fbpx
Wikipedia

Handelsparameter-mix

Denne side eller dele heraf lader til at være uretmæssigt kopieret fra
Alt indhold der indsættes på Wikipedia skal være i overensstemmelse med Wikipedias politik om ophavsret, og må som sådan kun kopieres fra kilder med en fri licens, og kun med tilstrækkelig kildeangivelse (hvis du har tilladelse til at bruge materialet, så send tilladelsen til ). Hvis ikke licensforholdene for denne side bliver afklaret inden for kort tid vil siden blive slettet for at beskytte Wikipedia mod eventuel retsforfølgelse.
Se evt. denne sides diskussionsside.
Hvad handler artiklen om?
Denne artikels indledning bør kort forklare, hvad artiklen handler om, jf. stilmanualen. Husk at skrive det indlysende.
Formatering
Denne artikel bør formateres (med interne links, afsnitsinddeling o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Forskellen mellem omsætningen skabt i bytteværdikæden og omkostningerne skabt i produktionsværdikæden giver overskuddet/profitten eller merværdien.

Efter min bedste overbevisning tager FG her udgangspunkt i de helt traditionelle efterspørgsels- og udbudskurver fra markedsbeskrivelsen i vor klassiske erhvervsøkonomi set fra et driftsherreperspektiv.

Det spændende er imidlertid, at når man ser på de to værdikæder beskrives produktet eller udbuddet med de samme begreber uanset om vi betragter det i efterspørgselssammenhæng eller udbudssammenhæng. Her er vi faktisk "back to basics" for det var præcis, hvad vi mødte i de klassiske efterspørgsels- og udbudsdiagrammer med pris og mængde. Både efterspørger og udbyder kunne "objektivt" konstatere mængde og pris. Det var simpelthen det, der var til "forhandling på markedet". Det kunne naturligvis ikke være til forhandling med mindre både sælger og køber kunne konstatere dets tilstedeværelse og med mindre begge parter også havde mulighed for at foretage en værdiansættelse.

I Arne Rasmussens "Pris eller parameterteori" defineres Hp efter Ragnar Frisch som de forhold virksomheden suverænt kan fastsætte og som er uafhængige af hinanden, mens Stig Ingebrigtsen og Otto Ottosen i Markedsføringsplanlægning og -ledelse defineres som de virkemidler, der kan tages i brug for at nå målet.

Typisk har man så foretaget en underopdeling i fx grund- og kontaktparametre eller 4 p´er.

Både RF´s og SI&OO´s definition betyder, at alt hvad virksomheden foretager sig bliver handlingsparametre og det er måske også en logisk følge af det valgte ord - som jo simpelthen hen betyder parametre man kan regulere eller handle på.

Hvis man ønskede at begrænse begrebet til at knytte sig til forhold på "markedet", var det måske mere logisk at vælge et ord som "markedsvariable" eller "markedstilbudsvariable". Det sidste ville ligge tæt op af det amerikanske begreb "the marketing mix" og derfor kunne det være hensigtsmæssigt.

Med udgangspunkt i FG´s to værdikæder kunne man så definere markedstilbudsvariable som de "parametre/variable der er til forhandling mellem køber og sælger på markedet og som begge parter derfor må være i stand til at værdisætte og konstatere tilstedeværelsen (eller den manglende tilstedeværelse) af".

Med udgangspunkt i denne definition ligger det jo snublende nær at spekulere på om ordet "handlingsparametre" i virkeligheden er en sproglig forvanskning af ordet "handelsparametre". Handelsparametre ville være en logisk oversættelse af det amerikanske ord "marketing mix", nemlig de parametre der "handles om" på det pågældende marked. Det ville også være logisk i forhold til, at ingen amerikansk teoribog lægger op til en diskussion af, at "the marketing mix" omfatter alle virksomhedens handlemuligheder - det er i princippet en ren dansk diskussion, som er afstedkommet af anvendelsen ordet "handling" i ordet "handlingsparametre". Denne diskussion bliver meget anderledes, hvis vi taler om handelsparametre, for så er det en specifik diskussion marked for marked om, hvilke parametre der "handles om" på det pågældende marked 1). Set i relation til det kontraktmæssige indhold i b-t-b undervisningen kunne man i øvrigt også vælge udtrykket "forhandlingsparametre".

