fbpx
Wikipedia

Ligestilling

Denne artikels neutralitet er omstridt
Begrundelsen kan findes på diskussionssiden eller i artikelhistorikken.
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Ligestilling mellem kønnene indebærer at mænd og kvinder har lige pligter, rettigheder og muligheder inden for alle væsentlige områder af livet. Den kræver bl.a. en lige fordeling af magt og indflydelse, samme muligheder for økonomisk uafhængighed, lige vilkår i erhvervsvalg, lønarbejde og udviklingsmuligheder på arbejdet, lige adgang til uddannelse, samme muligheder for udvikling af personlige interesser, talenter og ambitioner, delt ansvar for hjem og børn og frihed fra kønsrelateret vold.

Indholdsfortegnelse

Første gang ideen offentligt blev ført frem af en kvinde i Danmark var i Mathilde Fibigers forfatterskab. Men Ludvig Holberg (i Niels Klims underjordiske Rejse) og Tycho Brahe (og hans søster Sophia) havde tidligere strejfet den.

Debatten om kvindernes frigørelse og ligestilling florerede livligt i 1850 og årene derefter. Ved oprettelsen af Dansk Kvindesamfund i 1871 kom der struktur på debatten. Gradvis ændredes synet på kvindens rolle i familie og samfund. Landvindingerne var få og til at overskue, men de lovgivningsmæssige fremskridt skete hurtigere end de praktiske.

Industrialiseringen betød at mændene overtog mange af kvindernes vanskelige arbejdsopgaver (ølbrygning, brødbagning, fremstilling af smør og ost, slagtning, husdyrsfodring, salting af madvarer, m. m.). Derved faldt kvindernes status i hele samfundet.

Nogle højdepunkter indenfor ligestilling:

1. verdenskrig betød et spring frem for kvinderne, da der blev mangel på mænd. Men krisen i 1930'erne gav et tilbageslag som først blev overvundet i 1960'erne.

Ungdomsoprøret i 1968 medvirkede for ligestillingen, og kvinderne oplevede at opsvinget i 1960'erne gav mulighed for en plads på arbejdsmarkedet, da det stigende antal børnehaver gav den nødvendige tid. Indførelse af ligelønnen og oprettelsen af et ligestillingsministerium er sidste skud på stammen.

Organisationer om ligestilling:

Det er en forenkling at opstille det patriarkalske (mandsstyrede) samfund som modsætning til det matriarkalske (kvindestyrede) samfund, da de unge mænd og kvinder er lige undertrykt i begge samfundstyper. Det er de erfarne, som har magten (arkæokrati).

Nøgletal fra dansk statistik om ligestilling

Danmark statistik udgav i 2019 en artikel om ligestilling på en række punkter hvor tallene i 2019 var:

  • Lønforskel i procent: 12,7
  • Opstillede og valgte kvinder til folketingsvalg: 38,9% valgte kvinder
  • Forskel i gennemsnitlig antal arbejdstimer pr. uge for mænd og kvinder med hjemmeboende børn under 6 år: 3 timer
  • 30-34-årige mænd og kvinder med lang videregående uddannelse: 18% mænd og 24,6% procent kvinder
  • Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder: mænd 77% kvinder 73,2 procent
  • Mænd og kvinder, der er ofre for vold (pr 100.000): mænd 491,4 kvinder 401

Debatterede emner om Ligestilling

Værnepligt

I Danmark er det kun mænd der er pålagt værnepligt. Det er muligt for kvinder frivilligt at melde sig til tjeneste.

Forældremyndighed

Ved forældremyndighedssager som skilsmisser vil moderen oftest blive tildelt forældremyndigheden af hensyn til barnets tarv, og børnene forbliver fastboende hos moderen med besøgsmulighed hos faderen en eller flere gange om måneden.

Kriminalitet

I 2005 var der 20,5% kvinder skyldige i danske straffelovsovertrædelser. Dette tal var stort set uforandret i 2009 hvor tallet var 20%.

Politik

Ved Folketingsvalget i 2005 blev der valgt 65 kvinder (36%).

Efter folketingsvalget i 2007 var 38% af Folketingets medlemmer kvinder.

