fbpx
Wikipedia

Maya

Denne artikel omhandler mayafolket. Opslagsordet har også en anden betydning, se maya (illusion).

Mayaerne er et folk i det sydlige Mexico og det nordlige Mellemamerika med en 3000-årig historie. Mayaerne var en del af de mesoamerikanske præcolumbianske kulturer. Mayafolket forsvandt aldrig; der bor i dag millioner af mayaer i området, og flere af dem taler et af maya-familiens sprog.

Mayabyen Palenque, hvis storhedstid var i det 8.-9. århundrede.

Denne artikel beskriver især mayaernes civilisation før spaniernes erobring.

Indholdsfortegnelse

Maya-civilisationens udbredelse

Den geografiske udbredelse af Maya-civilisationen kendt som Maya-området strakte sig over de sydlige mexicanske stater Chiapas, Tabasco og Yucatán-halvøens stater: Quintana Roo, Campeche og Yucatán. Mayaområdet strakte sig også over hele den nordlige centralamerikanske region og vore dages Guatemala, Belize, El Salvador og det vestlige Honduras.

Som den største subregion i Mesoamerica omfattede den et stort og varieret landskab, fra de bjergrige regioner af Sierra Madre til de halvtørre stepper af det nordlige Yucatán. Klimaet i området varierer ganske meget, eftersom de lavtliggende områder er særligt udsatte for orkaner og tropiske storme, som hærger Caribien

Figur fra Copán-paladset i Honduras

Arkæologiske fund fortæller, at mayaerne begyndte at bygge ceremoniel arkitektur for ca. 3000 år siden. Der er nogen uenighed om grænserne og forskellene mellem de tidlige mayaer og deres naboer i den før-klassiske mesoamerikanske civilisation, olmeker-kulturen. Olmekerne og de tidlige mayaer lader til at have haft indflydelse på hinanden.

De tidligste monumenter består af enkle begravelseshøje, forløberne for de pyramider.

Senere forsvandt olmekerkulturen efter at have præget Yucatán-halvøen, det nuværende Guatemala og andre områder.

Mayaerne byggede de berømte byer Tikal, Palenque, Copán og Kalakmul, foruden Dos Pilas, Uaxactun, Altun Ha og mange andre i området. De etablerede et landbrugsintensivt og bycentreret rige bestående af mange uafhængige bystater. De mest bemærkelsesværdige monumenter er de pyramider, som blev bygget i de religiøse centre og herskernes tilhørende paladser. Andre vigtige arkæologiske levn er udskårne stenplader kaldet stelae (mayaerne kaldte dem tetun eller "træ-sten"), som afbilleder herskere. I hieroglyftekster beskrives deres slægt, krigstriumfer og andre gerninger.

Maya vase i keramik fra det 7ende til 10ende århundrede. Fundet i det Nordlige Guatemala. Den afbildede figur er den unge Majsgud.

Mange betragter mayaernes kunst og arkitektur fra deres klassiske epoke (200 til 900 e.kr.) som den mest avancerede og smukkeste i den nye verden. Udskæringerne og stukreliefferne i Palenque og skulpturer i Copan er særligt smukke og viser en yndefuldhed og nøjagtighed i betragtningen af den menneskelige form, der mindede de tidlige arkæologer om de klassiske civilisationer i den gamle verden, og derfor fik epoken dette navn. Der er kun bevaret få antydninger af de klassiske mayaers veludviklede malerkunst. Det er overvejende begravelseslertøj og anden mayakeramik, som har overlevet. En bygning i Bonampak indeholder tidlige murmalerier, der er bevaret ved et heldigt tilfælde. Dechifreringen af mayaernes alfabet har vist, at kunstnerne signerede deres værker. Mayaerne havde en veludviklet kalender, som strakte sig flere tusind år frem i tiden. Deres sidst oprettede kalender endte ved d. 21. december 2012. Af flere er denne dato blevet set som tidspunktet for verdens undergang. Også Nostradamus havde den tanke, at verden går under denne dato. Andre er overbeviste om, at Jorden ikke vil gå under, når mayaernes kalender udløber, fordi en ny kalender vil træde i kraft umiddelbart efter.

