fbpx
Wikipedia

Drab

Drab eller mord er en handling (eller i sjældne tilfælde en undladelse) der direkte medfører en anden persons død.

Drabet på Hertug Pierre de la Place

Drab er som udgangspunkt uønskeligt og strafbart, men i en række situationer kan drab være lovligt, eller i hvert fald straffrit. Om et lovligt eller straffrit drab er berettiget afhænger ofte af en moralsk vurdering eller af synsvinklen (nødret).

Indholdsfortegnelse

I den danske straffelov skelnes der mellem flere typer af drab. De to hovedtyper er:

  • Forsætligt manddrab (i folkemunde ofte mord), der er strafbart efter § 237 med fængsel indtil livstid. Her kræves forsæt, altså en intention om at dræbe.
  • Uagtsomt manddrab, der er strafbart efter § 241 med en strafferamme på 4 måneders fængsel (dog op til 8 år under skærpende omstændigheder). Her kræves alene uagtsomhed, altså en tilsidesættelse af almindelig agtpågivenhed.

Hertil kommer en række særlige drabsbestemmelser, fx om en moders drab på sit nyfødte barn (tidligere betegnet "barnemord"), om hjælp til selvmord eller om vold med døden til følge. Der henvises også til drabsbestemmelserne som gerningsindhold i terrorismebestemmelsen.

Straffeloven (pr. 2005)

25. kapitel – Forbrydelser mod liv og legeme
§ 237. Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid.
§ 238. Dræber en moder sit barn under eller straks efter fødselen, og det må formodes, at hun har handlet i nød, af frygt for vanære eller under påvirkning af en ved fødselen fremkaldt svækkelse, forvirring eller rådvildhed, straffes hun med fængsel indtil 4 år.
Stk. 2. Er forbrydelsen ikke fuldbyrdet, og har handlingen ikke påført barnet skade, kan straf bortfalde.
§ 239. Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, straffes med fængsel indtil 3 år.
§ 240. Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
§ 241. Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel, anses dette som en særlig skærpende omstændighed.
§ 246. Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

På verdensbasis begås omkring 90 pct af alle drab af mænd, og offeret er i omkring 75 pct af tilfældene en anden mand. Her står Norge i en særstilling, da der i tre år efter år 2000 blev dræbt flere norske kvinder end mænd. I FNs drabsstatistik over hen ved fyrre vestlige lande, er Norge det eneste land, som mere end én gang har indrapporteret flere dræbte kvinder end mænd i løbet af et år.

En morder er en person, der begår mord, altså en, der ved bevidst handling slår et andet menneske ihjel. Der kan være forskellige grunde til denne handling.

Masse- og seriemordere

En massemorder er en person der slår mange mennesker ihjel, ofte på én gang. Betegnelsen gælder både for folk, der har beordret nogen til at udføre drabene (fx Adolf Hitler og Josef Stalin), eller selv udfører handlingen.

En seriemorder dræber mindst tre personer enkeltvis, sommetider efter et fastlagt mønster, som fx at morderen udvælger en bestemt målgruppe - måske et samfundssegment, som morderen ikke bryder sig om, eller ofre med et særligt udseende. Der har været et eksempel med en seriemorder, der slog hjemløse ihjel. Jack the Ripper tog livet af prostituerede.

Wikimedia Commons har medier relateret til:
Se Wiktionarys definition på ordet:
  1. Harald Eia og Ole Martin Ihle: Født sånn eller blitt sånn? (s. 178), forlaget Gyldendal, Oslo 2010, ISBN 978-82-05-39895-5

