fbpx
Wikipedia

Socialistisk UngdomsFront

For alternative betydninger, se SUF.

Socialistisk UngdomsFront (SUF) er en dansk politisk ungdomsorganisation, der blev stiftet i 2001 ved sammenlægning af Rebel og Enhedslistens Ungdomsnetværk. Fra stiftelsen i 2001 har SUF haft en samarbejdsaftale med Enhedslisten, uden dog egentlig at være dennes ungdomsorganisation.

Socialistisk UngdomsFront
SUF
Formand Kollektiv ledelse
Grundlagt 2001
Medlemsblad Blomster & Barrikader
Hovedkontor Studiestræde 24, 3. 1455 København K
Antal medlemmer 635 (2019 ifølge DUF)
Moderparti Intet, samarbejder med Enhedslisten
Europæisk samarbejde: ENDYL (European Network of Democratic Young Left)
Politisk ideologi Revolutionær socialisme, Antikapitalisme, Grøn ideologi
Politisk placering Yderste venstre
Website

SUF er en revolutionær socialistisk ungdomsorganisation, idet organisationen finder at et opgør med den eksisterende samfundsorden er en nødvendighed. Målet er et socialistisk samfund, hvor magten er hos folket og ikke hos ejerne af samfundets produktionsmidler.

I 2001 havde SUF 376 medlemmer, hvilket i 2018 var vokset til knap 1300 medlemmer, men i 2019 igen faldet til ca. det halve.

De senere folketingsmedlemmer Rosa Lund, Johanne Schmidt-Nielsen, Rune Lund, Stine Brix, Pernille Skipper og Nikolaj Villumsen, alle (EL), har været medlem af SUF.

Indholdsfortegnelse

SUF blev stiftet i 2001 på initiativ af den antiautoritære socialistiske ungdomsorganisation Rebel og det nydannede Enhedslistens Ungdomsnetværk. Rød Ungdom var også inviteret, men afslog et samarbejde, da de to førstnævnte insisterede på en afstandtagen til den gamle østbloks totalitære socialistiske lande.

Struktur

Stormøder

SUFs øverste myndighed er stormøderne, der bliver afholdt 2 gange årligt: Landsmødet i foråret og Aktivitetsmødet i efteråret. På Landsmødet vælges 9 ledelsesmedlemmer og 3 suppleanter, og på Aktivitetsmødet vælges en kasserer.

Ledelse

SUFs ledelse består af 9 stormødevalgte repræsentanter, 13 repræsentanter valgt i geografiske regioner samt en kasserer.

Regioner

I SUF-regi er landet delt op i tretten regioner, seks på Sjælland, seks i Jylland og en på Fyn. De tilsvarer ca. de gamle amter.

Alle regioner har en repræsentant i ledelsen, som vælges på regionens generalforsamling.

Lokalgrupper

SUF har ca. 32 lokalgrupper over hele Danmark. På trods af en rimelig lige fordeling af lokalgrupper over hele landet bor ca. halvdelen af medlemmerne i Storkøbenhavn. I SUF har lokalgrupperne autonomi indenfor SUFs minimumsprogram samt stormødernes beslutninger.

Emnegrupper

SUFs politik udvikles i SUFs emnegrupper. I skrivende stund er der 11 emnegrupper.

Medlemsblad

SUFs medlemsblad hedder Blomster og Barrikader, og udkommer 4 gange årligt, skrevet af en frivillig redaktion.

Internationalt samarbejde

I 2011 blev SUF medlem af ENDYL.

Socialistisk UngdomsFronts internationale arbejde foregår bl.a. regionalt i Skandinavien. Samtidig med dette har man gennem årene deltaget i diverse konferencer og studieture til bl.a. Mexico og Italien og arrangeret fællestransport til G8-topmødet i Rostock.

