fbpx
Wikipedia

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for behandling (terapi), der alle består i, at en (eller flere) behandler(e) ved hjælp af psykologiske metoder forsøger at afhjælpe en (eller flere) patient(er)s psykiske problemer. Ordet "psyko+terapi" kommer af græsk og betyder 'behandling af psyken'. Behandlingen sker gennem psykologiske metoder, mest almindeligt igennem samtaleforløb. Psykoterapi kaldes derfor også samtalebehandling for at adskille det fra f.eks. psykofarmakologisk behandling, der er baseret på medicin. Behandlingen kan både være målrettet enkeltindivider, par eller familier.

Nogle[hvem?] mener, at psykoterapi nok uformelt har været anvendt op gennem historien, men at den først blev formaliseret og tilknyttet sammenhængende teoretiske systemer i begyndelsen af det 20. århundrede ved Sigmund Freud og Carl Gustav Jung i form af psykoanalysen. Andre som Henri Ellenberger hævder, at psykoterapien rødder skal søges i tidlige religiøse praksisser. Atter andre som Anders Dræby sporer psykoterapien rødder i filosofiens historie.

Fælles for alle psykoterapiformer er ideen om at klienten kan opnå indsigt i eget følelsesliv og egne tanke-/ og handlemønstre, og derved forandre problematiske tanke-/handlemåder eller følelser, der f.eks. kan give sig udslag i angst, depression, krisereaktioner, seksuelle problemer, parforholdsproblemer, spiseforstyrrelser misbrug m.v. Psykoterapi praktiseres under mange forskellige former og kan have mere eller mindre overlap med beslægtede interventionsformer som psykologisk rådgivning, psykoedukation, coaching og lignende. Med psykoterapi forstår man dog oftest noget, der retter sig mod dyberegående forandringer i personen. Psykoterapi/samtalebehandling anvendes både i private behandlingsregi og i offentlige sundhedstilbud, fx som led i psykiatrisk behandling.

Der eksisterer hundredvis forskellige terapiretninger, hver med deres egen betegnelse, men de fleste retninger hører hjemme inden for en eller flere af følgende psykoterapeutiske hovedtraditioner, som hver især indeholder forskellige undergrene og terapivarianter:

 • Psykodynamisk/psykoanalytisk psykoterapi: lægger vægt på ubevidste konflikter med rødder i barndommen og de relationer man havde til nære omsorgspersoner. I sin klassiske form er freudiansk psykoanalyse en langvarig proces, der strækker sig over flere år, hvor klienten gradvis opbygger indsigt i årsagerne til egne følelser og adfærd. Har siden forgrenet sig i flere forskellige retninger og behandlingsvarianter, der praktiseres i mere kortvarige behandlingsforløb og bygger på forskellige videreudviklinger af Freuds tanker og/eller mere moderne tilføjelser, som fx tilknytningsteori. "Psykodynamisk terapi" er en bred betegnelse, der omfatter alle terapiretninger inden for denne tradition, mens betegnelsen psykoanalyse særligt bruges om terapi, der nært følger den freudianske tradition (klassisk freudiansk psykoanalyse er i dag mindre udbredt).
 • Kognitiv terapi / kognitiv adfærdsterapi: lægger vægt på aktuelle problemer og de tankemønstre, der vedligeholder dem. Har en resultatorienteret tilgang, hvor der arbejdes med et afgrænset psykologisk problem, som hovedregel i kortvarige forløb, hvor man nøje følger de fremskridt, der sker i forhold til problemet. Ved siden af arbejdet med tankemønstre inkorporerer kognitiv adfærdsterapi indlæringsprincipper og teknikker fra adfærdsterapi (se behaviorisme), som er en terapiform, der opstod før den kognitive tilgang, men nu sjældent praktiseres i ren form i psykoterapeutiske forløb.
 • Humanistisk psykoterapi/ oplevelsesorienteret terapi: lægger vægt på at opleve og udtrykke undertrykte følelser, reaktioner og potentialer med fokus på en ligeværdig relation mellem terapeut og klient, samt en indfølende holdning hos terapeuten. Den humanistiske psykoterapi har et psykologisk grundlag, og det teoretiske grundlag er den humanistiske psykologi. Denne teori var amerikansk, og den blev af Abraham Maslow betegnet som den tredje vej, fordi den var et alternativ til både klassisk psykoanalyse og behaviorisme, der begge havde fokus på menneskets natur. Den første humanistiske tilgang til psykoterapi var Carl Rogers's klientcentrerede metode, der lagde vægt på, at klienten ikke var bestemt af biologiske anlæg og opvækstmiljø men var en person, der havde frihed. En anden tidlig tilgang var gestaltterapi, der blev grundlagt af Fritz Perls.
 • Eksistentiel terapi: lægger vægt på at gøre klienten i stand til at finde mening og tage ansvar for sit eget liv. Terapiformen blev grundlagt af Ludwig Binswanger og Viktor Frankl til brug for psykiatriske og selvmordstruede patienter. De to psykiatere vendte sig begge imod psykoanalysen med dens psykologiske fokus på barndommen. Den eksistentielle terapi har i stedet et filosofisk fokus på, at mennesket kan forholde sig til tilværelsen og derfor kan forandre sig selv. Den eksistentielle terapi er ifølge World Confederation for Existential Therapy og The Wiley World Handbook of Existential Therapy en selvstændig tilgang, som ikke bør forveksles med andre tilgange. Den eksistentielle terapi har således et særegent filosofisk grundlag og et særegent filosofisk fokus på eksistens, der adskiller den eksistentielle terapi fra andre tilgange, som er psykologiske. Dens særegne teoretiske grundlag består af en særlig kombination af eksistentiel filosofi og filosofisk fænomenologi..
 • Systemisk terapi: lægger vægt på relationer og de underforståede aftaler, der udspiller sig mellem personer. Anser psykologiske problemer for noget, der ligger i hele systemets samspil (f.eks. den måde en bestemt familie fungerer på) frem for noget, der knytter sig til den person, der udviser symptomerne. Er oprindelig udviklet inden for familie- og parterapi, men kan også praktiseres som individuel terapi. Se også narrativ terapi.
 • Kropsorienteret psykoterapi: Terapiformer hvor samtale kombineres med opmærksomhed på og arbejde med klientens krop. Se for eksempel sensetikterapi. Kropsorienterede psykoterapiformer kan have mange forskellige inspirationskilder, men den historisk set vigtigste figur for etablering af traditionen er Wilhelm Reich, der oprindelig var elev af Freud (som Reich senere brød med). Kropsorienterede psykoterapiformer er mindre udbredte / anerkendte end de øvrige hovedtraditioner, bl.a. pga. historiske/kulturelle årsager (psykoterapi har traditionelt haft hovedvægt på samtale).

I tillæg til disse hovedtraditioner findes der en række mere alternative tilgange, som anses for mindre videnskabelige og ikke anerkendes i etablerede behandlingssystemer på lige fod med traditionerne ovenfor. Her kan fx nævnes NLP ("neurolingvistisk programmering") samt tilgange, der kombinerer psykoterapi/psykologi med spirituelle praksisser og new age inspireret filosofi. Transpersonlig psykologi er en form for nyere hovedtradition, der samler nogle af disse sidstnævnte spirituelt inspirerede tilgange - se psykosyntese som eksempel. En vigtig inspirationskilde og tidligt eksempel på denne tilgang er Freuds berømte frafaldne elev, Carl Gustav Jung, som kombinerede psykoanalytiske tankegange med elementer fra østlig mystik.

En psykoterapeut er en person, der udøver psykoterapi. I Danmark er betegnelsen "psykoterapeut" ikke en beskyttet titel og den er derfor ikke forbundet med særlige uddannelseskrav, ligesom der heller ikke findes statsautoriserede psykoterapeutuddannelser herhjemme. Psykoterapeuter har derfor en varieret uddannelsesbaggrund. Nogle psykoterapeuter har fulgt en privat psykoterapeutuddannelse, hvoraf visse er flerårige. Andre har tilegnet sig psykoterapeutiske metoder gennem efter- eller videreuddannelse i tilknytning til en beslægtet uddannelse som fx psykolog eller psykiater men kalder sig ikke for "psykoterapeut". Andre udøver psykoterapi uden at have en relevant uddannelsesbaggrund eller har blot deltaget i kortvarige kurser.

Psykoterapeut, psykolog, psykiater

Modsat psykoterapeut er "psykolog" og "psykiater" beskyttede titler, som kræver en universitetsuddannelse. Mange - men langt fra alle - psykologer og psykiatere arbejder imidlertid med psykologisk behandling, hvor psykoterapi indgår. Selv om de udøver psykoterapi bruger de som regel ikke betegnelsen psykoterapeut om sig selv.

