fbpx
Wikipedia

Provokeret abort (også kaldet svangerskabsafbrydelse eller fosterfordrivelse) er den proces, hvorved en graviditet bevidst afbrydes, og fosteret fjernes. Provokeret abort må ikke forveksles med spontan abort, som er en ufrivillig afbrydelse af graviditeten af biologiske årsager.

I Danmark har der siden 1973 været fri abort indtil den 12. graviditetsuge. Der foretages i Danmark omkring 15.000 aborter årligt, hvilket svarer til en abortkvotient på ca. 12 aborter per 1000 kvinder. Både det absolutte antal aborter og abortkvotienten har været for nedadgående de sidste mange år.

Indholdsfortegnelse

 • Til og med den 8. graviditetsuge kan abort udføres som medicinsk abort.
 • Til og med den 12. graviditetsuge bliver abort udført som kirurgisk abort.
 • Efter 13. uge kan abort kun blive udført som en medicinsk provokeret fødsel, efterfulgt af en udskrabning af livmoderen.

Medicinsk abort

Kirurgisk abort ved udsugning

En medicinsk abort kan kun foretages indtil den 8. graviditetsuge (per 2005 har Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi anbefalet også at udføre medicinske aborter indtil 12. uge). Kvinden indtager nogle Mifepriston-tabletter. Tabletterne virker ved at hindre det graviditetsbevarende hormon progesteron i at virke. Progesteron bliver dannet af fosteret for at afbryde den normale menstruationscyklus så graviditeten kan fortsætte. Hvis progesterons virkning fjernes, afbryder kroppen graviditeten og fosteret kan ikke leve mere.

Når først tabletterne er indtaget er processen mod abort igangsat og kan ikke vendes. Efter to dage vil det resultere i en kraftig menstruationsagtig blødning hvor fosteret bliver udskilt af kroppen. For nogle vil en efterfølgende udskrabning være nødvendig for at fjerne de sidste graviditetsrester.

Medicinsk abort medfører ofte bivirkninger i form af svimmelhed, hovedpine, kvalme, opkastninger og svære menstruationslignende blødninger.

Omkring 1/3 af alle aborter i Danmark er medicinske aborter.

Kirurgisk abort

Op til 12. uge foretages kirurgisk abort ved hjælp af en udsugningsmetode. Indgrebet foretages med kvinden i fuld narkose. Først anvendes nogle instrumenter til at udvide åbningen i livmoderhalsen. Dernæst suges fosteret ud i en glaskolbe og det aborterede foster destrueres. Indgrebet afsluttes med at kvinden gives medikamenter der bevirker at livmoderen trækker sig sammen igen hvorved de sidste fosterrester bliver udstødt.

Omkring 2/3 af alle aborter i Danmark er kirurgiske aborter.

Provokeret fødsel

Efter den 12. uge er fosteret blevet for stort til at kunne suges ud. Herefter foretages aborten ved en kunstigt igangsat fødsel. Kvinden får ve-fremkaldende medikamenter opført i skeden ved hjælp af stikpiller. Disse gives med et par timers mellemrum, indtil fødslen igangsættes og fosteret fødes og destrueres. Denne metode er meget mere indgribende med risiko for permanente skader på kvindens reproduktive organer og fremtidig infertilitet til følge.

Omkring 4 % af alle aborter i Danmark er provokerede fødsler.

Prævention

Der er nogle mulige virkninger ved prævention, der kan betragtes som abortfremkaldende. Dette emne er blevet relevant efter at flere læger, apotekere og sundhedspersonale har nægtet at udlevere prævention, recepter på prævention, eller har konfiskeret prævention og recepter, ud fra deres private etiske holdninger til abort.

Det primære stridspunkt er hvornår der er tale om en abort. Nogle mener at en graviditet starter ved befrugtning, mens andre mener at en graviditet starter når ægget succesfuldt sætter sig fast i livmoderen, det sidste er den medicinske definition.

Det er netop skæbnen for evt befrugtede ægget der er i fokus. Hvis et befrugtet æg hindres i at fæstes i livmoderen er det ikke medicinsk at betragte som en abort, men det er selvfølgelig et åbent spørgsmål om det etisk er at betragte som en abort.

Prævention der som teoretisk eller faktisk virkningsmåde afstøder befrugtede æg er blandt andet: P-Piller, Spiral, Nødprævention

Fosterreduktion

Ved flerfoldsgraviditeter, typisk som følge af fertilitetsbehandling, kan foretages en delvis abort af et antal af fostrene, en såkaldt "fosterreduktion". Denne foretages ved at sprøjte saltvand ind i hjertet på fosteret man vil fjerne. Fosteret aborteres ikke umiddelbart, men bliver i livmoderen med det overlevne foster indtil dette fødes.

Fosterreduktion behandles juridisk efter særlige regler om fosterreduktion, og der er ikke fri adgang til fosterreduktion heller ikke inden for de første 12 uger.

Hvornår i graviditeten fosteret begynder at kunne føle smerte og frygt er et kontroversielt spørgsmål med etiske dimensioner, når der diskuteres provokeret abort. Beviserne er mangelfulde og modstridende. Nogle forskere mener, at fosteret allerede i løbet af det første trimester (til graviditetsuge 12) vil begynde at kunne føle smerte, mens øvrige mener dette først sker i andet trimester (uge 12 – 28) eller tredje trimester (efter uge 28). I Danmark ordineres kvinden smertestillende medicin, hvis dette skønnes nødvendigt, men aldrig fosteret.

* Internationale status for abortlovgivning * FN's 2013-rapport om abortlovgivning. Lovligt på forespørgsel. Ulovligt bortset fra ved fare for moderens liv, mentale sundhed, sundhed, voldtægt, medfødte defekter og/eller socioøkonomiske faktorer. Ulovligt bortset fra ved fare for moderens liv, mentale sundhed, sundhed, voldtægt og/eller medfødte defekter. Ulovligt bortset fra ved fare for moderens liv, mentale sundhed, sundhed og/eller voldtægt. Ulovligt bortset fra ved fare for moderens liv, mentale sundhed og/eller sundhed. Ulovligt uden undtagelser. Varierer. Ingen information.

