fbpx
Wikipedia

Kommune

For alternative betydninger, se Kommune (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Kommune)

Kommune (fra fransk: commune og latin: communis, 'fælles', af kon- og munus 'hverv') er i mange lande den mindste politiske og organisatoriske enhed. Kommunen udøver et nærmere bestemt selvstyre over visse anliggender, som er fælles for kommunens borgere.

Historisk har det været meget skiftende, hvilke områder der har været henlagt til kommunerne og hvilke, der er blevet varetaget af andre dele af den offentlige forvaltning.

Indholdsfortegnelse

Hovedartikel: Kommuner i Danmark.

I slutningen af middelalderen havde kommunerne mange opgaver, men under enevælden blev kommunernes opgaver indskrænket. Ved indførelsen af grundloven i 1849 blev kommunernes selvstændighed til at fastlægge sine opgaver lovfæstet, dog underlagt statens tilsyn. Det blev begyndelsen på det decentrale system, vi kender i dag.

I nutidens velfærdssamfund spiller kommunerne en hovedrolle. Hovedopgaverne er folkeskoler, børnepasning, ældrepleje, sundhed, socialforsorg, folkeregister, arbejdsmarked, miljø og teknik, redningsberedskab, museer, biblioteker og mange steder også forsyning af el, vand og varme. Finansieringen af kommunerne sker dels ved tilskud fra staten – det såkaldte bloktilskud – og særlige kommunale indkomst- og ejendomsskatter samt eventuelle indtægter fra kommunale virksomheder, f.eks. forsyningsvirksomheder.

Kommunens øverste ledelse er kommunalbestyrelsen (i København dog Borgerrepræsentationen), som vælges for fire år ad gangen. Valgperioden begynder 1. januar, selv om valget finder sted den tredje tirsdag i november året før. Lederen af kommunalbestyrelsen kaldes borgmester, og er i de fleste kommuner den eneste fuldtidsbeskæftigede politiker. Kommunalbestyrelsen består af et ulige antal medlemmer. Den kommunale administration ledes af en kommunaldirektør.

Kommunerne er underlagt et vist tilsyn, som varetages af tilsynsrådene. Tilsynsrådets afgørelser kan indbringes for Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Fra 1. april 1970 blev inddelingen i dels sognekommuner (landkommuner, som lå i et af de 24 amter og var under tilsyn af deres amt), dels købstadskommuner (bykommuner, som ikke var en del af et amt, men var under tilsyn af Indenrigsministeriet) i Danmark ændret til fordel for 277 kommuner (til tider benævnt primærkommune), som alle lå i en amtskommune og var under tilsyn af denne amtskommune. Antallet af kommuner blev reduceret, da Sengeløse kommune blev en del af Høje-Taastrup Kommune og Dragør Kommune blev skabt ved sammenlægning af Store Magleby Sogn og Dragør Sogn, så der var 275 kommuner fra 1. april 1974 til 1. januar 2003. Den 1. januar 2003 blev Bornholms Amt og 5 kommuner lagt sammen, så antallet af kommuner blev nedsat til 271. Betegnelsen for dette område er Bornholms Regionskommune. 1. januar 2006 blev Ærøskøbing og Marstal kommuner lagt sammen til Ærø Kommune, og antallet af kommuner nåede således 270.

I 2007 blev antallet af kommuner reduceret fra 270 til 98 som følge af Strukturreformen, og de fik samtidig tilført flere opgaver og mere personale fra amterne og staten, bl.a. miljø- og trafikområdet (pånær hovedlandevejene, som hører under Vejdirektoratet), samt praktiske opgaver som f.eks. pasfornyelse. Dermed bortfaldt den hidtidige praksis med at både primærkommuner og amtskommuner behandlede f.eks. kommuneoverskridende miljøsager og trafiksager, og hvor en af amtskommunernes opgaver var at fungere som kontrolorgan for kommunernes behandling, særligt hvis der var uenighed mellem primærkommunerne. Ligeledes bortfaldt den kontrolfunktion som amtskommunernes havde udført vedrørende pleje- og psykiatriområdet i primærkommunerne.

Hovedartikel: Frankrigs kommuner.

En fransk kommune er en juridisk person, og den råder over et budget, som baseres på overførsler fra den franske stat og lokale indtægter i form af skatter. Kommunen har ansvaret for administrationen af den lokale infrastruktur, men derudover er borgmesteren i sin egenskab af statens repræsentant pålagt en række pligter vedrørende registrering af fødsler, vielser, skilsmisser, dødsfald m.m. Borgmesteren råder ligeledes over den lokale politimyndighed.