Siden 2001, hvor SUF blev stiftet, har de haft en såkaldt "samarbejdsaftale" med Enhedslisten, som indebærer, at de to organisationer anerkender og henviser til hinanden, ligesom de samarbejder om konkrete politiske kampagner og i valgkampe. På mange måder har Enhedslisten fungeret som et traditionelt 'moderparti' i forhold til SUF, men forholdet mellem de to parter er dog løsere, end man traditionelt ser partier og ungdomspartier i mellem. I den officielle samarbejdsaftale står, at "SUF og Enhedslisten anerkender og respekterer hinanden som selvstændige organisationer. Vi opfordrer til medlemskab af begge organisationer."

Valgkamp

Enhedslisten og SUF samarbejder i forbindelse med valgkampe, hvor SUF eksempelvis ved folketingsvalgene i 2005 og 2007 førte ungdomsvalgkamp for Enhedslisten. Kampagnerne var adskilt fra Enhedslistens almene kampagne og henvendte sig kun til unge mennesker.

Rød-Grøn Ungdom

I marts 2020 stiftede en række unge, herunder bl.a. tidligere medlemmer af SUF, en parallel socialistisk ungdomsorganisation Rød-Grøn Ungdom, som også havde til formål at indgå et tæt samarbejde med Enhedslisten. I december 2020 valgte Enhedslisten også at indgå en samarbejdsaftale med RGU, således at Enhedslisten nu har samarbejdsaftaler med både SUF og RGU.

Igennem SUF's historie har der eksisteret adskillige fraktioner. Den første og mest markante var Socialistisk Standpunkt, der blev ekskluderet for entrisme efter at deres hverveplaner blev offentliggjort. I denne forbindelse blev fraktionen Demokratisk Netværk oprettet i 2006 imod den daværende eksklusionssag, og i 2007 blev Venstreoppositionen i SUF (VO) stiftet. VO var mere politisk end Demokratisk Netværk og kæmpede for en generel venstredrejning af SUF og for hvad de kaldte en tilbagevenden til minimumsprogrammet. VO opløste senere sig selv i 2008 i protest imod at de afdelinger den primært var aktiv i, var blevet tvangsnedlagt for at forhindre yderlige hvervning til Standpunkt. I forbindelse med nedlæggelsen af disse afdelinger, der officielt blev nedlagt fordi disse var mistænkt for at modarbejde SUF's politiske grundlag og i større grad tilsluttede sig Standpunkt. Et netværk af lukkede afdelinger blev ligeledes opløst i 2008 da et forslag om at genoprette afdelingerne faldt på landsmødet. Andre fraktioner har været Kommunistisk Platform og Socialistisk Arbejderparti.

Demokratisk netværk

Demokratisk Netværk blev stiftet for at samle modstanderne af forslaget om at ekskludere Socialistisk Standpunkt fra SUF i 2006. Udover Socialistisk Standpunkt var særligt lokalgrupperne GSV-GLT og Roskilde afgørende i fraktionen. Da eksklusionssagerne blev afvist af landsmødet i 2006, ophørte fraktionen efterfølgende med at eksistere.

Demokratisk Netværk arbejde under eksklusionssagen bl.a. med at mødes med afdelinger og enkeltpersoner der var i tvivl eller allerede imod eksklusionerne. Ligeledes oprettedes der en hjemmeside (der ikke længere eksisterer) hvor diverse udtalelser imod eksklusionerne blev samlet og hvor der blev organiseret en underskriftindsamling blandt SUF-medlemmer imod eksklusionerne.

Efter den anden eksklusionssag i 2007 hvor 26 blev ekskluderet, spillede folk fra Demokratisk Netværk en afgørende rolle i stiftelsen af Venstreoppositionen i SUF (VO). Persongalleriet var dog langt fra det samme i de to grupper.

Politisk

Demokratisk Netværk var primært samlet om at forhindre eksklusionssagerne i at gå igennem. Dette skete bl.a. ud fra en argumentation om at sikre demokratiet og mangfoldigheden i SUF. En væsentlig del af medlemmerne tilhørte SUF's venstrefløj, men det var dog ikke alle, og Demokratisk Netværk fik aldrig yderligere formål.

Venstreoppositionen i SUF

Venstreoppositionen i SUF (VO) blev stiftet på baggrund af eksklusionen af 26 fra Socialistisk Standpunkt i 2007 og forsøgte at samle modstanderne af eksklusionerne omkring et program om at dreje SUF til venstre og tilbage på grundlaget for minimumsprogrammet. VO blev støttet af Socialistisk Standpunkt og Internationale Socialister. samt af en række afdelinger og enkeltpersoner i SUF.

