fbpx
Wikipedia

Korruption

Korruption fra latin corruptio, betyder fordærvet tilstand, forfald eller beskadigelse. Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". Korruption dækker derved over en række strafbare handlinger som bestikkelse, bedrageri, underslæb, mandatsvig, embedsmisbrug og nepotisme. Selve betegnelsen korruption anvendes ikke direkte i dansk straffelov.

Korruption i verden. Mørkegrønne er mindst korrupte, mørkerøde er mest korrupte.
De Forenede Nationers konvention mod korruption

Korruption kan bestå i, at en betroet embedsmand eller politiker modtager penge eller andre fordele enten for at træde i funktion, for at undlade at træde i funktion eller for at misbruge sin betroede stilling til at give andre en uretmæssig fordele. Korruption har store negative økonomiske konsekvenser (effektivitetstab), idet misbruget fjerner en del af økonomien fra den frie konkurrence. Derudover truer det samfundets stabilitet og sikkerhed, underminerer retsstaten og demokratiske institutioner og værdier.

I Danmark er flere former for korruption strafbart for bl.a. embedsmænd i kraft af straffelovens bestemmelse om mandatsvig og for modparten i kraft af medvirken samt bestikkelse af offentligt ansatte. Regler om bestikkelse af offentligt ansatte findes i straffelovens § 122 og 144. Straffelovens § 122 angår aktiv bestikkelse dvs. det at yde bestikkelse til en offentlig ansat, mens § 144 angår den passive bestikkelse, hvilket vil sige den offentligt ansattes modtagelse af bestikkelse. Bestikkelse i den private sektor, der ofte betegnes som returkommission, er kriminaliseret i straffelovens § 299.

Organisationen Transparency International måler hvert år korruptionen i de fleste lande i verden. Blandt de mindst korrupte lande er OECD-landene og helt i top lande som Danmark, Finland og New Zealand, mens de mest korrupte lande oftest tæller lande i Afrika og Asien som Zimbabwe, Cambodia og Angola.


Indholdsfortegnelse

Studier af Køn og Korruption på Mikro- og Makroniveau

Er kvinder mindre korrupte end mænd? Studier på makroniveau viser, at en større andel af kvindelige parlamentarikere eller ministre mindsker det opfattede korruptionsniveau i et land. Forklaringen på sammenhængen er typisk, at kvinder er et mere retfærdigt køn, hvorfor man anbefaler at øge repræsentationen af kvinder i det offentlige liv. Studierne er dog blevet kritiseret: Sung (2003; 2012) finder, at ovenstående sammenhæng bliver spuriøs (dvs. forsvinder), når man kontrollerer for liberalt demokrati. Derudover påpeger andre, at kausalretningen skal vendes om, så det er korruptionsniveauet i et land, der påvirker kvinders adgang til det politiske liv. Få studier undersøger sammenhængen mellem køn og korruption inden for den private sektor. Goel et al. (2015) finder, at mandlige ansatte i kroatiske virksomheder er signifikant mere tilbøjelige til at bestikke private aktører, mens Johannsen et al. (2016) viser, at kvindelige ledere fra Estland og Danmark er mindre villige til at tage imod bestikkelse fra private aktører.

Sammenhængen er også studeret på mikroniveau: Torgler & Valev (2010) viser, at en signifikant højere andel af kvinder end mænd mener, at det aldrig kan retfærdiggøres, at personer i embeds medfør tager imod bestikkelse. Frank & Schulze (2000; 2003) udfører økonomiske spileksperimenter blandt universitetsstuderende og finder, at kvinder kun er signifikant mindre tilbøjelige til at tage imod bestikkelse, når der er en risiko for at blive opdaget og straffet. Alatas et al. (2009) argumenterer for, at kønsforskellen ikke er universelt gældende, men afhænger af den kulturelle kontekst, som individerne befinder sig i. Ingen studier har dog fundet, at mænd er signifikant mindre korrupte end kvinder.

Hvorfor er kvinder mindre korrupte end mænd?