I forbindelse med folketingsvalget i 2011 var der 39% kvinder blandt Folketingets medlemmer.

Ca. 51% af alle stemmeberettigede er kvinder. Flertallet af dem stemte på mænd, direkte eller indirekte ved at stemme på et parti i stedet for på en bestemt kandidat. Meget få kvinder deltager i vælgerforeningernes arbejde, hvorfor de ikke er med til at opstille partiernes kandidater.

Arbejdsmarkedet

Under 5% af ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmerne i børsnoterede selskaber er kvinder. I Sverige og Norge er der 20%.

Under 2% af alle vejarbejdere er kvinder. Under 3% af alle renovationsarbejdere, "skraldemænd", er kvinder. Næsten alle offentligt halvdagsansatte er kvinder. Næsten alle ansatte i vuggestuer og børnehaver er kvinder.

I de største virksomheders bestyrelser i Danmark er kvindeandelen, inklusiv de medarbejdervalgte, på 17,9%. I Norge er den på 28,8%. I Danmark er ca. halvdelen af de kvindelige bestyrelsesmedlemmer medarbejdervalgte. I Norge udgør de mindre end en trediedel. Det skal dog nævnes, at der i Norge er lovkrav om, at 40% af medlemmerne af bestyrelser skal være kvinder.

Ifølge Danmarks Statistik 2009 tjente mænd i gennemsnit 15,6% mere i løn. Hvor en gennemsnitlig timeløn for mænd var 235 kr. og den for kvinder var 198 kr. Forskellene var største i den private sektor, hvor lønningerne generelt er højere, og hvor der i langt højere grad kan forhandles om lønniveau. Denne lønforskel er et gennemsnit af alle i job og sammenligner ikke det samme arbejde. Der er intet der tyder på at lønforskellen på mænd og kvinder i Danmark er et resultat af diskrimination, men derimod et resultat af forskellige valg.

Uddannelse og forskning

Af alle ph.d. studerende er 40% kvinder.

Højeste uddannelsesniveau blandt kvinder

Ovenstående er baseret på statistiske data fra 2004 og dækker over 714.521 mænd og kvinder.

En oversigt fra Københavns universitet viser dog, at kvinder tenderer til at studere de blødere fag. I 2016 var der et flertal af mænd ved naturvidenskabelige fag, et flertal af kvinder ved humanistiske fag, mens kønnene var balancerede ved samfundsvidenskabelige fag.

Man har indført en kontant bonus til universiteter, der ansætter kvinder i forskerstillinger til fordel for mænd. Dette er diskrimination, idet det i praksis betyder at det koster penge at ansætte en mand, men det er gratis at forfremme en kvinde.

