fbpx
Wikipedia

Trompe-l’œil

Trompe l'œil (fransk: som bedrager øjet, af tromper ’bedrage’ og œil ’øje’) er en genre inden for kunsten, der siden antikken har været en udbredt fremstillingsmåde, som forsøger at gøre det umuligt for øjet at skelne mellem et malet og et virkeligt objekt.

Trompe l'œil på mur.
Goulburn Street, Crookwell, NSW, Australien
Et berømt eksempel på Trompe l'œil er den spanske maler Pere Borrell del Casos billede fra 1874 Escapando de la crítica.

Et trompe l’oeil maleri skal narre betragteren til at tro, at det malede motiv er den skinbarlige, rumlige virkelighed. Et trompe l’oeil er i den forstand i høj grad afhængig af sin betragter. Uden dennes reaktion mangler trompe l’oeil’et sin eksistensberettigelse. Overraskelsen over at være blevet narret er en vigtig effekt af værkets illusion. Det tidligste trompe l’oeil der så vidt vides er bevaret til i dag, er fra starten af 1500-tallet. Men illusionseffekten har man efterstræbt siden antikken. Trompe l’oeil maleriet blev især dyrket i 1600-tallet. Betegnelsen blev dog først brugt i år 1800, da den franske maler Louis-Léopold Boilly (1761-1845) udstillede et billede på Parisersalonen i Paris, som i kataloget benævntes “Un trompe l’oeil” (et øjenbedrag). Værket forestillede en række af kunstnerens tegninger og skitser, den ene oven på den anden bag et ituslået glas, alt sammen illusionistisk malet. Billedet vakte så stor opsigt, at man måtte anbringe en balustrade foran det for at kunne regulere publikumsgennemstrømningen.

Udover at pege tilbage på sit værks ophavsmand, peger trompe l’oeilet også på betragteren og på dennes synsproces i forhold til værket. Når den første overraskelse over at være blevet taget ved næsen er overstået, følger selvransagelsen, og betragterens opmærksomhed overfor sine øvrige omgivelser er vakt. Hvad er virkelighed, og hvad er bedrag? Hvad er kunst, og hvad er ikke?

Indholdsfortegnelse

Jacopo de'Barbari, "Agerhøne, jernhandsker og armbrøstbolt", 1504

Det første egentlige trompe l’oeil-maleri, der kendes i dag, er Jacopo de’ Barbaris Agerhøne, jernhandsker og armbrøstbolt fra 1504. Hundrede år efter følger Georg Flegel med et trompe l’oeil-skab, der gengiver en buket blomster, en frugtskål, glas og andre genstande i et skab med to hylder. Disse kunstnere var dog begge temmelig usædvanlige for deres tid og må betragtes som forløbere for den senere udvikling.

Der findes dog beretninger helt tilbage fra Antikken om kunstneres dygtigt udførte illusionisme, der narrer betragteren til at tro, at de malede genstande er virkelige: ”Trompe l’oeil-maleriet går tilbage til antikken, hvor den romerske forfatter Plinius den Ældre (23/24 -79e.kr.) beretter om en kappestrid mellem de to berømte malere fra antikkens Grækenland, Zeuxis og Parrhasios (sidste halvdel af det 5. årh.f.kr.). Zeuxis malede en klase vindruer så naturtro, at fuglene kom flyvende ned for at hakke i den. Parrhasios tog udfordringen op og malede på sit billede et forhæng, der var så naturtro, at Zeuxis, da han kom for at se billedet, bad Parrhasios om at trække forhænget til side og vise ham billedet, som skjulte sig bag det! I næste øjeblik måtte Zeuxis erkende sit nederlag: han havde selv narret fuglene, men Parrhasios havde narret ham.” Således skriver kunsthistorikeren og 1600-tals kenderen Olaf Koester.

Trompe l’oeil fik sin udbredelse som en selvstændig genre indenfor stilleben-maleriet i 1650’erne. Carel Fabritius (1622-1654) og Samuel van Hoogstraten (1627-1678), der begge tilhørte Rembrandts kreds, var centrale indenfor udviklingen af genren. Interessen bredte sig og flere kunstnere, primært i Delft, Amsterdam, Haag og Dordrecht, tog den nye genre op, der forgrenede sig i forskellige motivtyper. Døde fugle, musikinstrumenter, brevvægge, jagtredskaber, kunstkammeropstillinger og ateliervægge var nogle af de mest populære motiver.