Venstreoppositionen i SUF arbejdede bl.a. igennem seminarer, fælles diskusionsmøder, fælles forslag til stormøderne og fælles debatindlæg og udtalelser i SUF's medlemsblad og på SUF's interne debathjemmeside.

VO opløste sig selv i 2008 efter at flere af de afdelinger der støttede dem var blevet tvangslukket af SUF's ledelse og efter at et forslag om at genoprette lokalafdelingerne på SUF's landsmøde var blevet afvist.

Blandt VO's kritikpunkter af ledelsen af SUF var at VO mente at de i praksis bevægede sig væk fra SUF's socialistiske og revolutionære minimumsprogram, at de brugte udemokratiske metoder imod politiske modstandere i SUF (herunder eksklusioner og tvangslukninger af afdelinger), at SUF's primære bevægelsesarbejde ikke blev koordineret demokratisk og ofte var styret af hvad VO opfattede som bureaukrater der var alt for lidt kampivrige og for loyale over for højrefløjen i toppen af bevægelserne. Ligeledes kritisere VO kraftigt de dele af ledelsen der ønsker en mere moderat tilgang til EU.

Det er ofte blevet påstået at både VO og det tidligere Demokratisk Netværk blot bestod af folk fra Socialistisk Standpunkt og at dette også i høj grad galdt flere af de lukkede afdelinger. Dette er dog forkert. Alle de tre fraktioner indkluderede udover støtter af Socialistisk Stanpdunkt også andre trotskister (flertallet af VO's møder blev f.eks. holdt i Internationale Socialisters lokaler), anarkister, kommunister, syndikalister og diverse andre retninger. Mens flertallet af VO og flere af de lukkede afdelinger gik ind i Socialistisk Standpunkt, valgte mange også at forlade politik fuldstændigt eller at blive og kæmpe i SUF fortsat.

Blandt VO's modstandere var en af de oftest hørte kritikpunkter at man mente at VO fortsatte en debat man havde afsluttet med eksklusionerne af Socialistisk Standpunkt, noget der i VO's øjne dog blot viste korrekteden af deres kritik af eksklusionerne for at være politisk ensretning og ikke organisatorisk begrundede sådan som den officielle påstand var.


  1. 14. marts 2016 hos Wayback Machine.
  2. . fra originalen 17. juli 2017. Hentet 18. juli 2017.
  3. . fra originalen 10. september 2007. Hentet 1. december 2012.
  4. Struktur og arbejdsgange i Socialistisk UngdomsFront. Notat fra sfunet.dk (sfunet.files.wordpress.com/2007/12/notat-om-suf.doc).
  • Det stiftende grundlag for Venstreoppositionen i SUF.


Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.