I udlandet

I flere andre lande (herunder Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien og Holland) er betegnelsen 'psykoterapeut' en beskyttet titel og kun visse uddannelser giver ret til at bære titlen. I nogle lande som f.eks. Storbritannien og USA foregår uddannelsen til psykoterapeut som statsautoriseret universitetsuddannelse. Også i Norge, Sverige, Finland, Østrig, Italien, Tyskland og Holland kræver det en særligt godkendt uddannelse for, at man kan kalde sig psykoterapeut. I Spanien, Portugal, Luxembourg og Belgien kan psykoterapi kun udøves af læger eller psykologer.

 1. Hougaard 2019, pp 27-52
 2. Henri Ellenberger, 1970, Chapter 1
 3. Dræby, 2017, s. 18
 4. Bjerg, Jens (red). Gads Psykologileksikon, 1.udg., Gads Forlag 2004, side 494.
 5. Olsen & Køppe (1986a)[uspecifik henvisning]
 6. "Psykoanalysen efter Freud", 1986b[uspecifik henvisning]
 7. Oestrich (2002)[uspecifik henvisning]
 8. Psykologiens videnskabsteori : en introduktion. Af. Gerd Christensen. Sprog. Dansk. Udgiver. Roskilde Universitetsforlag. Udgave. 2. udgave. 2014
 9. Rogers 2012, s 107-124
 10. Binswanger 1992-4[uspecifik henvisning]
 11. Deurzen, Emmy (ed.)(2019): "The Wiley World Handbook of Existential Therapy" - Wiley, New York, side 2-3
 12. Mick Cooper 2011: Eksistentielle terapier. DPF
 13. Sørensen & Keller 2015, pp. 7-21
 14. Sørensen: Eksistentialisme i psykologi, psykiatri og psykoterapi. In Amdisen, Holst & Nielsen At tænke eksistensen. Aarhus Universitetsforlag, 2009, s. 217-236.
 15. Draper & Dallos 2007[uspecifik henvisning]
 16. Payne 2011[uspecifik henvisning]
 17. Reich 1982[uspecifik henvisning]
 18. Jung (1998)[uspecifik henvisning]
 19. (PDF). Arkiveret fra (PDF) 23. november 2018. Hentet 20. marts 2019.

Oversigtslitteratur

 • Barker, Meg, Darren Langdridge & Andreas Vossler (2013): “Understanding Psychotherapy and Counselling”. OUP

Kognitiv terapi og adfærdsterapi

 • Beck, Aaron (1987): “Cognitive Therapy of Depression” (The Guilford Clinical Psychology and Psychopathology Series). Guilford Press
 • Engquist, A. (1973): “Adfærdsterapi”. Socialpædagogisk Bibliotek
 • Kåver, A. (2007): “Kognitiv adfærdsterapi”. Dansk psykologisk forlag
 • Mørch, Merete M.; Rosenberg, N.K.; 2005, “Kognitiv terapi – Modeller og metoder”. Hans Reitzels Forlag
 • Oestrich, Irene (2002): "Tankens kraft. Kognitiv terapi i klinisk praksis". Dansk Psykologisk Forlag.ISBN 9788777069932

Systemisk terapi

 • Burnham, J.B.; 1989, “Familieterapi – En introduktion til systemisk teori og praksis”, Hans Reitzels Forlag
 • Draper, Ross & Rudi Dallos (2007): "Familieterapi - systemisk terapi i teori og praksis". Hans Reitzels Forlag:ISBN 9788741224961

Psykoanalyse og psykodynamisk psykoterapi

 • Ellenberger, Henri (1970): "The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry". Basic Books.ISBN 0465016731;ISBN 978-0465016730
 • Freud, Sigmund (2019): "Afhandlinger om behandlingsteknik". Hans Reitzels Forlag
 • Grünbaum, L. & Mortensen, K. V. (2016). “Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge”. Hans Reitzel.
 • Jung, Carl Gustav (1961-1979): “The Collected Works”. Princeton University Press
 • Jørgensen, Carsten Rene (2000) “Psykoanalysens terapeutiske holdning i lyset af empirisk forskning og den interpersonelle psykoanalyse”. Nordisk Psykologi, nr. 52:3, s 163-196.
 • Malan, D.H.; 1992, Individuel psykoterapi og den psykodynamiske videnskab, Hans Reitzels Forlag
 • Olsen, Ole Andkjær & Simo Køppe (1986a): "Freuds psykoanalyse". Gyldendal.ISBN 87-01-20202-2
 • Olsen, Ole Andkjær & Simo Køppe (1986b): "Psykoanalysen efter Freud". Gyldendal. ISBN (Trykt),