Mayaernes skriftsystem kaldes ofte hieroglyffer pga en overfladisk lighed med den egyptiske skrift, som den dog ikke er beslægtet med). Den er en kombination af fonetiske symboler og ideogrammer. Det er det eneste skriftsystem i den præ-colombianske nye verden, som fuldstændigt kan repræsentere det talte sprog i samme omfang, som det skrevne sprog i den gamle verden. Dechifreringen af mayaernes skrifter har været et langsommeligt arbejde. Dele af skrifterne blev dechifreret i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet(især de dele, der har med tal, kalenderen og astronomien at gøre). Det store gennembrud kom dog først i begyndelsen af 1960'erne og 1970'erne. Herefter gik dechifreringen hurtigt. Størstedelen af mayaernes tekster kan læses næsten i deres helhed på det oprindelige sprog. Desværre beordrede spanske præster kort efter erobringen, at alle mayaernes bøger skulle brændes. De fleste steninskriptioner overlevede, især i byer, der allerede var forladt, da spanierne ankom, mens kun tre bøger og nogle få sider af en fjerde er bevaret fra de ældgamle biblioteker. Aflange gipsstykker og afskallet maling er hyppige opdagelser i mayaarkæologien; det er de sørgelige rester bøger – alt det organiske materiale er nedbrudt. Om de få bevarede mayaskrifter har den fremtrædende arkæolog Michael Coe fra Yale University udtalt:

"Vores viden om de gamle mayaers tanker kan kun repræsentere en beskeden del af helheden, da kun fire bøger ud af de tusinder, hvori hele deres lærdom og ritualer var nedskrevet, er bevaret i moderne tid (svarende til, at alt hvad vores eftertid ved om os, er baseret på tre bønnebøger og bogen Pilgrim's Progress)." (Michael D. Coe, The Maya, London: Thames and Hudson, 4. udgave, 1987, side 161.)
Maya tallene

Mayaerne (eller deres olmekiske forgængere) udviklede uafhængigt begrebet nul, og faktisk brugte de nullet i flere århundreder, før den gamle verden og anvendte et tyvetalssystem; se mayaernes tal).

Inskriptioner viser, at de arbejdede med summer på op til flere hundrede millioner. De foretog meget nøjagtige astronomiske observationer; deres kort over Månens og planternes bevægelser svarer til eller overgår alle andre civilisationer, der arbejdede med observationer foretaget med det blotte øje. Mayaernes beregninger af solårets længde var i nogen grad bedre end den gregorianske kalender.

Maya-"embedsmænd" i Guatemalas højland, 1891

I det 8. og 9. århundrede e.kr. begyndte det at gå tilbage for den klassiske mayakultur, og de fleste byer i det centrale lavland blev forladt. Årsagerne menes at være krige, udpining af landbrugsjorden og tørke, eller en kombination af disse faktorer. Der er arkæologiske beviser på krigsførelse, sult og oprør mod eliten i forskellige udgravninger i det centrale lavland.

Mayaernes byer i det nordlige lavland i Yucatán trivedes fortsat i nogle århundreder. Nogle af de vigtigste steder på den tid var Chichen Itza, Uxmal, Etzna og Coba. Efter de herskende dynastiers fald i Chichen Itza og Uxmal herskede Mayapan over hele Yucatan indtil et oprør i 1450; området blev omdannet til bystater indtil spaniens erobring.

De postklassiske mayastater trivedes fortsat i det sydlige højland. Et af mayakongedømmerne i området Q'umarkaj er kendt for det bedste historiografiske og mytologiske arbejde, Popol Vuh.

Spanierne påbegyndte deres erobring af mayaernes områder i 1520'erne. Nogle mayastater gjorde lang og hårdnakket modstand. Først i 1697 lykkedes det spanierne at erobre den sidste selvstændige mayabystat.

Spaniens amerikanske kolonier var næsten afskåret fra resten af verden, og ruinerne af de store ældgamle byer var derfor kun kendt af beboerene. I 1839 havde den amerikanske rejsende John Lloyd Stephens hørt om ruiner i junglen og besøgte Copan, Palenque og andre steder sammen med den engelske arkitekt og tegner Frederick Catherwood. Deres illustrerede beretninger om ruinerne vakte stor interesse blandt befolkningen i området, og ruinerne blev igen vitale bindeled til den mesoamerikanske arv.

Meget af den nuværende landlige befolkning i Guatemala og Belize er mayaer, og maya er deres primære sprog; der findes også stadig en mayakultur i det landlige Mexico.