C.N. Gijsbrechts, "Trompe l'oeil med ridepisk og brevtaske", 1672

1650’ernes udvikling af genren lagde det fundament, som Cornelius Norbertus Gijsbrechts senere byggede videre på, og som gjorde ham til én af de vigtigste trompe l’oeil malere i det 17. århundrede. Han var dog ikke del af de hollandske frontløbere i udviklingen af trompe l’oeil, eftersom han først dyrkede genren i 1660’erne og 1670’erne.

Paradoksalt nok opstod begrebet trompe l’oeil først i år 1800, da genren stort set ikke længere blev dyrket. På dette tidspunkt havde den form for maleri, som begrebet beskriver, allerede en lang historie. Men fordi de fleste malere fra 1500-tallet og frem til midten af 1800-tallet i forvejen søgte den mest overbevisende imitation af det repræsenterede, havde man sandsynligvis ikke behov for et særskilt begreb til at betegne de malerier, der var særligt fremtrædende i deres illusionisme.

Trompe l’oeil genren har ikke altid været lige anerkendt. Genren blev i mange år betragtet som en kunstform, der manglede en intellektuel overbygning, og blev derfor set ned på for sin simple håndsværksmæssige karakter. Man havde kort sagt svært ved at få øje på kunstnernes åndelige indsats i værket.

I renæssancen undergik kunstens status en forandring; fra at blive betragtet som et blot og bart håndværk til at blive betragtet som et håndværk, der involverede intellektuel aktivitet. På dette tidspunkt etablerede man også et kunstens hierarki, der blev til ud fra en forestilling om, i hvor høj grad kunstneren havde benyttet sine intellektuelle evner.

Højest i hierarkiet figurerede historiemaleriet, mens stillebengenren rangerede lavest. Man mente, at det eneste der behøvedes for at udføre et stilleben, var de tekniske evner til at overføre objekternes fysiske fremtoning til maleriet. Derfor afviste de lærde genren med foragt, hvilket stod i skærende kontrast til den popularitet, som den oplevede blandt almindelige mennesker.

Dog kunne en effektiv metode skabe respekt omkring en kunstners trompe l’oeil værker: at narre højtstående personer med illusionen. I barokken var trompe l’oeil genren særdeles populær hos de europæiske konger og kejsere. Her blev den narredes intellektuelle - og specielt hans sociale status - brugt som en målestok for kunstnerens rang. Kunne man narre selveste kongen, var det den ultimative triumf, og derfor fortælles der mange anekdoter herom.

Scenedetalje set igennem porta reggia (de kongelige porte), 1585.

Trompe l’oeil har i formen "fremtvunget perspektiv" længe været brugt i teaterverdenens kulissedesign for at skabe en illusion om et markant dybere rum end den egentlige sceneplads. Et berømt tidligt eksempel er Teatro Olimpico i Vicenza i Norditalien med Vincenzo Scamozzis “gader” (1585), syv gader med kunstigt perspektiv, som forekommer at fortsætte ud i det fjerne.

Trompe l’oeil bruges også i Donald O'ConnorsSingin' in the Rain” (1954) i den berømte scene, hvor Gene Kelly tilsyneladende løber op ad væggen. Hen mod afslutningen af hans “Make ‘em Laugh” nummer, løber han først op ad en rigtig mur. Så løber han mod hvad der synes at være en entré, men da han også løber op heraf, viser det sig at være et stort trompe l’oeil gavlmaleri. I nyere tid er bl.a. Roy Andersson også begyndt at bruge lignende teknikker i sine film.

En anden form for trompel’oeil er matte painting; en teknik i filmproduktion hvor dele af en kompliceret scene males på glaspaneler, som monteres foran kameraet, når der filmes. Denne teknik var almindelig før computeranimation blev almindeligt.

En humoristisk version af trompe l’oeil, der i en vis forstand baserer sig på genrens antikt-mytologiske ophav, forekommer mange steder i Looney Tunes; bl.a. i Grimm E. Ulv og Hjulben tegnefilmene, hvor Grimm E. Ulv fx maler en tunnel på en stenmur, og Hjulben så løber lige igennem denne falske tunnel. Herefter forsøger prærieulven på tåbelig vis ofte at løbe efter hjulben igennem tunnelen for så at støde hårdt ind i stenmuren. Dette synsnummer benyttedes også i Hvem snørede Roger Rabbit.