Humanistisk og oplevelsesorienteret psykoterapi

 • Dalton, Claus (2008): “Klient-centreret terapi: efter Carl Rogers' metode”. Zen
 • Gessmann, H. (1996): “Humanistische Psychologie und Humanistisches Psychodrama”. In: Humanistisches Psychodrama. Band IV, Verlag des Psychotherapeutischen Instituts Bergerhausen, Duisburg
 • Hansen, Ruth mfl (2017): “Oplevelsesorienteret familieterapi”. Gyldendal
 • Hostrup, Hanne (2009): "Gestaltterapi". Hans Reitzels Forlag.ISBN 9788741227115
 • Kempler, Walter (1975): “Gestaltterapi og oplevelse”. Forum
 • Kempler, Walter (1978): “Gestaltorienteret familieterapi”. Forum
 • Kempler, Walter (1983): “Oplevelsesorienteret psykoterapi”. Apostrof
 • Mahrer, Alvin (1995): “The Complete Guide to Experiential Psychotherapy”. Wiley
 • Perls, Frederick S. & Paul Goodman & Ralph F. Hefferline (1997): “Grundbog i gestaltterapi”. Borgen
 • Perls, F. (2004): “Gestaltterapiens metode”. Munksgaard
 • Perls, Fritz (2011): "Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality". The Gestalt Journal Press.ISBN 0939266245;ISBN 978-0939266241
 • Prouty, Garry (1994): “Theoretical Evolutions in Person-Centered/Experiential Therapy: Applications to Schizophrenic and Retarded Psychoses”. Westport: Praeger.
 • Rogers, Carl (2004): "On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy". Constable.ISBN 1845290577;ISBN 978-1845290573
 • Sommerbeck, Lisbeth (2004): “Klientcentreret terapi i psykiatrien”. Akademisk Forlag

Eksistentiel psykoterapi

 • Deurzen-Smith, Emmy van (1995): “Eksistentiel samtale og terapi”. Hans Reitzels Forlag
 • Dræby, Anders & Emmy van Deurzen (2019). “Læringsudbyttet i kognitiv adfærdsterapi og eksistentiel terapi. Et sammenlignende forskningsstudie”. I: Tidsskrift for Psykoterapi , nr. 3, s. 18-2
 • Dræby, Anders (2022): “Resonans i eksistentiel supervision”. Tidsskrift for Psykoterapi, nr. 1, s. 16-21
 • Sørensen, Anders Dræby & Kurt Keller (2015): "Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi". Aalborg Universitetsforlag:ISBN 978-87-7112-401-9
 • Yalom, Irvin D. (2009): ”Terapiens essens” - Hans Reitzels Forlag a/s, København
 • Yalom, Irvin D. (1995/2006): "Eksistentiel psykoterapi" - Gyldendal Akademisk, København

Kropsterapi

 • Ogden, P., and Fisher, J. (2015). “Sensorimotor Psychotherapy: Interventions in Trauma and Attachment”. New York: W. W. Norton.
 • Reich, Wilhelm (1982): "The Bioelectrical Investigation of Sexuality and Anxiety". Farrar, Strauss & Giroux-3pl.ISBN 0374517282:ISBN 978-0374517281

Narrativ terapi

 • Payne, Martin (2006). “Narrative Therapy: An Introduction for Counsellors”. London; Thousand Oaks: Sage Publications
 • White, Michael (2016). “Narrative therapy classics”. Adelaide, South Australia. ISBN 0-9752180-8-5

Filosofisk psykoterapi

Naturbaseret psykoterapi

Transpersonlig psykoterapi

 • Enevoldsen, Lianne & Ameyo Barfred-Dixon (2022): “At sanse med hver en celle”. Tidsskrift for Psykoterapi, 1, 36-41
 • Rowan, John (1993): “The Transpersonal: Psychotherapy and Counselling”. Routledge
Spire
Denne artikel om psykologi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved atudvide den.

