fbpx
Wikipedia

Orgel

Et orgel (fra Græsk: όργανον – organon; ~ organ, instrument, værktøj) er et tangent-instrument bestående af en eller flere dele, hver spillet med sit eget klaviatur enten med hænderne eller fødderne. Et orgel-klaviatur der betjenes med hænderne kaldes et manual og et klaviatur der spilles med fødderne; pedal. Orglet er et af de ældste musik-instrumenter i den vestlige musikalske tradition. Omkring det ottende århundrede havde det overvundet sine associationer til gladiatorkampe og indtaget en prominent plads i den vestlige kirkes liturgi; fra midten af 1800-tallet er det endvidere kommet igen som et sekulært instrument.

Pibeorglet er et af de mest grandiose musikinstrumenter både hvad angår størrelse og udtryk, og det har eksisiteret i sin nuværende form siden det 14. århundrede (skønt andre konstruktionsmåder, som f.eks det hydrauliske orgel allerede var i brug i Antikken, og omtales første gang af Vitruvius i "De Architectura"). Sammen med Uret blev det betragtet som et af de mest komplekse, menneskeskabte konstruktioner før Den industrielle revolution. Orglet beholdt denne position indtil slutningen af det 19. århundrede, da telefoncentralen indtog pladsen..

Pibeorgler findes i meget forskellige størrelser, dvs. med forskelligt antal manualer, registre, stemmer og piber. Små kirkeorgler har måske kun 2-3 registre, medens store orgler kan have flere end 100. Størrelsen af et orgel er ikke entydig – således har det nye i DR-byens Koncerthus 91 stemmer og 6.144 piber, mens det gamle i Radiohuset har 84 stemmer og 7.134 piber, så hvilket af dem, der er Danmarks største orgel, afhænger af, om man regner i stemmer eller piber. Således findes verdens største orgel enten i Macy's Stormagasin i Philadelphia, USA, (The Wanamaker Grand Court Organ) med 374 stemmer og 28.522 piber eller i Atlantic City Boardwalk Hall, USA, med 314 stemmer og 33.114 piber.

Wolfgang Amadeus Mozart kaldte orglet for "Instrumenternes Konge". Nogle af de største instrumenter har 64 fods piber, og det frembringer en grundtone med en frekvens af 8 Hz. Måske er orglets mest udtalte egenskab, dets evne til at gå fra den svageste lyd til den mest kraftige, "tutti"-klang, en sonisk udladning som kan holdes i en uendelighed af organisten. For eksempel har Wanamaker-orglet i Philadelphia soniske ressourcer som svarer til den samlede udladning af tre symfoniorkestre. En anden interessant ting ligger i dets indbyggede "polyfoniske" tilgang: Hvert pibe-sæt kan spilles samtidigt med andre, og lydene bliver først rigtigt blandet og spredt når de når omgivelserne, ikke i selve instrumentet, i modsætning til digitale orgler hvor lyden kommer fra højtalere, som gengiver den resulterende elektriske bølgeform af flere af de toner som spilles.

Orgler bruges også til at give recitative koncerter, kaldet orgelkoncerter (ikke at forveksle med en koncert for orgel og orkester). I 1800-tallet opstod det symfoniske orgel, bl.a. kendetegnet ved en "symfonisk" opbygning med vægt på stor dynamik og glidende overgange fra det svageste piannismo til fortissimo (tutti), samt orkestralt inspirerede solo-stemmer. I det tidlige 20. århundrede blomstrede endvidere de såkaldte orkesterorgler designet til ved hjælp af transkriberinger af symfonisk musik at afløse symfoniorkestre i sekulære fora især i Amerika og Storbritannien. Da Orgelbevægelsen voksede frem i midten af århundredet blev symfoni- og orkesterorgler ugleset og orgelbyggere begyndte at kigge på historiske orgler for at få inspiration til nye instrumenter. I dag konstrueres orgler i et væld af stilarter, og både til sekulære og sakrale formål.