De vigtigste ruiner

Andre vigtige mayaruiner

 1. Citat: "...3114 BC, Aug 13...Start of the Mayan calendar. The Mayans had 20 days in their month starting with day 0 and ending with day 19. They understood zero not only as a place holder, but as a true counting number..."
 2. Citat: "...Zero is usually indicated by a "shell" glyph...The long count is actually a modified base 20 number system: All periods except the tun are 20 times the previous period. The Maya used place holding arithmetic and the concept of zero before they were invented in the Old World..."
 • Nielsen, Jesper, Under slangehimlen – mayaernes kultur og historie, Aschehoug 2000. ISBN 87-11-16002-0.
 • Mel Gibson har lavet en film om Maya-folket, som hedder: Apocalypto, som på græsk betyder: Ny start/begyndelse. Filmen udkom i 2006.
Wikimedia Commons har medier relateret til:
 • Citat: "...Strictly speaking, Cival flourished in the pre-classic period, which stretches from 2000 BC to AD 240. But it was more advanced than pre-classic societies were thought to be..."
 • Citat: "...These water-filled sinkholes, or cenotes, served not only as passageways to the afterlife...Great cities like Chichén Itzá and Mayapán centered around life-sustaining cenotes..."
  • Citat: "...go for a morning deep dive at Sabak Ha, "Dark Water" cenote...Then the cave comes into view. It's enormous...Xibalba, the Maya Underworld..."
 • Acoustic analysis shows how temple transforms echoes into sounds of nature. Citat: "...sound waves ricocheting around the tiered steps of the El Castillo pyramid, at the Mayan ruin of Chichén Itzá near Cancún in Mexico, create sounds that mimic the chirp of a bird and the patter of raindrops...The bird-call effect, which resembles the warble of the Mexican quetzal bird, a sacred animal in Mayan culture...He himself is now sceptical of the quetzal theory..."
  • , ,

