fbpx
Wikipedia

Ikke at forveksle med Kronometri.

Kronologi (græsk:χρόνος, chronos dansk:tid og græsk:λόγος, lógos dansk:ord, lære) ofte også tidsregning, er en måde at beregne og inddele tiden på. Tidsregningen, som tidsmåling, kaldes også kronometri (en), og er karakteriseret af nutidens højteknologiske standard.

Indholdsfortegnelse

Den normative kronologi, vores tidsregning, starter med det antagede år for Kristi fødsel, år 1, og årets gang følger den gregorianske kalender. I kontrast til den koordinerede universaltid er der ikke nogen formel global overenskomst om anvendelsen af den almindelige kronologi.

Den historiske oprindelse til anvendelsen af den gængse kronologi sættes i forbindelse med formlen latin: Annos ab Christi Incarnacione der lanceres i det 6. århundrede af Dionysius Exiguus (en). Adopteringen af denne datering i de historiske værker er ex. bevidnet hos Beda og i Annales Bertiniani, med bevarede håndskrifter fra hhv. 8. og 10. århundrede.

Fastlæggelsen af en kronologi er yderst vigtig for den forhistoriske forskning. Kronologi kan være (a) relativ, bestemmende kun rækkefølgen af flere perioder; eller (b) absolut, som givende en dato f.kr. eller e.kr. for hver periode af en serie.

The determination of a chronology is of the greatest importance for prehistoric research. Chronology may be (a) relative, determining only the succession of several periods; or (b) absolute, giving a date B.C. or A.D. for each period of a series.

Montelius 1899

Et Cæsium atomur (ca. 1960).

Den historiske kronologi kan sees som en relativ kronologi dels en absolut kronologi, men begge arter har en metodisk og videnskabelig rang. I dendrokronologien er det metodiske udgangspunkt at etablere en relativ kronologi hen mod en såkaldt tidsserie, mens dendrokronologiens årringstabeller (de) afspejler en absolut kronologi, dvs. en datering der refererer til den normative tidsregning. En kulstof-14 datering, der er en form for tidsmåling, opnår både en tidsangivelse i den normative tidsregning, og anvendes også indenfor dendrokronologien, i de tilfælde hvor de relative serier af årringe er mangelfulde - omvendt kan etablerede årringstabeller bruges til at kalibrere kulstof-14 dateringens resultat.

I flere analyser bruges der en skelnen mellem to slags tidslighed: en ur-tid (clock time = fysisk-astronomisk tid) og en mennesketid (human temporality = historisk tid).

Jensen 2010, s. 201

En anden, og delvist også historiografisk problematisering af tidsbestemmelse tilegner den absolutte kronologi til matematikken.

Lineær og cyklisk kronologi

I middelalderen afløstes den cykliske opfattelse af et lineært syn på tiden fra skabelsen til dommedag.

Den Store Danske Encyklopædi 2016

Enkelt sagt er lineær tid netop det der forstås som historisk kronologi: kronologien starter år 1 og år for år vokser årstallet lineært frem til nutiden. Ligeså enkelt sagt præsenterer kalenderen netop et cyklisk tidsbegreb.

En ide om den lineære tidsforståelse som kulturspecifik - ex. en specielt moderne eller amerikansk-europæisk tidsregning - er en mere kompleks problemstilling der også inddrager det religiøse perspektiv og den eksistentielle oplevelse af tid.

 • Gemzøe, Anker (1994), , K&K - Kultur og Klasse, doi:, hentet2021-04-11
 • Hastrup, Kirsten (1985), , Fortid og Nutid, hentet2021-04-11
 • Jensen, Bernard Eric (2010), , Temp: 198-203, hentet2021-04-11
 • Montelius, Oscar (1899), "Prehistoric Chronology", The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 29 (3/4): 308-310, doi:, JSTOR
 • Syberg, Karen (2004-03-07), , Information, hentet2021-04-11
Webressource
 • Bayerische Akademie der Wissenschaften (2021), , Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters, hentet2021-04-11
 • Cambridge University Library (2021), , Cambridge Digital Library, hentet2021-04-11
 • Schäfer, Joachim, , Ökumenisches Heiligenlexikon, hentet2021-04-11
Ordbogsartikler
 • Johannes Brøndum-Nielsen (1946), , i H. Juul-Jensen ((red.)), Serier , 23, København: Gyldendalske Boghandel ; Nordisk Forlag ; Det danske Sprog- og Litteraturselskab, hentet2021-04-11
 • Verner Dahlerup; H. Juul-Jensen; Johannes Brøndum-Nielsen; Jørgen Glahder; Aage Hansen; Paul V. Rubow; Peter Skautrup; Aage Rohmann, (red.) (1929), , Serier , 11, København: Gyldendalske Boghandel ; Nordisk Forlag ; Det danske Sprog- og Litteraturselskab, hentet2021-04-11
 • Domini DuCange, Caroli DuFresne (1710), , , I, Frankfurt: Officina Zunneriana, Johannem Adamum Jungium (Zunner, J.H. Jung), pp. 226-232 (sammenstillende tabel over de da forgangne et tusind syv hundrede år, spalte 232-266)
 • Gyldendals leksikonredaktion (2016), , Den Store Danske Encyklopædi, hentet2021-04-11
 • Molbech, Christian (1859), "Chronologie", Serier , 1, København: Gyldendalske Boghandel, hentet2021-04-11 (side 224 i pdf-filen)
 • Molbech, Christian (1859), "Tid", Serier , 2, København: Gyldendalske Boghandel, hentet2021-04-11 (side 593 i pdf-filen)
Supplerende litteratur
 • Ole Høiris (2004), , Jordens Folk, Dansk Etnografisk Forening: 50-53, hentet2021-04-11
 • Paul S. MacDonald (2013), (PDF), Comparative Philosophy (4): 82-117, ISSN , hentet2021-04-11
 • Carsten Tage Nielsen (2011), , Temp: 112-135, hentet2021-04-11
 • R. E. Taylor (1985), "The Beginnings of Radiocarbon Dating in American Antiquity: A Historical Perspective", American Antiquity, 50 (2): 309-325, doi:, JSTOR
 • "" i Den Danske Ordbog
 • The ASChart (Anglo-Saxon Charters) project (2018), , ASChart, hentet2021-04-11
 • R. L. Beard (2011), "The role of the ITU-R in time scale definition", XXXth URSI General Assembly and Scientific Symposium, Istanbul, Turkey, 2011, pp. 1-4, doi:

kronologi, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, tidsregning, ikke, forveksle, kronometri, kronologi, græsk, χρόνος, chronos, dansk, græsk, λόγος, lógos, dansk, lære, ofte, også, tidsregning, måde, beregne, inddele, tiden, tidsregningen, tidsmåling, kaldes, og. Kronologi Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Tidsregning Ikke at forveksle med Kronometri Kronologi graesk xronos chronos dansk tid og graesk logos logos dansk ord laere ofte ogsa tidsregning er en made at beregne og inddele tiden pa 1 Tidsregningen som tidsmaling kaldes ogsa kronometri en og er karakteriseret af nutidens hojteknologiske standard Indholdsfortegnelse 1 Normativ kronologi 2 Historisk kronologi 2 1 Lineaer og cyklisk kronologi 3 Se ogsa 4 Litteratur 5 Eksterne links 6 NoterNormativ kronologi RedigerDen normative kronologi vores tidsregning starter med det antagede ar for Kristi fodsel ar 1 og arets gang folger den gregorianske kalender I kontrast til den koordinerede universaltid er der ikke nogen formel global overenskomst om anvendelsen af den almindelige kronologi Den historiske oprindelse til anvendelsen af den gaengse kronologi saettes i forbindelse med formlen latin Annos ab Christi Incarnacione der lanceres i det 6 arhundrede af Dionysius Exiguus en 2 Adopteringen af denne datering i de historiske vaerker er ex bevidnet hos Beda og i Annales Bertiniani med bevarede handskrifter fra hhv 8 og 10 arhundrede 3 Historisk kronologi RedigerFastlaeggelsen af en kronologi er yderst vigtig for den forhistoriske forskning Kronologi kan vaere a relativ bestemmende kun raekkefolgen af flere perioder eller b absolut som givende en dato f kr eller e kr for hver periode af en serie The determination of a chronology is of the greatest importance for prehistoric research Chronology may be a relative determining only the succession of several periods or b absolute giving a date B C or A D for each period of a series Montelius 1899 Et Caesium atomur ca 1960 Den historiske kronologi kan sees som en relativ kronologi dels en absolut kronologi men begge arter har en metodisk og videnskabelig rang I dendrokronologien er det metodiske udgangspunkt at etablere en relativ kronologi hen mod en sakaldt tidsserie mens dendrokronologiens arringstabeller de afspejler en absolut kronologi dvs en datering der refererer til den normative tidsregning En kulstof 14 datering der er en form for tidsmaling opnar bade en tidsangivelse i den normative tidsregning og anvendes ogsa indenfor dendrokronologien i de tilfaelde hvor de relative serier af arringe er mangelfulde omvendt kan etablerede arringstabeller bruges til at kalibrere kulstof 14 dateringens resultat I flere analyser bruges der en skelnen mellem to slags tidslighed en ur tid clock time fysisk astronomisk tid og en mennesketid human temporality historisk tid Jensen 2010 s 201 En anden og delvist ogsa historiografisk problematisering af tidsbestemmelse tilegner den absolutte kronologi til matematikken 4 Lineaer og cyklisk kronologi Rediger I middelalderen aflostes den cykliske opfattelse af et lineaert syn pa tiden fra skabelsen til dommedag Den Store Danske Encyklopaedi 2016 Enkelt sagt er lineaer tid netop det der forstas som historisk kronologi kronologien starter ar 1 og ar for ar vokser arstallet lineaert frem til nutiden Ligesa enkelt sagt praesenterer kalenderen netop et cyklisk tidsbegreb En ide om den lineaere tidsforstaelse som kulturspecifik ex en specielt moderne eller amerikansk europaeisk tidsregning er en mere kompleks problemstilling der ogsa inddrager det religiose perspektiv og den eksistentielle oplevelse af tid 5 Se ogsa RedigerAlmanak Anno Domini Chronos xronos son af Chaos og Titanen Kronos Kronos der er son af Uranos Curriculum vitae