fbpx
Wikipedia

Offentlig sektor

Ikke at forveksle med Offentlighed.

Den offentlige sektor eller det offentlige er i moderne samfund den del af økonomien, som under ledelse af politikerne beskæftiger sig med produktion af serviceydelser til borgerne samt udøvelse af myndighed eller – i kritisk formulering – administration af det offentlige bureaukrati. Modstykket til den offentlige sektor er den private sektor. De fleste moderne samfund er blandingsøkonomier, der er karakteriseret ved, at såvel den private som den offentlige sektor udgør en betydelig andel af samfundsøkonomien. Lande med en stor offentlig sektor omtales ofte som velfærdssamfund.

Typer af opgaver

Den offentlige sektors størrelse og rolle varierer fra land til land, men i de fleste vestlige lande udfører den offentlige sektor typisk opgaver inden for følgende områder:

Velfærdsøkonomisk begrundelse for en offentlig sektor

I modsætning til den private sektor gælder den normale markedsmæssige udbud og efterspørgsels-logik ikke. Det er politikerne, som bestemmer hvordan udbuddet af offentlige ydelser skal være – ikke markedsmekanismerne. I demokratiske lande har borgerne via valgene indflydelse på den offentlige sektor.

Der er fire hovedbegrundelser for, at en offentlig sektor kan forbedre samfundsøkonomien:

Som følge af mangelfuld information eller imperfektioner i det politiske system er den offentlige intervention dog ikke altid i praksis hensigtsmæssig for samfundsøkonomien. Præcis hvor stor den offentlige sektor bør være, er et almindeligt omdrejningspunkt i den politiske debat i vestlige demokratier.

Varetagelse af opgaverne

Varetagelsen af disse opgaver kan enten ske ved, at det offentlige selv udfører opgaverne (f.eks. hospitaler, skoler og børnepasning), i samarbejde med et privat selskab (offentligt-privat partnerskab) eller via udlicitering, hvor et privat selskab udfører opgaven under det offentliges kontrol (bl.a. ældrepleje i visse kommuner).

Finansiering af opgaverne

Den offentlige sektor finansieres i overvejende grad gennem skatter og afgifter, mens en mindre del finansieres via brugerbetaling.

Danmark er i forhold til mange andre lande kendeteget ved at have en forholdsvis stor offentlig sektor. Den offentlige sektor kan opdeles i offentlig forvaltning og service samt offentlige virksomheder.

Offentlig forvaltning og service

Den offentlige forvaltning og service, som ofte er det, der menes, når man taler om den offentlige sektor i snæver forstand, er inddelt i fire delsektorer:

Staten har ansvaret for en række generelle aktiviteter som militær, retssystem og centraladministration. Regionerne har ansvar for sundhedsvæsenet, regionaludvikling og trafik og varetager forskellige miljøopgaver. Kommunerne har ansvaret for at udføre en lang række offentlige serviceopgaver som børne- og ældrepleje, folkeskoler, trafik, miljø mm. Endelig varetager de sociale fonde administrationen af bl.a. dagpengesystemet.

Kommunerne er ansvarlige for godt 50 % af de offentlige udgifter, regionerne for 12 %, de sociale fonde for 5 % og staten for de sidste 33 % (2010). Disse tal giver dog ikke noget dækkende billede af kommunernes betydning for velfærdssamfundets betydning, da mange af de kommunale aktiviteter er reguleret af Folketinget, og kommunerne derfor administrerer disse ordninger med ret begrænsede muligheder for selvbestemmelse. Staten finansierer dermed også 70 % af udgifterne, selvom den kun står for en tredjedel af den faktiske udførelse af opgaverne.

Offentlige virksomheder

De offentlige selskaber er bl.a. DSB, kommunale forsyningsvirksomheder (f.eks. el og vand), Ørsted A/S, Sund & Bælt Holding A/S og Post Danmark A/S, der alle producerer markedsmæssige ydelser, der sælges.

Den offentlige sektors størrelse

De samlede udgifter til offentlig forvaltning og service var i 2018 på 1.144 mia. kr. Det svarede til 51,4 pct. af Danmarks bruttonationalprodukt. Knap halvdelen heraf var offentlige forbrugsudgifter, mens en tredjedel blev brugt på overførselsindkomster til husholdninger (f.eks. dagpenge, folkepension og SU). Målt som andel af BNP udgjorde det offentlige forbrug knap en fjerdedel (24,6 %) i 2018.

I august 2019 var der 832.000 ansatte, heraf en del deltidsansatte, inden for offentlig forvaltning og service. Det svarede til knap 30 % af samtlige lønmodtagere.