Opbygning og virkemåde

Spillebordet på orglet i St. Mary Recliffe church i Bristol med fire manualer.De hvide håndtag på begge sider af spillebordet er register-trækstænger.

Luft pumpes ind og ledes til piber af forskellig længde og tykkelse. Når en tangent trykkes ned, åbnes for luftstrømmen, og der kommer lyd. En elektrisk blæser leverer luftstrømmen (i tidligere tider måtte en bælgtræder stå for forsyningen med luft). Et orgel har et eller flere manualer (tangentrækker) og som regel desuden et pedalværk; dette sidste spilles med fødderne og leverer normalt musikkens bas.

Til hvert manual, hhv. pedalværk, hører en separat del kaldet et værk, som omfatter et antal registre/stemmer. Hver stemme står i forbindelse med en eller flere rækker af piber (kaldet kor) med forskellig tonehøjde og/eller klang. Ved at aktivere forskellige registre, enten hver for sig eller samtidig, kan organisten bestemme klangen og lydstyrken. Et register er ofte det samme som en stemme men der kan være forskel. En stemme vil altid kontrollere mindst een række af piber (kor), men een stemme kan i visse tilfælde blive kontrolleret af flere registre, så en manual-stemme f.eks. både kan trækkes som register i manualet og pedalet uafhængigt af hinanden. Dette princip kaldes en transmission. Således har f.eks. orglet i Jørlunde kirke 19 stemmer men 24 registre.

Manualerne, pedalet og registertrækkene tilsammen danner orglets spillebord.

Kirkeorgler

Det fremmeste formål for de fleste orgler i Europa, Nordamerika, Australien og New Zealand er at spille til gudstjenester. Et orgel som bruges til dette formål kaldes generelt et kirkeorgel. Introduktionen af kirkeorgler tilskrives traditionelt Pave Vitalian i det syvende århundrede. På grund af orglets evne til på samme tid at skabe et musikalsk fundament under det vokale register, støtte det vokale register og undertiden gå højere op end det vokale register var det ideelt til at akkompagnere menneskelige stemmer, hvad enten det var en menighed, et kor, en degn eller en solist. De fleste gudstjenester indeholder også et solo orgelrepertoire, ofte som et præludium ved gudstjenestens begyndelse eller et postludium ved afslutningen. I dag kan et sådant orgel være et pibeorgel, et digital eller elektronisk orgel, som generer lyd ved hjælp af Digital Signal Processing (DSP) chips, eller en kombination af piber og elektronik. Det kan kaldes et kirkeorgel for at differentiere det fra et kinoorgel, som er et fuldstændig anderledes instrument. Men skillelinjen mellem et kirke- og et koncertorgel er blevet noget udflydende i takt med at det klassiske orgel- repertoire blev skrevet til pibeorglet, og derpå influerede dets udvikling.

Kinoorgler

Et Compton-orgel fra Apollo Hammersmith Teatret i London. Sammenlign registerkontakternes placering (i hesteskoform) med de tilsvarende trækstænger på billedet ovenover.
Hovedartikel: Kinoorgel.

Kinoorglet var designet til at akkompagnere stumfilm, og ligesom det symfoniske orgel var det lavet til at afløse et orkester. Men det indeholder mange flere effekter, herunder slagtøj og special effects. Kinoorgler har en tendens til at være meget mindre end standard orgler, og anvender extension og et højere lufttryk for at producere en større variation af stemmer og en større lydmængde fra færre piber. Denne extension kaldes unifikation, som betyder at i stedet for en pibe for hver tangent til alle toner, opnåes de højeste tone-oktaver (og i nogle tilfælde de laveste oktaver) ved blot at addere 12 piber (en oktav) til toppen og bunden af en given division (del). Eftersom der er ofte er 61 tangenter på et orgel-manual vil et kirke- eller koncertorgel med Principal-registre ved 8', 4' og 2' toner have 183 piper (61 plus 61 plus 61). Det samme kor af principaler på et kinoorgel vil kun have 85 piber (61 plus 12 plus 12). Nogle piberækker, såsom Tibia Clausa, med op til 97 piper, tillader organisten at lave registre ved 16', 8', 4', 2', og blandinger heraf fra en enkelt piberække.

