fbpx
Wikipedia

Landbrug

Landbrug er en menneskelig aktivitet, hvor fødevarer og andre råvarer frembringes ved dyrkning af kulturplanter og avl på visse dyr. "Landbrug" bruges også om selve ejendommen hvor aktiviteten foregår – også kaldet en bondegård.

Uddybende artikel: Landbrugshistorie

De ældste sikre oplysninger om kultivering af jord til kulturplanter er Abu Hureyra i Syrien, hvor befolkningen i en tør kuldeperiode under Yngre Dryas dyrkede rug. Men det var først en tid efter at denne vanskelige kuldeperiode ophørte, omkring 8 800 f.Kr, at der plads til en øget befolkningstilvækst i skråningerne i Den frugtbare halvmåne i Mellemøsten, med intensiv hvededyrking i den nordlige del af Tyrkiet, Syrien og intensiv bygdyrking i Israel og Jordan. I samme periode begyndte man majsdyrkning i Mexico og risdyrkning i Kina.

Menneskene i Mellemøsten har dyrket jorden omkring 10000 f. Kr., på Balkan siden omkring 7000 f.Kr, i Nordvest-Europa omtrent siden år 5000 f.Kr, og i Norden fra omkring 4000 f.Kr.

Kulturdyrkningen spredte sig hurtigt til store dele af jordkloden og udviklede sig til at menneskene blev fastboende og fik et madvareoverskud som har muliggjorde by- og statsdannelse. Omkring 3900 f.Kr. kom af landbrugskulturen til det nordeuropæiske område. Kosten ændredes og stammer nu hovedsagelig fra landbrugsdyrkningen.

Foruden at producere fødevarer og foder til husdyr producerer nutidens landbrug også energikilder som brændsel, halm og korn samt råvarer til tekstilproduktionen.

  • Dyrkning af korn, frø, græs og roer.
  • Havebrugsdyrkning af grønsager, blomster, planter og dyrkning af svampe.
  • Husdyrhold med mælkeproduktion, kødproduktion, pelsdyrproduktion og ægproduktion.

Nærtbeslægtet med landbruget er skovbruget, der bl.a. frembringer tømmer til byggeriet. Svåel landbrug som skovbrug er eksempler på jordbrug.

Udtrykket gårdbrug kan enten betyde det samme som landbrug eller betegne en enkelt gård med både jord og dyr. En person som driver landbrug, kan kaldes bonde eller gårdejer.

Nye begreber som økologisk landbrug, specialproduktion, hobbybrug og kulturlandskab har efterhånden fået en stor betydning for landbruget i Danmark og lignende lande.

Der findes forskellige typer af strøelse som fx halm, sand, savsmuld og tørv, hvor halm har været den mest brugte gennem det danske landbrugs historie, fordi det har været let tilgængelig og har nogle gode egenskaber .

Den industrialiserede svineproduktion med stort antibiotikaforbrug har medført en sundhedsmæssig problemstilling ved fremkomsten af resistente bakterier, MRSA CC398 meticillin-resistent Staphylococcus aureus. CC398 findes nu i mange danske svinebestande og forårsager i stigende grad infektioner hos mennesker.

Dog er det danske antibiotikaforbrug blandt de laveste i Europa.[kilde mangler]

Som i andre udviklede lande har landbruget i Danmark været det helt dominerende erhverv i det meste af landets historie, men udgør i dag kun en forsvindende lille del af landets økonomi. I 1820 stod de danske primære erhverv, hvoraf landbruget var det helt dominerende, for 59 % af alle beskæftigede og 55 % af værditilvæksten. Derefter er andelen faldet jævnt siden industrialiseringen i Danmark i 1800-tallet og videre gennem det 20. og 21. århundrede. I 2011 stod landbrug og gartneri tilsammen for 1,1 % af Danmarks bruttoværditilvækst. Andelen af beskæftigelsen er dog lidt større, da værditilvæksten pr. ansat i landbruget er noget lavere end gennemsnittet for alle brancher. I 2010 stod landbrug, gartneri og skovbrug for 1,0 % af bruttoværditilvæksten, men 2,6 % af alle beskæftigede i Danmark. Landbruget spiller dog i flere sammenhænge en større rolle i dansk økonomi, end den meget lille andel af produktionen i sig selv angiver. Erhvervet er således en vigtig leverandør af råvarer til fødevareindustrien. Samtidig udgør eksporten af landbrugsprodukter stadig en betydelig andel af Danmarks samlede eksport.

I efterkrigstiden har landbruget været præget af en kraftig koncentration, sådan at der er kommet færre, men større bedrifter. Sideløbende er der sket en betydelig teknologiudvikling og effektivisering. I 1959 var der i alt omkring 200.000 landbrugsbedrifter med et gennemsnitligt areal på 16 hektar, mens der i 2008 var 43.000 bedrifter med et gennemsnitsareal på 61 hektar. Kun knap halvdelen, ca. 20.000 bedrifter, var heltidsbedrifter. Samtidig er der sket en løbende specialisering. Over halvdelen af alle bedrifter var uden husdyr i 2008, og over 80 pct. af såvel malkekøer som svin stod i specialiserede bedrifter.