De offentlige indtægter var i 2018 på 1157 mia. kr. Der var dermed et samlet overskud på den offentlige saldo på 12 mia. kr. Langt størstedelen af de offentlige indtægter kommer fra skatter og afgifter, men der er også renteindtægter og udbytter fra offentligt ejede selskaber, visse indtægter fra salg af varer og tjenester (f.eks. brugerbetaling for daginstitutioner), kontingenter til A-kasser mv.

Danmark har en temmelig stor offentlig sektor sammenlignet med de fleste andre vestlige lande.

Målt som andel af BNP udgjorde de offentlige udgifter i en række lande i 2017 ifølge Eurostat:

  1. Torben M. Andersen (2012): Offentlig sektor. S. 64-100 i: T. M. Andersen, J. Bentzen, H. Linderoth, V. Smith og N. Westergård-Nielsen: Beskrivende dansk økonomi. 4. udgave, Bogforlaget Handelsvidenskab, 2012.
  2. P. U. Johansen og M. Trier (2013): Danmarks økonomi siden 1980 - en oversigt. Handelshøjskolens Forlag. S. 117.
  3. P. U. Johansen og M. Trier (2019): Danmarks økonomi siden 1980 - en oversigt. DJØF Forlag, 17. udgave. Kapitel 8.


Offentlig sektor
offentlig, sektor, sprog, overvåg, rediger, ikke, forveksle, offentlighed, offentlige, sektor, eller, offentlige, moderne, samfund, økonomien, under, ledelse, politikerne, beskæftiger, produktion, serviceydelser, borgerne, samt, udøvelse, myndighed, eller, kri. Offentlig sektor Sprog Overvag Rediger Ikke at forveksle med Offentlighed Den offentlige sektor eller det offentlige er i moderne samfund den del af okonomien som under ledelse af politikerne beskaeftiger sig med produktion af serviceydelser til borgerne samt udovelse af myndighed eller i kritisk formulering administration af det offentlige bureaukrati Modstykket til den offentlige sektor er den private sektor De fleste moderne samfund er blandingsokonomier der er karakteriseret ved at savel den private som den offentlige sektor udgor en betydelig andel af samfundsokonomien Lande med en stor offentlig sektor omtales ofte som velfaerdssamfund Lyngby Taarbaek Radhus hvorfra kommunens offentlige forvaltning administreres Indholdsfortegnelse 1 Finansiering og opgaver 1 1 Typer af opgaver 1 2 Velfaerdsokonomisk begrundelse for en offentlig sektor 1 3 Varetagelse af opgaverne 1 4 Finansiering af opgaverne 2 Den danske offentlige sektor 2 1 Offentlig forvaltning og service 2 2 Offentlige virksomheder 2 3 Den offentlige sektors storrelse 3 International sammenligning 4 KilderFinansiering og opgaver RedigerTyper af opgaver Rediger Den offentlige sektors storrelse og rolle varierer fra land til land men i de fleste vestlige lande udforer den offentlige sektor typisk opgaver inden for folgende omrader levering af tjenester typisk inden for omrader som sundhedsvaesen uddannelsessystem social omsorg som aeldrepleje og bornepasning kollektiv trafik retsvaesen politi og domstole forsvar udenrigstjeneste og central og lokal administration planlaegning og regulering infrastruktur by og bolig virksomheds og konkurrenceforhold m v udbetaling af overforselsindkomster til husholdninger og subsidier til virksomheder skatteopkraevning drift af offentligt ejede virksomheder vand el statsligt tv og radio infrastruktur m v Velfaerdsokonomisk begrundelse for en offentlig sektor Rediger I modsaetning til den private sektor gaelder den normale markedsmaessige udbud og eftersporgsels logik ikke Det er politikerne som bestemmer hvordan udbuddet af offentlige ydelser skal vaere ikke markedsmekanismerne I demokratiske lande har borgerne via valgene indflydelse pa den offentlige sektor Der er fire hovedbegrundelser for at en offentlig sektor kan forbedre samfundsokonomien 1 stabilisere den okonomiske udvikling ved udjaevning af konjunktursvingninger producere gratis eller staerkt prisnedsatte tjenester som ikke anses for at kunne blive produceret i tilstraekkeligt omfang eller kvalitet eller til en rimelig pris af den private sektor som folge af markedsfejl f eks eksternaliteter offentlige goder eller monopolmagt fungere som en social forsikring ved at mindske og afbode konsekvenserne af de haendelser den enkelte kan komme ud for i livet varetage hensynet til den okonomiske fordeling i samfundet Som folge af mangelfuld information eller imperfektioner i det politiske system er den offentlige intervention dog ikke altid i praksis hensigtsmaessig for samfundsokonomien Praecis hvor stor den offentlige sektor bor vaere er et almindeligt omdrejningspunkt i den politiske debat i vestlige demokratier