fbpx
Wikipedia

Vold

For alternative betydninger, se Vold (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Vold)
Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Vold hænger oftest sammen med aggression og betegner generelt handlinger, normalt overlagte handlinger, som resulterer i, eller er tiltænkt at resultere i, smerte og/eller skade på andre personer eller dyr. Der findes grundlæggende to former for vold: tilfældig vold som betegner vold, der forekommer i tilfældigt opståede situationer og planlagt/overlagt vold, som betegner sanktionerede som usanktionerede voldshandlinger i en større skala såsom krig. Visse former for vold er socialt og/eller juridisk accepterede, mens andre betragtes som kriminelle handlinger i en givet samfund. Forskellige samfund betragter og behandler voldshandlinger forskelligt. Uacceptabel vold ligger udenfor samfundets normer og betragtes i almindelighed som ondskabsfulde.

Tre kvinder slår på en yngre mand, maleri fra omkring slutningen af 1700-tallet/begyndelsen af 1800-tallet, ukendt kunstner.

Det er væsentligt at bemærke, at hverken psykisk eller social vold eksisterer i straffelovens forstand. Her beskæftiger man sig udelukkende med "legemsangreb" (se nedenfor).

Indholdsfortegnelse

Forsætlige legemesangreb er strafbare som vold efter straffelovens §§ 244-245. § 244 dækker den "almindelige" vold, mens § 245 handler om vold af særligt farlig karakter.

Tidligere (før 1989) sondredes der i straffeloven om hvorvidt offeret havde været sagesløs og hvilken skade angrebet havde medført. Denne sondring er nu forladt, og klassificeringen af forbrydelsen sker nu efter en vurdering af selve angrebets karakter. Særlige skader kan dog virke strafskærpende og bringe den skærpede bestemmelse i § 246 i anvendelse. Denne bruges også når volden har døden til følge.

Det er væsentligt at mærke sig, at der ligger en (uskrevet) forudsætning i bestemmelsen om, at volden skal være uberettiget. Berettiget vold er ikke strafbart, fx i forbindelse med myndighedsudøvelse, ved samtykke fra offeret eller ved lægeligt begrundede indgreb.

Der findes i loven særlige strafskærpelses- og lempelsesregler, hvis angrebet er rettet mod en særligt udsat person (fx en taxachauffør eller dørmand) eller modsat er sket under slagsmål. Vold mod "tjenestemand i funktion" er en forkert, men ofte af lægmænd benyttet, betegnelse for vold mod den, der handler i offentlig tjeneste eller hverv. Vold mod en sådan person er omfattet af en særlig bestemmelse (§ 119), som også omfatter trusler om simpel vold mod samme type personer.

Straffeloven (pr. 2005)
§ 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
§ 245. Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.
Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.
§ 246. Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.
§ 247. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.
Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særlig udsat for vold.
§ 248. For legemsangreb under slagsmål, eller når den angrebne har øvet gengæld mod angriberen, kan straffen under særlig formildende omstændigheder bortfalde.

En lang række studier har kortlagt voldens ødelæggende konsekvenser for enkeltmenneskers liv. Rapporten A safe place to grow fra en faggruppe i California blev udarbejdet efter årelange samtalegrupper med børn, der voksede op med vold i familien. De børn måtte finde en måde at overleve på uden støtte fra forældrene, der som regel var upålidelige og ustrukturerede; iblandt også mishandlende mod børnene. Sådan et barn kan ikke stole på sine forældre, når det gælder tryghed; ejheller, at de vil hjælpe det til at finde tryghed hos andre. Barnet må derfor selv sørge for sin sikkerhed. Det medfører, at det bruger det meste af sin psykiske energi til at identificere følelsemæssig og fysisk fare. Barnet er altid kampklart, og nærmest blind for alt, der ikke kan tolkes som et angreb. I sociale sammenhænge er barnet tilsvarende overoptaget af at finde ud af, hvem det have tillid til - om overhovedet nogen. De, der skaber den utryghed, er forældrene; så børnene får et forvirrende dobbeltbillede af forældrene som nære personer, der kan være kærlige, for så pludselig at blive fjendtlige. Selv om mange af disse børn kan virke kompetente og modne, er de i virkeligheden altid på vagt og mistroiske. De har lært, at de kun kan stole på sig selv. Det eneste, sådan et barn egentlig har kontrol på, er sine egne, ofte helt forkerte tolkninger og tanker, der nærmest gør det immunt mod nye erfaringer, som netop kunne have igangsat en positiv udvikling. I stedet udvikler de barske holdninger, og deres sort/hvid-tænkning undergraver deres evne til empati. Ofte overvældes de af situationer, de ikke kan orientere sig i, og føler sig dumme, magtesløse og fremmedgjorte. De kæmper mod et bristende indre, og har svært ved at fremlægge nogen sammenhængende historie om sig selv.

