fbpx
Wikipedia

Otto Pogwisch

Denne artikel eller dette afsnit er forældet
Se artiklens diskussionsside ellerhistorik.
Teksten er helt eller delvist kopieret fra en gammel udgave af Dansk Biografisk Leksikon, og det er rimeligt at formode, at der findes nyere viden om emnet. Hvis teksten er opdateret, kan denne skabelon fjernes.

Otto Pogwisch (ca. 16109. februar 1684 i København) var en dansk generalkrigskommissær, justitiarius og gehejmeråd, bror til Laurids Pogwisch.

Otto Pogwisch
Født 1610
Død 9. februar 1684
Uddannelse og virke
Beskæftigelse Dommer
Information med symbolet hentes fra Wikidata.Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Indholdsfortegnelse

Han var søn af Hans Pogwisch til Damsbo og Karen Brockenhuus, besøgte Sorø Akademi 1623, blev hofjunker 1640 og var under krigen i Skåne 1644-45 fændrik under Hofkompagniet. Efter Christian IV's død blev han overskænk, men udnævntes umiddelbart efter til lensmand over Frederiksborg Len. 14. januar 1649 ægtede han i Viborg rigsråden Oluf Parsbergs datter Anne Cathrine og blev samme år landkommissær i Sjælland. Trods sin lensmandsstilling opholdt han sig dog megen tid i København; under hovedstadens belejring havde han befalingen over Adelskompagniet og besørgede forskellige hverv med hensyn til indkvartering, mønstring og andre sager. Fra september 1659 var han generalkrigskommissær på halvøen hos de allierede tropper.

Han deltog i det store stændermøde i efteråret 1660, blev medlem af det nedsatte udvalg, som indstillede håndfæstningen til kassation, og fik efter enevældens indførelse høje embeder. 1661 blev han medlem af Krigskollegiet, og i marts 1662 udnævntes han til generalkrigskommissær for Danmark, hvorved han fik hele hærvæsenets pengeforvaltning under sig. Under den af Christian Rantzau og Hans Schack trufne ordning var kommissariatet blev mere uafhængigt af Skatkammerkollegiet, end sidstnævntes leder Hannibal Sehested havde ønsket. 1662 var Pogwisch med til at fastsætte hartkornskatten for byerne, der ofte måtte inddrives ved militær. Han bestemte, at hartkornskatten af det øde og forarmede gods opkrævedes sognevis, hvad der ramte såvel godsejerne og bønderne som en tung byrde.

I februar 1669 aflagde han ed som gehejmeråd og assessor i Statskollegiet og Højesteret, 1671 blev han Dannebrogsridder, 1674 vicepræsident i Kancelliet og justitiarius i Højesteret, hvilken sidste udnævnelse havde til følge, at han opgav embedet som generalkrigskommissær; i 1677 takserede han dog krigsstyren i Sjællands Stift. Styrelsen af hærens finanser var nemlig af den ny konge 1674 blevet overdraget en tremandskommission, hvori der sad to repræsentanter for Skatkammeret, hvilkede harmede både Pogwisch og Schack.

Pogwisch var i 1670'erne medlem af flere kommissioner, således 1670 og 1673 af dem til udarbejdelse af et budget for hofetaten, 1672 af den til forbedring af konsumtionsforordningen. I Statskollegiet hørte han 1672 til det mindretal, som ikke underskrev erklæringen om lempelser i den adelige rostjeneste.

Frederiksborg Amt havde han (med en kort afbrydelse i 1662) beholdt til 1665.

Pogwisch ejede som ung Ås, som han dog allerede 1633 afhændede. I medgift med hustruen fik han Jernit og efter den stærkt forgældede svigerfar overtog han Palstrup, Aldrupgård, Hagsholm, Løjstrup og Ørs, som han 1662-65 var nødt til at afhænde, de fleste til Mogens Friis; Palstrup ejede han dog på ny 1665-72. Han var desuden ejer af Torpegård (solgt 1669), Haling Hovgård (1665-68), Tyrrestrup (1662-68), part i Lerbæk (1665-72), Ryomgård (1666-72), Hjermeslevgård (1666(?)-68), Hollufgård (1667-69), Fodbygård, Frydendal (fra 1671), Saltø, Kongsdal (fra 1672), Toftholm og part i Vennergård (1680-84).