Varetagelse af opgaverne Rediger Varetagelsen af disse opgaver kan enten ske ved at det offentlige selv udforer opgaverne f eks hospitaler skoler og bornepasning i samarbejde med et privat selskab offentligt privat partnerskab eller via udlicitering hvor et privat selskab udforer opgaven under det offentliges kontrol bl a aeldrepleje i visse kommuner Finansiering af opgaverne Rediger Den offentlige sektor finansieres i overvejende grad gennem skatter og afgifter mens en mindre del finansieres via brugerbetaling Den danske offentlige sektor RedigerDanmark er i forhold til mange andre lande kendeteget ved at have en forholdsvis stor offentlig sektor Den offentlige sektor kan opdeles i offentlig forvaltning og service samt offentlige virksomheder Offentlig forvaltning og service Rediger Den offentlige forvaltning og service som ofte er det der menes nar man taler om den offentlige sektor i snaever forstand er inddelt i fire delsektorer 2 Staten Kommuner Regioner Sociale kasser og fonde dvs a kasserne og Lonmodtagernes Garantifond Staten har ansvaret for en raekke generelle aktiviteter som militaer retssystem og centraladministration Regionerne har ansvar for sundhedsvaesenet regionaludvikling og trafik og varetager forskellige miljoopgaver Kommunerne har ansvaret for at udfore en lang raekke offentlige serviceopgaver som borne og aeldrepleje folkeskoler trafik miljo mm Endelig varetager de sociale fonde administrationen af bl a dagpengesystemet 1 Kommunerne er ansvarlige for godt 50 af de offentlige udgifter regionerne for 12 de sociale fonde for 5 og staten for de sidste 33 2010 Disse tal giver dog ikke noget daekkende billede af kommunernes betydning for velfaerdssamfundets betydning da mange af de kommunale aktiviteter er reguleret af Folketinget og kommunerne derfor administrerer disse ordninger med ret begraensede muligheder for selvbestemmelse Staten finansierer dermed ogsa 70 af udgifterne selvom den kun star for en tredjedel af den faktiske udforelse af opgaverne 1 Offentlige virksomheder Rediger De offentlige selskaber er bl a DSB kommunale forsyningsvirksomheder f eks el og vand Orsted A S Sund amp Baelt Holding A S og Post Danmark A S der alle producerer markedsmaessige ydelser der saelges 2 Den offentlige sektors storrelse Rediger De samlede udgifter til offentlig forvaltning og service var i 2018 pa 1 144 mia kr 3 Det svarede til 51 4 pct af Danmarks bruttonationalprodukt 4 Knap halvdelen heraf var offentlige forbrugsudgifter mens en tredjedel blev brugt pa overforselsindkomster til husholdninger f eks dagpenge folkepension og SU Malt som andel af BNP udgjorde det offentlige forbrug knap en fjerdedel 24 6 i 2018 4 I august 2019 var der 832 000 ansatte heraf en del deltidsansatte inden for offentlig forvaltning og service Det svarede til knap 30 af samtlige lonmodtagere 5 De offentlige indtaegter var i 2018 pa 1157 mia kr Der var dermed et samlet overskud pa den offentlige saldo pa 12 mia kr Langt storstedelen af de offentlige indtaegter kommer fra skatter og afgifter men der er ogsa renteindtaegter og udbytter fra offentligt ejede selskaber visse indtaegter fra salg af varer og tjenester f eks brugerbetaling for daginstitutioner kontingenter til A kasser mv 3 International sammenligning RedigerDanmark har en temmelig stor offentlig sektor sammenlignet med de fleste andre vestlige lande Malt som andel af BNP udgjorde de offentlige udgifter i en raekke lande i 2017 ifolge Eurostat 6 Danmark 51 2 Frankrig 56 5 Sverige 49 4 Holland 42 5 Storbritannien 40 8 Tyskland 43 9 Norge 49 9 Belgien 52 2 Finland 54 2 Kilder Rediger a b c Torben M Andersen 2012 Offentlig sektor S 64 100 i T M Andersen J Bentzen H Linderoth V Smith og N Westergard Nielsen Beskrivende dansk okonomi 4 udgave Bogforlaget Handelsvidenskab 2012 a b P U Johansen og M Trier 2013 Danmarks okonomi siden 1980 en oversigt Handelshojskolens Forlag S 117 a b Statistikbanken tabel OFF3 Offentlig forvaltning og service udgifter og indtaegter Hentet 25 oktober 2019 a b P U Johansen og M Trier 2019 Danmarks okonomi siden 1980 en oversigt DJOF Forlag 17 udgave Kapitel 8 Statistikbanken tabel LBESK02 Lonmodtagere efter sektor 2 grp hentet 25 oktober 2019 General government expenditure by function COFOG Sidst opdateret 16 maj 2019 besogt 25 oktober 2019 Hentet fra https da wikipedia org w index php title Offentlig sektor amp oldid 10548503, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.