Socialistisk UngdomsFront
socialistisk, ungdomsfront, sprog, overvåg, rediger, alternative, betydninger, dansk, politisk, ungdomsorganisation, blev, stiftet, 2001, sammenlægning, rebel, enhedslistens, ungdomsnetværk, stiftelsen, 2001, haft, samarbejdsaftale, enhedslisten, uden, egentli. Socialistisk UngdomsFront Sprog Overvag Rediger For alternative betydninger se SUF Socialistisk UngdomsFront SUF er en dansk politisk ungdomsorganisation der blev stiftet i 2001 ved sammenlaegning af Rebel og Enhedslistens Ungdomsnetvaerk Fra stiftelsen i 2001 har SUF haft en samarbejdsaftale med Enhedslisten uden dog egentlig at vaere dennes ungdomsorganisation Socialistisk UngdomsFront SUF FormandKollektiv ledelse Grundlagt2001MedlemsbladBlomster amp BarrikaderHovedkontorStudiestraede 24 3 1455 Kobenhavn KAntal medlemmer635 2019 ifolge DUF 1 ModerpartiIntet samarbejder med Enhedslisten Europaeisk samarbejde ENDYL European Network of Democratic Young Left Politisk ideologiRevolutionaer socialisme Antikapitalisme Gron ideologiPolitisk placeringYderste venstre Websitehttp www ungdomsfront dk vdr SUF er en revolutionaer socialistisk ungdomsorganisation idet organisationen finder at et opgor med den eksisterende samfundsorden er en nodvendighed Malet er et socialistisk samfund hvor magten er hos folket og ikke hos ejerne af samfundets produktionsmidler I 2001 havde SUF 376 medlemmer hvilket i 2018 var vokset til knap 1300 medlemmer men i 2019 igen faldet til ca det halve 1 De senere folketingsmedlemmer Rosa Lund Johanne Schmidt Nielsen Rune Lund Stine Brix Pernille Skipper og Nikolaj Villumsen alle EL har vaeret medlem af SUF Indholdsfortegnelse 1 Historie 2 Organisation 2 1 Struktur 2 1 1 Stormoder 2 1 2 Ledelse 2 1 3 Regioner 2 1 4 Lokalgrupper 2 1 5 Emnegrupper 2 1 6 Medlemsblad 2 2 Internationalt samarbejde 3 Forhold til Enhedslisten 3 1 Valgkamp 3 1 1 Rod Gron Ungdom 4 Fraktioner 4 1 Demokratisk netvaerk 4 1 1 Politisk 4 2 Venstreoppositionen i SUF 5 Kilder 6 Eksterne henvisningerHistorie RedigerSUF blev stiftet i 2001 pa initiativ af den antiautoritaere socialistiske ungdomsorganisation Rebel og det nydannede Enhedslistens Ungdomsnetvaerk Rod Ungdom var ogsa inviteret men afslog et samarbejde da de to forstnaevnte insisterede pa en afstandtagen til den gamle ostbloks totalitaere socialistiske lande Organisation RedigerStruktur Rediger Stormoder Rediger SUFs overste myndighed er stormoderne der bliver afholdt 2 gange arligt Landsmodet i foraret og Aktivitetsmodet i efteraret Pa Landsmodet vaelges 9 ledelsesmedlemmer og 3 suppleanter og pa Aktivitetsmodet vaelges en kasserer Ledelse Rediger SUFs ledelse bestar af 9 stormodevalgte repraesentanter 13 repraesentanter valgt i geografiske regioner samt en kasserer Regioner Rediger I SUF regi er landet delt op i tretten regioner seks pa Sjaelland seks i Jylland og en pa Fyn De tilsvarer ca de gamle amter Alle regioner har en repraesentant i ledelsen som vaelges pa regionens generalforsamling Lokalgrupper Rediger SUF har ca 32 lokalgrupper over hele Danmark Pa trods af en rimelig lige fordeling af lokalgrupper over hele landet bor ca halvdelen af medlemmerne i Storkobenhavn I SUF har lokalgrupperne autonomi indenfor SUFs minimumsprogram samt stormodernes beslutninger 2 Emnegrupper Rediger SUFs politik udvikles i SUFs emnegrupper I skrivende stund er der 11 emnegrupper 3 Medlemsblad Rediger SUFs medlemsblad hedder Blomster og Barrikader og udkommer 4 gange arligt skrevet af en frivillig redaktion Internationalt samarbejde Rediger I 2011 blev SUF medlem af ENDYL 4 Socialistisk UngdomsFronts internationale arbejde foregar bl a regionalt i Skandinavien Samtidig med dette har man gennem arene deltaget i diverse konferencer og studieture til bl a Mexico og Italien og arrangeret faellestransport til G8 topmodet i Rostock Forhold til Enhedslisten RedigerSiden 