psykoterapi, bruge, psykologiske, metoder, reducere, psykiske, problemer, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, psykoterapeut, psykoterapi, fællesbetegnelse, forskellige, former, behandling, terapi, alle, består, eller, flere, behandler, hjælp, psykologiske, m. Psykoterapi at bruge psykologiske metoder til at reducere psykiske problemer Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Psykoterapeut Psykoterapi er en faellesbetegnelse for forskellige former for behandling terapi der alle bestar i at en eller flere behandler e ved hjaelp af psykologiske metoder forsoger at afhjaelpe en eller flere patient er s psykiske problemer 1 Ordet psyko terapi kommer af graesk og betyder behandling af psyken Behandlingen sker gennem psykologiske metoder mest almindeligt igennem samtaleforlob Psykoterapi kaldes derfor ogsa samtalebehandling for at adskille det fra f eks psykofarmakologisk behandling der er baseret pa medicin Behandlingen kan bade vaere malrettet enkeltindivider par eller familier Traditionel opfattelse af psykoterapi med patienten liggende pa sofaen med behandleren ivrigt noterende Indholdsfortegnelse 1 Historisk baggrund 2 Faellestraek 3 Psykoterapeutiske hovedtraditioner 4 Psykoterapeut 4 1 Psykoterapeut psykolog psykiater 4 2 I udlandet 5 Referencer 6 Litteratur 6 1 Oversigtslitteratur 6 2 Kognitiv terapi og adfaerdsterapi 6 3 Systemisk terapi 6 4 Psykoanalyse og psykodynamisk psykoterapi 6 5 Humanistisk og oplevelsesorienteret psykoterapi 6 6 Eksistentiel psykoterapi 6 7 Kropsterapi 6 8 Narrativ terapi 6 9 Filosofisk psykoterapi 6 10 Naturbaseret psykoterapi 6 11 Transpersonlig psykoterapiHistorisk baggrund RedigerNogle hvem mener at psykoterapi nok uformelt har vaeret anvendt op gennem historien men at den forst blev formaliseret og tilknyttet sammenhaengende teoretiske systemer i begyndelsen af det 20 arhundrede ved Sigmund Freud og Carl Gustav Jung i form af psykoanalysen Andre som Henri Ellenberger haevder at psykoterapien rodder skal soges i tidlige religiose praksisser 2 Atter andre som Anders Draeby sporer psykoterapien rodder i filosofiens historie 3 Faellestraek RedigerFaelles for alle psykoterapiformer er ideen om at klienten kan opna indsigt i eget folelsesliv og egne tanke og handlemonstre og derved forandre problematiske tanke handlemader eller folelser der f eks kan give sig udslag i angst depression krisereaktioner seksuelle problemer parforholdsproblemer spiseforstyrrelser misbrug m v Psykoterapi praktiseres under mange forskellige former og kan have mere eller mindre overlap med beslaegtede interventionsformer som psykologisk radgivning psykoedukation coaching og lignende Med psykoterapi forstar man dog oftest noget der retter sig mod dyberegaende forandringer i personen Psykoterapi samtalebehandling anvendes bade i private behandlingsregi og i offentlige sundhedstilbud fx som led i psykiatrisk behandling Psykoterapeutiske hovedtraditioner RedigerDer eksisterer hundredvis forskellige terapiretninger hver med deres egen betegnelse men de fleste retninger horer hjemme inden for en eller flere af folgende psykoterapeutiske hovedtraditioner som hver isaer indeholder forskellige undergrene og terapivarianter 4 Psykodynamisk psykoanalytisk psykoterapi laegger vaegt pa ubevidste konflikter med rodder i barndommen og de relationer man havde til naere omsorgspersoner 5 6 I sin klassiske form er freudiansk psykoanalyse en langvarig proces der straekker sig over flere ar hvor klienten gradvis opbygger indsigt i arsagerne til egne folelser og adfaerd 7 Har siden forgrenet sig i flere forskellige retninger og behandlingsvarianter der praktiseres i mere kortvarige behandlingsforlob og bygger pa forskellige videreudviklinger af Freuds tanker og eller mere moderne tilfojelser som fx tilknytningsteori 8 Psykodynamisk terapi er en bred betegnelse der omfatter alle terapiretninger inden for denne tradition mens betegnelsen psykoanalyse saerligt bruges om terapi der naert folger den freudianske tradition klassisk freudiansk