Danmark

Fri abort

sundhedslovens §92: En kvinde kan uden tilladelse få sit svangerskab afbrudt, hvis indgrebet kan foretages inden udløbet af 12. svangerskabsuge

Der har siden den nuværende abortlovgivning trådte i kraft den 1. oktober 1973 været fri abort i Danmark indtil den 12. graviditetsuge. En kvinde der søger at få foretaget abort før den 12. graviditetsuge er ikke forpligtet til at angive en årsag eller forklaring eller at underrette en evt. ægtefælle. Ansøgningen kan forelægges egen læge, eller til hospitalet der udfører indgrebet. Den kan ikke foretages af andre end kvinden selv; f.eks. faderen til barnet eller en værge – undtagelsesvis, hvis moderen er psykisk syg, er det kun kvindens værge der kan ansøge om abort og ikke kvinden selv.

Siden juli 2000 har enhver kvinde ret til en støttesamtale før og/eller efter aborten.

Sen abort

Tilladelse til abort efter den 12. graviditetsuge skal søges gennem regionernes Abortsamråd. Der skal foreligge ekstraordinære omstændigheder, såsom begrundet mistanke om kromosomfejl, fare for moderens liv ved graviditeten eller hvis graviditeten er sket på grundlag af en lovovertrædelse, så som voldtægt eller blodskam. Jo længere henne i graviditeten ud over den 12. uge, des stærkere argumenter skal fremlægges. Piger der er blevet gravide før de er fyldt 15 vil som udgangspunkt altid blive bevilliget sen abort indtil fosteret må antages at være levedygtigt, da graviditeten er følgen af et ulovligt samleje (den seksuelle lavalder er 15 år). I 2005 blev en 13-årig pige bevilliget abort i 20. uge, mens der blev givet afslag til en 15-årig pige i den 24. svangerskabsuge eftersom det antoges at barnet så sent i graviditeten var levedygtigt. Børn der fødes efter den 22. uge defineres ikke længere som aborterede, men som dødfødte babyer. Der gives aldrig tilladelse til abort efter den 24. uge.

Fritagelse for sundhedspersonale

Siden 1989 kan læger, sygeplejersker, jordemødre og sygehjælpere – eller personer under uddannelse til disse fag – for hvem det strider mod deres etiske eller religiøse opfattelse fritages for pligt til at deltage i abortindgrebet (sundhedslovens §100).

Reglerne er kun gældende i Danmark, ikke på Færøerne eller Grønland.

Straf

Ulovligt udførte aborter straffes med fængsel i op til 2 år – og op til 4 år hvis den ulovlige abort udføres af en person uden de rette lægelige kvalifikationer – det, der almindeligvis kendes som kvaksalveri.

Historisk straffedes provokeret svangerskabsafbrydelse med livsstraf. Dette ændredes i 1866 til op til otte års strafarbejde. Med lov om svangerskabsafbrydelse og abort af 1973 legaliseredes, som nævnt øverst på denne side, den provokerede abort (fosterfordrivelse).

Forslag til ændring af abortlovgivning

 • Som følge af nye foster diagonistik metoder, specifikt nakkefoldsscanning – som først kan foretages i 12.-13. svangerskabsuge, foreslog Torben Hvid fra Abortankenævnet i 2006 at den frie abortgrænse skulle hæves fra 12. svangerskabsuge til 18. svangerskabsuge. Forslaget mødte dog ikke meget medklang og ingen politiske tiltag har været foreslået for at gennemføre det. Det Etiske Råd mente ikke der var grund til at ændre de nuværende abortlove med fri abort til 12. svangerskabsuge, ligeledes organisationen Sex & Samfund.
 • Kamal Qureshi fra SF har foreslået at forældremyndigheden skulle ophæves i abortspørgsmål, således at børn under 18 år kunne få foretaget abort uden forældrenes samtykke / underretning. Forslaget blev støttet af Socialdemokraterne og De Radikale mens Venstre gik imod.

Færøerne og Grønland

På Færøerne er den danske abortlov fra 1956, som i Danmark blev erstattet i 1973, stadig gældende. I henhold til den kan der kun tillades provokeret abort hvis moderens liv er i fare eller graviditeten er sket som følge af en voldtægt eller blodskam. Abortlovgivning er i henhold til den færøske hjemmestyrelov fra 1948 et rigsanliggende, hvilket betyder det i sidste instans bestemmes af den danske justitsminister og Folketinget, men i tæt samarbejde med Færøernes Landsstyre. Det færøske landsstyre har aldrig givet udtryk for ønske om at ændre den nuværende abortlovgivning – tværtimod finder mange den for løs, og det færøske Landsstyre har som formålsparagraf at antallet af aborter (50 årligt) skal beskæres yderligere.

SF og Kvindeligt Selskab har krævet at regeringen tvinger Færøerne til at indføre dansk lovgivning og fri abort. Kamal Qureshi udtaler at han mener: "Alle kvinder i rigsfællesskabet skal have ret til fri abort, uanset om de henvender sig i Torshavn eller på Rigshospitalet." mens Kvindeligt Selskab mener "vi i Danmark alt for længe har ladet Færøerne forsumpe i en gammel kultur"

En dansk undersøgelse fra 1992 fandt frem til, at 12%-16% af kvinder rammes af underlivsbetændelse efter abort. Dette svarer til hyppigheden af underlivsbetændelse i forbindelse med en graviditet, der ikke afbrydes.

Brystkræft

Ifølge nogle kontroversielle undersøgelser er der en sammenhæng mellem provokeret abort og brystkræft. Ifølge teorien vil den forhøjede østrogenmængde i den tidlige graviditet, der har til formål at få brystkitlerne til at vokse som forberedelse til amning, medføre en forhøjet brystkræftsrisiko, hvis graviditeten afbrydes før det tredje trimester.

Den generelle videnskabelige konsensus er dog, at der ikke kan dokumenteres nogen sammenhæng mellem abort og forøget risiko for brystkræft.

Psykologiske konsekvenser af abort

Om abort medfører en større risiko for negative psykologiske konsekvenser, er en uafklaret debat. Der findes både undersøgelser, der understøtter hypotesen, og undersøgelser, der ikke viser nogen øget i risiko, i forhold til gennemført graviditet.

Selektiv abort betegner aborter der udføres efter at have konstateret uønskede egenskaber ved fosteret, f.eks. i form af kromosomfejl eller, i visse kulturer, abort af uønskede pigebørn.