Men hans økonomiske forhold havde tidligt været slette; de var næppe blevet bedre, ved at han havde købt Saltø af generalløjtnant Hans Ahlefeldt og overtaget Palstrup mod at betale sin svigerfaders gæld efter hans død, og til sidst, da den til undersøgelse af fordringerne på Kronen nedsatte revisionskommission kom til det resultat, at han skyldte Kronen 16.000 rigsdaler, kunne han ikke opdrive kontante penge, og følgen blev, at hans hus i København og hans møbler blev stillede til offentlig auktion i februar 1682. Men end ikke dette synes at have været nok; det fortælles, at hans død, 9. februar 1684, ramte ham som gældsarrestant, og hans søn gik på tinge fra arv og gæld efter ham.

Han er begravet i Aarhus Domkirke.

Efterfulgte:
?
Lensmand på Frederiksborg
1. maj 1648 - 26. februar 1662
Efterfulgtes af:
Embede nedlagt
Efterfulgte:
Embede oprettet
Amtmand over Frederiksborg Amt
4. juli 1662 - 1. maj 1665
Efterfulgtes af:
Hans Hjort
Efterfulgte:
Embede oprettet
Amtmand over Abrahamstrup Amt
4. juli 1662 - 1. maj 1665
Efterfulgtes af:
Enevold Parsberg
Efterfulgte:
Embede oprettet
Justitiarius i Højesteret
1674 - 1676
Efterfulgtes af:
Ove Juul