Maya
maya, sprog, overvåg, rediger, denne, artikel, omhandler, mayafolket, opslagsordet, også, anden, betydning, maya, illusion, erne, folk, sydlige, mexico, nordlige, mellemamerika, 3000, årig, historie, erne, mesoamerikanske, præcolumbianske, kulturer, folket, fo. Maya Sprog Overvag Rediger Denne artikel omhandler mayafolket Opslagsordet har ogsa en anden betydning se maya illusion Mayaerne er et folk i det sydlige Mexico og det nordlige Mellemamerika med en 3000 arig historie Mayaerne var en del af de mesoamerikanske praecolumbianske kulturer Mayafolket forsvandt aldrig der bor i dag millioner af mayaer i omradet og flere af dem taler et af maya familiens sprog Mayabyen Palenque hvis storhedstid var i det 8 9 arhundrede Denne artikel beskriver isaer mayaernes civilisation for spaniernes erobring Indholdsfortegnelse 1 Geografisk position 2 Oprindelse 3 Kunst og arkitektur 4 Skriftsystem 5 Matematik 6 Mayaernes tilbagegang 7 Liste over mayaruiner 7 1 De vigtigste ruiner 7 2 Andre vigtige mayaruiner 8 Kilder referencer 9 Se ogsa 10 Eksterne henvisningerGeografisk position Rediger Maya civilisationens udbredelse Den geografiske udbredelse af Maya civilisationen kendt som Maya omradet strakte sig over de sydlige mexicanske stater Chiapas Tabasco og Yucatan halvoens stater Quintana Roo Campeche og Yucatan Mayaomradet strakte sig ogsa over hele den nordlige centralamerikanske region og vore dages Guatemala Belize El Salvador og det vestlige Honduras Som den storste subregion i Mesoamerica omfattede den et stort og varieret landskab fra de bjergrige regioner af Sierra Madre til de halvtorre stepper af det nordlige Yucatan Klimaet i omradet varierer ganske meget eftersom de lavtliggende omrader er saerligt udsatte for orkaner og tropiske storme som haerger CaribienOprindelse Rediger Figur fra Copan paladset i Honduras Arkaeologiske fund fortaeller at mayaerne begyndte at bygge ceremoniel arkitektur for ca 3000 ar siden Der er nogen uenighed om graenserne og forskellene mellem de tidlige mayaer og deres naboer i den for klassiske mesoamerikanske civilisation olmeker kulturen Olmekerne og de tidlige mayaer lader til at have haft indflydelse pa hinanden De tidligste monumenter bestar af enkle begravelseshoje forloberne for de pyramider Senere forsvandt olmekerkulturen efter at have praeget Yucatan halvoen det nuvaerende Guatemala og andre omrader Mayaerne byggede de beromte byer Tikal Palenque Copan og Kalakmul foruden Dos Pilas Uaxactun Altun Ha og mange andre i omradet De etablerede et landbrugsintensivt og bycentreret rige bestaende af mange uafhaengige bystater De mest bemaerkelsesvaerdige monumenter er de pyramider som blev bygget i de religiose centre og herskernes tilhorende paladser Andre vigtige arkaeologiske levn er udskarne stenplader kaldet stelae mayaerne kaldte dem tetun eller trae sten som afbilleder herskere I hieroglyftekster beskrives deres slaegt krigstriumfer og andre gerninger Kunst og arkitektur Rediger Maya vase i keramik fra det 7ende til 10ende arhundrede Fundet i det Nordlige Guatemala Den afbildede figur er den unge Majsgud Mange betragter mayaernes kunst og arkitektur fra deres klassiske epoke 200 til 900 e kr som den mest avancerede og smukkeste i den nye verden Udskaeringerne og stukreliefferne i Palenque og skulpturer i Copan er saerligt smukke og viser en yndefuldhed og nojagtighed i betragtningen af den menneskelige form der mindede de tidlige arkaeologer om de klassiske civilisationer i den gamle verden og derfor fik epoken dette navn Der er kun bevaret fa antydninger af de klassiske mayaers veludviklede malerkunst Det er overvejende begravelseslertoj og anden mayakeramik som har overlevet En bygning i Bonampak indeholder tidlige murmalerier der er bevaret ved et heldigt tilfaelde Dechifreringen af mayaernes alfabet har vist at kunstnerne signerede deres vaerker Mayaerne havde en veludviklet kalender som strakte sig flere tusind ar frem i tiden Deres sidst oprettede kalender endte ved d 21 december 2012 Af flere er denne dato blevet set som tidspunktet for verdens undergang Ogsa Nostradamus havde den tanke at verden gar under denne dato Andre er overbeviste om at Jorden ikke vil ga under nar mayaernes kalender udlober fordi en ny kalender vil traede i kraft umiddelbart efter Skriftsystem RedigerMayaernes skriftsystem kaldes ofte hieroglyffer pga en overfladisk lighed med den egyptiske skrift som den dog ikke er beslaegtet med Den er en kombination af fonetiske symboler og ideogrammer Det er det eneste skriftsystem i den prae colombianske nye verden som fuldstaendigt kan repraesentere det talte sprog i samme omfang som det skrevne sprog i den gamle verden Dechifreringen af mayaernes skrifter har vaeret et langsommeligt arbejde Dele af skrifterne blev dechifreret i slutningen af 1800 tallet og begyndelsen af 1900 tallet isaer de dele der har med tal kalenderen og astronomien at gore Det store gennembrud kom dog forst i begyndelsen af 1960 erne og 1970 erne Herefter gik dechifreringen hurtigt Storstedelen af mayaernes tekster kan laeses naesten i deres helhed pa det oprindelige sprog Desvaerre beordrede spanske praester kort efter erobringen at alle mayaernes boger skulle braendes De fleste steninskriptioner overlevede isaer i byer der allerede var forladt da spanierne ankom mens kun tre boger og nogle fa sider af en fjerde er bevaret fra de aeldgamle biblioteker Aflange gipsstykker og afskallet maling er hyppige opdagelser i mayaarkaeologien det er de sorgelige rester boger alt det organiske materiale er nedbrudt Om de fa bevarede mayaskrifter har den fremtraedende arkaeolog Michael Coe fra Yale University udtalt Vores viden om de gamle mayaers tanker kan kun repraesentere en beskeden del af helheden da kun fire boger ud af de tusinder hvori hele deres laerdom og ritualer