psykoanalyse er i dag mindre udbredt Kognitiv terapi kognitiv adfaerdsterapi laegger vaegt pa aktuelle problemer og de tankemonstre der vedligeholder dem Har en resultatorienteret tilgang hvor der arbejdes med et afgraenset psykologisk problem som hovedregel i kortvarige forlob hvor man noje folger de fremskridt der sker i forhold til problemet 9 Ved siden af arbejdet med tankemonstre inkorporerer kognitiv adfaerdsterapi indlaeringsprincipper og teknikker fra adfaerdsterapi se behaviorisme som er en terapiform der opstod for den kognitive tilgang men nu sjaeldent praktiseres i ren form i psykoterapeutiske forlob Humanistisk psykoterapi oplevelsesorienteret terapi laegger vaegt pa at opleve og udtrykke undertrykte folelser reaktioner og potentialer med fokus pa en ligevaerdig relation mellem terapeut og klient samt en indfolende holdning hos terapeuten Den humanistiske psykoterapi har et psykologisk grundlag og det teoretiske grundlag er den humanistiske psykologi Denne teori var amerikansk og den blev af Abraham Maslow betegnet som den tredje vej fordi den var et alternativ til bade klassisk psykoanalyse og behaviorisme der begge havde fokus pa menneskets natur 10 Den forste humanistiske tilgang til psykoterapi var Carl Rogers s klientcentrerede metode der lagde vaegt pa at klienten ikke var bestemt af biologiske anlaeg og opvaekstmiljo men var en person der havde frihed 11 En anden tidlig tilgang var gestaltterapi der blev grundlagt af Fritz Perls Eksistentiel terapi laegger vaegt pa at gore klienten i stand til at finde mening og tage ansvar for sit eget liv Terapiformen blev grundlagt af Ludwig Binswanger 12 og Viktor Frankl til brug for psykiatriske og selvmordstruede patienter De to psykiatere vendte sig begge imod psykoanalysen med dens psykologiske fokus pa barndommen Den eksistentielle terapi har i stedet et filosofisk fokus pa at mennesket kan forholde sig til tilvaerelsen og derfor kan forandre sig selv Den eksistentielle terapi er ifolge World Confederation for Existential Therapy og The Wiley World Handbook of Existential Therapy en selvstaendig tilgang som ikke bor forveksles med andre tilgange 13 14 Den eksistentielle terapi har saledes et saeregent filosofisk grundlag og et saeregent filosofisk fokus pa eksistens 13 der adskiller den eksistentielle terapi fra andre tilgange som er psykologiske 15 Dens saeregne teoretiske grundlag bestar af en saerlig kombination af eksistentiel filosofi og filosofisk faenomenologi 13 16 17 Systemisk terapi laegger vaegt pa relationer og de underforstaede aftaler der udspiller sig mellem personer 18 Anser psykologiske problemer for noget der ligger i hele systemets samspil f eks den made en bestemt familie fungerer pa frem for noget der knytter sig til den person der udviser symptomerne Er oprindelig udviklet inden for familie og parterapi men kan ogsa praktiseres som individuel terapi Se ogsa narrativ terapi 19 Kropsorienteret psykoterapi Terapiformer hvor samtale kombineres med opmaerksomhed pa og arbejde med klientens krop Se for eksempel sensetikterapi Kropsorienterede psykoterapiformer kan have mange forskellige inspirationskilder men den historisk set vigtigste figur for etablering af traditionen er Wilhelm Reich 20 der oprindelig var elev af Freud som Reich senere brod med Kropsorienterede psykoterapiformer er mindre udbredte anerkendte end de ovrige hovedtraditioner bl a pga historiske kulturelle arsager psykoterapi har traditionelt haft hovedvaegt pa samtale I tillaeg til disse hovedtraditioner findes der en raekke mere alternative tilgange som anses for mindre videnskabelige og ikke anerkendes i etablerede behandlingssystemer pa lige fod med traditionerne ovenfor Her kan fx naevnes NLP neurolingvistisk programmering samt tilgange der kombinerer psykoterapi psykologi med spirituelle praksisser og new age inspireret filosofi Transpersonlig psykologi er en form for nyere hovedtradition der samler nogle af disse sidstnaevnte spirituelt inspirerede tilgange se psykosyntese som eksempel En vigtig