2001 hvor SUF blev stiftet har de haft en sakaldt samarbejdsaftale med Enhedslisten som indebaerer at de to organisationer anerkender og henviser til hinanden ligesom de samarbejder om konkrete politiske kampagner og i valgkampe Pa mange mader har Enhedslisten fungeret som et traditionelt moderparti i forhold til SUF men forholdet mellem de to parter er dog losere end man traditionelt ser partier og ungdomspartier i mellem I den officielle samarbejdsaftale star at SUF og Enhedslisten anerkender og respekterer hinanden som selvstaendige organisationer Vi opfordrer til medlemskab af begge organisationer 5 Valgkamp Rediger Enhedslisten og SUF samarbejder i forbindelse med valgkampe hvor SUF eksempelvis ved folketingsvalgene i 2005 og 2007 forte ungdomsvalgkamp for Enhedslisten Kampagnerne var adskilt fra Enhedslistens almene kampagne og henvendte sig kun til unge mennesker Rod Gron Ungdom Rediger I marts 2020 stiftede en raekke unge herunder bl a tidligere medlemmer af SUF en parallel socialistisk ungdomsorganisation Rod Gron Ungdom som ogsa havde til formal at indga et taet samarbejde med Enhedslisten I december 2020 valgte Enhedslisten ogsa at indga en samarbejdsaftale med RGU saledes at Enhedslisten nu har samarbejdsaftaler med bade SUF og RGU Fraktioner RedigerIgennem SUF s historie har der eksisteret adskillige fraktioner Den forste og mest markante var Socialistisk Standpunkt der blev ekskluderet for entrisme efter at deres hverveplaner blev offentliggjort I denne forbindelse blev fraktionen Demokratisk Netvaerk oprettet i 2006 imod den davaerende eksklusionssag og i 2007 blev Venstreoppositionen i SUF VO stiftet VO var mere politisk end Demokratisk Netvaerk og kaempede for en generel venstredrejning af SUF og for hvad de kaldte en tilbagevenden til minimumsprogrammet VO oploste senere sig selv i 2008 i protest imod at de afdelinger den primaert var aktiv i var blevet tvangsnedlagt for at forhindre yderlige hvervning til Standpunkt I forbindelse med nedlaeggelsen af disse afdelinger der officielt blev nedlagt fordi disse var mistaenkt for at modarbejde SUF s politiske grundlag og i storre grad tilsluttede sig Standpunkt Et netvaerk af lukkede afdelinger blev ligeledes oplost i 2008 da et forslag om at genoprette afdelingerne faldt pa landsmodet Andre fraktioner har vaeret Kommunistisk Platform og Socialistisk Arbejderparti Demokratisk netvaerk Rediger Demokratisk Netvaerk blev stiftet for at samle modstanderne af forslaget om at ekskludere Socialistisk Standpunkt fra SUF i 2006 Udover Socialistisk Standpunkt var saerligt lokalgrupperne GSV GLT og Roskilde afgorende i fraktionen Da eksklusionssagerne blev afvist af landsmodet i 2006 ophorte fraktionen efterfolgende med at eksistere Demokratisk Netvaerk arbejde under eksklusionssagen bl a med at modes med afdelinger og enkeltpersoner der var i tvivl eller allerede imod eksklusionerne Ligeledes oprettedes der en hjemmeside der ikke laengere eksisterer hvor diverse udtalelser imod eksklusionerne blev samlet og hvor der blev organiseret en underskriftindsamling blandt SUF medlemmer imod eksklusionerne Efter den anden eksklusionssag i 2007 hvor 26 blev ekskluderet spillede folk fra Demokratisk Netvaerk en afgorende rolle i stiftelsen af Venstreoppositionen i SUF VO Persongalleriet var dog langt fra det samme i de to grupper Politisk Rediger Demokratisk Netvaerk var primaert samlet om at forhindre eksklusionssagerne i at ga igennem Dette skete bl a ud fra en argumentation om at sikre demokratiet og mangfoldigheden i SUF En vaesentlig del af medlemmerne tilhorte SUF s venstrefloj men det var dog ikke alle og Demokratisk Netvaerk fik aldrig yderligere formal Venstreoppositionen i SUF Rediger Venstreoppositionen i SUF VO blev stiftet pa baggrund af eksklusionen af 26 fra Socialistisk Standpunkt i 2007 6 og forsogte at samle modstanderne