Historisk kritisk metode Samsara Skiftet fra juliansk til gregoriansk kalender Tidsfilosofi de Litteratur RedigerGemzoe Anker 1994 Modernismens opgor med fortaellingen K amp K Kultur og Klasse doi 10 7146 kok v21i76 22133 hentet 2021 04 11 Hastrup Kirsten 1985 Hinsides videnskaben om det konkrete Antropologiske reflektioner over stammer og stater og andre metaforer Fortid og Nutid hentet 2021 04 11 Jensen Bernard Eric 2010 Tid og historie Anmeldelse af Jorn Rusen 2007 Time and History Mogens Herman Hansen 2010 Tidens triumf Temp 198 203 hentet 2021 04 11 Montelius Oscar 1899 Prehistoric Chronology The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 29 3 4 308 310 doi 10 2307 2843018 JSTOR 2843018 Syberg Karen 2004 03 07 Al tid og ingen tid Anmeldelse af Jeanett Bjornness Ann Ostenfeld Rosenthal eds 2004 Spor af tid Information hentet 2021 04 11WebressourceBayerische Akademie der Wissenschaften 2021 Quellen Werke Annales Bertiniani Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters hentet 2021 04 11 Cambridge University Library 2021 Moore Bede MS Kk 5 16 Cambridge Digital Library hentet 2021 04 11 Schafer Joachim Dionysius Exiguus Okumenisches Heiligenlexikon hentet 2021 04 11OrdbogsartiklerJohannes Brondum Nielsen 1946 Tidsregning i H Juul Jensen red Synlig TioreSerier 23 Kobenhavn Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag Det danske Sprog og Litteraturselskab hentet 2021 04 11 Verner Dahlerup H Juul Jensen Johannes Brondum Nielsen Jorgen Glahder Aage Hansen Paul V Rubow Peter Skautrup Aage Rohmann red 1929 Kronologi Konisk KobsvendSerier 11 Kobenhavn Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag Det danske Sprog og Litteraturselskab hentet 2021 04 11 Domini DuCange Caroli DuFresne 1710 Annus Glossarium latinitatis I Frankfurt Officina Zunneriana Johannem Adamum Jungium Zunner J H Jung pp 226 232 sammenstillende tabel over de da forgangne et tusind syv hundrede ar spalte 232 266 Gyldendals leksikonredaktion 2016 Tid generel oversigt Den Store Danske Encyklopaedi hentet 2021 04 11 Molbech Christian 1859 Chronologie A LSerier 1 Kobenhavn Gyldendalske Boghandel hentet 2021 04 11 side 224 i pdf filen Molbech Christian 1859 Tid M OSerier 2 Kobenhavn Gyldendalske Boghandel hentet 2021 04 11 side 593 i pdf filen Supplerende litteraturOle Hoiris 2004 Spor af tid antropologiske perspektiver Anmeldelse af Jeanett Bjornness Ann Ostenfeld Rosenthal eds 2004 Spor af tid Jordens Folk Dansk Etnografisk Forening 50 53 hentet 2021 04 11 Paul S MacDonald 2013 Palaeo Philosophy Archaic Ideas about Space and Time PDF Comparative Philosophy 4 82 117 ISSN 2151 6014 hentet 2021 04 11 Carsten Tage Nielsen 2011 Tidsdimensioner og kronologi nationalmuseets sommerudstillinger i Brede 1966 1988 Temp 112 135 hentet 2021 04 11 R E Taylor 1985 The Beginnings of Radiocarbon Dating in American Antiquity A Historical Perspective American Antiquity 50 2 309 325 doi 10 2307 280489 JSTOR 280489Eksterne links Rediger Kronologi i Den Danske Ordbog The ASChart Anglo Saxon Charters project 2018 Diplomatic Indexes Charters by dating clause ASChart hentet 2021 04 11 R L Beard 2011 The role of the ITU R in time scale definition XXXth URSI General Assembly and Scientific Symposium Istanbul Turkey 2011 pp 1 4 doi 10 1109 URSIGASS 2011 6050280Noter Rediger ODS Kronologi ODS Tidsregning se ogsa Molbech Chronologie Molbech Tid Schafer se ogsa DuCange 1710 s 227 228 Cambridge Digital Library 2021 Bayerische Akademie der Wissenschaften 2021 se ogsa DuCange 1710 s 228 Jensen 2010 men sml ogsa side 198 og side 201 Syberg 2004 Hastrup 1985 s 188 189 Gemzoe 1994 s 56 58 Hentet fra https da wikipedia org w index php title Kronologi amp oldid 10973372, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.