Lad os prøve at tage nogle eksempler baseret på FG´s opdeling:

Beliggenhed er stedet, hvor varen overdrages fra sælger til køber. Jo tættere på køber sælger skal bringe varen jo dyrere bliver den typisk, men i alle tilfælde er beliggenheden mulig at bestemme for begge parter. Det er også muligt for begge parter at værdifastsætte beliggenheden i form af det dermed knyttede besvær i form af tid og penge mht henholdsvis at bringe varen fra produktionssted til "beliggenhed" og at bringe varen fra "beliggenhed" til forbrugssted.

Det næste element er kategori, altså om vi vil levere båndoptagere, cd-afspillere osv. Igen parametre, der er konstaterbare for begge parter.

Den tredje variabel er varianter - altså hvor mange typer cd-spillere med hvilke funktionaliteter, vi vil levere.

Den fjerde variabel er operation, hvilket FG angiver som fælles variable på tværs af varianter fx betalingsbetingelser eller åbningstid. Også forhold der er konstaterbare for begge parter.

Den femte variabel er præference, som angives at være her vi beslutter, hvilke forhold der skal få kundemuligheden til at foretrække vort produkt. I denne sammenhæng forstår jeg simpelthen ikke denne variabel. Forhåbentlig har vi vel tilrettelagt alle de øvrige variabler med henblik på at få kunden til at foretrække vort produkt. Denne variabel befinder sig derfor ikke på et ligestillet niveau med de øvrige variabler. I en artikel på sin egen hjemmeside (www.gilling.com) angiver FG imidlertid selv, at han opfatter denne beslutning, som virksomhedens beslutning om reklameindsats. Så falder den selvfølgelig på plads, men så er ordet præference efter min mening dårligt valgt og desuden genfindes variablen andetsteds i BOS-modellen som "kontakt".

Den sjette variabel er mængde. Igen en variabel der er objektivt konstaterbar for begge parter.

Kategori mangler
Denne side hører til i en eller flere kategorier. Kategoriser venligst denne side ved at placere den sammen med lignende emner. Fjern skabelonen efter kategorisering. Bemærk, at kategorier påsat via skabeloner, samt meget generelle kategorier ikke bør betragtes som tilstrækkelige.

