fbpx
Wikipedia

Jesu lidelse og død

Jesu lidelse og død er nævnt i alle fire evangelier og finder sted dagen efter at Jesus var blevet arresteret og domfældet af Det højeste råd og umiddelbart efter at Pontius Pilatus havde dømt ham til døden. Jesu lidelse og død omfatter pisk, korsfæstelse, død og begravelsen. I kristen teologi er Jesu død ved korsfæstelse den centrale hændelse i kristendommen som hele frelsen afhænger af, da Kristus' lidelse og død ifølge kristen forståelse er nødvendig for tilgivelse af synd. Ifølge evangelierne stod Jesus op tre dage efter og viste sig for sine disciple i 40 dage, hvorefter han for til himmels.

Baggrund for arrestationen

Efter tre års virke kom Jesus til Jerusalem i anledning af påskefesten, hvor han blev hyldet af befolkningen som den ventede Messias, men det gjorde de allerede meget skeptiske jødiske myndigheder endnu mere besluttet på at dræbe ham, for at han ikke skulle blive for farlig. De næste fem dage, fra søndag til torsdag, bar derfor præg af stigende spændinger og konfrontationer mellem ypperstepræsterne, de skriftkloge og så Jesus. Dog turde de ikke anholde Jesus på grund af folkemængden, men da Judas Iskariot, en af de tolv apostle, besluttede sig for at forråde Jesus, så de deres chance for at gribe ham og lovede Judas penge. Derefter prøvede Judas at finde et tidspunkt, hvor det ville være muligt at gribe Jesus.

Den mulighed opstod, da Jesu holdt påskemåltidet med sine disciple. Det var den aften, siden kendt i Danmark som Skærtorsdag, hvor Jesus indstiftede nadveren. Da Jesus med sine apostle begav sig ud til Getsemane have, fulgte Judas efter sammen med tempelvagterne og anholdt ham. Før anholdelsen gengiver evangelierne Jesu kamp i Getsemane mod sin egen angst for den kommende lidelse. Jesus bad Gud tage dette "bæger" fra ham, men tilføjede: "Dog ske ikke min vilje, men din" (Luk 22,42). På den måde gør evangelierne det tydeligt,at de anser det for Guds vilje, at Jesus skulle dø. Han skulle være det Guds lam, der bærer verdens synd (Joh 1,29).

Arrestationen og domfældelsen

Matthias Stoms maleri af Jesus for Kajfas

Derefter blev Jesus arresteret og ført til ypperstepræsterne, hvor det øverste Råd dømte ham til døden for gudsbespottelse, da Jesu på spørgsmålet om han var Kristus svarede:

Det er jeg. Og I skal se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd
og komme med himlens skyer."

På grund af den romerske besættelsesmagt havde jøderne imidlertid ikke ret til at idømme dødsstraf og var dermed nødt til at fremvise Jesus for Pilatus. Denne gang bliver han anklaget for oprør, da han jo som Messias hævdede at være konge. Pilatus anså ham dog ikke for skyldig, men efter længere tids råb og pres fra Rådet og folkeskarerne overgav Pilatus ham til korsfæstelse. Lukas nævner, at Jesus også måtte forbi Herodes Antipas inden sin domfældelse. Efter at været blevet pisket, blev Jesus hånet af de romerske soldater som "jødernes konge", der også slog ham og spyttede på ham efter at have iført ham en purpurkappe og placeret en tornekrone på hans hoved. Derefter måtte han bærende sit kors gå vejen gennem Jerusalem til stedet for korsfæstelse. En rute der traditionelt kaldes for Via Dolorosa. De synoptiske evangelier fortæller at Simon of Kyrene hjalp med til at bære korset.

Korsfæstelsen

Simon Vouet: Kristi korsfæstelse (1622)

Jesus blev derefter ført ud og korsfæstet på den høj, der kaldes Golgatha (der betyder hovedskalstedet) sammen med to tyve, og som lå lige uden for bymuren. Der blev Jesus naglet til planken og hang i tre timer, hvor han blev bespottet af forbipasserende. Over ham var et skilt, hvor der stod "Jesus af Naareth, Jødernes konge"aramæisk, latin og græsk og soldaterne delte hans tøj imellem sig og kastede lod om hans kjortel, andre igen, gav ham vin blandet op med malurt. Under korsfæstelsen blev Jesus hånet af folkeskarerne , der blandt andet råbte:

Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse.