Unifikation giver et mindre instrument samme kapacitet som et langt større, og virker godt for monofone måder at spille på (Akkordisk, eller akkord med solostemme). Men lyden er tykkere og mere homogen end på et klassisk designet orgel, og er meget ofte afhængig af at bruge tremulant, som har en større dybde end det som normalt findes på et klassisk orgel. Unifikation muliggør også at piberækkerne kan spilles på fra mere end en manual eller pedal-værk.

Orglet forekommer også samenbygget med cembaloet i form af instrumentet claviorganum.

Digitalt kirkeorgel

Det moderne digitale orgel er i sin struktur opbygget som det traditionelle pibeorgel. Det betyder, at organisten færdes hjemmevant mht terminologien og måden at spille på. Grundliggende kan man sige, at lydfrembringelsen i det digitale orgel foregår i elektriske kredsløb i stedet for at blæse luft igennem piber.
På nuværende tidspunkt (2011), er der to fremherskende måder at bygge lydfrembringere på:

1. Ved samplingteknik. ( lyd, som er optaget fra fysiske orgelpiber, udlæses og forstærkes).
2. Ved digital syntese ( beregning af et signals kurveform ud fra en matematisk model).

Ad 1: Optagelse af pibelyd byder på visse vanskeligheder og her skal blot nogle nævnes: Mikrofonen skal anbringes, evt. afskærmes, så den ikke forstyrres af genklang fra rummets vægge. Optagelsen skal indeholde en tydelig ansats, når pipen starter, en 6-8 sek. lang stabil tone samt afslutning når tangenten slippes og tonen dør hen. Gode digitalorgler har samples af samtlige piper i et register.

Ad 2: Den digitale syntese bruger mere processorkraft end sampling-teknikken, og man anvender de såkaldte DSP'er (digital signal processor) til beregning og frembringelse af den kurveform, som ved afspilning giver den rigtige lyd. En forudsætning er naturligvis, at der forud er udført analyser af lyde, man ønsker at frembringe, så lydenes ”bestanddele” kendes.

Signalerne forstærkes og føres til højttalere, som sørger for tonernes videre udbredelse i luften. De simpleste digitale kirkeorgler har 2 separate kanaler, som er elektrisk uafhængige af hinanden samt en ”cross over” bas-kanal.
De mere sofistikerede og rigtig gode digitale orgler har 5, 9 eller flere separate udgange, som med hver sin forstærker fører signalerne til separate højttalere. På denne måde undgår man, at de elektriske signaler ”dræber hinanden” og sikrer, at lyden ”lever” i rummet.

  1. Michael Woods, 22. februar 2012 hos Wayback Machine Post-Gazette, April 26, 2005. See also N. Pippenger, "Complexity Theory", Scientific American, 239:90-100 (1978).
  2. . fra originalen 15. maj 2009. Hentet 5. maj 2009.
Orgelmusik
Musikstykke spillet på orglet i
San Juan Bautista i Marchena, Spanien

Er der problemer med lyden? Se da eventuelt Hjælp:Ogg Vorbis eller "Media help"(engelsk)

  • Wikimedia Commons har flere filer relateret til Orgel
  • Musikhistorisk Museums side om
  • Aschehougs Musikleksikon redigeret af Poul Hamburger, 1958.