Ét af fire Haas vægmalerier malet i 1989 på Sovereign Hotel, i Portland, Oregon.

I Chicago distriktet ‘Near North Side’ (1211 North LaSalle Street) brugte Richard Haas et 16. etagers lejlighedskompleks til at skabe trompe l’oeil vægmalerier som en hyldest til arkitektur i Chicago-stilen. Én af bygningens sider vender mod Chicago Board of Trade bygningen, og maleriet her er tænkt som en refleksion af den fysiske bygning ca. 2. km sydpå.

Tiranos Palazzo Sallis i Norditalien har i århundreder anvendt trompe l’oeil maleri i stedet for dyre murværk, døre, trapper, balkoner og draperinger igennem hele paladset for at skabe en illusion af overdådighed og overflod.

Trompe l’oeil bliver i formen “illusionsmaleri” også brugt indenfor nutidigt interiørdesign, hvor illusoriske vægmalerier har oplevet en genfødsel siden 1980. Betydningsfulde kunstnere inden for feltet er fx den tyske vægmaler Rainer Maria Latzke, som i 1990’erne opfandt en ny metode at producere illusionsmalerier på; freskografien. Her kan den engelske kunstner Graham Rust også nævnes.

  1. . SMK. fra originalen 9. september 2015. Hentet 2. juni 2016.
  2. . SMK. fra originalen 8. september 2015. Hentet 2. juni 2016.
  3. Koester, Olaf. Blændværker: Gijsbrechts - kongernes illusionsmester. København: Statens Museum for Kunst, 1999. s. 14. ISBN 87-90096-32-0.
  4. Koester, Olaf. Blændværker: Gijsbrechts - kongernes illusionsmester. København: Statens Museum for Kunst, 1999. s. 15. ISBN 87-90096-32-0.
  5. . 4:3. Hentet 2. juni 2016.
  6. . SlideShare. Hentet 2. juni 2016.