Lukas nævner at den ene af de andre forbrydere skælder den anden ud for at spotte og selv beder han Jesus om at huske ham i paradis

Jesu sidste ord

Bibelen gengiver syv udsagn Jesus kom med, mens han hang på korset:

»Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.« - Luk 23,34
»Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.« - Luk 23,43
»Kvinde, dér er din søn.« - Joh 19,25-27
»Elí, Elí! lemá sabaktáni?« - Matt 27,46; Mark 15,34. (Aramaisk for »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?«)
»Jeg tørster.« (Joh 19,28)
»Det er fuldbragt.« (Joh 19,30)
»Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« (Luk 23,46)

Jesu død og begravelse

Hans Holbein den yngre: Den døde Kristus (1521-1522)

Fra den sjette time til den niende (ca. fra kl. 12-15) var der mørke , og ved den niende time råbte han højt, bøjede hovedet og udåndede. Senere fortælle Johannes at soldaterne kom og stak Jesus i siden med et spyd for at sikre sig at han var død. Ifølge Matthæus kom der i forbindelse med Jesu død et jordskælv, så grave sprang op, døde blev levende Matt 27,51, og forhænget i templet blev flænget fra øverst til nederst revet midt over. Evangelierne gengiver en del vidner til Jesu død, deriblandt en romersk officer og nogle kvinder der så på fra afstand. Johannes nævner desuden sig selv som vidne

Jesus blev lagt i en grav tilhørende Josef fra Arimatæa, og en stor sten blev væltet for graven. Der var igen nogle kvinder, der var tilstede. og Matthæus fortæller, at der stod romerske soldater på vagt ved graven

Udover evangeliernes vidnesbyrd ved vi meget lidt om begivenhederne omkring Jesu død, men da alle fire evangelier giver en lang række detajler omkring korsfæstelsen giver det meget lidt plads for seriøs tvivl angående historiciteten ved Jesu død. De allerfleste forskere har tillige sluttet, at ud fra den betydning og forståelse Jesus og hans død havde, må Jesus med al historisk sandsynlighed både have levet og med ligeså stor sikkerhed været blevet henrettet ved korsfæstelse. Anden forklaring er der ikke på den jesusbevægelse, der opstod i kølvandet på begivenhederne, og på hvorfor netop korsfæstelsen blev så vigtig del af den kristne tro. Derudover er Jesu død og korsfæstelse også nævnt i adskillelige andre kilder, både før evangelierne af apostlen Paulus og efter af diverse historikere, særligt er Jesu korsfæstelse veldokumenteret i den romerske historie. Desuden har moderne arkæologiske opdagelser angående de romerske korsfæstelser alle været i overensstemmelse med de detaljer der er givet i evangelierne.

Uddybende artikel: Kilder til Jesus

Paulus

Paulus' breve er for de flestes vedkommende skrevet omkring år 50-60 og er dermed det første skriftlige vidnesbyrd, vi har om Jesus og ligeledes om hans død. Paulus forholder sig imidlertid bemærkelsesværdig tavs angående Jesu liv før de sidste dag af Jesu liv, her nævner han derimod, at Jesus indstiftede nadveren og blev forrådt. , og han døde, blev begravet og opstod på tredjedagen

Andre ny testamentlige skrifter

Hebræerbrevet bevidner at Jesus døde udenfor byen , at han led og blev fristet. og at han udholdt korset
Apostlenes Gerninger har en lang mængde grundlæggende historiske dataer om Jesu død, særligt i forbindelse med gengivelse af en række taler.

Apokryfe skrifter

Judaskysset. Ukendt kunstner fra det 12. århundrede. Ufficierne i Firenze
Uddybende artikel: Nytestamentlige apokryfer

Der findes desuden en række senere evangelieskrifter, der ikke er optaget i Bibelen. Disse er ikke pålidelige kilder til at kaste lys over begivenhedere, da de er skrevet sent og mest ud fra en modsætningsforhold til den traditionelle kristendom og de kanoniske evangelier. Ofte er de hellere ikke særligt interesseret i Jesu død, men mere i hans lære eller mirakler. Dog har Judasevangeliet (sandsynligvis fra år 200 eller senere, altså mindst 100 år senere end de kanoniske evangelier) en noget anden vinkel på beretningen om Jesu død, hvor der er et kraftigt, positivt fokus på Judas Iskariot, som ellers ifølge Bibelen forrådte Jesus til de romerske myndigheder. Judasevangeliet fremstiller denne handling som et udslag af Judas’ lydighed overfor et ønske fra Jesus.

Josefus (Josef ben Mattias)

De antikke historikere

Josefus

Josefus (Josef ben Mattias) en jødisk historiker skrev (i en omdiskuteret passage ang. ægtehed ) om Jesu død.

When Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross, those that loved him did not forsake him, for he appeared to them alive again the third day, as the divine prophets had foretold these and then ten thousand other wonderful things concerning him; and the tribe of Christians, so named from him, are not extinct at this day.

Tacitus

 • Tacitus nævner de kristne (chrestianere) ca. 110 i forbindelse med beretningen om Roms brand og siger, at dette navn stammer fra en ”Chrestus som prokuratoren Pontius Pilatus under herskeren Tiberius havde ladet henrette”.

Derefter kritiserer Tacitus religionen som ”den fordærvelige overtro” (Annalen XV, 44).

Jødisk mulig reference

En mulig jødisk reference til korsfæstelsen ("hængt" jf. Luk 23,39; Gal 3,13) er fundet i den babyloniske Talmud:

On the eve of the Passover Yeshu was hanged. For forty days before the execution took place, a herald went forth and cried, ‘He is going forth to be stoned because he has practised sorcery and enticed Israel to apostacy. Anyone who can say anything in his favour, let him come forward and plead on his behalf.’ But since nothing was brought forward in his favour he was hanged on the eve of the Passover!
— Soncino engelske oversættelse af Den babyloniske Talmud,

Selvom spørgsmålet om identifikationen af Yeshu som Jesus til tider har været debateret, er mange historiker enige om at tekststykker handler om Jesus.