Landbruget er præget af en række strukturproblemer. Der er sket betydelige stigninger i landbrugets produktivitet i de seneste årtier, men samtidig er der en klar tendens i retning af, at de relative priser på landbrugsprodukter i forhold til andre produkter har været faldende. Det danske landbrug er i dag på samme måde som landbruget i de øvrige EU-lande stærkt afhængig af den betydelige økonomiske støtte, som EU's landbrugspolitik indebærer. EU's landbrugsordninger, der især er til fordel for den vegetabilske produktion, har således medført, at vegetabilske produkter har fået betydelig større vægt i forhold til animalske produkter i den danske landbrugsproduktion siden 1972, hvor Danmark trådte ind i EU. I 1972 udgjorde animalske produkter 89 % af produktionsværdien (svin alene stod for 42 % og mejeriprodukter for 26 %). I 2010 udgjorde værdien af svineproduktionen 30 %, mejerivarer 19 % og animalsk produktion i alt 65 % af den samlede danske landbrugsproduktion, mens vegetabilske produkter var steget fra 11 % i 1972 til 35 % i 2010.

Wikimedia Commons har medier relateret til:
  1. . fra originalen 4. november 2012. Hentet 13. marts 2012.
  2. Hans Linderoth og Valdemar Smith (2012): Erhvervsstruktur. S. 271-288 i: T. M. Andersen, J. Bentzen, H. Linderoth, V. Smith og N. Westergård-Nielsen: Beskrivende dansk økonomi. 4. udgave, Bogforlaget Handelsvidenskab, 2012.
  3. De Økonomiske Råd (2010): Landbrug. Kapitel I i Økonomi og Miljø 2010. København. S. 43f.
  4. Hans Linderoth (2012): Landbrug. S. 289-99 i: T. M. Andersen, J. Bentzen, H. Linderoth, V. Smith og N. Westergård-Nielsen: Beskrivende dansk økonomi. 4. udgave, Bogforlaget Handelsvidenskab, 2012. S. 297.