Kommunen er den mindste, administrative enhed i Frankrig. Den består af et klart defineret areal, der i store træk svarer til en mindre by eller en større landsby med de nærliggende landsbyer og bebyggelser. Kommunen er en del af et departement, hvor også cantoner og arrondissementer er underenheder.

Pr. 1. januar 2009 var der 36.680 kommuner i Frankrig – heraf 112 i de oversøiske territorier.

Færøerne er der 30 kommuner. Hver kommune har en valgt kommunalbestyrelse (eller byråd).

Hovedartikel: Skotlands kommuner.

Kommuner i Skotland hedder council areas og er administrative enheder som har overtaget efter de tidligere counties.

Kommunernes opgaver omfatter bl.a. skoler, brandvæsen, sociale problemer og kultur.

Hver kommune ledes af et byråd (council), som vælges hvert fjerde år ved forholdstalsvalg.

En stor del af kommunernes indtægter består af overførsler fra den britiske stat, men en del kommer fra kommunalskatten (council tax), som opkræves pr. bolig, ikke pr. person

Hovedartikel: Kommuner i Sverige.

I Sverige har man 290 kommuner, som ofte er store af areal og almindeligvis omfatter både by- og landområder. Hovedbyen i en kommune kaldes centralort på svensk.

Kommunernes opgaver er for størstedelens vedkommende bestemt af kommunalloven og finansieres af kommuneskat, afgifter og statsbidrag.

Hver kommune har en folkevalgt kommunalbestyrelse, der træffer beslutninger om kommunale spørgsmål. Desuden vælges en kommunstyrelse, der leder kommunens arbejde. Kommunale beslutninger kan ankes gennem laglighetsprövning (lovlighedsretssag) eller förvaltningsbesvär (forvaltningsklage).

I Norge er der 428 kommuner, pr. maj 2014.