Koranen

I sura 4,158 i Koranen, hvor der er skrevet:

"Og fordi de [jøderne] har sagt: Sandelig, vi har myrdet Messias, Jesus, Marias søn, Allahs sendebud! – De myrdede ham ikke, og de dræbte ham ikke ved korsfæstelsen, men han forekom dem (død). Og de, som var uenige derom, er visselig i tvivl derom. De har ingen (sikker) viden, men følger (kun) en formodning, og de dræbte ham visselig ikke."

Der er dog tre steder i Koranen, som umiddelbart læses, som om Jesus faktisk døde (Sura 3,55-56; 19:34 og 5,118), men de fleste muslimske teologer vælger at tolke og oversætte disse steder ud fra sura 4, 158, selvom vendingen i sura 4 -de dræbte ham ikke – kunne oversættes med at overvinde, altså en tolkning om at jøderne ikke overvandt ham, da han, underforstået, opstod.

Islams eneste kilde til synet på Jesus er åbenbaringerne fra Muhammed. Enkelte muslimske teologer har henvist til det apokryfiske skrift Barnabasevangeliet, der dog sandsynligvis er skrevet i det 14-16. århundrede i Italien eller Spanien under stærk muslimsk påvirkning .

Jesus er før noget andet frelser. Det ligger bl.a. i hans navn (Jesus: Jahve frelser) – for han skal frelse sit folk fra deres synder (Matt 1,21). Teologerne har dog gennem tiden diskuteret spørgsmålet om, hvordan en mands (Jesu) død kunne være frelsende for andre mennesker, og har givet et væld af teologiske fortolkninger, om hvordan frelsen er givet menneskeheden. En fælles træk for alle disse fortolkning er dog at de lægger større vægt på Jesu lidelse, død og opstandelse end på Jesu lære. Svaret på hvorfor Jesus døde er derfor ifølge kristendommen ikke et spørgsmål om historiske begivenheders gang, men at Gud ville, for at Jesus skulle dø for at frelse verden. Uenigheden består derimod i spørgsmålet hvordan Jesu død og opstandelse tilvejebragte frelsen

Den kristne forsoningstanke

Uddybende artikel: Den kristne forsoningstanke

Svarene, der er givet, er sandsynligvis forskellige, fordi frelsergerningen kan ses ud fra forskellige aspekter, som alle optræder i Det Nye Testamente. Under skolastikken blev dette spørgsmål dog systematiseret. Det blev til to hovedretninger/forsoningslærer, der indbyrdes konkurrerede om at være den herskende. Der er som sådan bred enighed blandt kristne om, at menneskets syndighed kræver en eller anden form for forsoning (satisfaktion) mellem Gud og mennesket, og denne forsoning blev tilvejebragt af Gud gennem Kristus. Uenigheden opstår, når man begynder at forklare, hvordan dette foregår. Det ene forsoningslære er Anselm af Canterburys (død ca. 1100) objektive forsoningslære, der siger, at forsoningen skete ved, at Jesus på korset stedfortrædende tog menneskehedens straf og godtgjorde for deres synd overfor Gud. Peter Abelards subjektive forsoningslære hævder derimod, at det er menneskers efterfølgelse af Jesu forbilledlige kærlighedsoffer, der skaber forsoningen.

Bronzino's Deposition of Christ, Besançon

Imidlertid har Gustav Aulen argumenteret i 1930 for at det i den tidlige kirke og hos Luther særligt var den klassiske forsoningslære der var fremherskende. Denne lære også kaldet Christus Victor-læren, fastholder at Jesus blev sendt af Gud for at besejre døden og Satan. På grund af Jesus fuldkommenhed, hans frivillige død og hans opstandelse besejrede Jesus døden og opstod sejrrig. Derved er menneskeheden ikke længere bundet i synd, men frie til at blevet forenet med Gud ved tro på Jesus

Den klassiske forsoningslære er den mest fremtrædende i de ortodokse kirker, der derfor ofte giver Jesu opstandelse den vigtigste betydning. Den subjektive forsoningslære er særlig fremherskende i de teologiske strømninger, der betvivler Jesu fysiske opstandelse og vender sig bort tanken om Guds krav om et blodigt stedfortrædende offer for menneskeheden. Den objektive derimod er særligt tydelig i de katolske og protestantiske kirker, der følgelig særligt vægtlægger Jesu lidelse og død. Det er også på den baggrund at blodmystik og passion til tider ofte har haft stor betydning i visse kirkesamfund. Eksempelvis kommer det meget tydeligt frem i nogle herrnhutiske digte, men også på moderne plan i film som Mel Gibsons The Passion of the Christ fra 2004.