Selektiv abort af piger

Fra naturens side vil der i gennemsnit blive født 104 drengebørn for hver 100 pigebørn, en lille difference på 4% der skal opveje en højere dødelighed blandt drenge og sikre en ligelig kønsfordeling i voksenalderen. En række kulturer påskønner imidlertid drengebørn højere end pigebørn, og med nye fosterundersøgelsesmetoder, så som ultralydsscanning, har de nu fået et redskab der kan bruges til identificere kønnet før fødslen, og således abortere uønskede pigebørn. I visse lande har en høj udnyttelse af disse muligheder medført en mærkbar skævvridning i den naturlige kønsfordeling. I Kina, ikke mindst pga. etbarnspolitikken, har frasortering af piger ledt til en skævvridning så forholdet nu ligger på 120 drenge for hver 100 piger. – og lokalt endnu højere, helt op til 135 drengebørn for hver 100 piger En forskel der på trods af statslige tiltag blot er fortsat med at vokse fra 108 (1980) til 111 (1990), 116 (2000) og 120 (2006). I alt regnes der med at omkring 40-60 millioner pigebørn er blevet selektivt aborterede de sidste år. – og at det samme antal mænd derfor aldrig vil kunne finde en hustru. Dette forventes at lede til alvorlige problemer når overskuddet af hundredvis af millioner mænd ikke kan finde en hustru, med en voksende prostitution, kvindehandel, menneskesmugling, optøjer og måske endda krig til følge

 • Antal. Der blev i 2006 foretaget i alt 15.053 aborter i Danmark mod 15.183 året før. Et antal der har været faldende siden det toppede i 1975 med 27.884 aborter. Fra 1974-2006 har der været foretaget 660.794 danske aborter. Danske kvinder får gennem deres fødedygtige alder i gennemsnit 0,43 aborter. Flest aborter får kvinder i alderen 18-19 (23,2 %), efterfulgt af de 20-24 årige (21,8 %), 25-29 (17,6 %), 30-34 (15,6 %), 35-39 (12,2 %) 15-17 (12,0 %), 40-44 (5,4 %) og 45-49 (0,5 %).
 • Abortkvotient. Abortkvotienten beregnes som det gennemsnitlige antal aborter per kvinde i den fødedygtige alder (15-49). Abortkvotienten lå i 2006 på 12,2 og har været jævnt nedadgående siden 1975 hvor den lå på 23,7. Københavns kommune havde i 2005 den højeste abortkvotient på 17,3 mens Ringkøbing Amt havde den laveste på 7,2. Kvindelige indvandrere og efterkommere får i gennemsnit flere aborter end etniske danskere. Etniske danskere har en abortkvotient på 10,9. Størst antal aborter får etniske iranske kvinder, som med en abortkvotient på 29,1 ligger næsten tre gange over landsgennemsnittet. Kvinder med etnisk baggrund i det tidligere Jugoslavien (23,8), Vietnam (22,7), Irak (20,9), Pakistan (19,6) og Somalia (15,0) ligger også markant over gennemsnittet. Mens abortkvotienten for etniske danske kvinder har været faldende mellem 2000 og 2005, har den ligget stabilt for kvindelige indvandrere og efterkommere.
 • Abortkvote. Abortkvoten udregnes som antal aborter per 1.000 fødsler. Den var i 2001 på 239. Blandt teenagere og de 45-49 årige er abortkvoten over 1.000 (ca. 1.800), hvilke vil sige antallet af aborter er højere end antallet af fødsler. For de resterende aldersgrupper er abortkvoten mindre end 1.000; dvs. der bliver født flere levende børn end aborter.
 • Aborttyper. I 2006 tegnede medicinske aborter sig for lidt over 1/3 (5680) af alle aborter i Danmark, mens kirurgiske aborter tegnede sig for lidt under 2/3 (8819) – et mindre antal (554) var både medicinske og kirurgiske. Den medicinske andel har været stigende. En mindre del (ca. 5 %) af medicinske aborter må opfølges med en kirurgisk abort. Det største antal aborter blev foretaget i den 8. svangerskabsuge (4168). 96 % af aborter blev i 2006 foretaget inden for grænsen af fri abort – før 13. svangerskabsuge. I 2006 fik Abortsamrådet 812 ansøgninger om sen abort, op fra 729 ansøgninger i 2005. Af de 812 ansøgninger i 2006 fik 754 tilladelse, og 58 afslag. Størstedelen af tilladelserne for sen abort i svangerskabsuge 13 (310) og 14 (159). Af de 56 afslag ankede 45 afslaget til Abortankenævnet, og 39 fik medhold i deres klage. Flest sene aborter blev bevilliget efter § 93, stk. 1, nr. 3.: "Fare for at arvelige anlæg eller beskadigelse eller sygdom i fostertilstanden vil medføre alvorlige lidelser hos barnet." . Antallet af sene aborter har været svagt stigende de sidste ti år.
 • Abort uden samtykke. Ligesom ved alle andre medicinske indgreb, skal ugifte børn under 18 have deres forældres eller værges tilladelse til abort. Dette kan efter § 6, stk. 1 og 2 under ekstraordinære omstændigheder fraviges. Tilladelse til dette gives hovedsageligt til unge muslimske piger af ikke-dansk etnicitet, som af religiøs eller kulturel grund vil risikere reel fysisk eller psykisk overlast såfremt forældrene gives besked. Abortsamrådet fik i 2005 65 ansøgninger om svangerskabsafbrydelse til børn uden forældrenes samtykke. Af dem fik 59 tilladelse og 6 afslag.