af eksklusionerne omkring et program om at dreje SUF til venstre og tilbage pa grundlaget for minimumsprogrammet VO blev stottet af Socialistisk Standpunkt 7 og Internationale Socialister 8 samt af en raekke afdelinger og enkeltpersoner i SUF 9 Venstreoppositionen i SUF arbejdede bl a igennem seminarer faelles diskusionsmoder faelles forslag til stormoderne og faelles debatindlaeg og udtalelser i SUF s medlemsblad og pa SUF s interne debathjemmeside VO oploste sig selv i 2008 efter at flere af de afdelinger der stottede dem var blevet tvangslukket af SUF s ledelse og efter at et forslag om at genoprette lokalafdelingerne pa SUF s landsmode var blevet afvist Blandt VO s kritikpunkter af ledelsen af SUF var at VO mente at de i praksis bevaegede sig vaek fra SUF s socialistiske og revolutionaere minimumsprogram at de brugte udemokratiske metoder imod politiske modstandere i SUF herunder eksklusioner og tvangslukninger af afdelinger at SUF s primaere bevaegelsesarbejde ikke blev koordineret demokratisk og ofte var styret af hvad VO opfattede som bureaukrater der var alt for lidt kampivrige og for loyale over for hojreflojen i toppen af bevaegelserne Ligeledes kritisere VO kraftigt de dele af ledelsen der onsker en mere moderat tilgang til EU Det er ofte blevet pastaet at bade VO og det tidligere Demokratisk Netvaerk blot bestod af folk fra Socialistisk Standpunkt 10 og at dette ogsa i hoj grad galdt flere af de lukkede afdelinger Dette er dog forkert Alle de tre fraktioner indkluderede udover stotter af Socialistisk Stanpdunkt ogsa andre trotskister flertallet af VO s moder blev f eks holdt i Internationale Socialisters lokaler anarkister kommunister syndikalister og diverse andre retninger Mens flertallet af VO og flere af de lukkede afdelinger gik ind i Socialistisk Standpunkt 11 valgte mange ogsa at forlade politik fuldstaendigt eller at blive og kaempe i SUF fortsat Blandt VO s modstandere var en af de oftest horte kritikpunkter at man mente at VO fortsatte en debat man havde afsluttet med eksklusionerne af Socialistisk Standpunkt 12 noget der i VO s ojne dog blot viste korrekteden af deres kritik af eksklusionerne for at vaere politisk ensretning og ikke organisatorisk begrundede sadan som den officielle pastand var Kilder Rediger a b https duf dk fileadmin user upload Editor documents Tilskud Driftstilskud Bevillingsoversigter NOT 2019 12 19 Politiske org 1994 2019 pdf SUFs minimumsprogram Arkiveret 14 marts 2016 hos Wayback Machine Liste over SUFs emnegrupper Arkiveret fra originalen 17 juli 2017 Hentet 18 juli 2017 SUF Politisk landsmode uden konklusion Socialistisk Information 17 april 2011 Samarbejdsaftale mellem SUF og Enhedslisten Socialistisk Standpunkt Stiftende mode i Venstreoppositionen i SUF Arkiveret fra originalen 10 september 2007 Hentet 1 december 2012 Socialistisk Standpunkt I alt 29 marxister ekskluderet fra SUF behov for Venstreoppositionen Internationale Socialister ISU Struktur og arbejdsgange i Socialistisk UngdomsFront Notat fra sfunet dk sfunet files wordpress com 2007 12 notat om suf doc Ungdomsorganisationer Aktivist nu Socialistisk Standpunkt Hojredrejningen og bureaukratiseringen i SUF vi videreforer arven fra minimumsprogrammet busser til Vejle d 8 november Page 2 Anarkistisk Debatforum Anarkistisk DebatforumEksterne henvisninger RedigerSocialistisk UngdomsFronts hjemmeside Om Socialistisk UngdomsFront pa Leksikon org For et revolutionaert og demokratisk SUF Det stiftende grundlag for Venstreoppositionen i SUF Denne artikel kan blive bedre hvis der indsaettes geografiske koordinater Denne artikel omhandler et emne som har en geografisk lokation Du kan hjaelpe ved at indsaette koordinater i wikidata Hentet fra https da wikipedia org w index php title Socialistisk UngdomsFront amp oldid 10732639, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.