  1. INSEE. (fransk). Hentet2012-05-12.
  2. INSEE. (fransk). Hentet2012-05-12.
Se Wiktionarys definition på ordet:

Kommune
kommune, administrative, opdeling, sprog, overvåg, rediger, alternative, betydninger, flertydig, også, artikler, begynder, fransk, commune, latin, communis, fælles, munus, hverv, mange, lande, mindste, politiske, organisatoriske, enhed, udøver, nærmere, bestem. Kommune administrative opdeling Sprog Overvag Rediger For alternative betydninger se Kommune flertydig Se ogsa artikler som begynder med Kommune Kommune fra fransk commune og latin communis faelles af kon og munus hverv er i mange lande den mindste politiske og organisatoriske enhed Kommunen udover et naermere bestemt selvstyre over visse anliggender som er faelles for kommunens borgere Historisk har det vaeret meget skiftende hvilke omrader der har vaeret henlagt til kommunerne og hvilke der er blevet varetaget af andre dele af den offentlige forvaltning Indholdsfortegnelse 1 Danmark 2 Frankrig 3 Faeroerne 4 Skotland 5 Sverige 6 Norge 7 Kilder 8 Eksterne henvisninger 9 Se ogsaDanmark Rediger Hovedartikel Kommuner i Danmark I slutningen af middelalderen havde kommunerne mange opgaver men under enevaelden blev kommunernes opgaver indskraenket Ved indforelsen af grundloven i 1849 blev kommunernes selvstaendighed til at fastlaegge sine opgaver lovfaestet dog underlagt statens tilsyn Det blev begyndelsen pa det decentrale system vi kender i dag I nutidens velfaerdssamfund spiller kommunerne en hovedrolle Hovedopgaverne er folkeskoler bornepasning aeldrepleje sundhed socialforsorg folkeregister arbejdsmarked miljo og teknik redningsberedskab museer biblioteker og mange steder ogsa forsyning af el vand og varme Finansieringen af kommunerne sker dels ved tilskud fra staten det sakaldte bloktilskud og saerlige kommunale indkomst og ejendomsskatter samt eventuelle indtaegter fra kommunale virksomheder f eks forsyningsvirksomheder Kommunens overste ledelse er kommunalbestyrelsen i Kobenhavn dog Borgerrepraesentationen som vaelges for fire ar ad gangen Valgperioden begynder 1 januar selv om valget finder sted den tredje tirsdag i november aret for Lederen af kommunalbestyrelsen kaldes borgmester og er i de fleste kommuner den eneste fuldtidsbeskaeftigede politiker Kommunalbestyrelsen bestar af et ulige antal medlemmer Den kommunale administration ledes af en kommunaldirektor Kommunerne er underlagt et vist tilsyn som varetages af tilsynsradene Tilsynsradets afgorelser kan indbringes for Indenrigs og Sundhedsministeriet Fra 1 april 1970 blev inddelingen i dels sognekommuner landkommuner som la i et af de 24 amter og var under tilsyn af deres amt dels kobstadskommuner bykommuner som ikke var en del af et amt men var under tilsyn af Indenrigsministeriet i Danmark aendret til fordel for 277 kommuner til tider benaevnt primaerkommune som alle la i en amtskommune og var under tilsyn af denne amtskommune Antallet af kommuner blev reduceret da Sengelose kommune blev en del af Hoje Taastrup Kommune og Dragor Kommune blev skabt ved sammenlaegning af Store Magleby Sogn og Dragor Sogn sa der var 275 kommuner fra 1 april 1974 til 1 januar 2003 Den 1 januar 2003 blev Bornholms Amt og 5 kommuner lagt sammen sa antallet af kommuner blev nedsat til 271 Betegnelsen for dette omrade er Bornholms Regionskommune 1 januar 2006 blev AEroskobing og Marstal kommuner lagt sammen til AEro Kommune og antallet af kommuner naede saledes 270 I 2007 blev antallet af kommuner reduceret fra 270 til 98 som folge af Strukturreformen og de fik samtidig tilfort flere opgaver og mere personale fra amterne og staten bl a miljo og trafikomradet panaer hovedlandevejene som horer under Vejdirektoratet samt praktiske opgaver som f eks pasfornyelse Dermed bortfaldt den hidtidige praksis med at bade primaerkommuner og amtskommuner behandlede f eks kommuneoverskridende miljosager og trafiksager og hvor en af amtskommunernes opgaver var at fungere som kontrolorgan for kommunernes behandling saerligt hvis der var uenighed mellem primaerkommunerne Ligeledes bortfaldt den kontrolfunktion som amtskommunernes havde udfort vedrorende pleje og psykiatriomradet i primaerkommunerne Frankrig Rediger Hovedartikel Frankrigs kommuner En fransk kommune er en juridisk person og den rader over et budget som baseres pa overforsler fra den franske stat og lokale indtaegter i form af skatter Kommunen har ansvaret for administrationen af den lokale infrastruktur men derudover er borgmesteren i sin egenskab af statens repraesentant palagt en raekke pligter vedrorende registrering af fodsler vielser skilsmisser dodsfald m m Borgmesteren rader ligeledes over den lokale politimyndighed Kommunen er den mindste administrative enhed i Frankrig Den bestar af et klart defineret areal der i store traek svarer til en mindre by 1 eller en storre landsby med de naerliggende landsbyer og bebyggelser Kommunen er en del af et departement hvor ogsa cantoner og arrondissementer er underenheder Pr 1 januar 2009 var der 36 680 kommuner i Frankrig heraf 112 i de oversoiske territorier 2 Faeroerne Rediger Hovedartikel Kommuner pa Faeroerne Pa Faeroerne er der 30 kommuner Hver kommune har en valgt kommunalbestyrelse eller byrad Skotland Rediger Hovedartikel Skotlands kommuner Kommuner i Skotland hedder council areas og er administrative enheder som har overtaget efter de tidligere counties Kommunernes opgaver omfatter bl a skoler brandvaesen sociale problemer og kultur Hver kommune ledes af et byrad council som vaelges hvert fjerde ar ved forholdstalsvalg En stor del af kommunernes indtaegter bestar af overforsler fra den britiske stat men en del kommer fra kommunalskatten council tax som opkraeves pr bolig ikke pr personSverige Rediger Hovedartikel Kommuner i Sverige I Sverige har man 290 kommuner som ofte er store af areal og almindeligvis omfatter bade by og landomrader Hovedbyen i en kommune kaldes centralort pa svensk Kommunernes opgaver er for storstedelens vedkommende bestemt af kommunalloven og finansieres af kommuneskat afgifter og statsbidrag Hver kommune har en folkevalgt kommunalbestyrelse der traeffer beslutninger om kommunale sporgsmal Desuden vaelges en kommunstyrelse der leder kommunens arbejde Kommunale beslutninger kan ankes gennem laglighetsprovning lovlighedsretssag eller forvaltningsbesvar forvaltningsklage Norge RedigerI Norge er der 428 kommuner pr maj 2014 Kilder Rediger INSEE Definitions Commune fransk Hentet 2012 05 12 INSEE Circonscriptions administratives au 1er janvier 2011 fransk Hentet 2012 05 12 Eksterne henvisninger RedigerKommunernes Landsforening Danmarks lokaladministration 1660 2007 Danske byers historie Dansk Center for ByhistorieSe ogsa Rediger Se Wiktionarys definition pa ordet kommuneDen danske kommunalreform i 1970Hentet fra https da wikipedia org w index php title Kommune amp oldid 10828210, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.