 • Fosterreduktion. Der blev i 2005 indgivet 23 ansøgninger om fosterreduktion. Af dem fik 22 tilladelse og 1 afslag.
 • Færøerne. På Færøerne har der de sidste par år blevet foretaget omkring 50 aborter om året. Abortkvotienten ligger på ca. 3,33 – ca. 1/4 af den danske. Hver færøsk kvinde får i gennemsnit 0,16 aborter, næsten en tredjedel af den gennemsnitlige danske kvinde. Grundet den strikse færøske abortlovgivning, er der flere der påstår, at mange færøske kvinder vælger at få foretaget abort i Danmark. [kilde mangler]
 • Grønland. På Grønland blev der i 2005 foretaget 899 aborter, ned fra 905 i 2004. Abortkvotienten ligger på 62,0 – betydeligt højere end i Danmark. Hver grønlandsk kvinde får i gennemsnit 2,37 aborter, mellem 5 og 6 gange den gennemsnitlige danske kvinde
 • I verdenen. På verdensplan anslår WHO at der dagligt bliver udført 125,000 provokerede aborter, eller 46 millioner årligt. Omkring 19 millioner af dem illegalt. I gennemsnit dør 68,000 af mødrene årligt som følge af komplikationer påført i forbindelse med disse aborter. Død som følge af usikre aborter udgør omkring 13% af al mødredødelighed.
Aborttal for Danmark
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Levendefødte 67 084 65 458 64 075 64 599 64 609 64 282 64 984 64 082 65 038 62 818 63 411 58 998 57 916 55 873 56 870
Provokerede aborter 15 665 15 314 14 991 15 622 15 231 15 295 15 227 15 690 16 394 16 205 16 362 15 974 15 608 15 834 15 097
Abortkvotient 12,5 12,3 12,0 12,6 12,3 12,4 12,3 12,7 13,2 12,9 13,0 - - - -
efter svangerskabsuge:
- indtil 12. uge 15 159 14 736 14 434 15 002 14 127 14 562 14 436 - - - 15 654 - - - -
- 13 til 15 uge 224 247 231 256 261 303 316 - - - 427 - - - -
- efter 16. uge 298 332 305 293 262 233 301 - - - 262 - - - -
efter aldersgrupper i procent:
- 15-17 10,6 10,4 10,2 10,9 12,1 11,7 - - - - - - - - -
- 18-19 19,6 10,5 19,4 20,9 21,5 21,2 - - - - - - - - -
- 15-19 - - - - - - 16,4 16,6 17,6 16,4 15,0 15,3 15,5 14,4 13,6
- 20-24 19,8 19,6 20,1 22,1 21,4 21,2 21,8 23,2 24,8 24,8 25,6 26,0 26,5 27,1 26,6
- 25-29 18,1 18,1 17,2 18,1 17,1 17,3 17,6 18,0 19,6 18,7 19,5 18,7 19,5 20,2 22,0
- 30-34 17,8 17,0 16,5 17,2 16,5 16,4 15,6 15,8 16,8 16,9 17,1 17,7 16,8 16,8 17,3
- 35-39 12,6 13,0 13,1 13,4 12,8 13,0 12,2 13,1 13,2 12,9 13,0 15,4 14,8 14,4 13,5
- 40-44 4,8 4,6 4,5 5,2 5,1 5,1 5,4 5,1 4,9 5,0 5,3 6,2 6,3 6,3 6,4
- 45-49 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5
 1. , Fyens Stiftstidende, 28. november 2000
 2. (PDF). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Hentet 31. juli 2013.
 3. , United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
 4. , Ugeskrift for Læger, 2007
 5. , DR, 1. november 2006
 6. 10. september 2008 hos Wayback Machine, Danske Bioanalytikere, 4. maj 2007
 7. 19. maj 2015 hos Wayback Machine, Sex og Samfund, december 2006
 8. , Kristeligt Dagblad, 24. februar 2007
 9. , DR, 15. februar 2007
 10. Arkiveret fra 19. maj 2015. Hentet 25. september 2007.
 11. , Folketinget, 18. december 2003
 12. , Ugeskrift for Læger, 2004
 13. 12. juli 2007 hos Wayback Machine, Kvindeligt Selskab, 2. april 2007
 14. (engelsk)
 15. , NCI 2003
 16. , Journal of Child Psychiatry and Psychology, januar 2006 Conclusions: The findings suggest that abortion in young women may be associated with increased risks of mental health problems.(engelsk)
 17. 19. november 2010 hos Wayback Machine(engelsk)
 18. (engelsk)
 19. , The Christian Science Monitor, 3. september 2004
 20. Fisher, R.A. (1930) The Genetical Theory of Natural Selection. Clarendon Press, Oxford.
 21. Dawkins, Richard (1995). "God's utility function". River Out of Eden. New York: Basic Books. ISBN 0-465-06990-8.
 22. . Martin J. Osborne, December 1996.
 23. 6. maj 2007 hos Wayback Machine, CBS, 17. april 2006
 24. , BBC, 5. april 2004(engelsk)
 25. , [[NBC (tv-netværk)|]], 14. september 2004(engelsk)
 26. Bare Branches: Security Implications of Asia's Surplus Male Population (MIT Press), Valerie M. Hudson and Andrea M. den Boer(engelsk)
 27. , Sundhedsstyrelsen
 28. 9. marts 2016 hos Wayback Machine, Sundhedsstyrelsen
 29. , Sundhedsstyrelsen
 30. , Abortankenævnet, årsberetning 2005 (PDF)
 31. , Abortankenævnet, årsberetning 2005 (PDF)
 32. , Sundhedsstyrelsen
 33. , Kristeligt Dagblad, 20. oktober 2008
 34. , Embedslægeinstitutionen i Grønland. Årsberetning 2005.
 35. World Health Organization. (2004). . Retrieved 2006-01-12.(engelsk)
Wikimedia Commons har medier relateret til:

LA-ikon

provokeret, abort, sprog, overvåg, rediger, provokeret, abort, også, kaldet, svangerskabsafbrydelse, eller, fosterfordrivelse, proces, hvorved, graviditet, bevidst, afbrydes, fosteret, fjernes, provokeret, abort, ikke, forveksles, spontan, abort, ufrivillig, a. Provokeret abort Sprog Overvag Rediger Provokeret abort ogsa kaldet svangerskabsafbrydelse eller fosterfordrivelse er den proces hvorved en graviditet bevidst afbrydes og fosteret fjernes Provokeret abort ma ikke forveksles med spontan abort som er en ufrivillig afbrydelse af graviditeten af biologiske arsager I Danmark har der siden 1973 vaeret fri abort indtil den 12 graviditetsuge Der foretages i Danmark omkring 15 000 aborter arligt hvilket svarer til en abortkvotient pa ca 12 aborter per 1000 kvinder Bade det absolutte antal aborter og abortkvotienten har vaeret for nedadgaende de sidste mange ar Indholdsfortegnelse 1 Abortmetoder 1 1 Medicinsk abort 1 2 Kirurgisk abort 1 3 Provokeret fodsel 1 4 Praevention 1 5 Fosterreduktion 2 Fostersmerte 3 Lovgivning 3 1 Danmark 3 1 1 Fri abort 3 1 2 Sen abort 3 1 3 Fritagelse for sundhedspersonale 3 1 4 Straf 3 1 5 Forslag til aendring af abortlovgivning 3 2 Faeroerne og Gronland 4 Helbredsmaessige konsekvenser af abort 4 1 Brystkraeft 4 2 Psykologiske konsekvenser af abort 5 Selektiv abort 5 1 Selektiv abort af piger 6 Abort i tal 7 Se ogsa 8 Referencer 9 Eksterne henvisningerAbortmetoder RedigerTil og med den 8 graviditetsuge kan abort udfores som medicinsk abort Til og med den 12 graviditetsuge bliver abort udfort som kirurgisk abort Efter 13 uge kan abort kun blive udfort som en medicinsk provokeret fodsel efterfulgt af en udskrabning af livmoderen Medicinsk abort Rediger Kirurgisk abort ved udsugning En medicinsk abort kan kun foretages indtil den 8 graviditetsuge per 2005 har Dansk Selskab for Obstetrik og Gynaekologi anbefalet ogsa at udfore medicinske aborter indtil 12 uge Kvinden indtager nogle Mifepriston tabletter Tabletterne virker ved at hindre det graviditetsbevarende hormon progesteron i at virke Progesteron bliver dannet af fosteret for at afbryde den normale menstruationscyklus sa graviditeten kan fortsaette Hvis progesterons virkning fjernes afbryder kroppen graviditeten og fosteret kan ikke leve mere Nar forst tabletterne er indtaget er processen mod abort igangsat og kan ikke vendes Efter to dage vil det resultere i en kraftig menstruationsagtig blodning hvor fosteret bliver udskilt af kroppen For nogle vil en efterfolgende udskrabning vaere nodvendig for at fjerne de sidste graviditetsrester Medicinsk abort medforer ofte bivirkninger i form af svimmelhed hovedpine kvalme opkastninger og svaere menstruationslignende blodninger Omkring 1 3 af alle aborter i Danmark er medicinske aborter Kirurgisk abort Rediger Op til 12 uge foretages kirurgisk abort ved hjaelp af en udsugningsmetode Indgrebet foretages med kvinden i fuld narkose Forst anvendes nogle instrumenter til at udvide abningen i livmoderhalsen Dernaest suges fosteret ud i en glaskolbe og det aborterede foster destrueres Indgrebet afsluttes med at kvinden gives medikamenter der bevirker at livmoderen traekker sig sammen igen hvorved de sidste fosterrester bliver udstodt Omkring 2 3 af alle aborter i Danmark er kirurgiske aborter Provokeret fodsel Rediger Efter den 12 uge er fosteret blevet for stort til at kunne suges ud Herefter foretages aborten ved en kunstigt igangsat fodsel Kvinden far ve fremkaldende medikamenter opfort i skeden ved hjaelp af stikpiller Disse gives med et par timers mellemrum indtil fodslen igangsaettes og fosteret fodes og destrueres Denne metode er meget mere indgribende med risiko for permanente skader pa kvindens reproduktive organer og fremtidig infertilitet til folge Omkring 4 af alle aborter i Danmark er provokerede fodsler Praevention Rediger Der er nogle mulige virkninger ved praevention der kan betragtes som abortfremkaldende Dette emne er blevet relevant efter at flere laeger apotekere og sundhedspersonale har naegtet at udlevere praevention recepter pa praevention eller har konfiskeret praevention og recepter ud fra deres private etiske holdninger til abort Det primaere stridspunkt er hvornar der er tale om en abort Nogle mener at en graviditet starter ved befrugtning mens andre mener at en graviditet starter nar aegget succesfuldt saetter sig fast i livmoderen det sidste er den medicinske definition Det er netop skaebnen for evt befrugtede aegget der er i fokus Hvis et befrugtet aeg hindres i at faestes i livmoderen er det ikke medicinsk at betragte som en abort men det er selvfolgelig et abent sporgsmal om det etisk er at betragte som en abort Praevention der som teoretisk eller faktisk virkningsmade afstoder befrugtede aeg er blandt andet P Piller Spiral Nodpraevention Fosterreduktion Rediger Ved flerfoldsgraviditeter typisk som folge af fertilitetsbehandling kan foretages en delvis abort af et antal af fostrene en sakaldt fosterreduktion Denne foretages ved at sprojte saltvand ind i hjertet pa fosteret man vil fjerne 1 Fosteret aborteres ikke umiddelbart men bliver i livmoderen med det overlevne foster indtil dette fodes Fosterreduktion behandles juridisk efter saerlige regler om fosterreduktion og der er ikke fri adgang til fosterreduktion heller ikke inden for de forste 12 uger Fostersmerte RedigerHvornar i graviditeten fosteret begynder at kunne fole smerte og frygt er et kontroversielt sporgsmal med etiske dimensioner nar der diskuteres provokeret abort Beviserne er mangelfulde og modstridende Nogle forskere mener at fosteret allerede i lobet af det forste trimester til graviditetsuge 12 vil begynde at kunne fole smerte mens ovrige mener dette forst sker i andet trimester uge 12 28 eller tredje trimester efter uge 28 I Danmark ordineres kvinden smertestillende medicin hvis dette skonnes nodvendigt men aldrig fosteret Lovgivning Rediger Internationale status for abortlovgivning FN s 2013 rapport om abortlovgivning 2 