Hvorfor er kvinder mindre korrupte end mænd? En af forklaringerne går på, at kvinder - moralsk set - er et mere retfærdigt køn. Teorien om det retfærdige køn tager sit afsæt i adfærdsmæssige studier, som viser, at kvinder er mere ærlige og udviser mere samfundssind end mænd. Konkret viser studierne, at kvinder besidder mere prosociale og altruistiske værdier end mænd, og at de opfører sig mere generøst i økonomiske spil. Disse kønsforskelle er ikke biologisk bestemte men skyldes snarere, at mænd og kvinder i løbet af deres opvækst socialiseres forskelligt. Som eksempel argumenterer Swamy et al. (2001) for, at kvinder opdrages til at være mere retskafne og udvise mere selvkontrol end mænd. I modsætning hertil er mænd mere selviske, og de er mere tilbøjelige til at handle opportunistisk på bekostning af det fælles bedste. Fortalerne for ovenstående teori argumenterer for, at flere kvinder i det offentlige liv vil være et effektivt middel i kampen mod korruption i samfundet, da de kan bidrage til et mere retfærdigt statsstyre.

Andre argumenterer imidlertid for, at teorien om det retfærdige køn er en sejlivet myte, der fejlagtigt antager, at kvinder er mænd moralsk overlegne. Forklaringen på kønsforskellen skal i stedet findes i det faktum, at mænd og kvinder står over for forskellige muligheder for at deltage i korruption. Kvinder har ofte mere begrænsede muligheder for at deltage i korrupt adfærd, hvilket eksempelvis skyldes at mænd som regel besidder de mest magtfulde positioner i samfundet. Goetz (2007) påpeger, at det er relationen mellem kønnene og ikke kønnene i sig selv, som påvirker mænd og kvinders deltagelse i korruption. Kønsrelationen begrænser kvinders muligheder for at deltage i bestikkelse, såfremt det foregår i veletablerede mandsdominerede netværk, hvor kvinder som udgangspunkt er udelukket fra at deltage. Udelukkelsen forekommer også blandt kvinder, som indtager mere magtfulde positioner i samfundet. Den manglende adgang til korrupte netværk kan dermed forklare, hvorfor kvinder er mindre korrupte, og tidligere kriminologiske studier viser også, at adgangen til kriminelle netværk har afgørende betydning for, om individer ender ud i en kriminel løbebane. At deltage i korrupt adfærd kræver viden om og adgang til netværk, og kvinder er ikke nødvendigvis i stand til at bryde ind i sådanne netværk med det samme, hvis de traditionelt set har været domineret af mænd.

En tredje forklaring går på, at kvinder er mere risikoaverse end mænd. Denne risikoaversion medfører, at kvinder i mindre grad vil være tilbøjelige til at deltage i risikofyldte aktiviteter såsom korruption, når der er en risiko for at blive opdaget og straffet. Derudover viser tidligere studier også, at kvinder er mere risikoaverse end mænd, når det kommer til økonomiske risici såsom at investere i aktier.

Spire
Denne artikel om kriminalitet er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved atudvide den.