Otto Pogwisch
otto, pogwisch, sprog, overvåg, rediger, denne, artikel, eller, dette, afsnit, forældet, artiklens, diskussionsside, eller, historik, teksten, helt, eller, delvist, kopieret, gammel, udgave, dansk, biografisk, leksikon, rimeligt, formode, findes, nyere, viden,. Otto Pogwisch Sprog Overvag Rediger Denne artikel eller dette afsnit er foraeldet Se artiklens diskussionsside eller historik Teksten er helt eller delvist kopieret fra en gammel udgave af Dansk Biografisk Leksikon og det er rimeligt at formode at der findes nyere viden om emnet Hvis teksten er opdateret kan denne skabelon fjernes Otto Pogwisch ca 1610 9 februar 1684 i Kobenhavn var en dansk generalkrigskommissaer justitiarius og gehejmerad bror til Laurids Pogwisch Otto PogwischFodt1610Dod9 februar1684Uddannelse og virkeBeskaeftigelseDommerInformation med symbolet hentes fra Wikidata Kildehenvisninger foreligger sammesteds rediger pa Wikidata Indholdsfortegnelse 1 Tidlig karriere 2 Karriere i enevaeldens administration 3 Godsejer 4 KilderTidlig karriere RedigerHan var son af Hans Pogwisch til Damsbo og Karen Brockenhuus besogte Soro Akademi 1623 blev hofjunker 1640 og var under krigen i Skane 1644 45 faendrik under Hofkompagniet Efter Christian IV s dod blev han overskaenk men udnaevntes umiddelbart efter til lensmand over Frederiksborg Len 14 januar 1649 aegtede han i Viborg rigsraden Oluf Parsbergs datter Anne Cathrine og blev samme ar landkommissaer i Sjaelland Trods sin lensmandsstilling opholdt han sig dog megen tid i Kobenhavn under hovedstadens belejring havde han befalingen over Adelskompagniet og besorgede forskellige hverv med hensyn til indkvartering monstring og andre sager Fra september 1659 var han generalkrigskommissaer pa halvoen hos de allierede tropper Karriere i enevaeldens administration RedigerHan deltog i det store staendermode i efteraret 1660 blev medlem af det nedsatte udvalg som indstillede handfaestningen til kassation og fik efter enevaeldens indforelse hoje embeder 1661 blev han medlem af Krigskollegiet og i marts 1662 udnaevntes han til generalkrigskommissaer for Danmark hvorved han fik hele haervaesenets pengeforvaltning under sig Under den af Christian Rantzau og Hans Schack trufne ordning var kommissariatet blev mere uafhaengigt af Skatkammerkollegiet end sidstnaevntes leder Hannibal Sehested havde onsket 1662 var Pogwisch med til at fastsaette hartkornskatten for byerne der ofte matte inddrives ved militaer Han bestemte at hartkornskatten af det ode og forarmede gods opkraevedes sognevis hvad der ramte savel godsejerne og bonderne som en tung byrde I februar 1669 aflagde han ed som gehejmerad og assessor i Statskollegiet og Hojesteret 1671 blev han Dannebrogsridder 1674 vicepraesident i Kancelliet og justitiarius i Hojesteret hvilken sidste udnaevnelse havde til folge at han opgav embedet som generalkrigskommissaer i 1677 takserede han dog krigsstyren i Sjaellands Stift Styrelsen af haerens finanser var nemlig af den ny konge 1674 blevet overdraget en tremandskommission hvori der sad to repraesentanter for Skatkammeret hvilkede harmede bade Pogwisch og Schack Pogwisch var i 1670 erne medlem af flere kommissioner saledes 1670 og 1673 af dem til udarbejdelse af et budget for hofetaten 1672 af den til forbedring af konsumtionsforordningen I Statskollegiet horte han 1672 til det mindretal som ikke underskrev erklaeringen om lempelser i den adelige rostjeneste Godsejer RedigerFrederiksborg Amt havde han med en kort afbrydelse i 1662 beholdt til 1665 Pogwisch ejede som ung As som han dog allerede 1633 afhaendede I medgift med hustruen fik han Jernit og efter den staerkt forgaeldede svigerfar overtog han Palstrup Aldrupgard Hagsholm Lojstrup og Ors som han 1662 65 var nodt til at afhaende de fleste til Mogens Friis Palstrup ejede han dog pa ny 1665 72 Han var desuden ejer af Torpegard solgt 1669 Haling Hovgard 1665 68 Tyrrestrup 1662 68 part i Lerbaek 1665 72 Ryomgard 1666 72 Hjermeslevgard 1666 68 Hollufgard 1667 69 Fodbygard Frydendal fra 1671 Salto Kongsdal fra 1672 Toftholm og part i Vennergard 1680 84 Men hans okonomiske forhold havde tidligt vaeret slette de var naeppe blevet bedre ved at han havde kobt Salto af generallojtnant Hans Ahlefeldt og overtaget Palstrup mod at betale sin svigerfaders gaeld efter hans dod og til sidst da den til undersogelse af fordringerne pa Kronen nedsatte revisionskommission kom til det resultat at han skyldte Kronen 16 000 rigsdaler kunne han ikke opdrive kontante penge og folgen blev at hans hus i Kobenhavn og hans mobler blev stillede til offentlig auktion i februar 1682 Men end ikke dette synes at have vaeret nok det fortaelles at hans dod 9 februar 1684 ramte ham som gaeldsarrestant og hans son gik pa tinge fra arv og gaeld efter ham Han er begravet i Aarhus Domkirke Kilder RedigerPogwisch Otto i Dansk Biografisk Leksikon 1 udgave bind 13 1899 forfattet af J A Fridericia Dansk Biografisk Leksikons 2 udgave bind 18 1940 forfattet af C O Boggild Andersen og 3 udgave 1979 84 indgar i SDE Annaler for nordisk Oldkyndighed 1855 s 174 ff Meddelelser fra Gehejmearkivet 1886 88 s 67 Efterfulgte Lensmand pa Frederiksborg 1 maj 1648 26 februar 1662 Efterfulgtes af Embede nedlagtEfterfulgte Embede oprettet Amtmand over Frederiksborg Amt 4 juli 1662 1 maj 1665 Efterfulgtes af Hans HjortEfterfulgte Embede oprettet Amtmand over Abrahamstrup Amt 4 juli 1662 1 maj 1665 Efterfulgtes af Enevold ParsbergEfterfulgte Embede oprettet Justitiarius i Hojesteret 1674 1676 Efterfulgtes af Ove JuulHentet fra https da wikipedia org w index php title Otto Pogwisch amp oldid 10250986, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.