Blev en forbandelse

Den teologisk betydning af korsdøden kan også ses i lyset af Bibelens forståelse af forbandelse. Menneskeheden blev ifølge denne forståelse friet fra forbandelsen , ved at Jesus hængte på et træ, noget der i jødisk forståelse overgik enhver der hænger på et træ. Denne forståelse nævnes af Paulus i Galaterbrevet 3,3 hvor han skriver:

Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet: »Forbandet er enhver, der hænger på et træ«
 1. F.eks. Thomasevangeliet fra år 200 rummer kun udsagn fra Jesus og Jakobs præevangelium rummer kun beretninger fra Jesu barndom.[kilde mangler]
 2. Citat er blevet debateret i de sidste 400 år, og der er skrevet hundredevis af bøger med næsten ligeså mange forskellige forslag på en løsning af problemet. Det er derfor svært at bruge citatet til meget mere end at sige, at Josefus højst sandsynligt anså Jesus for virkelig at have eksisteret under Pontius Pilatus. Louis Feldman tæller 87 artikler der var blevet publiceret i perioden 1937-1980, "the overwhelming majority of which question its authenticity in whole or in part".
 3. The Heidelberg Catechism suggests that the special meaning behind Jesus' death by crucifixion rather than some other method is that the believer is "assured that He took upon Himself the curse which lay on me, for a crucified one was cursed by God" (Q & A 39).[kilde mangler]
 1. Matt 27,33-44; Mark 15,22-32; Luk 23,33-43; Joh 19,17-30
 2. John 19,30–31; Mark 16,1.6
 3. Indtoget i Jerusalem – Matt 21,1-11; Mark 11,1-11; Luk 19,28-40; Joh 12,12-19
 4. Mark 14,62 - Se også Matt 26,64 og Luk 22,69
 5. Matt 27,31-32; Mark 15,20-21: Luk 23,26
 6. Matt 27,33; Mark 15,22; Luk 23,32-33 og Joh 19,17
 7. Matt 27,38; Mark 15,27-28; Luk 23,33; Joh 19,18
 8. Joh 19,19-22; ifølge Matt 27,37 – "Dette er Jesus, jødernes konge"; ifølge Mark 15,26 – "Jødernes konge"; Ifølge Luk 23,38 – "Dette er jødernes konge."
 9. Matt 27,34-35; Mark 15,23-24; Luk 23,34; Joh 19,34.36
 10. Matt 27,39-43; Mark 15,29-32: Luk 23,35-37
 11. Matt 27,42 - Se også Mark 15,31 og Luk 23,35
 12. Luk 23,39-43
 13. Matt 27,45; Mark 15,33: Luk 23,44-45
 14. Mark 15,25
 15. Matt 27,50; Mark 15,37; Luk 23,46; Joh 19,30
 16. Joh 19,34
 17. Matt 27,51; Mark 15,38: Luk 23,45
 18. Matt 27,54-56; Mark 15,39-41: Luk 23,47-49
 19. Joh 19,31-37
 20. Matt 27,57-60; Mark 15,42-46; Luk 23:50-53; Joh 19,38.41-42
 21. Matt 27,61; Mark 15,47: Luk 23,54-55
 22. Matt 27,62-66
 23. Crossan, John Dominic (1995). . HarperOne. s. . ISBN 0060616628. That he was crucified is as sure as anything historical can ever be, since both Josephus and Tacitus...agree with the Christian accounts on at least that basic fact.
 24. 1 Kor 11,23ff
 25. 1 Kor 15,3-6
 26. Hebr 13,12
 27. Hebr 2,18; 4,15; 5,8
 28. Hebr 12,2
 29. Feldman, Louis H (1989). . Leiden: E.J. Brill. s. 430. ISBN 9004089314.. Steve Mason, Josephus and the New Testament, side 151(Hendrickson Publishers 1992 ISBN 0-943575-99-0)
 30. Antiquities Judaicae 18.63-64. Josephus, Complete works, oversat af Whiston, Kregel Publications, Grand Rapids, side 379.
 31. Tacitus. .
 32. Goldstein, Morris (1950). . New York: Macmillan Co.
 33. Gustaf Aulén Den kristna försoningstanken. Stockholm: 1930.
 34. Johnson, Alan F., and Robert E. Webber (1993). What Christians Believe: A Biblical and Historical Summary. Zondervan. s. 261-263. CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 35. 5 Mos 21,23