  1. tal om ligestilling fra dansk statistik
  2. . Politiken. Hentet 4/3-2014
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Ligestilling
ligestilling, sprog, overvåg, rediger, denne, artikels, neutralitet, omstridt, begrundelsen, findes, diskussionssiden, eller, artikelhistorikken, eller, ingen, kildehenvisninger, denne, artikel, hvilket, problem, hjælpe, angive, troværdige, kilder, påstande, f. Ligestilling Sprog Overvag Rediger Denne artikels neutralitet er omstridt Begrundelsen kan findes pa diskussionssiden eller i artikelhistorikken Der er for fa eller ingen kildehenvisninger i denne artikel hvilket er et problem Du kan hjaelpe ved at angive trovaerdige kilder til de pastande som fremfores i artiklen Ligestilling mellem konnene indebaerer at maend og kvinder har lige pligter rettigheder og muligheder inden for alle vaesentlige omrader af livet Den kraever bl a en lige fordeling af magt og indflydelse samme muligheder for okonomisk uafhaengighed lige vilkar i erhvervsvalg lonarbejde og udviklingsmuligheder pa arbejdet lige adgang til uddannelse samme muligheder for udvikling af personlige interesser talenter og ambitioner delt ansvar for hjem og born og frihed fra konsrelateret vold Indholdsfortegnelse 1 Ligestillingsideen i Danmark 1 1 Nogletal fra dansk statistik om ligestilling 1 1 2 Debatterede emner om Ligestilling 1 2 1 Vaernepligt 1 2 2 Foraeldremyndighed 1 2 3 Kriminalitet 1 2 4 Politik 1 2 5 Arbejdsmarkedet 1 2 6 Uddannelse og forskning 1 2 6 1 Hojeste uddannelsesniveau blandt kvinder 2 Se ogsa 3 Eksterne henvisninger 4 ReferencerLigestillingsideen i Danmark RedigerForste gang ideen offentligt blev fort frem af en kvinde i Danmark var i Mathilde Fibigers forfatterskab Men Ludvig Holberg i Niels Klims underjordiske Rejse og Tycho Brahe og hans soster Sophia havde tidligere strejfet den Debatten om kvindernes frigorelse og ligestilling florerede livligt i 1850 og arene derefter Ved oprettelsen af Dansk Kvindesamfund i 1871 kom der struktur pa debatten Gradvis aendredes synet pa kvindens rolle i familie og samfund Landvindingerne var fa og til at overskue men de lovgivningsmaessige fremskridt skete hurtigere end de praktiske Industrialiseringen betod at maendene overtog mange af kvindernes vanskelige arbejdsopgaver olbrygning brodbagning fremstilling af smor og ost slagtning husdyrsfodring salting af madvarer m m Derved faldt kvindernes status i hele samfundet Nogle hojdepunkter indenfor ligestilling Halv arvelod til kvinder Indfort af Svend Tveskaeg Omkring ar 983 Lov om kvinders ligeberettigelse med maend med hensyn til myndighed og arveret i 1857 Lovliggorelsen af praevention i 1880 betod at kvinder og maend kunne dyrke sex inden aegteskabet uden at risikere at blive straffet Indforelsen af kvindernes valgret i 1915 Emma Gads skuespil og etikettebog Takt og Tone 1918 kaemper pa humoristisk kilde mangler made for ligestillingen Fjernelse af hustugten i 1926 P pillen forklar yderligere Rodstrompebevaegelsen var en gruppe af kvinder som vakte meget stor opmaerksomhed ved at ga med noget sa uskyldigt som rode sokker De kaempede for at skaffe sig uddannelse og arbejde Indforelsen af fri abort 1973 Oprettelse af Ligestillingsministeriet 1999 1 verdenskrig betod et spring frem for kvinderne da der blev mangel pa maend Men krisen i 1930 erne gav et tilbageslag som forst blev overvundet i 1960 erne Ungdomsoproret i 1968 medvirkede for ligestillingen og kvinderne oplevede at opsvinget i 1960 erne gav mulighed for en plads pa arbejdsmarkedet da det stigende antal bornehaver gav den nodvendige tid Indforelse af ligelonnen og oprettelsen af et ligestillingsministerium er sidste skud pa stammen Organisationer om ligestilling Dansk Kvindesamfund Kvindeligt Selskab Sex og Samfund tidligere Foreningen for Familieplanlaegning Ligestillingsministeriet Det er en forenkling at opstille det patriarkalske mandsstyrede samfund som modsaetning til det matriarkalske kvindestyrede samfund da de unge maend og kvinder er lige undertrykt i begge samfundstyper Det er de erfarne som har magten arkaeokrati Nogletal fra dansk statistik om ligestilling 1 Rediger Danmark statistik udgav i 2019 en artikel om ligestilling pa en raekke punkter hvor tallene i 2019 var Lonforskel i procent 12 7 Opstillede og valgte kvinder til folketingsvalg 38 9 valgte kvinder Forskel i gennemsnitlig antal arbejdstimer pr uge for maend og kvinder med hjemmeboende born under 6 ar 3 