Lovligt pa foresporgsel Ulovligt bortset fra ved fare for moderens liv mentale sundhed sundhed voldtaegt medfodte defekter og eller sociookonomiske faktorer Ulovligt bortset fra ved fare for moderens liv mentale sundhed sundhed voldtaegt og eller medfodte defekter Ulovligt bortset fra ved fare for moderens liv mentale sundhed sundhed og eller voldtaegt Ulovligt bortset fra ved fare for moderens liv mentale sundhed og eller sundhed Ulovligt uden undtagelser Varierer Ingen information 3 Danmark Rediger Fri abort Rediger sundhedslovens 92 En kvinde kan uden tilladelse fa sit svangerskab afbrudt hvis indgrebet kan foretages inden udlobet af 12 svangerskabsuge Der har siden den nuvaerende abortlovgivning tradte i kraft den 1 oktober 1973 vaeret fri abort i Danmark indtil den 12 graviditetsuge En kvinde der soger at fa foretaget abort for den 12 graviditetsuge er ikke forpligtet til at angive en arsag eller forklaring eller at underrette en evt aegtefaelle Ansogningen kan forelaegges egen laege eller til hospitalet der udforer indgrebet Den kan ikke foretages af andre end kvinden selv f eks faderen til barnet eller en vaerge undtagelsesvis hvis moderen er psykisk syg er det kun kvindens vaerge der kan ansoge om abort og ikke kvinden selv Siden juli 2000 har enhver kvinde ret til en stottesamtale for og eller efter aborten 4 Sen abort Rediger Tilladelse til abort efter den 12 graviditetsuge skal soges gennem regionernes Abortsamrad Der skal foreligge ekstraordinaere omstaendigheder sasom begrundet mistanke om kromosomfejl fare for moderens liv ved graviditeten eller hvis graviditeten er sket pa grundlag af en lovovertraedelse sa som voldtaegt eller blodskam Jo laengere henne i graviditeten ud over den 12 uge des staerkere argumenter skal fremlaegges Piger der er blevet gravide for de er fyldt 15 vil som udgangspunkt altid blive bevilliget sen abort indtil fosteret ma antages at vaere levedygtigt da graviditeten er folgen af et ulovligt samleje den seksuelle lavalder er 15 ar I 2005 blev en 13 arig pige bevilliget abort i 20 uge mens der blev givet afslag til en 15 arig pige i den 24 svangerskabsuge eftersom det antoges at barnet sa sent i graviditeten var levedygtigt Born der fodes efter den 22 uge defineres ikke laengere som aborterede men som dodfodte babyer Der gives aldrig tilladelse til abort efter den 24 uge Fritagelse for sundhedspersonale Rediger Siden 1989 kan laeger sygeplejersker jordemodre og sygehjaelpere eller personer under uddannelse til disse fag for hvem det strider mod deres etiske eller religiose opfattelse fritages for pligt til at deltage i abortindgrebet sundhedslovens 100 5 Reglerne er kun gaeldende i Danmark ikke pa Faeroerne eller Gronland Straf Rediger Ulovligt udforte aborter straffes med faengsel i op til 2 ar og op til 4 ar hvis den ulovlige abort udfores af en person uden de rette laegelige kvalifikationer det der almindeligvis kendes som kvaksalveri Historisk straffedes provokeret svangerskabsafbrydelse med livsstraf Dette aendredes i 1866 til op til otte ars strafarbejde Med lov om svangerskabsafbrydelse og abort af 1973 legaliseredes som naevnt overst pa denne side den provokerede abort fosterfordrivelse 6 Forslag til aendring af abortlovgivning Rediger Som folge af nye foster diagonistik metoder specifikt nakkefoldsscanning som forst kan foretages i 12 13 svangerskabsuge foreslog Torben Hvid fra Abortankenaevnet i 2006 at den frie abortgraense skulle haeves fra 12 svangerskabsuge til 18 svangerskabsuge 7 Forslaget modte dog ikke meget medklang og ingen politiske tiltag har vaeret foreslaet for at gennemfore det Det Etiske Rad mente ikke der var grund til at aendre de nuvaerende abortlove med fri abort til 12 svangerskabsuge 8 ligeledes organisationen Sex amp Samfund 9 Kamal Qureshi fra SF har foreslaet at foraeldremyndigheden skulle ophaeves i abortsporgsmal saledes at born under 18 ar kunne fa foretaget abort uden foraeldrenes samtykke underretning 10 Forslaget blev stottet af Socialdemokraterne og De Radikale mens Venstre gik imod 11 Faeroerne og Gronland Rediger Pa Faeroerne er den danske abortlov fra 1956 12 som i Danmark blev erstattet i 1973 stadig gaeldende I henhold til den kan der kun tillades provokeret abort hvis moderens liv er i fare eller graviditeten er sket som folge af en voldtaegt eller blodskam Abortlovgivning er i henhold til den faeroske hjemmestyrelov fra 1948 et rigsanliggende 13 hvilket betyder det i sidste instans bestemmes af den danske justitsminister og Folketinget men i taet samarbejde med Faeroernes Landsstyre Det faeroske landsstyre har aldrig givet udtryk for onske om at aendre den nuvaerende abortlovgivning tvaertimod finder mange den for los og det faeroske Landsstyre har som formalsparagraf at antallet af aborter 50 arligt skal beskaeres yderligere SF og Kvindeligt Selskab har kraevet at regeringen tvinger Faeroerne til at indfore dansk lovgivning og fri abort Kamal Qureshi udtaler at han mener Alle kvinder i rigsfaellesskabet skal have ret til fri abort uanset om de henvender sig i Torshavn eller pa Rigshospitalet 14 mens Kvindeligt Selskab mener vi i Danmark alt for laenge har ladet Faeroerne forsumpe i en gammel kultur 15 Helbredsmaessige konsekvenser af abort RedigerEn dansk undersogelse fra 1992 fandt frem til at 12 16 af kvinder rammes af underlivsbetaendelse efter abort Dette svarer til hyppigheden af underlivsbetaendelse i forbindelse med en graviditet der ikke afbrydes 16 Brystkraeft Rediger Ifolge nogle kontroversielle undersogelser er der en sammenhaeng mellem provokeret abort og brystkraeft Ifolge teorien vil den forhojede ostrogenmaengde i den tidlige graviditet der har til formal at fa brystkitlerne til at vokse som forberedelse til amning medfore en forhojet brystkraeftsrisiko hvis graviditeten afbrydes for det tredje trimester Den generelle videnskabelige konsensus er dog at der ikke kan dokumenteres nogen sammenhaeng mellem abort og foroget risiko for brystkraeft 