Trompe-l’œil
trompe, œil, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, trompe, oeil, trompe, œil, fransk, bedrager, øjet, tromper, bedrage, œil, øje, genre, inden, kunsten, siden, antikken, været, udbredt, fremstillingsmåde, forsøger, gøre, umuligt, øjet, skelne, mellem, malet, v. Trompe l œil Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Trompe l 039 oeil Trompe l œil fransk som bedrager ojet af tromper bedrage og œil oje er en genre inden for kunsten der siden antikken har vaeret en udbredt fremstillingsmade som forsoger at gore det umuligt for ojet at skelne mellem et malet og et virkeligt objekt Trompe l œil pa mur Goulburn Street Crookwell NSW Australien Et beromt eksempel pa Trompe l œil er den spanske maler Pere Borrell del Casos billede fra 1874 Escapando de la critica Et trompe l oeil maleri skal narre betragteren til at tro at det malede motiv er den skinbarlige rumlige virkelighed Et trompe l oeil er i den forstand i hoj grad afhaengig af sin betragter Uden dennes reaktion mangler trompe l oeil et sin eksistensberettigelse Overraskelsen over at vaere blevet narret er en vigtig effekt af vaerkets illusion Det tidligste trompe l oeil der sa vidt vides er bevaret til i dag er fra starten af 1500 tallet Men illusionseffekten har man efterstraebt siden antikken 1 Trompe l oeil maleriet blev isaer dyrket i 1600 tallet 2 Betegnelsen blev dog forst brugt i ar 1800 da den franske maler Louis Leopold Boilly 1761 1845 udstillede et billede pa Parisersalonen i Paris som i kataloget benaevntes Un trompe l oeil et ojenbedrag Vaerket forestillede en raekke af kunstnerens tegninger og skitser den ene oven pa den anden bag et ituslaet glas alt sammen illusionistisk malet Billedet vakte sa stor opsigt at man matte anbringe en balustrade foran det for at kunne regulere publikumsgennemstromningen 3 Udover at pege tilbage pa sit vaerks ophavsmand peger trompe l oeilet ogsa pa betragteren og pa dennes synsproces i forhold til vaerket Nar den forste overraskelse over at vaere blevet taget ved naesen er overstaet folger selvransagelsen og betragterens opmaerksomhed overfor sine ovrige omgivelser er vakt Hvad er virkelighed og hvad er bedrag Hvad er kunst og hvad er ikke 2 Indholdsfortegnelse 1 Frontlobere inden for trompe l oeil 2 Illusionen inspirerer 3 Foragtet og elsket 4 Trompe l oeil i andre kunstformer 5 Se ogsa 6 Noter 7 Eksterne henvisningerFrontlobere inden for trompe l oeil Rediger Jacopo de Barbari Agerhone jernhandsker og armbrostbolt 1504 Det forste egentlige trompe l oeil maleri der kendes i dag er Jacopo de Barbaris Agerhone jernhandsker og armbrostbolt fra 1504 Hundrede ar efter folger Georg Flegel med et trompe l oeil skab der gengiver en buket blomster en frugtskal glas og andre genstande i et skab med to hylder Disse kunstnere var dog begge temmelig usaedvanlige for deres tid og ma betragtes som forlobere for den senere udvikling 4 Der findes dog beretninger helt tilbage fra Antikken om kunstneres dygtigt udforte illusionisme der narrer betragteren til at tro at de malede genstande er virkelige Trompe l oeil maleriet gar tilbage til antikken hvor den romerske forfatter Plinius den AEldre 23 24 79e kr beretter om en kappestrid mellem de to beromte malere fra antikkens Graekenland Zeuxis og Parrhasios sidste halvdel af det 5 arh f kr Zeuxis malede en klase vindruer sa naturtro at fuglene kom flyvende ned for at hakke i den Parrhasios tog udfordringen op og malede pa sit billede et forhaeng der var sa naturtro at Zeuxis da han kom for at se billedet bad Parrhasios om at traekke forhaenget til side og vise ham billedet som skjulte sig bag det I naeste ojeblik matte Zeuxis erkende sit nederlag han havde selv narret fuglene men Parrhasios havde narret ham 3 Saledes skriver kunsthistorikeren og 1600 tals kenderen Olaf Koester Illusionen inspirerer RedigerTrompe l oeil fik sin udbredelse som en selvstaendig genre indenfor stilleben maleriet i 1650 erne Carel Fabritius 1622 1654 og Samuel van Hoogstraten 1627 1678 der begge tilhorte Rembrandts kreds var centrale indenfor udviklingen af genren Interessen bredte sig og flere kunstnere primaert i Delft Amsterdam Haag og Dordrecht tog den nye genre op der forgrenede sig i forskellige motivtyper Dode fugle musikinstrumenter brevvaegge jagtredskaber kunstkammeropstillinger og ateliervaegge var nogle af de mest populaere motiver C N Gijsbrechts Trompe l oeil med ridepisk og brevtaske 1672 1650 ernes udvikling af genren lagde det fundament som Cornelius Norbertus Gijsbrechts senere byggede videre pa og som gjorde ham til en af de vigtigste trompe l oeil malere i det 17 arhundrede Han var dog ikke del af de hollandske frontlobere i udviklingen af trompe l oeil eftersom han forst dyrkede genren i 1660 erne og 1670 erne Paradoksalt nok opstod begrebet trompe l oeil forst i ar 1800 da genren stort set ikke laengere blev dyrket Pa dette tidspunkt havde den form for maleri som begrebet beskriver allerede en lang historie Men fordi de fleste malere fra 1500 tallet og frem til midten af 1800 tallet i forvejen sogte den mest overbevisende imitation af det repraesenterede havde man sandsynligvis ikke behov for et saerskilt begreb