Korruption
korruption, misbrug, offentlig, myndighed, egen, vindings, skyld, sprog, overvåg, rediger, latin, corruptio, betyder, fordærvet, tilstand, forfald, eller, beskadigelse, mest, udbredte, definition, korruption, anvendes, verdensbanken, transparency, internationa. Korruption misbrug af offentlig myndighed for egen vindings skyld Sprog Overvag Rediger Korruption fra latin corruptio betyder fordaervet tilstand forfald eller beskadigelse Den mest udbredte definition af korruption som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International er misbrug af betroet magt for egen vindings skyld eller misbrug af offentligt embede til privat vinding Korruption daekker derved over en raekke strafbare handlinger som bestikkelse bedrageri underslaeb mandatsvig embedsmisbrug og nepotisme Selve betegnelsen korruption anvendes ikke direkte i dansk straffelov Korruption i verden Morkegronne er mindst korrupte morkerode er mest korrupte De Forenede Nationers konvention mod korruption Korruption kan besta i at en betroet embedsmand eller politiker modtager penge eller andre fordele enten for at traede i funktion for at undlade at traede i funktion eller for at misbruge sin betroede stilling til at give andre en uretmaessig fordele Korruption har store negative okonomiske konsekvenser effektivitetstab idet misbruget fjerner en del af okonomien fra den frie konkurrence Derudover truer det samfundets stabilitet og sikkerhed underminerer retsstaten og demokratiske institutioner og vaerdier I Danmark er flere former for korruption strafbart for bl a embedsmaend i kraft af straffelovens bestemmelse om mandatsvig og for modparten i kraft af medvirken samt bestikkelse af offentligt ansatte Regler om bestikkelse af offentligt ansatte findes i straffelovens 122 og 144 Straffelovens 122 angar aktiv bestikkelse dvs det at yde bestikkelse til en offentlig ansat mens 144 angar den passive bestikkelse hvilket vil sige den offentligt ansattes modtagelse af bestikkelse Bestikkelse i den private sektor der ofte betegnes som returkommission er kriminaliseret i straffelovens 299 Organisationen Transparency International maler hvert ar korruptionen i de fleste lande i verden Blandt de mindst korrupte lande er OECD landene og helt i top lande som Danmark Finland og New Zealand mens de mest korrupte lande oftest taeller lande i Afrika og Asien som Zimbabwe Cambodia og Angola Bekendtgorelse af straffeloven 144Indholdsfortegnelse 1 Kon og Korruption 1 1 Studier af Kon og Korruption pa Mikro og Makroniveau 1 2 Hvorfor er kvinder mindre korrupte end maend 2 Kilder og henvisningerKon og Korruption RedigerStudier af Kon og Korruption pa Mikro og Makroniveau Rediger Er kvinder mindre korrupte end maend Studier pa makroniveau viser at en storre andel af kvindelige parlamentarikere eller ministre mindsker det opfattede korruptionsniveau i et land Forklaringen pa sammenhaengen er typisk at kvinder er et mere retfaerdigt kon hvorfor man anbefaler at oge repraesentationen af kvinder i det offentlige liv 1 2 Studierne er dog blevet kritiseret Sung 2003 2012 finder at ovenstaende sammenhaeng bliver spurios dvs forsvinder nar man kontrollerer for liberalt demokrati 3 4 Derudover papeger andre at kausalretningen skal vendes om sa det er korruptionsniveauet i et land der pavirker kvinders adgang til det politiske liv 5 Fa studier undersoger sammenhaengen mellem kon og korruption inden for den private sektor Goel et al 2015 finder at mandlige ansatte i kroatiske virksomheder er signifikant mere tilbojelige til at bestikke private aktorer mens Johannsen et al 2016 viser at kvindelige ledere fra Estland og Danmark er mindre villige til at tage imod bestikkelse fra private aktorer 6 7 Sammenhaengen er ogsa studeret pa mikroniveau Torgler amp Valev 2010 viser at en signifikant hojere andel af kvinder end maend mener at det aldrig kan retfaerdiggores at personer i embeds medfor tager imod bestikkelse 8 Frank amp Schulze 2000 2003 udforer okonomiske spileksperimenter blandt universitetsstuderende og finder at kvinder kun er signifikant mindre tilbojelige til at tage imod bestikkelse nar der er en risiko for at blive opdaget og straffet 9 10 Alatas et al 2009 argumenterer for at konsforskellen ikke er universelt gaeldende men afhaenger af den kulturelle kontekst som individerne befinder sig i 11 Ingen studier har dog fundet at maend er signifikant mindre korrupte end kvinder 12 Hvorfor er kvinder mindre korrupte end maend Rediger Hvorfor er kvinder mindre korrupte end maend En af forklaringerne gar pa at kvinder moralsk set er et mere retfaerdigt