Jesu lidelse og død
jesu, lidelse, død, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, lidelseshistorien, nævnt, alle, fire, evangelier, finder, sted, dagen, efter, jesus, blevet, arresteret, domfældet, højeste, råd, umiddelbart, efter, pontius, pilatus, havde, dømt, døden, omfatter, pisk. Jesu lidelse og dod Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Lidelseshistorien Jesu lidelse og dod er naevnt i alle fire evangelier 1 og finder sted dagen efter at Jesus var blevet arresteret og domfaeldet af Det hojeste rad og umiddelbart efter at Pontius Pilatus havde domt ham til doden Jesu lidelse og dod omfatter pisk korsfaestelse dod og begravelsen I kristen teologi er Jesu dod ved korsfaestelse den centrale haendelse i kristendommen som hele frelsen afhaenger af da Kristus lidelse og dod ifolge kristen forstaelse er nodvendig for tilgivelse af synd Ifolge evangelierne stod Jesus op tre dage efter og viste sig for sine disciple i 40 dage hvorefter han for til himmels 2 Diego Velazquez Cristo crucificado Jesus pa korset ca 1632 Pradomuseet William Bouguereau Flagellation de Notre Seigneur Jesus Christ 1880 Indholdsfortegnelse 1 Begivenhederne ifolge evangelierne 1 1 Baggrund for arrestationen 1 2 Arrestationen og domfaeldelsen 1 3 Korsfaestelsen 1 4 Jesu sidste ord 1 5 Jesu dod og begravelse 2 Jesu historicitet 3 Kilder til Jesu dod 3 1 Paulus 3 2 Andre ny testamentlige skrifter 3 3 Apokryfe skrifter 3 4 De antikke historikere 3 4 1 Josefus 3 4 2 Tacitus 3 4 3 Jodisk mulig reference 3 5 Koranen 4 Kristen teologisk forstaelse af Jesu dod 4 1 Den kristne forsoningstanke 4 2 Blev en forbandelse 5 Noter 6 Referencer 7 Se ogsa 8 Eksterne henvisningerBegivenhederne ifolge evangelierne RedigerBaggrund for arrestationen Rediger Efter tre ars virke kom Jesus til Jerusalem i anledning af paskefesten hvor han blev hyldet af befolkningen som den ventede Messias 3 men det gjorde de allerede meget skeptiske jodiske myndigheder endnu mere besluttet pa at draebe ham for at han ikke skulle blive for farlig De naeste fem dage fra sondag til torsdag bar derfor praeg af stigende spaendinger og konfrontationer mellem ypperstepraesterne de skriftkloge og sa Jesus Dog turde de ikke anholde Jesus pa grund af folkemaengden men da Judas Iskariot en af de tolv apostle besluttede sig for at forrade Jesus sa de deres chance for at gribe ham og lovede Judas penge Derefter provede Judas at finde et tidspunkt hvor det ville vaere muligt at gribe Jesus Den mulighed opstod da Jesu holdt paskemaltidet med sine disciple Det var den aften siden kendt i Danmark som Skaertorsdag hvor Jesus indstiftede nadveren Da Jesus med sine apostle begav sig ud til Getsemane have fulgte Judas efter sammen med tempelvagterne og anholdt ham For anholdelsen gengiver evangelierne Jesu kamp i Getsemane mod sin egen angst for den kommende lidelse Jesus bad Gud tage dette baeger fra ham men tilfojede Dog ske ikke min vilje men din Luk 22 42 Pa den made gor evangelierne det tydeligt at de anser det for Guds vilje at Jesus skulle do Han skulle vaere det Guds lam der baerer verdens synd Joh 1 29 Arrestationen og domfaeldelsen Rediger Matthias Stoms maleri af Jesus for Kajfas Derefter blev Jesus arresteret og fort til ypperstepraesterne hvor det overste Rad domte ham til doden for gudsbespottelse da Jesu pa sporgsmalet om han var Kristus svarede Det er jeg Og I skal se Menneskesonnen sidde ved den Almaegtiges hojre hand og komme med himlens skyer 4 Pa grund af den romerske besaettelsesmagt havde joderne imidlertid ikke ret til at idomme dodsstraf og var dermed nodt til at fremvise Jesus for Pilatus Denne gang bliver han anklaget for opror da han jo som Messias haevdede at vaere konge Pilatus ansa ham dog ikke for skyldig men efter laengere tids rab og pres fra Radet og folkeskarerne overgav Pilatus ham til korsfaestelse Lukas naevner at Jesus ogsa matte forbi Herodes Antipas inden sin domfaeldelse Efter at vaeret blevet pisket blev Jesus hanet af de romerske soldater som jodernes konge der ogsa slog ham og spyttede pa ham efter at have ifort ham en purpurkappe og placeret en tornekrone pa hans hoved Derefter matte han baerende sit kors ga vejen gennem Jerusalem til stedet for korsfaestelse En rute der traditionelt kaldes for Via Dolorosa De synoptiske evangelier fortaeller at Simon of Kyrene hjalp med til at baere korset 5 Korsfaestelsen Rediger Simon Vouet Kristi korsfaestelse 1622 Jesus blev derefter fort ud og korsfaestet pa den hoj der kaldes Golgatha der betyder hovedskalstedet 6 sammen med to tyve 7 og som la lige uden for bymuren Der blev Jesus naglet til planken og hang i tre timer hvor han blev bespottet af forbipasserende