til at betegne de malerier der var saerligt fremtraedende i deres illusionisme 2 Foragtet og elsket RedigerTrompe l oeil genren har ikke altid vaeret lige anerkendt Genren blev i mange ar betragtet som en kunstform der manglede en intellektuel overbygning og blev derfor set ned pa for sin simple handsvaerksmaessige karakter Man havde kort sagt svaert ved at fa oje pa kunstnernes andelige indsats i vaerket I renaessancen undergik kunstens status en forandring fra at blive betragtet som et blot og bart handvaerk til at blive betragtet som et handvaerk der involverede intellektuel aktivitet Pa dette tidspunkt etablerede man ogsa et kunstens hierarki der blev til ud fra en forestilling om i hvor hoj grad kunstneren havde benyttet sine intellektuelle evner Hojest i hierarkiet figurerede historiemaleriet mens stillebengenren rangerede lavest Man mente at det eneste der behovedes for at udfore et stilleben var de tekniske evner til at overfore objekternes fysiske fremtoning til maleriet Derfor afviste de laerde genren med foragt hvilket stod i skaerende kontrast til den popularitet som den oplevede blandt almindelige mennesker Dog kunne en effektiv metode skabe respekt omkring en kunstners trompe l oeil vaerker at narre hojtstaende personer med illusionen I barokken var trompe l oeil genren saerdeles populaer hos de europaeiske konger og kejsere Her blev den narredes intellektuelle og specielt hans sociale status brugt som en malestok for kunstnerens rang Kunne man narre selveste kongen var det den ultimative triumf og derfor fortaelles der mange anekdoter herom 2 Trompe l oeil i andre kunstformer Rediger Scenedetalje set igennem porta reggia de kongelige porte 1585 Trompe l oeil har i formen fremtvunget perspektiv laenge vaeret brugt i teaterverdenens kulissedesign for at skabe en illusion om et markant dybere rum end den egentlige sceneplads Et beromt tidligt eksempel er Teatro Olimpico i Vicenza i Norditalien med Vincenzo Scamozzis gader 1585 syv gader med kunstigt perspektiv som forekommer at fortsaette ud i det fjerne Trompe l oeil bruges ogsa i Donald O Connors Singin in the Rain 1954 i den beromte scene hvor Gene Kelly tilsyneladende lober op ad vaeggen Hen mod afslutningen af hans Make em Laugh nummer lober han forst op ad en rigtig mur Sa lober han mod hvad der synes at vaere en entre men da han ogsa lober op heraf viser det sig at vaere et stort trompe l oeil gavlmaleri I nyere tid er bl a Roy Andersson ogsa begyndt at bruge lignende teknikker i sine film 5 En anden form for trompel oeil er matte painting en teknik i filmproduktion hvor dele af en kompliceret scene males pa glaspaneler som monteres foran kameraet nar der filmes Denne teknik var almindelig for computeranimation blev almindeligt En humoristisk version af trompe l oeil der i en vis forstand baserer sig pa genrens antikt mytologiske ophav forekommer mange steder i Looney Tunes bl a i Grimm E Ulv og Hjulben tegnefilmene hvor Grimm E Ulv fx maler en tunnel pa en stenmur og Hjulben sa lober lige igennem denne falske tunnel Herefter forsoger praerieulven pa tabelig vis ofte at lobe efter hjulben igennem tunnelen for sa at stode hardt ind i stenmuren Dette synsnummer benyttedes ogsa i Hvem snorede Roger Rabbit Et af fire Haas vaegmalerier malet i 1989 pa Sovereign Hotel i Portland Oregon I Chicago distriktet Near North Side 1211 North LaSalle Street brugte Richard Haas et 16 etagers lejlighedskompleks til at skabe trompe l oeil vaegmalerier som en hyldest til arkitektur i Chicago stilen En af bygningens sider vender mod Chicago Board of Trade bygningen og maleriet her er taenkt som en refleksion af den fysiske bygning ca 2 km sydpa Tiranos Palazzo Sallis i Norditalien har i arhundreder anvendt trompe l oeil maleri i stedet for dyre murvaerk dore trapper balkoner og draperinger igennem hele paladset for at skabe en illusion af overdadighed og overflod 6 Trompe l oeil bliver i formen illusionsmaleri ogsa brugt indenfor nutidigt interiordesign hvor illusoriske vaegmalerier har oplevet en genfodsel siden 1980 Betydningsfulde kunstnere inden for feltet er fx den tyske vaegmaler Rainer Maria Latzke som i 1990 erne opfandt en ny metode at producere illusionsmalerier pa freskografien Her kan den engelske kunstner Graham Rust ogsa naevnes Se ogsa RedigerSynsbedragNoter Rediger Historier Parrhasios forhaeng SMK Arkiveret fra originalen 9 september 2015 Hentet 2 juni 2016 a b c d Historier Fryd og Bedrag SMK Arkiveret fra originalen 8 september 2015 Hentet 2 juni 2016 a b Koester Olaf Blaendvaerker Gijsbrechts kongernes illusionsmester Kobenhavn Statens Museum for Kunst 1999 s 14 ISBN 87 90096 32 0 Koester Olaf Blaendvaerker Gijsbrechts kongernes illusionsmester Kobenhavn Statens Museum for Kunst 1999 s 15 ISBN 87 90096 32 0 A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence An Interview with Cinematographer Istvan Borbas 4 3 Hentet 2 juni 2016 Tirano s Palace of Trompe L oeil SlideShare Hentet 2 juni 2016 Eksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til Trompe l œilHentet fra https da wikipedia org w index php title Trompe l œil amp oldid 10736586, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.