var nedskrevet er bevaret i moderne tid svarende til at alt hvad vores eftertid ved om os er baseret pa tre bonneboger og bogen Pilgrim s Progress Michael D Coe The Maya London Thames and Hudson 4 udgave 1987 side 161 Matematik Rediger Maya tallene Mayaerne eller deres olmekiske forgaengere udviklede uafhaengigt begrebet nul og faktisk brugte de nullet i flere arhundreder for den gamle verden og anvendte et tyvetalssystem se mayaernes tal 1 2 Inskriptioner viser at de arbejdede med summer pa op til flere hundrede millioner De foretog meget nojagtige astronomiske observationer deres kort over Manens og planternes bevaegelser svarer til eller overgar alle andre civilisationer der arbejdede med observationer foretaget med det blotte oje Mayaernes beregninger af solarets laengde var i nogen grad bedre end den gregorianske kalender Mayaernes tilbagegang Rediger Maya embedsmaend i Guatemalas hojland 1891 I det 8 og 9 arhundrede e kr begyndte det at ga tilbage for den klassiske mayakultur og de fleste byer i det centrale lavland blev forladt Arsagerne menes at vaere krige udpining af landbrugsjorden og torke eller en kombination af disse faktorer Der er arkaeologiske beviser pa krigsforelse sult og opror mod eliten i forskellige udgravninger i det centrale lavland Mayaernes byer i det nordlige lavland i Yucatan trivedes fortsat i nogle arhundreder Nogle af de vigtigste steder pa den tid var Chichen Itza Uxmal Etzna og Coba Efter de herskende dynastiers fald i Chichen Itza og Uxmal herskede Mayapan over hele Yucatan indtil et opror i 1450 omradet blev omdannet til bystater indtil spaniens erobring De postklassiske mayastater trivedes fortsat i det sydlige hojland Et af mayakongedommerne i omradet Q umarkaj er kendt for det bedste historiografiske og mytologiske arbejde Popol Vuh Spanierne pabegyndte deres erobring af mayaernes omrader i 1520 erne Nogle mayastater gjorde lang og hardnakket modstand Forst i 1697 lykkedes det spanierne at erobre den sidste selvstaendige mayabystat Spaniens amerikanske kolonier var naesten afskaret fra resten af verden og ruinerne af de store aeldgamle byer var derfor kun kendt af beboerene I 1839 havde den amerikanske rejsende John Lloyd Stephens hort om ruiner i junglen og besogte Copan Palenque og andre steder sammen med den engelske arkitekt og tegner Frederick Catherwood Deres illustrerede beretninger om ruinerne vakte stor interesse blandt befolkningen i omradet og ruinerne blev igen vitale bindeled til den mesoamerikanske arv Meget af den nuvaerende landlige befolkning i Guatemala og Belize er mayaer og maya er deres primaere sprog der findes ogsa stadig en mayakultur i det landlige Mexico Liste over mayaruiner RedigerDe vigtigste ruiner Rediger Chichen Itza Coba Copan Kalakmul Tikal UxmalAndre vigtige mayaruiner Rediger Altar de Sacrificios Altun Ha Becan Bonampak Caracol Chinkultic Dos Pilas Dzibilchaltun El Mirador Etzna Izamal Kabaah Kaminaljuyu Labna Lubaantun Mayapan Naranjo Nim Li Punit Palenque Piedras Negras Quirigua Rio Bec Sayil Seibal Tonina Tulum Uaxactun Xunantunich YaxchilanKilder referencer Rediger fincher org World History Timeline Citat 3114 BC Aug 13 Start of the Mayan calendar The Mayans had 20 days in their month starting with day 0 and ending with day 19 They understood zero not only as a place holder but as a true counting number shaw ca Note on the Maya Calendar Citat Zero is usually indicated by a shell glyph The long count is actually a modified base 20 number system All periods except the tun are 20 times the previous period The Maya used place holding arithmetic and the concept of zero before they were invented in the Old World Nielsen Jesper Under slangehimlen mayaernes kultur og historie Aschehoug 2000 ISBN 87 11 16002 0 Mel Gibson har lavet en film om Maya folket som hedder Apocalypto som pa graesk betyder Ny start begyndelse Filmen udkom i 2006 Se ogsa RedigerMayaruiner oversigt med placering tidspunkt for bosaettelse og korte beskrivelser Mayaernes mytologi Mayaernes kalender Azteker InkaerneEksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har medier relateret til MayaMayaweb Culture and History of the Ancient Maya Dutch and English website Dansk side om den moderne mayakultur i Guatemala 8 May 2004 BBCNews Maya culture ahead of its time Citat Strictly speaking Cival flourished in the pre classic period which stretches from 2000 BC to AD 240 But it was more advanced than pre classic societies were thought to be Interactive Dig Yucatan Citat These water filled sinkholes or cenotes served not only as passageways to the afterlife Great cities like Chichen Itza and Mayapan centered around life sustaining cenotes archaeology org Day Four A Dive in the Bottomless Hole Citat go for a morning deep dive at Sabak Ha Dark Water cenote Then the cave comes into view It s enormous Xibalba the Maya Underworld 14 December 2004 Nature Mystery of chirping pyramid decoded Acoustic analysis shows how temple transforms echoes into sounds of nature Citat sound waves ricocheting around the tiered steps of the El Castillo pyramid at the Mayan ruin of Chichen Itza near Cancun in Mexico create sounds that mimic the chirp of a bird and the patter of raindrops The bird call effect which resembles the warble of the Mexican quetzal bird a sacred animal in Mayan culture He himself is now sceptical of the quetzal theory ocasa org An archaeological study of chirped echo from the Mayan pyramid of Kukulkan at Chichen Itza by David Lubman Acoustical Consultant Hear the Quetzal in the cloud forest AV You will hear two Quetzal bird chirps recorded in a rain forest followed by two chirped echoes stimulated by a handclaps at the pyramid AV Hentet fra https da wikipedia org w index php title Maya amp oldid 10268012, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.