Over ham var et skilt hvor der stod Jesus af Naareth Jodernes konge pa aramaeisk latin og graesk 8 og soldaterne delte hans toj imellem sig og kastede lod om hans kjortel andre igen gav ham vin blandet op med malurt 9 Under korsfaestelsen blev Jesus hanet af folkeskarerne 10 der blandt andet rabte Andre har han frelst sig selv kan han ikke frelse 11 Lukas naevner at den ene af de andre forbrydere skaelder den anden ud for at spotte og selv beder han Jesus om at huske ham i paradis 12 Jesu sidste ord Rediger Bibelen gengiver syv udsagn Jesus kom med mens han hang pa korset Fader tilgiv dem for de ved ikke hvad de gor Luk 23 34 Sandelig siger jeg dig I dag skal du vaere med mig i Paradis Luk 23 43 Kvinde der er din son Joh 19 25 27 Eli Eli lema sabaktani Matt 27 46 Mark 15 34 Aramaisk for Min Gud min Gud Hvorfor har du forladt mig Jeg torster Joh 19 28 Det er fuldbragt Joh 19 30 Fader i dine haender betror jeg min and Luk 23 46 Jesu dod og begravelse Rediger Hans Holbein den yngre Den dode Kristus 1521 1522 Fra den sjette time til den niende ca fra kl 12 15 var der morke 13 og ved den niende time 14 rabte han hojt bojede hovedet og udandede 15 Senere fortaelle Johannes at soldaterne kom og stak Jesus i siden med et spyd for at sikre sig at han var dod 16 Ifolge Matthaeus kom der i forbindelse med Jesu dod et jordskaelv sa grave sprang op dode blev levende Matt 27 51 og forhaenget i templet blev flaenget fra overst til nederst revet midt over 17 Evangelierne gengiver en del vidner til Jesu dod deriblandt en romersk officer og nogle kvinder der sa pa fra afstand 18 Johannes naevner desuden sig selv som vidne 19 Jesus blev lagt i en grav tilhorende Josef fra Arimataea og en stor sten blev vaeltet for graven 20 Der var igen nogle kvinder der var tilstede 21 og Matthaeus fortaeller at der stod romerske soldater pa vagt ved graven 22 Jesu historicitet Rediger Uddybende artikler Jesu historicitet og Den historiske Jesus Udover evangeliernes vidnesbyrd ved vi meget lidt om begivenhederne omkring Jesu dod men da alle fire evangelier giver en lang raekke detajler omkring korsfaestelsen giver det meget lidt plads for serios tvivl angaende historiciteten ved Jesu dod De allerfleste forskere har tillige sluttet at ud fra den betydning og forstaelse Jesus og hans dod havde ma Jesus med al historisk sandsynlighed bade have levet og med ligesa stor sikkerhed vaeret blevet henrettet ved korsfaestelse Anden forklaring er der ikke pa den jesusbevaegelse der opstod i kolvandet pa begivenhederne og pa hvorfor netop korsfaestelsen blev sa vigtig del af den kristne tro Derudover er Jesu dod og korsfaestelse ogsa naevnt i adskillelige andre kilder bade for evangelierne af apostlen Paulus og efter af diverse historikere saerligt er Jesu korsfaestelse veldokumenteret i den romerske historie 23 Desuden har moderne arkaeologiske opdagelser angaende de romerske korsfaestelser alle vaeret i overensstemmelse med de detaljer der er givet i evangelierne Kilder til Jesu dod Rediger Uddybende artikel Kilder til Jesus Paulus Rediger Paulus breve er for de flestes vedkommende skrevet omkring ar 50 60 og er dermed det forste skriftlige vidnesbyrd vi har om Jesus og ligeledes om hans dod Paulus forholder sig imidlertid bemaerkelsesvaerdig tavs angaende Jesu liv for de sidste dag af Jesu liv her naevner han derimod at Jesus indstiftede nadveren og blev forradt 24 og han dode blev begravet og opstod pa tredjedagen 25 Andre ny testamentlige skrifter Rediger Hebraeerbrevet bevidner at Jesus dode udenfor byen 26 at han led og blev fristet 27 og at han udholdt korset 28 Apostlenes Gerninger har en lang maengde grundlaeggende historiske dataer om Jesu dod saerligt i forbindelse med gengivelse af en raekke taler Apokryfe skrifter Rediger Judaskysset Ukendt kunstner fra det 12 arhundrede Ufficierne i Firenze Uddybende artikel Nytestamentlige apokryfer Der findes desuden en raekke senere evangelieskrifter der ikke er optaget i Bibelen Disse er ikke palidelige kilder til at kaste lys over begivenhedere da de er skrevet sent og mest ud fra en modsaetningsforhold til den traditionelle kristendom og de kanoniske evangelier Ofte er de hellere ikke saerligt interesseret i Jesu dod men mere i hans laere eller mirakler a Dog har Judasevangeliet sandsynligvis fra ar 200 eller senere altsa mindst 100 ar senere end de kanoniske evangelier en noget anden vinkel pa beretningen om Jesu dod hvor der er et kraftigt positivt fokus pa Judas Iskariot som ellers ifolge Bibelen forradte Jesus til de romerske myndigheder Judasevangeliet fremstiller denne handling som et udslag af Judas lydighed overfor et onske fra Jesus Josefus Josef ben Mattias De