17 Psykologiske konsekvenser af abort Rediger Om abort medforer en storre risiko for negative psykologiske konsekvenser er en uafklaret debat Der findes bade undersogelser der understotter hypotesen 18 19 og undersogelser der ikke viser nogen oget i risiko i forhold til gennemfort graviditet 20 Selektiv abort RedigerSelektiv abort betegner aborter der udfores efter at have konstateret uonskede egenskaber ved fosteret f eks i form af kromosomfejl eller i visse kulturer abort af uonskede pigeborn Selektiv abort af piger Rediger Fra naturens side vil der i gennemsnit blive fodt 104 drengeborn for hver 100 pigeborn 21 en lille difference pa 4 der skal opveje en hojere dodelighed blandt drenge og sikre en ligelig konsfordeling i voksenalderen 22 23 24 En raekke kulturer paskonner imidlertid drengeborn hojere end pigeborn og med nye fosterundersogelsesmetoder sa som ultralydsscanning har de nu faet et redskab der kan bruges til identificere konnet for fodslen og saledes abortere uonskede pigeborn I visse lande har en hoj udnyttelse af disse muligheder medfort en maerkbar skaevvridning i den naturlige konsfordeling I Kina ikke mindst pga etbarnspolitikken har frasortering af piger ledt til en skaevvridning sa forholdet nu ligger pa 120 drenge for hver 100 piger 25 og lokalt endnu hojere helt op til 135 drengeborn for hver 100 piger 26 En forskel der pa trods af statslige tiltag blot er fortsat med at vokse fra 108 1980 til 111 1990 116 2000 og 120 2006 I alt regnes der med at omkring 40 60 millioner pigeborn er blevet selektivt aborterede de sidste ar 27 og at det samme antal maend derfor aldrig vil kunne finde en hustru 26 Dette forventes at lede til alvorlige problemer nar overskuddet af hundredvis af millioner maend ikke kan finde en hustru med en voksende prostitution kvindehandel menneskesmugling optojer og maske endda krig til folge 28 29 Abort i tal RedigerAntal Der blev i 2006 foretaget i alt 15 053 aborter i Danmark mod 15 183 aret for Et antal der har vaeret faldende siden det toppede i 1975 med 27 884 aborter Fra 1974 2006 har der vaeret foretaget 660 794 danske aborter Danske kvinder far gennem deres fodedygtige alder i gennemsnit 0 43 aborter Flest aborter far kvinder i alderen 18 19 23 2 efterfulgt af de 20 24 arige 21 8 25 29 17 6 30 34 15 6 35 39 12 2 15 17 12 0 40 44 5 4 og 45 49 0 5 30 Abortkvotient Abortkvotienten beregnes som det gennemsnitlige antal aborter per kvinde i den fodedygtige alder 15 49 Abortkvotienten la i 2006 pa 12 2 og har vaeret jaevnt nedadgaende siden 1975 hvor den la pa 23 7 Kobenhavns kommune havde i 2005 den hojeste abortkvotient pa 17 3 mens Ringkobing Amt havde den laveste pa 7 2 Kvindelige indvandrere og efterkommere far i gennemsnit flere aborter end etniske danskere 31 Etniske danskere har en abortkvotient pa 10 9 Storst antal aborter far etniske iranske kvinder som med en abortkvotient pa 29 1 ligger naesten tre gange over landsgennemsnittet Kvinder med etnisk baggrund i det tidligere Jugoslavien 23 8 Vietnam 22 7 Irak 20 9 Pakistan 19 6 og Somalia 15 0 ligger ogsa markant over gennemsnittet Mens abortkvotienten for etniske danske kvinder har vaeret faldende mellem 2000 og 2005 har den ligget stabilt for kvindelige indvandrere og efterkommere Abortkvote Abortkvoten udregnes som antal aborter per 1 000 fodsler Den var i 2001 pa 239 Blandt teenagere og de 45 49 arige er abortkvoten over 1 000 ca 1 800 hvilke vil sige antallet af aborter er hojere end antallet af fodsler For de resterende aldersgrupper er abortkvoten mindre end 1 000 dvs der bliver fodt flere levende born end aborter Aborttyper I 2006 tegnede medicinske aborter sig for lidt over 1 3 5680 af alle aborter i Danmark mens kirurgiske aborter tegnede sig for lidt under 2 3 8819 et mindre antal 554 var bade medicinske og kirurgiske 32 Den medicinske andel har vaeret stigende En mindre del ca 5 af medicinske aborter ma opfolges med en kirurgisk abort Det storste antal aborter blev foretaget i den 8 svangerskabsuge 4168 96 af aborter blev i 2006 foretaget inden for graensen af fri abort for 13 svangerskabsuge I 2006 fik Abortsamradet 812 ansogninger om sen abort 33 op fra 729 ansogninger i 2005 34 Af de 812 ansogninger i 2006 fik 754 tilladelse og 58 afslag Storstedelen af tilladelserne for sen abort i svangerskabsuge 13 310 og 14 159 33 Af de 56 afslag ankede 45 afslaget til Abortankenaevnet og 39 fik medhold i deres klage Flest sene aborter blev bevilliget efter 93 stk 1 nr 3 Fare for at arvelige anlaeg eller beskadigelse eller sygdom i fostertilstanden vil medfore alvorlige lidelser hos barnet 35 Antallet af sene aborter har vaeret svagt stigende de sidste ti ar Abort uden samtykke Ligesom ved alle andre medicinske indgreb skal ugifte born under 18 have deres foraeldres eller vaerges tilladelse til abort Dette kan efter 6 stk 1 og 2 under ekstraordinaere omstaendigheder fraviges Tilladelse til dette gives hovedsageligt til unge muslimske piger af ikke dansk etnicitet som af religios eller kulturel grund vil risikere reel fysisk eller psykisk overlast safremt foraeldrene gives besked 36 Abortsamradet fik i 2005 65 ansogninger om svangerskabsafbrydelse til born uden foraeldrenes samtykke Af dem fik 59 tilladelse og 6 afslag Fosterreduktion Der blev i 2005 indgivet 23 ansogninger om fosterreduktion Af dem fik 22 tilladelse og 1 afslag Faeroerne Pa Faeroerne har der de sidste par ar blevet foretaget omkring 50 aborter om aret Abortkvotienten ligger pa ca 3 33 ca 1 4 af den danske 37 Hver faerosk kvinde far i gennemsnit 0 16 aborter naesten en tredjedel af den gennemsnitlige danske kvinde Grundet den strikse faeroske abortlovgivning er der flere der pastar at mange faeroske kvinder vaelger at fa foretaget abort i Danmark kilde mangler Gronland Pa Gronland blev der i 2005 foretaget 899 aborter ned fra 905 i 2004 Abortkvotienten ligger pa 62 0 betydeligt hojere end i Danmark Hver gronlandsk kvinde far i gennemsnit 2 37 aborter mellem 5 og 6 gange