Vold
vold, brug, fysisk, kraft, eller, magt, tryk, eller, bestraffelse, sprog, overvåg, rediger, alternative, betydninger, flertydig, også, artikler, begynder, denne, artikel, bør, gennemlæses, person, fagkendskab, sikre, faglige, korrekthed, hænger, oftest, sammen. Vold brug af fysisk kraft eller magt som tryk eller bestraffelse Sprog Overvag Rediger For alternative betydninger se Vold flertydig Se ogsa artikler som begynder med Vold Denne artikel bor gennemlaeses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed Vold haenger oftest sammen med aggression og betegner generelt handlinger normalt overlagte handlinger som resulterer i eller er tiltaenkt at resultere i smerte og eller skade pa andre personer eller dyr Der findes grundlaeggende to former for vold tilfaeldig vold som betegner vold der forekommer i tilfaeldigt opstaede situationer og planlagt overlagt vold som betegner sanktionerede som usanktionerede voldshandlinger i en storre skala sasom krig Visse former for vold er socialt og eller juridisk accepterede mens andre betragtes som kriminelle handlinger i en givet samfund Forskellige samfund betragter og behandler voldshandlinger forskelligt Uacceptabel vold ligger udenfor samfundets normer og betragtes i almindelighed som ondskabsfulde Tre kvinder slar pa en yngre mand maleri fra omkring slutningen af 1700 tallet begyndelsen af 1800 tallet ukendt kunstner Det er vaesentligt at bemaerke at hverken psykisk eller social vold eksisterer i straffelovens forstand Her beskaeftiger man sig udelukkende med legemsangreb se nedenfor Indholdsfortegnelse 1 Den danske straffelovs voldsbegreb 2 Vold i familien konsekvenser for bornene 3 Noter 4 Eksterne henvisningerDen danske straffelovs voldsbegreb RedigerOvertraedelser af straffeloven 114Terrorparagraffen 119Vold mod personer i offentlig tjeneste 123Vidnetrusler 171 2Dokumentfalsk 180 2Brandstiftelse 203 4Hasardspil 216Voldtaegt 222Seksuelt misbrug af born 232Blufaerdighedskraenkelse 235Borneporno 237Drab 244Vold 245 aKvindelig omskaering 261Frihedsberovelse 263Brevhemmelighed og aflytning 264 dPrivatlivets fred 266Trusler 266 bRacismeparagraffen 267AErekraenkelse 268Bagvaskelse 276Tyveri 277Ulovlig omgang med hittegods 278Underslaeb 279Bedrageri 280Mandatsvig 281Afpresning 282Ager 283Skyldnersvig 288Roveri 291Haervaerk 293Brugstyveri 299 bOphavsretskraenkelser af saerlig grov karaktervdr Forsaetlige legemesangreb er strafbare som vold efter straffelovens 244 245 244 daekker den almindelige vold mens 245 handler om vold af saerligt farlig karakter Tidligere for 1989 sondredes der i straffeloven om hvorvidt offeret havde vaeret sageslos og hvilken skade angrebet havde medfort Denne sondring er nu forladt og klassificeringen af forbrydelsen sker nu efter en vurdering af selve angrebets karakter Saerlige skader kan dog virke strafskaerpende og bringe den skaerpede bestemmelse i 246 i anvendelse Denne bruges ogsa nar volden har doden til folge Det er vaesentligt at maerke sig at der ligger en uskrevet forudsaetning i bestemmelsen om at volden skal vaere uberettiget Berettiget vold er ikke strafbart fx i forbindelse med myndighedsudovelse ved samtykke fra offeret eller ved laegeligt begrundede indgreb Der findes i loven saerlige strafskaerpelses og lempelsesregler hvis angrebet er rettet mod en saerligt udsat person fx en taxachauffor eller dormand eller modsat er sket under slagsmal Vold mod tjenestemand i funktion er en forkert men ofte af laegmaend benyttet betegnelse for vold mod den der handler i offentlig tjeneste eller hverv Vold mod en sadan person er omfattet af en saerlig bestemmelse 119 som ogsa omfatter trusler om simpel vold mod samme type personer Straffeloven pr 2005 244 Den som over