Orgel
orgel, tastaturstyret, musikinstrument, sprog, overvåg, rediger, orgel, græsk, όργανον, organon, organ, instrument, værktøj, tangent, instrument, bestående, eller, flere, dele, hver, spillet, eget, klaviatur, enten, hænderne, eller, fødderne, orgel, klaviatur,. Orgel tastaturstyret musikinstrument Sprog Overvag Rediger Et orgel fra Graesk organon organon organ instrument vaerktoj er et tangent instrument bestaende af en eller flere dele hver spillet med sit eget klaviatur enten med haenderne eller fodderne Et orgel klaviatur der betjenes med haenderne kaldes et manual og et klaviatur der spilles med fodderne pedal Orglet er et af de aeldste musik instrumenter i den vestlige musikalske tradition Omkring det ottende arhundrede havde det overvundet sine associationer til gladiatorkampe og indtaget en prominent plads i den vestlige kirkes liturgi fra midten af 1800 tallet er det endvidere kommet igen som et sekulaert instrument Orglet i Arhus Domkirke er Danmarks storste kirkeorgel og har 89 registre Indholdsfortegnelse 1 Pibeorgler 1 1 Opbygning og virkemade 1 2 Kirkeorgler 1 3 Kinoorgler 1 4 Digitalt kirkeorgel 2 Se ogsa 3 Noter 4 Eksterne henvisningerPibeorgler RedigerPibeorglet er et af de mest grandiose musikinstrumenter bade hvad angar storrelse og udtryk og det har eksisiteret i sin nuvaerende form siden det 14 arhundrede skont andre konstruktionsmader som f eks det hydrauliske orgel allerede var i brug i Antikken og omtales forste gang af Vitruvius i De Architectura Sammen med Uret blev det betragtet som et af de mest komplekse menneskeskabte konstruktioner for Den industrielle revolution Orglet beholdt denne position indtil slutningen af det 19 arhundrede da telefoncentralen indtog pladsen 1 Pibeorgler findes i meget forskellige storrelser dvs med forskelligt antal manualer registre stemmer og piber Sma kirkeorgler har maske kun 2 3 registre medens store orgler kan have flere end 100 Storrelsen af et orgel er ikke entydig saledes har det nye i DR byens Koncerthus 91 stemmer og 6 144 piber mens det gamle i Radiohuset har 84 stemmer og 7 134 piber sa hvilket af dem der er Danmarks storste orgel afhaenger af om man regner i stemmer eller piber Saledes findes verdens storste orgel enten i Macy s Stormagasin i Philadelphia USA The Wanamaker Grand Court Organ med 374 stemmer og 28 522 piber eller i Atlantic City Boardwalk Hall USA med 314 stemmer og 33 114 piber 2 Wolfgang Amadeus Mozart kaldte orglet for Instrumenternes Konge 3 Nogle af de storste instrumenter har 64 fods piber og det frembringer en grundtone med en frekvens af 8 Hz Maske er orglets mest udtalte egenskab dets evne til at ga fra den svageste lyd til den mest kraftige tutti klang en sonisk udladning som kan holdes i en uendelighed af organisten For eksempel har Wanamaker orglet i Philadelphia soniske ressourcer som svarer til den samlede udladning af tre symfoniorkestre En anden interessant ting ligger i dets indbyggede polyfoniske tilgang Hvert pibe saet kan spilles samtidigt med andre og lydene bliver forst rigtigt blandet og spredt nar de nar omgivelserne ikke i selve instrumentet i modsaetning til digitale orgler hvor lyden kommer fra hojtalere som gengiver den resulterende elektriske bolgeform af flere af de toner som spilles Orgler bruges ogsa til at give recitative koncerter kaldet orgelkoncerter ikke at forveksle med en koncert for orgel og orkester I 1800 tallet opstod det symfoniske orgel bl a kendetegnet ved en symfonisk opbygning med vaegt pa stor dynamik og glidende overgange fra det svageste piannismo til fortissimo tutti samt orkestralt inspirerede solo stemmer I det tidlige 20 arhundrede blomstrede endvidere de sakaldte orkesterorgler designet til ved hjaelp af transkriberinger af symfonisk musik at aflose symfoniorkestre i sekulaere fora isaer i Amerika