Drab
drab, forsætlig, fratagelse, anden, persons, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, mord, eller, mord, handling, eller, sjældne, tilfælde, undladelse, direkte, medfører, anden, persons, død, hertug, pierre, place, udgangspunkt, uønskeligt, strafbart, række, sit. Drab forsaetlig fratagelse af en anden persons liv Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Mord Drab eller mord er en handling eller i sjaeldne tilfaelde en undladelse der direkte medforer en anden persons dod Drabet pa Hertug Pierre de la Place Drab er som udgangspunkt uonskeligt og strafbart men i en raekke situationer kan drab vaere lovligt eller i hvert fald straffrit Om et lovligt eller straffrit drab er berettiget afhaenger ofte af en moralsk vurdering eller af synsvinklen nodret Indholdsfortegnelse 1 Straffelovens drabsbegreb 1 1 Straffeloven pr 2005 2 Drab i statistik 3 Mordere 3 1 Masse og seriemordere 4 Se ogsa 5 Eksterne link 6 HenvisningerStraffelovens drabsbegreb RedigerOvertraedelser af straffeloven 114Terrorparagraffen 119Vold mod personer i offentlig tjeneste 123Vidnetrusler 171 2Dokumentfalsk 180 2Brandstiftelse 203 4Hasardspil 216Voldtaegt 222Seksuelt misbrug af born 232Blufaerdighedskraenkelse 235Borneporno 237Drab 244Vold 245 aKvindelig omskaering 261Frihedsberovelse 263Brevhemmelighed og aflytning 264 dPrivatlivets fred 266Trusler 266 bRacismeparagraffen 267AErekraenkelse 268Bagvaskelse 276Tyveri 277Ulovlig omgang med hittegods 278Underslaeb 279Bedrageri 280Mandatsvig 281Afpresning 282Ager 283Skyldnersvig 288Roveri 291Haervaerk 293Brugstyveri 299 bOphavsretskraenkelser af saerlig grov karaktervdr I den danske straffelov skelnes der mellem flere typer af drab De to hovedtyper er Forsaetligt manddrab i folkemunde ofte mord der er strafbart efter 237 med faengsel indtil livstid Her kraeves forsaet altsa en intention om at draebe Uagtsomt manddrab der er strafbart efter 241 med en strafferamme pa 4 maneders faengsel dog op til 8 ar under skaerpende omstaendigheder Her kraeves alene uagtsomhed altsa en tilsidesaettelse af almindelig agtpagivenhed Hertil kommer en raekke saerlige drabsbestemmelser fx om en moders drab pa sit nyfodte barn tidligere betegnet barnemord om hjaelp til selvmord eller om vold med doden til folge Der henvises ogsa til drabsbestemmelserne som gerningsindhold i terrorismebestemmelsen Straffeloven pr 2005 Rediger 25 kapitel Forbrydelser mod liv og legeme 237 Den som draeber en anden straffes for manddrab med faengsel fra 5 ar indtil pa livstid 238 Draeber en moder sit barn under eller straks efter fodselen og det ma formodes at hun har handlet i nod af frygt for vanaere eller under pavirkning af en ved fodselen fremkaldt svaekkelse forvirring eller radvildhed straffes hun med faengsel indtil 4 ar Stk 2 Er forbrydelsen ikke fuldbyrdet og har handlingen ikke pafort barnet skade kan straf bortfalde 239 Den som draeber en anden efter dennes bestemte begaering straffes med faengsel indtil 3 ar 240 Den som medvirker til at nogen berover sig selv livet straffes med bode eller faengsel indtil 3 ar 241 Den som uagtsomt forvolder en andens dod straffes med bode eller faengsel indtil 4 maneder eller under saerligt skaerpende omstaendigheder med faengsel indtil 8 ar Er forholdet begaet i forbindelse med spirituskorsel eller saerlig hensynslos korsel anses dette som en saerlig skaerpende omstaendighed 246 Har et legemsangreb der er omfattet af 245 eller 245 a vaeret af en sa grov beskaffenhed eller haft sa alvorlige skader eller doden til folge at der foreligger saerdeles skaerpende omstaendigheder kan straffen stige til faengsel i 10 ar Drab i statistik RedigerPa verdensbasis begas omkring 90 pct af alle drab af maend og offeret er i omkring 75 pct af tilfaeldene en anden mand Her star Norge i en saerstilling da der i tre ar efter ar 2000 blev draebt flere norske kvinder end maend I FNs drabsstatistik over hen ved fyrre vestlige lande er Norge det eneste land som mere end en gang har indrapporteret flere draebte kvinder end maend i lobet af et ar 1 Mordere RedigerEn morder er en person der begar mord altsa en der ved bevidst handling slar et andet menneske ihjel Der kan vaere forskellige grunde til denne handling Masse og seriemordere Rediger En massemorder er en person der slar mange mennesker ihjel ofte pa en gang Betegnelsen gaelder bade for folk der har beordret nogen til at udfore drabene fx Adolf Hitler og Josef Stalin eller selv udforer handlingen En seriemorder draeber mindst tre personer enkeltvis sommetider efter et fastlagt monster som fx at morderen udvaelger en bestemt malgruppe maske et samfundssegment som morderen ikke bryder sig om eller ofre med et saerligt udseende Der har vaeret et eksempel med en seriemorder der slog hjemlose ihjel Jack the Ripper tog livet af prostituerede Se ogsa RedigerLejemorder SelvmordEksterne link Rediger Wikimedia Commons har medier relateret til Drab Se Wiktionarys definition pa ordet drabHenvisninger Rediger Harald Eia og Ole Martin Ihle Fodt sann eller blitt sann s 178 forlaget Gyldendal Oslo 2010 ISBN 978 82 05 39895 5Hentet fra https da wikipedia org w index php title Drab amp oldid 10758396, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.