antikke historikere Rediger Josefus Rediger Josefus Josef ben Mattias en jodisk historiker skrev i en omdiskuteret passage ang aegtehed b om Jesu dod When Pilate at the suggestion of the principal men amongst us had condemned him to the cross those that loved him did not forsake him for he appeared to them alive again the third day as the divine prophets had foretold these and then ten thousand other wonderful things concerning him and the tribe of Christians so named from him are not extinct at this day 30 Tacitus Rediger Tacitus naevner de kristne chrestianere ca 110 i forbindelse med beretningen om Roms brand og siger at dette navn stammer fra en Chrestus som prokuratoren Pontius Pilatus under herskeren Tiberius havde ladet henrette 31 Derefter kritiserer Tacitus religionen som den fordaervelige overtro Annalen XV 44 Jodisk mulig reference Rediger En mulig jodisk reference til korsfaestelsen haengt jf Luk 23 39 Gal 3 13 er fundet i den babyloniske Talmud On the eve of the Passover Yeshu was hanged For forty days before the execution took place a herald went forth and cried He is going forth to be stoned because he has practised sorcery and enticed Israel to apostacy Anyone who can say anything in his favour let him come forward and plead on his behalf But since nothing was brought forward in his favour he was hanged on the eve of the Passover Soncino engelske oversaettelse af Den babyloniske Talmud Sanhedrin 43a Selvom sporgsmalet om identifikationen af Yeshu som Jesus til tider har vaeret debateret er mange historiker enige om at tekststykker handler om Jesus 32 Koranen Rediger I sura 4 158 i Koranen hvor der er skrevet Og fordi de joderne har sagt Sandelig vi har myrdet Messias Jesus Marias son Allahs sendebud De myrdede ham ikke og de draebte ham ikke ved korsfaestelsen men han forekom dem dod Og de som var uenige derom er visselig i tvivl derom De har ingen sikker viden men folger kun en formodning og de draebte ham visselig ikke Der er dog tre steder i Koranen som umiddelbart laeses som om Jesus faktisk dode Sura 3 55 56 19 34 og 5 118 men de fleste muslimske teologer vaelger at tolke og oversaette disse steder ud fra sura 4 158 selvom vendingen i sura 4 de draebte ham ikke kunne oversaettes med at overvinde altsa en tolkning om at joderne ikke overvandt ham da han underforstaet opstod Islams eneste kilde til synet pa Jesus er abenbaringerne fra Muhammed Enkelte muslimske teologer har henvist til det apokryfiske skrift Barnabasevangeliet der dog sandsynligvis er skrevet i det 14 16 arhundrede i Italien eller Spanien under staerk muslimsk pavirkning Kristen teologisk forstaelse af Jesu dod RedigerJesus er for noget andet frelser Det ligger bl a i hans navn Jesus Jahve frelser for han skal frelse sit folk fra deres synder Matt 1 21 Teologerne har dog gennem tiden diskuteret sporgsmalet om hvordan en mands Jesu dod kunne vaere frelsende for andre mennesker og har givet et vaeld af teologiske fortolkninger om hvordan frelsen er givet menneskeheden En faelles traek for alle disse fortolkning er dog at de laegger storre vaegt pa Jesu lidelse dod og opstandelse end pa Jesu laere Svaret pa hvorfor Jesus dode er derfor ifolge kristendommen ikke et sporgsmal om historiske begivenheders gang men at Gud ville for at Jesus skulle do for at frelse verden Uenigheden bestar derimod i sporgsmalet hvordan Jesu dod og opstandelse tilvejebragte frelsen Den kristne forsoningstanke Rediger Uddybende artikel Den kristne forsoningstanke Svarene der er givet er sandsynligvis forskellige fordi frelsergerningen kan ses ud fra forskellige aspekter som alle optraeder i Det Nye Testamente Under skolastikken blev dette sporgsmal dog systematiseret Det blev til to hovedretninger forsoningslaerer der indbyrdes konkurrerede om at vaere den herskende Der er som sadan bred enighed blandt kristne om at menneskets syndighed kraever en eller anden form for forsoning satisfaktion mellem Gud og mennesket og denne forsoning blev tilvejebragt af Gud gennem Kristus Uenigheden opstar nar man begynder at forklare hvordan dette foregar Det ene forsoningslaere er Anselm af Canterburys dod ca 1100 objektive forsoningslaere der siger at forsoningen skete ved at Jesus pa korset stedfortraedende tog menneskehedens straf og godtgjorde for deres synd overfor Gud Peter Abelards subjektive forsoningslaere haevder derimod at det er menneskers efterfolgelse af Jesu forbilledlige kaerlighedsoffer der skaber forsoningen Bronzino s Deposition of Christ Besancon Imidlertid har Gustav Aulen argumenteret i 1930 33 for at det i den tidlige kirke og hos Luther saerligt var den klassiske forsoningslaere der var fremherskende Denne laere