inspirationskilde og tidligt eksempel pa denne tilgang er Freuds beromte frafaldne elev Carl Gustav Jung som kombinerede psykoanalytiske tankegange med elementer fra ostlig mystik 21 Psykoterapeut RedigerEn psykoterapeut er en person der udover psykoterapi I Danmark er betegnelsen psykoterapeut ikke en beskyttet titel og den er derfor ikke forbundet med saerlige uddannelseskrav ligesom der heller ikke findes statsautoriserede psykoterapeutuddannelser herhjemme 22 Psykoterapeuter har derfor en varieret uddannelsesbaggrund Nogle psykoterapeuter har fulgt en privat psykoterapeutuddannelse hvoraf visse er flerarige Andre har tilegnet sig psykoterapeutiske metoder gennem efter eller videreuddannelse i tilknytning til en beslaegtet uddannelse som fx psykolog eller psykiater men kalder sig ikke for psykoterapeut Andre udover psykoterapi uden at have en relevant uddannelsesbaggrund eller har blot deltaget i kortvarige kurser Psykoterapeut psykolog psykiater Rediger Modsat psykoterapeut er psykolog og psykiater beskyttede titler som kraever en universitetsuddannelse Mange men langt fra alle psykologer og psykiatere arbejder imidlertid med psykologisk behandling hvor psykoterapi indgar Selv om de udover psykoterapi bruger de som regel ikke betegnelsen psykoterapeut om sig selv I udlandet Rediger I flere andre lande herunder Norge Sverige Tyskland Storbritannien og Holland er betegnelsen psykoterapeut en beskyttet titel og kun visse uddannelser giver ret til at baere titlen I nogle lande som f eks Storbritannien og USA foregar uddannelsen til psykoterapeut som statsautoriseret universitetsuddannelse Ogsa i Norge Sverige Finland Ostrig Italien Tyskland og Holland kraever det en saerligt godkendt uddannelse for at man kan kalde sig psykoterapeut I Spanien Portugal Luxembourg og Belgien kan psykoterapi kun udoves af laeger eller psykologer 23 Referencer Rediger Hougaard 2019 pp 27 52 Henri Ellenberger 1970 Chapter 1 Draeby 2017 s 18 Bjerg Jens red Gads Psykologileksikon 1 udg Gads Forlag 2004 side 494 http www psykoanalytisk selskab dk hvad er psykoanalyse https denstoredanske lex dk psykoanalyse Olsen amp Koppe 1986a uspecifik henvisning Psykoanalysen efter Freud 1986b uspecifik henvisning Oestrich 2002 uspecifik henvisning Psykologiens videnskabsteori en introduktion Af Gerd Christensen Sprog Dansk Udgiver Roskilde Universitetsforlag Udgave 2 udgave 2014 Rogers 2012 s 107 124 Binswanger 1992 4 uspecifik henvisning a b c Deurzen Emmy ed 2019 The Wiley World Handbook of Existential Therapy Wiley New York side 2 3 https www existentialpsychotherapy net definition of existential psychotherapy Mick Cooper 2011 Eksistentielle terapier DPF Sorensen amp Keller 2015 pp 7 21 Sorensen Eksistentialisme i psykologi psykiatri og psykoterapi In Amdisen Holst amp Nielsen At taenke eksistensen Aarhus Universitetsforlag 2009 s 217 236 Draper amp Dallos 2007 uspecifik henvisning Payne 2011 uspecifik henvisning Reich 1982 uspecifik henvisning Jung 1998 uspecifik henvisning Psykoterapeutskolens hjemmeside Arkiveret kopi PDF Arkiveret fra originalen PDF 23 november 2018 Hentet 20 marts 2019 Litteratur RedigerOversigtslitteratur Rediger Barker Meg Darren Langdridge amp Andreas Vossler 2013 Understanding Psychotherapy and Counselling OUPKognitiv terapi og adfaerdsterapi Rediger Beck Aaron 1987 Cognitive Therapy of Depression The Guilford Clinical Psychology and Psychopathology Series Guilford Press Engquist A 1973 Adfaerdsterapi Socialpaedagogisk Bibliotek Kaver A 2007 Kognitiv adfaerdsterapi Dansk psykologisk forlag Morch Merete M Rosenberg N K 2005 Kognitiv terapi Modeller og metoder Hans Reitzels Forlag Oestrich Irene 2002 Tankens kraft Kognitiv terapi i klinisk praksis Dansk Psykologisk Forlag ISBN 9788777069932Systemisk terapi Rediger Burnham J B 1989 Familieterapi En introduktion til systemisk teori og praksis Hans Reitzels Forlag Draper Ross amp Rudi Dallos 2007 Familieterapi systemisk terapi i teori og praksis Hans Reitzels Forlag ISBN 9788741224961Psykoanalyse og psykodynamisk psykoterapi