Handelsparameter-mix
handelsparameter, sprog, overvåg, rediger, denne, side, eller, dele, heraf, lader, være, uretmæssigt, kopieret, http, berg, marketing, ehlers, handelsparametre, indhold, indsættes, wikipedia, skal, være, overensstemmelse, wikipedias, politik, ophavsret, sådan,. Handelsparameter mix Sprog Overvag Rediger Denne side eller dele heraf lader til at vaere uretmaessigt kopieret fra http www berg marketing dk ehlers handelsparametre htm Alt indhold der indsaettes pa Wikipedia skal vaere i overensstemmelse med Wikipedias politik om ophavsret og ma som sadan kun kopieres fra kilder med en fri licens og kun med tilstraekkelig kildeangivelse hvis du har tilladelse til at bruge materialet sa send tilladelsen til info da wikimedia org Hvis ikke licensforholdene for denne side bliver afklaret inden for kort tid vil siden blive slettet for at beskytte Wikipedia mod eventuel retsforfolgelse Se evt denne sides diskussionsside Hvad handler artiklen om Denne artikels indledning bor kort forklare hvad artiklen handler om jf stilmanualen Husk at skrive det indlysende Formatering Denne artikel bor formateres med interne links afsnitsinddeling o l som det anbefales i Wikipedias stilmanual Husk ogsa at tilfoje kilder Der er for fa eller ingen kildehenvisninger i denne artikel hvilket er et problem Du kan hjaelpe ved at angive trovaerdige kilder til de pastande som fremfores i artiklen Forskellen mellem omsaetningen skabt i byttevaerdikaeden og omkostningerne skabt i produktionsvaerdikaeden giver overskuddet profitten eller mervaerdien Efter min bedste overbevisning tager FG her udgangspunkt i de helt traditionelle eftersporgsels og udbudskurver fra markedsbeskrivelsen i vor klassiske erhvervsokonomi set fra et driftsherreperspektiv Det spaendende er imidlertid at nar man ser pa de to vaerdikaeder beskrives produktet eller udbuddet med de samme begreber uanset om vi betragter det i eftersporgselssammenhaeng eller udbudssammenhaeng Her er vi faktisk back to basics for det var praecis hvad vi modte i de klassiske eftersporgsels og udbudsdiagrammer med pris og maengde Bade eftersporger og udbyder kunne objektivt konstatere maengde og pris Det var simpelthen det der var til forhandling pa markedet Det kunne naturligvis ikke vaere til forhandling med mindre bade saelger og kober kunne konstatere dets tilstedevaerelse og med mindre begge parter ogsa havde mulighed for at foretage en vaerdiansaettelse I Arne Rasmussens Pris eller parameterteori defineres Hp efter Ragnar Frisch som de forhold virksomheden suveraent kan fastsaette og som er uafhaengige af hinanden mens Stig Ingebrigtsen og Otto Ottosen i Markedsforingsplanlaegning og ledelse defineres som de virkemidler der kan tages i brug for at na malet Typisk har man sa foretaget en underopdeling i fx grund og kontaktparametre eller 4 p er Bade RF s og SI amp OO s definition betyder at alt hvad virksomheden foretager sig bliver handlingsparametre og det er maske ogsa en logisk folge af det valgte ord som jo simpelthen hen betyder parametre man kan regulere eller handle pa Hvis man onskede at begraense begrebet til at knytte sig til forhold pa markedet var det maske mere logisk at vaelge et ord som markedsvariable eller markedstilbudsvariable Det sidste ville ligge taet op af det amerikanske begreb the marketing mix og derfor kunne det vaere hensigtsmaessigt Med udgangspunkt i FG s to vaerdikaeder kunne man sa definere markedstilbudsvariable som de parametre variable der er til forhandling mellem kober og saelger pa markedet og som begge parter derfor ma vaere i stand til at vaerdisaette og konstatere tilstedevaerelsen eller den manglende tilstedevaerelse af Med udgangspunkt i denne definition ligger det jo snublende naer at spekulere pa om ordet handlingsparametre i virkeligheden er en sproglig forvanskning af ordet handelsparametre Handelsparametre ville vaere en logisk oversaettelse af det amerikanske ord marketing mix nemlig de parametre der handles om pa det pagaeldende marked Det ville ogsa vaere logisk i forhold til at ingen amerikansk teoribog laegger op til en diskussion af at the marketing mix omfatter alle virksomhedens handlemuligheder det er i princippet en ren dansk diskussion som er afstedkommet af anvendelsen ordet handling i ordet handlingsparametre Denne diskussion bliver meget anderledes hvis vi taler om handelsparametre for sa er det en specifik diskussion marked for marked om hvilke parametre der handles om pa det pagaeldende marked 1 Set i relation til det kontraktmaessige indhold i b t b undervisningen kunne man i ovrigt ogsa vaelge udtrykket forhandlingsparametre Lad os prove at tage nogle eksempler baseret pa FG s opdeling Beliggenhed er stedet hvor varen overdrages fra saelger til kober Jo taettere pa kober saelger skal bringe varen jo dyrere bliver den typisk men i alle tilfaelde er beliggenheden mulig at bestemme for begge parter Det er ogsa muligt for begge parter at vaerdifastsaette beliggenheden i form af det dermed knyttede besvaer i form af tid og penge mht henholdsvis at bringe varen fra produktionssted til beliggenhed og at bringe varen fra beliggenhed til forbrugssted Det naeste element er kategori altsa om vi vil levere bandoptagere cd afspillere osv Igen parametre der er konstaterbare for begge parter Den tredje variabel er varianter altsa hvor mange typer cd spillere med hvilke funktionaliteter vi vil levere Den fjerde variabel er operation hvilket FG angiver som faelles variable pa tvaers af varianter fx betalingsbetingelser eller abningstid Ogsa forhold der er konstaterbare for begge parter Den femte variabel er praeference som angives at vaere her vi beslutter hvilke forhold der skal fa kundemuligheden til at foretraekke vort produkt I denne sammenhaeng forstar jeg simpelthen ikke denne variabel Forhabentlig har vi vel tilrettelagt alle de ovrige variabler med henblik pa at fa kunden til at foretraekke vort produkt Denne variabel befinder sig derfor ikke pa et ligestillet niveau med de ovrige variabler I en artikel pa sin egen hjemmeside www gilling com angiver FG imidlertid selv at han opfatter denne beslutning som virksomhedens beslutning om reklameindsats Sa falder den selvfolgelig pa plads men sa er ordet praeference efter min mening darligt valgt og desuden genfindes variablen andetsteds i BOS modellen som kontakt Den sjette variabel er maengde Igen en variabel der er objektivt konstaterbar for begge parter Kategori mangler Denne side horer til i en eller flere kategorier Kategoriser venligst denne side ved at placere den sammen med lignende emner Fjern skabelonen efter kategorisering Bemaerk at kategorier pasat via skabeloner samt meget generelle kategorier ikke bor betragtes som tilstraekkelige Hentet fra https da wikipedia org w index php title Handelsparameter mix amp oldid 10827799, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.