og Storbritannien Da Orgelbevaegelsen voksede frem i midten af arhundredet blev symfoni og orkesterorgler ugleset og orgelbyggere begyndte at kigge pa historiske orgler for at fa inspiration til nye instrumenter I dag konstrueres orgler i et vaeld af stilarter og bade til sekulaere og sakrale formal Opbygning og virkemade Rediger Spillebordet pa orglet i St Mary Recliffe church i Bristol med fire manualer De hvide handtag pa begge sider af spillebordet er register traekstaenger Luft pumpes ind og ledes til piber af forskellig laengde og tykkelse Nar en tangent trykkes ned abnes for luftstrommen og der kommer lyd En elektrisk blaeser leverer luftstrommen i tidligere tider matte en baelgtraeder sta for forsyningen med luft Et orgel har et eller flere manualer tangentraekker og som regel desuden et pedalvaerk dette sidste spilles med fodderne og leverer normalt musikkens bas Til hvert manual hhv pedalvaerk horer en separat del kaldet et vaerk som omfatter et antal registre stemmer Hver stemme star i forbindelse med en eller flere raekker af piber kaldet kor med forskellig tonehojde og eller klang Ved at aktivere forskellige registre enten hver for sig eller samtidig kan organisten bestemme klangen og lydstyrken Et register er ofte det samme som en stemme men der kan vaere forskel En stemme vil altid kontrollere mindst een raekke af piber kor men een stemme kan i visse tilfaelde blive kontrolleret af flere registre sa en manual stemme f eks bade kan traekkes som register i manualet og pedalet uafhaengigt af hinanden Dette princip kaldes en transmission Saledes har f eks orglet i Jorlunde kirke 19 stemmer men 24 registre Manualerne pedalet og registertraekkene tilsammen danner orglets spillebord Kirkeorgler Rediger Orglet i Roskilde Domkirke har 33 registre Det fremmeste formal for de fleste orgler i Europa Nordamerika Australien og New Zealand er at spille til gudstjenester Et orgel som bruges til dette formal kaldes generelt et kirkeorgel Introduktionen af kirkeorgler tilskrives traditionelt Pave Vitalian i det syvende arhundrede Pa grund af orglets evne til pa samme tid at skabe et musikalsk fundament under det vokale register stotte det vokale register og undertiden ga hojere op end det vokale register var det ideelt til at akkompagnere menneskelige stemmer hvad enten det var en menighed et kor en degn eller en solist De fleste gudstjenester indeholder ogsa et solo orgelrepertoire ofte som et praeludium ved gudstjenestens begyndelse eller et postludium ved afslutningen I dag kan et sadant orgel vaere et pibeorgel et digital eller elektronisk orgel som generer lyd ved hjaelp af Digital Signal Processing DSP chips eller en kombination af piber og elektronik Det kan kaldes et kirkeorgel for at differentiere det fra et kinoorgel som er et fuldstaendig anderledes instrument Men skillelinjen mellem et kirke og et koncertorgel er blevet noget udflydende i takt med at det klassiske orgel repertoire blev skrevet til pibeorglet og derpa influerede dets udvikling Kinoorgler Rediger Et Compton orgel fra Apollo Hammersmith Teatret i London Sammenlign registerkontakternes placering i hesteskoform med de tilsvarende traekstaenger pa billedet ovenover Hovedartikel Kinoorgel Kinoorglet var designet til at akkompagnere stumfilm og ligesom det symfoniske orgel var det lavet til at aflose et orkester Men det indeholder mange flere effekter herunder slagtoj og special effects Kinoorgler har en tendens til at vaere meget mindre end standard orgler og anvender extension og et hojere lufttryk for at producere en storre variation af stemmer og en storre lydmaengde fra faerre piber Denne extension kaldes unifikation som betyder at i stedet for en pibe for hver tangent til alle toner opnaes de hojeste tone oktaver og i nogle tilfaelde de laveste oktaver ved blot at