Landbrug
landbrug, sprog, overvåg, rediger, menneskelig, aktivitet, hvor, fødevarer, andre, råvarer, frembringes, dyrkning, kulturplanter, visse, bruges, også, selve, ejendommen, hvor, aktiviteten, foregår, også, kaldet, bondegård, høst, danmark, guinea, indholdsforteg. Landbrug Sprog Overvag Rediger Landbrug er en menneskelig aktivitet hvor fodevarer og andre ravarer frembringes ved dyrkning af kulturplanter og avl pa visse dyr Landbrug bruges ogsa om selve ejendommen hvor aktiviteten foregar ogsa kaldet en bondegard Host i Danmark Landbrug i Guinea Indholdsfortegnelse 1 Landbrugets historie 2 Landbrugets grene 3 Landbrugets problemer 4 Landbrug i Danmark 5 Se ogsa 6 Noter 7 Eksterne henvisningerLandbrugets historie Rediger Uddybende artikel Landbrugshistorie De aeldste sikre oplysninger om kultivering af jord til kulturplanter er Abu Hureyra i Syrien hvor befolkningen i en tor kuldeperiode under Yngre Dryas dyrkede rug Men det var forst en tid efter at denne vanskelige kuldeperiode ophorte omkring 8 800 f Kr at der plads til en oget befolkningstilvaekst i skraningerne i Den frugtbare halvmane i Mellemosten med intensiv hvededyrking i den nordlige del af Tyrkiet Syrien og intensiv bygdyrking i Israel og Jordan I samme periode begyndte man majsdyrkning i Mexico og risdyrkning i Kina Menneskene i Mellemosten har dyrket jorden omkring 10000 f Kr pa Balkan siden omkring 7000 f Kr i Nordvest Europa omtrent siden ar 5000 f Kr og i Norden fra omkring 4000 f Kr Kulturdyrkningen spredte sig hurtigt til store dele af jordkloden og udviklede sig til at menneskene blev fastboende og fik et madvareoverskud som har muliggjorde by og statsdannelse Omkring 3900 f Kr kom af landbrugskulturen til det nordeuropaeiske omrade Kosten aendredes og stammer nu hovedsagelig fra landbrugsdyrkningen Landbrugets grene RedigerForuden at producere fodevarer og foder til husdyr producerer nutidens landbrug ogsa energikilder som braendsel halm og korn samt ravarer til tekstilproduktionen Dyrkning af korn fro graes og roer Havebrugsdyrkning af gronsager blomster planter og dyrkning af svampe Husdyrhold med maelkeproduktion kodproduktion pelsdyrproduktion og aegproduktion Naertbeslaegtet med landbruget er skovbruget der bl a frembringer tommer til byggeriet Svael landbrug som skovbrug er eksempler pa jordbrug Udtrykket gardbrug kan enten betyde det samme som landbrug eller betegne en enkelt gard med bade jord og dyr En person som driver landbrug kan kaldes bonde eller gardejer Nye begreber som okologisk landbrug specialproduktion hobbybrug og kulturlandskab har efterhanden faet en stor betydning for landbruget i Danmark og lignende lande Der findes forskellige typer af stroelse som fx halm sand savsmuld og torv hvor halm har vaeret den mest brugte gennem det danske landbrugs historie fordi det har vaeret let tilgaengelig og har nogle gode egenskaber 1 Landbrugets problemer RedigerDen industrialiserede svineproduktion med stort antibiotikaforbrug har medfort en sundhedsmaessig problemstilling ved fremkomsten af resistente bakterier MRSA CC398 meticillin resistent Staphylococcus aureus CC398 findes nu i mange danske svinebestande og forarsager i stigende grad infektioner hos mennesker 2 3 Dog er det danske antibiotikaforbrug blandt de laveste i Europa kilde mangler Landbrug i Danmark RedigerSom i andre udviklede lande har landbruget i Danmark vaeret det helt dominerende erhverv i det meste af landets historie men udgor i dag kun en forsvindende lille del af landets okonomi I 1820 stod de danske primaere erhverv hvoraf landbruget var det helt dominerende for 59 af alle beskaeftigede og 55 af vaerditilvaeksten Derefter er andelen faldet jaevnt siden industrialiseringen i Danmark i 1800 tallet og videre gennem det 20 og 21 arhundrede 4 I 2011 stod landbrug og gartneri tilsammen for 1 1 af Danmarks bruttovaerditilvaekst 5 Andelen af beskaeftigelsen er dog lidt storre da vaerditilvaeksten pr ansat i landbruget er noget lavere end gennemsnittet for alle brancher I 2010 stod landbrug gartneri og skovbrug for 1 0 af bruttovaerditilvaeksten men 2 6 af alle beskaeftigede i Danmark 4 Landbruget spiller dog i flere sammenhaenge en storre rolle i dansk okonomi end den meget lille andel af produktionen i sig selv angiver Erhvervet er saledes en vigtig leverandor af ravarer til fodevareindustrien Samtidig udgor eksporten af landbrugsprodukter stadig en betydelig andel af Danmarks samlede eksport I efterkrigstiden har landbruget vaeret praeget af en kraftig koncentration sadan at der er kommet faerre men storre bedrifter Sidelobende er der sket en betydelig teknologiudvikling og effektivisering I 1959 var der i alt omkring 200 000 landbrugsbedrifter med et gennemsnitligt areal pa 16 hektar mens der i 2008 var 43 000 bedrifter med et gennemsnitsareal pa 61 hektar Kun knap halvdelen ca 20 000 bedrifter var heltidsbedrifter Samtidig er der sket en lobende specialisering Over halvdelen af alle bedrifter var uden husdyr i 2008 og over 80 pct af savel malkekoer som svin stod i specialiserede bedrifter 6 Landbruget er praeget af en raekke strukturproblemer Der er sket betydelige stigninger i landbrugets produktivitet i de seneste artier men samtidig er der en klar tendens i retning af at de relative priser pa landbrugsprodukter i forhold til andre produkter har vaeret faldende Det danske landbrug er i dag pa samme made som landbruget i de ovrige EU lande staerkt afhaengig af den betydelige okonomiske stotte som EU s landbrugspolitik indebaerer EU s landbrugsordninger der isaer er til fordel for den vegetabilske produktion har saledes medfort at vegetabilske produkter har faet betydelig storre vaegt i forhold til animalske produkter i den danske landbrugsproduktion siden 1972 hvor Danmark tradte ind i EU I 1972 udgjorde animalske produkter 89 af produktionsvaerdien svin alene stod for 42 og mejeriprodukter for 26 I 2010 udgjorde vaerdien af svineproduktionen 30 mejerivarer 19 og animalsk produktion i alt 65 af den samlede danske landbrugsproduktion mens vegetabilske produkter var steget fra 11 i 1972 til 35 i 2010 7 Se ogsa RedigerJordbrug Havebrug Svedjebrug Skovagerbrug Okologisk landbrug Dyrkningssystem Landbrugsredskaber Wikimedia Commons har medier relateret til LandbrugNoter Rediger Typer af stroelse Staphylococcus aureus CC398 DANMAP rapporten for 2010 Pressemeddelelse den 24 august 2011 Arkiveret fra originalen 4 november 2012 Hentet 13 marts 2012 a b Hans Linderoth og Valdemar Smith 2012 Erhvervsstruktur S 271 288 i T M Andersen J Bentzen H Linderoth V Smith og N Westergard Nielsen Beskrivende dansk okonomi 4 udgave Bogforlaget Handelsvidenskab 2012 Danmarks Statistik Statistikbanken NATE691 1 Produktion branchegruppering 69 Hentet 19 juli 2014 De Okonomiske Rad 2010 Landbrug Kapitel I i Okonomi og Miljo 2010 Kobenhavn S 43f Hans Linderoth 2012 Landbrug S 289 99 i T M Andersen J Bentzen H Linderoth V Smith og N Westergard Nielsen Beskrivende dansk okonomi 4 udgave Bogforlaget Handelsvidenskab 2012 S 297 Eksterne henvisninger RedigerBiodiversiteten er truet af kobber fra landbrugetHentet fra https da wikipedia org w index php title Landbrug amp oldid 10723019, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.