Rediger Ellenberger Henri 1970 The Discovery of the Unconscious The History and Evolution of Dynamic Psychiatry Basic Books ISBN 0465016731 ISBN 978 0465016730 Freud Sigmund 2019 Afhandlinger om behandlingsteknik Hans Reitzels Forlag Grunbaum L amp Mortensen K V 2016 Psykodynamisk psykoterapi med born og unge Hans Reitzel Jung Carl Gustav 1961 1979 The Collected Works Princeton University Press Jorgensen Carsten Rene 2000 Psykoanalysens terapeutiske holdning i lyset af empirisk forskning og den interpersonelle psykoanalyse Nordisk Psykologi nr 52 3 s 163 196 Malan D H 1992 Individuel psykoterapi og den psykodynamiske videnskab Hans Reitzels Forlag Olsen Ole Andkjaer amp Simo Koppe 1986a Freuds psykoanalyse Gyldendal ISBN 87 01 20202 2 Olsen Ole Andkjaer amp Simo Koppe 1986b Psykoanalysen efter Freud Gyldendal ISBN Trykt 8701124129Humanistisk og oplevelsesorienteret psykoterapi Rediger Dalton Claus 2008 Klient centreret terapi efter Carl Rogers metode Zen Gessmann H 1996 Humanistische Psychologie und Humanistisches Psychodrama In Humanistisches Psychodrama Band IV Verlag des Psychotherapeutischen Instituts Bergerhausen Duisburg Hansen Ruth mfl 2017 Oplevelsesorienteret familieterapi Gyldendal Hostrup Hanne 2009 Gestaltterapi Hans Reitzels Forlag ISBN 9788741227115 Kempler Walter 1975 Gestaltterapi og oplevelse Forum Kempler Walter 1978 Gestaltorienteret familieterapi Forum Kempler Walter 1983 Oplevelsesorienteret psykoterapi Apostrof Mahrer Alvin 1995 The Complete Guide to Experiential Psychotherapy Wiley Perls Frederick S amp Paul Goodman amp Ralph F Hefferline 1997 Grundbog i gestaltterapi Borgen Perls F 2004 Gestaltterapiens metode Munksgaard Perls Fritz 2011 Gestalt Therapy Excitement and Growth in the Human Personality The Gestalt Journal Press ISBN 0939266245 ISBN 978 0939266241 Prouty Garry 1994 Theoretical Evolutions in Person Centered Experiential Therapy Applications to Schizophrenic and Retarded Psychoses Westport Praeger Rogers Carl 2004 On Becoming a Person A Therapist s View of Psychotherapy Constable ISBN 1845290577 ISBN 978 1845290573 Sommerbeck Lisbeth 2004 Klientcentreret terapi i psykiatrien Akademisk ForlagEksistentiel psykoterapi Rediger Deurzen Smith Emmy van 1995 Eksistentiel samtale og terapi Hans Reitzels Forlag Draeby Anders amp Emmy van Deurzen 2019 Laeringsudbyttet i kognitiv adfaerdsterapi og eksistentiel terapi Et sammenlignende forskningsstudie I Tidsskrift for Psykoterapi nr 3 s 18 2 Draeby Anders 2022 Resonans i eksistentiel supervision Tidsskrift for Psykoterapi nr 1 s 16 21 Sorensen Anders Draeby amp Kurt Keller 2015 Psykoterapi og eksistentiel faenomenologi Aalborg Universitetsforlag ISBN 978 87 7112 401 9 Yalom Irvin D 2009 Terapiens essens Hans Reitzels Forlag a s Kobenhavn Yalom Irvin D 1995 2006 Eksistentiel psykoterapi Gyldendal Akademisk KobenhavnKropsterapi Rediger Ogden P and Fisher J 2015 Sensorimotor Psychotherapy Interventions in Trauma and Attachment New York W W Norton Reich Wilhelm 1982 The Bioelectrical Investigation of Sexuality and Anxiety Farrar Strauss amp Giroux 3pl ISBN 0374517282 ISBN 978 0374517281Narrativ terapi Rediger Payne Martin 2006 Narrative Therapy An Introduction for Counsellors London Thousand Oaks Sage Publications White Michael 2016 Narrative therapy classics Adelaide South Australia ISBN 0 9752180 8 5Filosofisk psykoterapi Rediger Draeby Anders 2017 Filosofisk terapi Det Kongelige Bibliotek ISBN 978 87 7507 385 6Naturbaseret psykoterapi Rediger Jordan Martin 2014 Nature and Therapy Routledge ISBN 9780415854610Transpersonlig psykoterapi Rediger Enevoldsen Lianne amp Ameyo Barfred Dixon 2022 At sanse med hver en celle Tidsskrift for Psykoterapi 1 36 41 Rowan John 1993 The Transpersonal Psychotherapy and Counselling Routledge Spire Denne artikel om psykologi er en spire som bor udbygges Du er velkommen til at hjaelpe Wikipedia ved at udvide den Hentet fra https da wikipedia org w index php title Psykoterapi amp oldid 11051840, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.