addere 12 piber en oktav til toppen og bunden af en given division del Eftersom der er ofte er 61 tangenter pa et orgel manual vil et kirke eller koncertorgel med Principal registre ved 8 4 og 2 toner have 183 piper 61 plus 61 plus 61 Det samme kor af principaler pa et kinoorgel vil kun have 85 piber 61 plus 12 plus 12 Nogle piberaekker sasom Tibia Clausa med op til 97 piper tillader organisten at lave registre ved 16 8 4 2 og blandinger heraf fra en enkelt piberaekke Unifikation giver et mindre instrument samme kapacitet som et langt storre og virker godt for monofone mader at spille pa Akkordisk eller akkord med solostemme Men lyden er tykkere og mere homogen end pa et klassisk designet orgel og er meget ofte afhaengig af at bruge tremulant som har en storre dybde end det som normalt findes pa et klassisk orgel Unifikation muliggor ogsa at piberaekkerne kan spilles pa fra mere end en manual eller pedal vaerk Orglet forekommer ogsa samenbygget med cembaloet i form af instrumentet claviorganum Digitalt kirkeorgel Rediger Det moderne digitale orgel er i sin struktur opbygget som det traditionelle pibeorgel Det betyder at organisten faerdes hjemmevant mht terminologien og maden at spille pa Grundliggende kan man sige at lydfrembringelsen i det digitale orgel foregar i elektriske kredslob i stedet for at blaese luft igennem piber Pa nuvaerende tidspunkt 2011 er der to fremherskende mader at bygge lydfrembringere pa 1 Ved samplingteknik lyd som er optaget fra fysiske orgelpiber udlaeses og forstaerkes 2 Ved digital syntese beregning af et signals kurveform ud fra en matematisk model Ad 1 Optagelse af pibelyd byder pa visse vanskeligheder og her skal blot nogle naevnes Mikrofonen skal anbringes evt afskaermes sa den ikke forstyrres af genklang fra rummets vaegge Optagelsen skal indeholde en tydelig ansats nar pipen starter en 6 8 sek lang stabil tone samt afslutning nar tangenten slippes og tonen dor hen Gode digitalorgler har samples af samtlige piper i et register Ad 2 Den digitale syntese bruger mere processorkraft end sampling teknikken og man anvender de sakaldte DSP er digital signal processor til beregning og frembringelse af den kurveform som ved afspilning giver den rigtige lyd En forudsaetning er naturligvis at der forud er udfort analyser af lyde man onsker at frembringe sa lydenes bestanddele kendes Signalerne forstaerkes og fores til hojttalere som sorger for tonernes videre udbredelse i luften De simpleste digitale kirkeorgler har 2 separate kanaler som er elektrisk uafhaengige af hinanden samt en cross over bas kanal De mere sofistikerede og rigtig gode digitale orgler har 5 9 eller flere separate udgange som med hver sin forstaerker forer signalerne til separate hojttalere Pa denne made undgar man at de elektriske signaler draeber hinanden og sikrer at lyden lever i rummet Se ogsa RedigerOrgelbygger Organist El orgel Hammondorgel Svelle orgel Noter Rediger Michael Woods Strange ills afflict pipe organs of Europe Arkiveret 22 februar 2012 hos Wayback Machine Post Gazette April 26 2005 See also N Pippenger Complexity Theory Scientific American 239 90 100 1978 Organ database with stoplists specifications photos and sound samples page 001 The King of Instruments National Catholic Register Arkiveret fra originalen 15 maj 2009 Hentet 5 maj 2009 Eksterne henvisninger Rediger Orgelmusik source source Musikstykke spillet pa orglet iSan Juan Bautistai Marchena Spanien Er der problemer med lyden Se da eventuelt Hjaelp Ogg Vorbis eller Media help engelsk Wikimedia Commons har flere filer relateret til Orgel Musikhistorisk Museums side om Orgler i Danmark Aschehougs Musikleksikon redigeret af Poul Hamburger 1958 Hentet fra https da wikipedia org w index php title Orgel amp oldid 10728110, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.