den gennemsnitlige danske kvinde 38 I verdenen Pa verdensplan anslar WHO at der dagligt bliver udfort 125 000 provokerede aborter eller 46 millioner arligt 39 Omkring 19 millioner af dem illegalt I gennemsnit dor 68 000 af modrene arligt som folge af komplikationer pafort i forbindelse med disse aborter Dod som folge af usikre aborter udgor omkring 13 af al modredodelighed Aborttal for Danmark 40 Ar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Levendefodte 41 67 084 65 458 64 075 64 599 64 609 64 282 64 984 64 082 65 038 62 818 63 411 58 998 57 916 55 873 56 870Provokerede aborter 15 665 15 314 14 991 15 622 15 231 15 295 15 227 15 690 16 394 16 205 16 362 15 974 15 608 15 834 15 097Abortkvotient 12 5 12 3 12 0 12 6 12 3 12 4 12 3 12 7 13 2 12 9 13 0 efter svangerskabsuge indtil 12 uge 15 159 14 736 14 434 15 002 14 127 14 562 14 436 15 654 13 til 15 uge 224 247 231 256 261 303 316 427 efter 16 uge 298 332 305 293 262 233 301 262 efter aldersgrupper i procent 15 17 10 6 10 4 10 2 10 9 12 1 11 7 18 19 19 6 10 5 19 4 20 9 21 5 21 2 15 19 16 4 16 6 17 6 16 4 15 0 15 3 15 5 14 4 13 6 20 24 19 8 19 6 20 1 22 1 21 4 21 2 21 8 23 2 24 8 24 8 25 6 26 0 26 5 27 1 26 6 25 29 18 1 18 1 17 2 18 1 17 1 17 3 17 6 18 0 19 6 18 7 19 5 18 7 19 5 20 2 22 0 30 34 17 8 17 0 16 5 17 2 16 5 16 4 15 6 15 8 16 8 16 9 17 1 17 7 16 8 16 8 17 3 35 39 12 6 13 0 13 1 13 4 12 8 13 0 12 2 13 1 13 2 12 9 13 0 15 4 14 8 14 4 13 5 40 44 4 8 4 6 4 5 5 2 5 1 5 1 5 4 5 1 4 9 5 0 5 3 6 2 6 3 6 3 6 4 45 49 0 5 0 4 0 4 0 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 5 0 5 0 6 0 6 0 6 0 5Se ogsa RedigerBioetik Spontan abortReferencer Rediger Etisk Rad vil begraense fosterreduktioner Fyens Stiftstidende 28 november 2000 World Abortion Policies 2013 PDF United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division Hentet 31 juli 2013 World Abortion Policies 2007 United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division Cirkulaererskrivelse om stottesamtaler for og efter svangerskabsafbrydelse Etisk forbehold ved abort Ugeskrift for Laeger 2007 Lovgivning om svangerskabsafbrydelse og abort for 1973 Naevn onsker abortgraense flyttet til 18 uge DR 1 november 2006 Abortgraense i 12 eller 18 uge Arkiveret 10 september 2008 hos Wayback Machine Danske Bioanalytikere 4 maj 2007 Graensen bor blive Arkiveret 19 maj 2015 hos Wayback Machine Sex og Samfund december 2006 De 15 arige har ret til abort Kristeligt Dagblad 24 februar 2007 Oppositionen Fri abort til teenagere DR 15 februar 2007 Lov nr 177 af 23 juni 1956 om foranstaltninger i anledning af svangerskab m v Arkiveret fra originalen 19 maj 2015 Hentet 25 september 2007 Justitsministeren Folketinget 18 december 2003 Ugeskr Laeger 2004 Ugeskrift for Laeger 2004 Tema Abort Arkiveret 12 juli 2007 hos Wayback Machine Kvindeligt Selskab 2 april 2007 Prevalence of self reported infection during pregnancy among control mothers in the National Birth Defects Prevention Study engelsk Summary Report Early Reproductive Events and Breast Cancer Workshop NCI 2003 Abortion in young women and subsequent mental health Journal of Child Psychiatry and Psychology januar 2006 Conclusions The findings suggest that abortion in young women may be associated with increased risks of mental health problems engelsk Om post abort syndrom under overvejelse af abort Arkiveret 19 november 2010 hos Wayback Machine engelsk Depression and unwanted first pregnancy longitudinal cohort study engelsk China faces future as land of boys The Christian Science Monitor 3 september 2004 Fisher R A 1930 The Genetical Theory of Natural Selection Clarendon Press Oxford Dawkins Richard 1995 God s utility function River Out of Eden New York Basic Books ISBN 0 465 06990 8 Osborne 1996 Darwin Fisher and a theory of the evolution of sex ratio Martin J Osborne December 1996 China s Gender Imbalance Still Growing Arkiveret 6 maj 2007 hos Wayback Machine CBS 17 april 2006 a b fears bachelor future BBC 5 april 2004 engelsk China grapples with legacy of its missing girls NBC tv netvaerk 14 september 2004 engelsk A Dangerous Surplus of Sons Bare Branches Security Implications of Asia s Surplus Male Population MIT Press Valerie M Hudson and Andrea M den Boer engelsk Aldersrelateret og generel abortkvotient samt antal aborter 1975 2006 Sundhedsstyrelsen Legalt provokerede aborter fordelt pa etnicitet 2000 2005 Arkiveret 9 marts 2016 hos Wayback Machine Sundhedsstyrelsen Antal aborter fordelt pa indgrebsmade og svangerskabslaengde 2000 2006 Sundhedsstyrelsen a b Ankesager i sager om svangerskabsafbrydelse fosterreduktion og sterilisation Abortankenaevnet arsberetning 2005 PDF Ankesager i sager om svangerskabsafbrydelse fosterreduktion og sterilisation Abortankenaevnet arsberetning 2005 PDF Antal aborter fra 1998 2006 fordelt efter lovgrundlag Sundhedsstyrelsen Muslimske piger far abort uden foraeldres viden Kristeligt Dagblad 20 oktober 2008 Eksisterende abortlovgivning pa Faeroerne Tal fra Gronland 2005 Embedslaegeinstitutionen i Gronland Arsberetning 2005 World Health Organization 2004 Unsafe abortion global and regional estimates of unsafe abortion and associated mortality in 2000 Retrieved 2006 01 12 engelsk Abortnet dk StatistikbankenEksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har medier relateret til Provokeret abortHvadNu dk Radgivning og info om graviditet og abort Oplysninger om graviditet pa netjordemoderen dk Abortnet dk Retten til liv RFM Respekt for Menneskeliv Abortlinien telefonradgivning til kvinder om abort Abort pa netdoktor dk Information om medicinsk abort Gynaekologisk Obstetrisk afdeling Roskilde Sygehus PDF Information om kirurigsk abort Gynaekologisk Obstetrisk afdeling Roskilde Sygehus PDF Vejledning ved abort efter 12 graviditetsuge Gynaekologisk Obstetrisk afdeling Roskilde Sygehus PDF LA ikon Hentet fra https da wikipedia org w index php title Provokeret abort amp oldid 10953067, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.