ogsa kaldet Christus Victor laeren fastholder at Jesus blev sendt af Gud for at besejre doden og Satan Pa grund af Jesus fuldkommenhed hans frivillige dod og hans opstandelse besejrede Jesus doden og opstod sejrrig Derved er menneskeheden ikke laengere bundet i synd men frie til at blevet forenet med Gud ved tro pa Jesus 34 Den klassiske forsoningslaere er den mest fremtraedende i de ortodokse kirker der derfor ofte giver Jesu opstandelse den vigtigste betydning Den subjektive forsoningslaere er saerlig fremherskende i de teologiske stromninger der betvivler Jesu fysiske opstandelse og vender sig bort tanken om Guds krav om et blodigt stedfortraedende offer for menneskeheden Den objektive derimod er saerligt tydelig i de katolske og protestantiske kirker der folgelig saerligt vaegtlaegger Jesu lidelse og dod Det er ogsa pa den baggrund at blodmystik og passion til tider ofte har haft stor betydning i visse kirkesamfund Eksempelvis kommer det meget tydeligt frem i nogle herrnhutiske digte men ogsa pa moderne plan i film som Mel Gibsons The Passion of the Christ fra 2004 Blev en forbandelse Rediger Den teologisk betydning af korsdoden kan ogsa ses i lyset af Bibelens forstaelse af forbandelse Menneskeheden blev ifolge denne forstaelse friet fra forbandelsen ved at Jesus haengte pa et trae noget der i jodisk forstaelse overgik enhver der haenger pa et trae 35 c Denne forstaelse naevnes af Paulus i Galaterbrevet 3 3 hvor han skriver Kristus har loskobt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld der star jo skrevet Forbandet er enhver der haenger pa et trae Noter Rediger F eks Thomasevangeliet fra ar 200 rummer kun udsagn fra Jesus og Jakobs praeevangelium rummer kun beretninger fra Jesu barndom kilde mangler Citat er blevet debateret i de sidste 400 ar og der er skrevet hundredevis af boger med naesten ligesa mange forskellige forslag pa en losning af problemet Det er derfor svaert at bruge citatet til meget mere end at sige at Josefus hojst sandsynligt ansa Jesus for virkelig at have eksisteret under Pontius Pilatus Louis Feldman taeller 87 artikler der var blevet publiceret i perioden 1937 1980 the overwhelming majority of which question its authenticity in whole or in part 29 The Heidelberg Catechism suggests that the special meaning behind Jesus death by crucifixion rather than some other method is that the believer is assured that He took upon Himself the curse which lay on me for a crucified one was cursed by God Q amp A 39 kilde mangler Referencer Rediger Matt 27 33 44 Mark 15 22 32 Luk 23 33 43 Joh 19 17 30 John 19 30 31 Mark 16 1 6 Indtoget i Jerusalem Matt 21 1 11 Mark 11 1 11 Luk 19 28 40 Joh 12 12 19 Mark 14 62 Se ogsa Matt 26 64 og Luk 22 69 Matt 27 31 32 Mark 15 20 21 Luk 23 26 Matt 27 33 Mark 15 22 Luk 23 32 33 og Joh 19 17 Matt 27 38 Mark 15 27 28 Luk 23 33 Joh 19 18 Joh 19 19 22 ifolge Matt 27 37 Dette er Jesus jodernes konge ifolge Mark 15 26 Jodernes konge Ifolge Luk 23 38 Dette er jodernes konge Matt 27 34 35 Mark 15 23 24 Luk 23 34 Joh 19 34 36 Matt 27 39 43 Mark 15 29 32 Luk 23 35 37 Matt 27 42 Se ogsa Mark 15 31 og Luk 23 35 Luk 23 39 43 Matt 27 45 Mark 15 33 Luk 23 44 45 Mark 15 25 Matt 27 50 Mark 15 37 Luk 23 46 Joh 19 30 Joh 19 34 Matt 27 51 Mark 15 38 Luk 23 45 Matt 27 54 56 Mark 15 39 41 Luk 23 47 49 Joh 19 31 37 Matt 27 57 60 Mark 15 42 46 Luk 23 50 53 Joh 19 38 41 42 Matt 27 61 Mark 15 47 Luk 23 54 55 Matt 27 62 66 Crossan John Dominic 1995 Jesus A Revolutionary Biography HarperOne s 145 ISBN 0060616628 That he was crucified is as sure as anything historical can ever be since both Josephus and Tacitus agree with the Christian accounts on at least that basic fact 1 Kor 11 23ff 1 Kor 15 3 6 Hebr 13 12 Hebr 2 18 4 15 5 8 Hebr 12 2 Feldman Louis H 1989 Josephus the Bible and History Leiden E J Brill s 430 ISBN 9004089314 Steve Mason Josephus and the New Testament side 151 Hendrickson Publishers 1992 ISBN 0 943575 99 0 Antiquities Judaicae 18 63 64 Josephus Complete works oversat af Whiston Kregel Publications Grand Rapids side 379 Antiquities of the Jews XVIII 3 8 10 Tacitus Annals XXV 44 Goldstein Morris 1950 Jesus in the Jewish Tradition New York Macmillan Co Gustaf Aulen Den kristna forsoningstanken Stockholm 1930 Johnson Alan F and Robert E Webber 1993 What Christians Believe A Biblical and Historical Summary Zondervan s 261 263 CS1 vedligeholdelse Flere navne authors list link 5 Mos 21 23Se ogsa RedigerJesus KorsfaestelseEksterne henvisninger RedigerArtikel fra kristendom dk Den ydmygende henrettelseHentet fra https da wikipedia org w index php title Jesu lidelse og dod amp oldid 10796364, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.