timer 30 34 arige maend og kvinder med lang videregaende uddannelse 18 maend og 24 6 procent kvinder Beskaeftigelsesfrekvens for maend og kvinder maend 77 kvinder 73 2 procent Maend og kvinder der er ofre for vold pr 100 000 maend 491 4 kvinder 401Debatterede emner om Ligestilling Rediger Vaernepligt Rediger I Danmark er det kun maend der er palagt vaernepligt Det er muligt for kvinder frivilligt at melde sig til tjeneste Foraeldremyndighed Rediger Ved foraeldremyndighedssager som skilsmisser vil moderen oftest blive tildelt foraeldremyndigheden af hensyn til barnets tarv og bornene forbliver fastboende hos moderen med besogsmulighed hos faderen en eller flere gange om maneden Kriminalitet Rediger I 2005 var der 20 5 kvinder skyldige i danske straffelovsovertraedelser Dette tal var stort set uforandret i 2009 hvor tallet var 20 Politik Rediger Ved Folketingsvalget i 2005 blev der valgt 65 kvinder 36 Efter folketingsvalget i 2007 var 38 af Folketingets medlemmer kvinder I forbindelse med folketingsvalget i 2011 var der 39 kvinder blandt Folketingets medlemmer Ca 51 af alle stemmeberettigede er kvinder Flertallet af dem stemte pa maend direkte eller indirekte ved at stemme pa et parti i stedet for pa en bestemt kandidat Meget fa kvinder deltager i vaelgerforeningernes arbejde hvorfor de ikke er med til at opstille partiernes kandidater Arbejdsmarkedet Rediger Under 5 af ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmerne i borsnoterede selskaber er kvinder I Sverige og Norge er der 20 Under 2 af alle vejarbejdere er kvinder Under 3 af alle renovationsarbejdere skraldemaend er kvinder Naesten alle offentligt halvdagsansatte er kvinder Naesten alle ansatte i vuggestuer og bornehaver er kvinder I de storste virksomheders bestyrelser i Danmark er kvindeandelen inklusiv de medarbejdervalgte pa 17 9 I Norge er den pa 28 8 I Danmark er ca halvdelen af de kvindelige bestyrelsesmedlemmer medarbejdervalgte I Norge udgor de mindre end en trediedel Det skal dog naevnes at der i Norge er lovkrav om at 40 af medlemmerne af bestyrelser skal vaere kvinder Ifolge Danmarks Statistik 2009 tjente maend i gennemsnit 15 6 mere i lon Hvor en gennemsnitlig timelon for maend var 235 kr og den for kvinder var 198 kr Forskellene var storste i den private sektor hvor lonningerne generelt er hojere og hvor der i langt hojere grad kan forhandles om lonniveau Denne lonforskel er et gennemsnit af alle i job og sammenligner ikke det samme arbejde Der er intet der tyder pa at lonforskellen pa maend og kvinder i Danmark er et resultat af diskrimination men derimod et resultat af forskellige valg Uddannelse og forskning Rediger Af alle ph d studerende er 40 kvinder Hojeste uddannelsesniveau blandt kvinder Rediger af alle som gennemforte en erhvervsgymnasiel HTX f eks uddannelse var 47 kvinder af alle som gennemforte en almen gymnasiel uddannelse var 65 kvinder af alle som gennemforte en mellemlang uddannelse var 73 kvinder af alle som gennemforte en lang videregaende uddannelse var 52 kvinder af alle som gennemforte en forskeruddannelse var 36 kvinder Ovenstaende er baseret pa statistiske data fra 2004 og daekker over 714 521 maend og kvinder En oversigt fra Kobenhavns universitet viser dog at kvinder tenderer til at studere de blodere fag 2 I 2016 var der et flertal af maend ved naturvidenskabelige fag et flertal af kvinder ved humanistiske fag mens konnene var balancerede ved samfundsvidenskabelige fag Man har indfort en kontant bonus til universiteter der ansaetter kvinder i forskerstillinger til fordel for maend Dette er diskrimination idet det i praksis betyder at det koster penge at ansaette en mand men det er gratis at forfremme en kvinde 3 Se ogsa RedigerKonsroller KvindebevaegelsenEksterne henvisninger RedigerBekendtgorelse af lov om ligestilling af kvinder og maendReferencer Rediger tal om ligestilling fra dansk statistik https www dst dk da Statistik emner levevilkaar ligestilling ligestillingswebsite 4 http studier ku dk bachelor ansoegning og optagelse optagelsesstatistik 2012 anta optagne fordelt paa koen Maend gor opror over kvindebonus Politiken Hentet 4 3 2014 Der er for fa eller ingen kildehenvisninger i denne artikel hvilket er et problem Du kan hjaelpe ved at angive trovaerdige kilder til de pastande som fremfores i artiklen Hentet fra https da wikipedia org w index php title Ligestilling amp oldid 10766427, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.