheder inddirekte ogsa var defineret ud fra en artefakt molet amperen og candelaen var forbundet gennem deres definition til massen af den internationale prototype af kilogrammet en cylinder fremstillet af platin og iridium pa storrelse med en golfbold Denne cylinder blev sikkert opbevaret i en boks naer Paris Omdefinering af SI enheder i 2019 Rediger Pa billedet ses hvordan de grundlaeggende SI enheder nu alle er defineret ud fra naturkonstanter der har faet en fastlagt numerisk vaerdi Nye definitioner af SI enheder blev vedtaget 16 november 2018 og tradte i kraft 20 maj 2019 De nye definitioner tog udgangspunkt i fire naturkonstanter hvis vaerdier man lagde fast Plancks konstant Avogadros konstant Boltzmanns konstant og elementar ladningen Det har laenge vaeret en malsaetning i metrologien at kunne definere et kilogram i forhold til en fysisk konstant pa samme made som en meter er defineret i forhold til lysets hastighed Pa den 21 generalkonference for mal og vaegt CGPM 1999 blev det anbefalet at nationale laboratorier fortsaetter deres indsats for at forbedre de eksperimenter der forbinder masseenheden til en grundlaeggende konstant med henblik pa en fremtidig omdefinering af et kilogram To muligheder tiltrak saerlig meget opmaerksomhed Plancks konstant og Avogadros konstant Se ogsa RedigerSI praefiksReferencer Rediger The seven defining constants The International System of Units SI BIPM 20 maj 2019 Hentet 27 juni 2019 10 december Metersystemet indfores videnskab dk 10 december 2010 Niels Bohr Institutet 4 april 2011 Hvor lang tid er et dogn helt praecist hentet 13 sept 2019 Alder Ken 2002 The Measure of all Things The Seven Year Odyssey that Transformed the World London Abacus s 1 ISBN 978 0 349 11507 8 Metric Convention of 1875 English translation Washington D C Office of the President of the United States 1876 arkiveret fra originalen 1 marts 2005 The Metre Convention Sevres France International Bureau of Weights and Measures arkiveret fra originalen 26 september 2012 hentet 21 juni 2013 CIPM International Committee for Weights and Measures Sevres France BIPM arkiveret fra originalen 24 september 2012 hentet 3 oktober 2010 BIPM Resolution 3 of the 14th CGPM www bipm org Arkiveret fra originalen 9 oktober 2017 Hentet 1 maj 2018 Eksterne henvisninger RedigerConvertworld comHentet fra https da wikipedia org w index php title Grundlaeggende SI enheder amp oldid 10759236, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.