vold mod eller pa anden made angriber en andens legeme straffes med bode eller faengsel indtil 3 ar 245 Den som udover et legemsangreb af saerlig ra brutal eller farlig karakter eller gor sig skyldig i mishandling straffes med faengsel indtil 6 ar Har et sadant legemsangreb haft betydelig skade pa legeme eller helbred til folge skal dette betragtes som en saerlig skaerpende omstaendighed Stk 2 Den som uden for de i stk 1 naevnte tilfaelde tilfojer en anden person skade pa legeme eller helbred straffes med faengsel indtil 6 ar 246 Har et legemsangreb der er omfattet af 245 eller 245 a vaeret af en sa grov beskaffenhed eller haft sa alvorlige skader eller doden til folge at der foreligger saerdeles skaerpende omstaendigheder kan straffen stige til faengsel i 10 ar 247 Begas nogen af de lovovertraedelser der er naevnt i 244 246 af en person der tidligere er domt for forsaetligt legemsangreb eller for en forbrydelse der har vaeret forbundet med forsaetlig vold kan straffen forhojes med indtil det halve Stk 2 Det samme gaelder nar en lovovertraedelse som naevnt i 244 246 begas over for en person der efter karakteren af sit arbejde er saerlig udsat for vold 248 For legemsangreb under slagsmal eller nar den angrebne har ovet gengaeld mod angriberen kan straffen under saerlig formildende omstaendigheder bortfalde Vold i familien konsekvenser for bornene RedigerEn lang raekke studier har kortlagt voldens odelaeggende konsekvenser for enkeltmenneskers liv Rapporten A safe place to grow fra en faggruppe i California blev udarbejdet efter arelange samtalegrupper med born der voksede op med vold i familien De born matte finde en made at overleve pa uden stotte fra foraeldrene der som regel var upalidelige og ustrukturerede iblandt ogsa mishandlende mod bornene Sadan et barn kan ikke stole pa sine foraeldre nar det gaelder tryghed ejheller at de vil hjaelpe det til at finde tryghed hos andre Barnet ma derfor selv sorge for sin sikkerhed Det medforer at det bruger det meste af sin psykiske energi til at identificere folelsemaessig og fysisk fare Barnet er altid kampklart og naermest blind for alt der ikke kan tolkes som et angreb I sociale sammenhaenge er barnet tilsvarende overoptaget af at finde ud af hvem det have tillid til om overhovedet nogen De der skaber den utryghed er foraeldrene sa bornene far et forvirrende dobbeltbillede af foraeldrene som naere personer der kan vaere kaerlige for sa pludselig at blive fjendtlige Selv om mange af disse born kan virke kompetente og modne er de i virkeligheden altid pa vagt og mistroiske De har laert at de kun kan stole pa sig selv Det eneste sadan et barn egentlig har kontrol pa er sine egne ofte helt forkerte tolkninger og tanker der naermest gor det immunt mod nye erfaringer som netop kunne have igangsat en positiv udvikling I stedet udvikler de barske holdninger og deres sort hvid taenkning undergraver deres evne til empati Ofte overvaeldes de af situationer de ikke kan orientere sig i og foler sig dumme magteslose og fremmedgjorte De kaemper mod et bristende indre og har svaert ved at fremlaegge nogen sammenhaengende historie om sig selv 1 Noter Rediger Vivienne Roseby A safe place to grow Haworth Press N Y 2005Eksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til Vold DR s tema om vold i familien International partnervoldsforskning Vold mod maend Artikel om vold pa dagligliv dk Fra Dansk Folkemindesamling Videncenter for Arbejdsmiljos side side om vold pa arbejdspladsen Artikel om Parkering Kobenhavns indsats for at reducere vold mod parkeringsvagterne fraStresstilTrivsel dkHentet fra https da wikipedia org w index php title Vold amp oldid 10710510, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.