kon 1 Teorien om det retfaerdige kon tager sit afsaet i adfaerdsmaessige studier som viser at kvinder er mere aerlige og udviser mere samfundssind end maend Konkret viser studierne at kvinder besidder mere prosociale og altruistiske vaerdier end maend og at de opforer sig mere generost i okonomiske spil 13 14 Disse konsforskelle er ikke biologisk bestemte men skyldes snarere at maend og kvinder i lobet af deres opvaekst socialiseres forskelligt Som eksempel argumenterer Swamy et al 2001 for at kvinder opdrages til at vaere mere retskafne og udvise mere selvkontrol end maend 2 I modsaetning hertil er maend mere selviske og de er mere tilbojelige til at handle opportunistisk pa bekostning af det faelles bedste 1 Fortalerne for ovenstaende teori argumenterer for at flere kvinder i det offentlige liv vil vaere et effektivt middel i kampen mod korruption i samfundet da de kan bidrage til et mere retfaerdigt statsstyre 15 Andre argumenterer imidlertid for at teorien om det retfaerdige kon er en sejlivet myte der fejlagtigt antager at kvinder er maend moralsk overlegne 16 Forklaringen pa konsforskellen skal i stedet findes i det faktum at maend og kvinder star over for forskellige muligheder for at deltage i korruption Kvinder har ofte mere begraensede muligheder for at deltage i korrupt adfaerd hvilket eksempelvis skyldes at maend som regel besidder de mest magtfulde positioner i samfundet 8 Goetz 2007 papeger at det er relationen mellem konnene og ikke konnene i sig selv som pavirker maend og kvinders deltagelse i korruption Konsrelationen begraenser kvinders muligheder for at deltage i bestikkelse safremt det foregar i veletablerede mandsdominerede netvaerk hvor kvinder som udgangspunkt er udelukket fra at deltage 16 Udelukkelsen forekommer ogsa blandt kvinder som indtager mere magtfulde positioner i samfundet Den manglende adgang til korrupte netvaerk kan dermed forklare hvorfor kvinder er mindre korrupte og tidligere kriminologiske studier viser ogsa at adgangen til kriminelle netvaerk har afgorende betydning for om individer ender ud i en kriminel lobebane 17 At deltage i korrupt adfaerd kraever viden om og adgang til netvaerk og kvinder er ikke nodvendigvis i stand til at bryde ind i sadanne netvaerk med det samme hvis de traditionelt set har vaeret domineret af maend 18 En tredje forklaring gar pa at kvinder er mere risikoaverse end maend 19 Denne risikoaversion medforer at kvinder i mindre grad vil vaere tilbojelige til at deltage i risikofyldte aktiviteter sasom korruption nar der er en risiko for at blive opdaget og straffet 10 Derudover viser tidligere studier ogsa at kvinder er mere risikoaverse end maend nar det kommer til okonomiske risici sasom at investere i aktier 20 Kilder og henvisninger Rediger a b c https www sciencedirect com science article pii S016726810100169X casa token yeK7hjmLPZUAAAAA rSB671GSaRiA9Z0BSchA9EKmLzsYvqkP Xwyr9 2rKHV0nQQ3IzN4UtKIB0o4cmRIE1iaiQnw a b https www sciencedirect com science article abs pii S0304387800001231 https academic oup com sf article abstract 82 2 703 2234644 https link springer com article 10 1007 s10611 012 9381 2 https journals sagepub com doi 10 1177 1354068814549339 https www tandfonline com doi abs 10 1080 13504851 2014 975326 https pure au dk portal en publications privatetoprivate corruption a survey on danish and estonian business environment 23f1db4e 7f8b 491f 8f99 d0401cc198be html a b https onlinelibrary wiley com doi abs 10 1111 j 1465 7287 2009 00188 x https www sciencedirect com science article abs pii S0167268100001116 a b https link springer com article 10 1007 s101010200059 https www jstor org stable 27751409 metadata info tab contents https www amazon co uk New Advances Experimental Research Corruption dp 1780527845 https europepmc org article med 31024122 https www jstor org stable 2565789 seq 1 metadata info tab contents https www u4 no publications close the political gender gap to reduce corruption a b https onlinelibrary wiley com doi full 10 1111 j 1467 7660 2007 00404 x casa token z7Ns5i8GCZAAAAAA 3AhMmbIu2ruYJ0UyJ8bQbZ0LuFiAdljOJanc3HNUQgdwGg1DdlnXC QnSo5YAGvXAr v3HtwX6XbArO5s https trove nla gov au work 8949118 https onlinelibrary wiley com doi abs 10 1002 pad 455 https psycnet apa org record 1999 13573 004 https papers ssrn com sol3 papers cfm abstract id 1522974 Spire Denne artikel om kriminalitet er en spire som bor udbygges Du er velkommen til at hjaelpe Wikipedia ved at udvide den Hentet fra https da wikipedia org w index php title Korruption amp oldid 10814698, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.